Novinky
Aktuálně
Události
Stížnosti Štrasburk
Právo
Judikatura
Rukověť kverulantova
Hledám své dítě
Rodinné právo
Dokumenty
Syndrom zavrženého rodiče
Střídavá péče
Film "Střídavka"
Literatura
Publicistika
Časopis
Číslo 1/94
Našim dětem
Přemýšlej
Maminkám
Fotoarchiv
Odkazy
Sponzorům
Skála hrůzy
Klub Střídáček

Justiční kanál
 
Diskusní fórumTOPlist


STRÁNKY ARCHIVOVÁNY NÁRODNÍ KNIHOVNOU CR

Vláda České republiky

k rukám předsedy vlády a ministrů

V Praze dne 20.1.1998

PETICE

 

Vážený pane předsedo vlády,

vážené paní ministryně, vážení páni ministři,

k projednání návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákon o rodině a některé další zákony, dovolujeme si Vám předložit následující připomínky :

Znění § 30 odst. 3 novely doporučujeme změnit a doplnit takto :

„Dítě, které je schopno s ohledem na stupeň svého vývoje vytvořit si vlastní názor a posoudit dosah opatření jeho se týkajících, má právo obdržet potřebné informace a svobodně se vyjadřovat ve všech záležitostech, které se jej dotýkají, a být slyšeno v každém řízení, v němž se o takových záležitostech rozhoduje, přičemž se názorům dítěte musí věnovat patřičná pozornost odpovídající jeho věku a úrovni.“

Navržené znění lépe a výstižněji vyjadřuje zásadu zakotvenou v článku 12 Úmluvy o právech dítěte, která zaručuje uvedené právo dítěte nejen ve vztahu k rodičům, resp. k jejich rozhodnutím, ale „ve všech záležitostech“. Tedy např. i při rozhodování pěstounů, poručníků a dalších osob dítě vychovávajících, což z předloženého návrhu patrné není. Zároveň Úmluva o právech dítěte zaručuje dítěti nejen právo „vyjadřovat se“, ale právo vyjadřovat se svobodně, tedy bez jakéhokoliv nátlaku a ovlivňování. Různým manipulacím děti podléhají velice snadno a proto zejména v krizových rodinných situacích v době rozvodu a rozchodu rodičů se spory o výchovu dětí a styk s nimi, je běžným průvodním jevem, že jeden z rodičů - nebo oba navzájem - děti k různým projevům „jejich vůle“ bezohledně nutí. Již v současné rozvodové praxi je téměř pravidlem, že při sporu rodičů o budoucí výchovu dítěte, ten rodič, jehož morální kvality jsou spornější, dítě cíleně ovlivňuje, korumpuje, nebo citově vydírá (toleruje jeho špatné chování či účast v závadové partě, nechuť k plnění školních povinností a domácích prací, sledování nevhodných televizních programů a pod.), jen proto, aby dítě, bude-li dotazováno, vyjádřilo „svůj“ - předem již prefabrikovaný - názor a preferenci jednoho z rodičů.

Je pozoruhodné, že tyto skutečnosti státní legislativa doposud nebere na zřetel, neboť přes opakovaná upozorňování se ze všech dosavadních návrhů změn v oblasti rodinného práva klíčové slovo „svobodně“ vždy vytrácí. Jakoby manipulativní praktiky a jedinci jim podléhající měli stále svůj význam i ve „svobodné občanské společnosti“ !

Důvodová zpráva k zákonu by dle našeho názoru měla také obsahovat upozornění na negativní důsledky pro další psychický vývoj dětí, pokud mají rozhodovat o tom, s kým by chtěly žít po rozvodu rodičů. Na škodlivost takové praxe poukázal např. prof. R. A. Warshak, přední odborník na porozvodovou péči o děti, ve své publikaci Revoluce v porozvodové péči o děti (Portál, 1996), vydané i jako metodický materiál Ministerstvem práce a sociálních věcí.

