Novinky
Aktuálně
Události
Stížnosti Štrasburk
Právo
Judikatura
Rukověť kverulantova
Hledám své dítě
Rodinné právo
Dokumenty
Syndrom zavrženého rodiče
Střídavá péče
Film "Střídavka"
Literatura
Publicistika
Časopis
Číslo 1/94
Našim dětem
Přemýšlej
Maminkám
Fotoarchiv
Odkazy
Sponzorům
Skála hrůzy
Klub Střídáček

Justiční kanál
 
Diskusní fórumTOPlist


STRÁNKY ARCHIVOVÁNY NÁRODNÍ KNIHOVNOU CR

Ministerstvo spravedlnosti
V Praze dne 20.9.1997
na vědomí : Poslanecká sněmovna a Senát Parlamentu ČR

Připomínky
k věcnému záměru zák
ona,
jímž se mění a doplňuje zákon o rodině

-

Petice

 

K věcnému záměru zákona, jímž se mění a doplňuje zákon o rodině, schválenému usnesením vlády ČR ze dne 23.7.1997, podáváme tyto připomínky :

K části C, která stanoví zásady úpravy nově zaváděného institutu rodičovské zodpovědnosti a zaručuje dítěti právo vyjadřovat se ke všem rozhodnutím rodičů, týkajícím se podstatných záležitostí jeho osoby včetně rozhodování soudů o výchově, považujeme za nutné zdůraznit, že je nezbytné dítěti zabezpečit, aby své názory mohlo projevovat svobodně.

Děti velice snadno podléhají manipulacím a nátlakům a proto zejména v krizových rodinných situacích v době rozvodu a rozchodu rodičů se spory o výchovu dětí a styky s nimi, je běžným průvodním jevem, že jeden z rodičů, nebo oba navzájem, děti k různým projevům „jejich vůle“ bezohledně nutí. Ačkoliv takové škodlivé jevy jsou snadno rozpoznatelné, v dosavadní praxi příslušných orgánů není bohužel výjimkou, že jsou tolerovány -ba dokonce i spoluvytvářeny!-v tzv. zájmu dítěte. (Manipulativní praktiky vůči dětem jsou rovněž velmi výstižně popsány v publikaci R.A.Gardnera Syndrom zavrženého rodiče, kterou v českém překladu vydalo jako metodickou pomůcku Ministerstvo práce a sociálních věcí.)

Navrhujeme proto, aby v souladu se smyslem článku 12 Úmluvy o právech dítěte byla zákonem upravena povinnost příslušných orgánů zabezpečit dítěti, které je schopno formulovat své názory, právo tyto názory svobodně vyjadřovat ve všech záležitostech, které se jej dotýkají, přičemž názorům dítěte musí být věnována patřičná pozornost odpovídající jeho věku a úrovni.

Dále navrhujeme, aby zákon namísto úpravy styku rodičů s dítětem nově zavedl institut úpravy podílu rodičů na výchově dítěte.

Náš návrh vychází i ze zásad věcného záměru zákona, podle nichž má být zaveden komplexní institut rodičovské zodpovědnosti jako souhrn práv a povinností týkajících se v podstatné míře právě výchovy dítěte. I podle předkladatele má být bráno v úvahu, že styk dítěte s rodičem-jistě tedy výchova a péče o dítě v tuto dobu- je nejen právem, ale i povinností obou rodičů vůči dítěti. Podle našeho názoru by proto žádoucímu účinku při prosazování uvedených zásad do veřejného života přispěla také změna terminologie, neboť v současné praxi soudů a orgánů péče o děti (v budoucnu orgánů sociálně právní ochrany) opět bohužel nikoliv výjimečně převládá i přezíravý přístup ke „stykům“ dětí s tzv. druhým rodičem, tedy v naprosté většině případů s otcem. Styk dítěte s rodičem se mnohdy podle těchto orgánů „dostatečně realizuje“ i např. prostřednictvím letmých setkání v nepřátelské atmosféře vytvářené rodičem „prvním“ (v převážné míře matkou dítěte), nebo stykem jednostranně písemným či telefonickým! Z tohoto důvodu by tak i na první pohled zřetelný smysl úpravy podílu na výchově vedl nejen rodiče, ale i příslušné orgány k řádnému zajišťování potřeb dítěte.

Ani z hlediska soudní praxe by uvedená změna terminologie neměla přinést komplikace. Výrokem rozsudku lze v případě absence dohody rodičů podíl rodiče na výchově stanovit velice snadno :

„Nezletilá Jana A. se svěřuje do výchovy matky.

Otec je oprávněn a povinen podílet se na výchově nezletilé každý sudý týden v roce vždy od pátku 16.00 hodin do neděle 18.00 hodin, každý lichý týden v roce vždy v pondělí, středu a čtvrtek od 14.00 hodin do 19.00 hodin.

Dále v době jarních školních prázdnin každý sudý rok vždy v době od pátku 16.00 hodin do neděle následujícího týdne 18.00 hodin, v době vánočních školních prázdnin v každém roce vždy od 27. prosince 9.00 hodin do posledního dne vánočních prázdnin 18.00 hodin, a v době letních školních prázdnin v každém roce vždy od 1. srpna 18.00 hodin do 31. srpna 18.00 hodin.

K předání a převzetí nezletilé dojde vždy v uvedenou dobu v místě bydliště matky.

Otec je povinen přispívat na výživu nezletilé částkou .....“

O písemnou odpověď s uvedením stanoviska k obsahu naší petice a způsobu jejího vyřízení žádáme v zákonné lhůtě ve smyslu ust. § 5 odst. 3 zákona č. 85/90 Sb. o právu petičním.

Žádáme rovněž o zaslání paragrafovaného znění zákona, pokud i toto znění bude předkládáno k připomínkovému řízení.

Zmocněnci sdružení :

MUDr. Jaroslav Jedlička, CSc. Oldřich Mezl

Ing. Jiří Kohutka Luboš Patera

Tato stránka je vytvořena a hostována společností dbPro. Šíření obsahu s uvedením zdroje vítáno.