 

Znění § 31 odst. 1 novely „Rodičovská zodpovědnost náleží oběma rodičům“ doporučujeme doplnit větou za středníkem „; rodiče mají rozhodující úlohu ve výchově dětí.“

Toto znění dle našeho názoru zdůrazní úlohu rodičů ve výchově dětí, ať již směrem k vědomí jich samých o vlastní odpovědnosti, a nebo směrem k příslušným státním či nestátním institucím a subjektům veřejného charakteru, v jejichž činnosti přes všechny proklamace a bohulibé úmysly jsou tendence k neoprávněnému vměšování do rodinných záležitostí vždy více či méně jako vedlejší produkt obsaženy.

 

Znění § 36 odst. 1 novely doporučujeme změnit a doplnit takto :

„Při rozhodování o svěření dítěte do výchovy jednoho z rodičů soud sleduje především zabezpečení potřeb dítěte s ohledem na jeho osobnost, zejména vlohy, schopnosti a vývojové možnosti, a to se zřetelem na životní poměry rodičů. Dbá zejména, aby bylo respektováno právo dítěte na péči obou rodičů a udržování pravidelného osobního styku s nimi, a právo rodiče, jemuž nebude dítě svěřeno, na podíl na výchově dítěte. Soud přihlédne rovněž k citové orientaci a zázemí dítěte, výchovné schopnosti a odpovědnosti rodiče, stabilitě budoucího výchovného prostředí, ke schopnosti rodiče dohodnout se na výchově dítěte s druhým rodičem, k citovým vazbám dítěte na sourozence, prarodiče a další příbuzné a též k hmotnému zabezpečení ze strany rodiče včetně bytových poměrů.“

Předkladatelem používaný termín „zájem dítěte“ je velmi neurčitý a v praxi svádí k různým subjektivním a účelovým výkladům (tím spíše, pokud ani právo svobodně se vyjádřit, není dětem vždy zaručeno - viz výše). Vzhledem k zásadnímu významu tohoto termínu v uvedeném ustanovení proto doporučujeme nahradit jej „potřebami dítěte“, které lze pro každé jeho věkové a vývojové období kvalifikovaně stanovit poměrně přesně, a to i s přihlédnutím k jeho konkrétní rodinné či osobní situaci.

Právo rodiče, jemuž nebude dítě svěřeno, na „pravidelnou informaci o dítěti“, o jehož respektování by soud měl dbát, je dle našeho názoru nepřípustnou redukcí jeho výchovné úlohy. Jestliže předkladatel novely zákona definuje rodičovskou zodpovědnost jako souhrn práv a povinností zejména při výchově dítěte a deklaruje, že náleží oběma rodičům, potom „výčet chráněných práv“ z této rodičovské zodpovědnosti vyplývajících po svěření dítěte do výchovy jednoho z rodičů, je vskutku „reprezentativní“ a zdá se, že zejména poplatný dosavadní diskriminační praxi soudů „péče o nezletilé“ vůči tzv. druhým rodičům, v naprosté většině případů otcům. Výchova vlastních dětí, a to i při rozvodu a po něm, je ústavně zaručeným základním právem každého rodiče (evropská Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod, čl. 5 Protokolu č. 7; Listina základních práv a svobod, čl. 32 odst. 4), které může být při šetření jeho podstaty a smyslu pouze omezeno, nikoliv - byť nepřímo - přetransformováno na „pravidelnou informaci o dítěti“ !

 

Znění § 36 odst. 2 novely doporučujeme změnit takto :

„Je-li to v zájmu dítěte a budou-li tak lépe zajištěny jeho potřeby, může soud svěřit dítě i do společné popřípadě střídavé výchovy oběma rodiči.“

Podle předkladatele by soud mohl o společné popřípadě střídavé výchově oběma rodiči rozhodnout pouze schválením jejich dohody, přičemž není zdůvodňeno proč. Dle našeho názoru je na místě ponechat soudu také možnost, aby o společné - střídavé výchově mohl rozhodnout i z moci úřední. Jestliže výchova dítěte je nejen právem, ale také prvořadou povinností každého z rodičů, potom je zcela jistě na místě, aby soud s přihlédnutím k zájmu dítěte (nebo ke konkrétní jeho potřebě být vychováváno oběma rodiči) měl možnost v odůvodněných případech o společné - střídavé výchově rozhodnout i autoritativně. Předpokládaná (a rozšiřovaná) výhrada, že ke společné péči je třeba výjimečné míry vzájemného souladu mezi rodiči (v takovém případě se však naskýtá otázka, proč se tedy rozvádějí), nezdá se být plně na místě. Naopak, právě při výchovných kontroverzích, např. při svévolném bránění ve styku s dítětem a tedy při znemožňování jakéhokoliv výchovného vlivu jednomu z rodičů (v současné soudní praxi přečasto „řešených“ příklonem „spravedlnosti“ na stranu bezpráví !), může se stát autoritativní vyrovnání mocenské nerovnováhy mezi rodiči prvkem dětem přínosným, a to i např. jen po určitou dobu, než dojde ke změně poměrů, spočívající ve změně přístupu nezodpovědného rodiče k plnění svých povinností. Může jít tedy o případy, kdy intenzita závadového jednání rodiče není ještě tak vysoká, aby musel být rodičovské zodpovědnosti zbaven. Bylo by proto jistě unáhlené takové možnosti soudy předem zbavovat, tím spíše, že předkladatel např. soudům neupírá možnost „svěřit dítě i do společné výchovy manželům“ ( jiným než rodičům, § 41 odst. 2 novely) a mezi výchovná opatření nově zařadil i uložení povinnosti rodičům využít pomoc odborného zařízení. Uložení povinnosti oběma rodičům vychovávat své dítě, vyplývající ze zákona, by proto vzhledem k zachované zásadě oficiality nemělo být vyloučené a i tato právní úprava by mohla být vhodná ke snižování nepříznivých dopadů rozvodů na děti, kterýžto úkol si dle své důvodové zprávy předkladatel také vytkl.

 

Odstavec 3 §36 novely doporučujeme vypustit.

Vzhledem ke svému obsahu mělo by uvedené ustanovení logicky navazovat na odstavec druhý, což je ovšem nadbytečné, když již v tomto předchozím ustanovení jsou příkladmá kritéria pro rozhodování soudů dostatečně rozvedena (předkladatelem preferovaná složka citová dokonce dvakrát v jedné větě). Sporný je rovněž smysl této právní úpravy z hlediska závaznosti předchozího konání rodičů (či jiných osob fakticky o dítě pečujících) pro rozhodování o budoucí výchově dítěte, bez ohledu na kvalitu výchovy dosavadní. V praxi by takové ustanovení znamenalo zákonem uložené upřednostňování i takového rodiče, který svou svévolí uměle a účelově vytváří protiprávní stav tím, že druhého rodiče zcela z výchovy dítěte vyloučí a brání mu i ve styku s ním (viz analogie s judikátem R 96/67). Takový bezohledný rodič potom sice „převážně (resp. výlučně) dbá o výchovu dítěte po stránce citové, rozumové a mravní“ ve smyslu předloženého zákonného ustanovení, avšak výchova je to defektní a patologická jak po stránce citové, tak rozumové i mravní. Popsaný stav je v současné rozvodové praxi dobře zavedený a bežně trvá i několik let !, aniž by soudy byly schopné, a zejména pak ochotné rychle a účinně proti němu zakročit a proti bezpráví beze zbytku využít všechny dostupné právní prostředky. Ex malitia nemo commodum habere debet - Ze zlomyslnosti nikdo nemá mít prospěch.

 

Ve znění § 37 novely doporučujeme změnit terminologii takto :

(1) Dítě má právo na výchovu oběma rodiči.

(2) Soud upraví podíl rodiče na výchově dítěte jen tehdy, vyžaduje-li to zájem na jeho výchově a poměry v rodině. Je-li oprávněnému rodiči v podílu na výchově dítěte bezdůvodně a záměrně bráněno, lze to považovat za změnu poměrů vyžadující nové rozhodnutí o výchovném prostředí.

(3) Jestliže je to nutné v zájmu dítěte, soud podíl rodiče na výchově dítěte omezí nebo jej i zakáže, a to i v případě, že dítě je svěřeno do výchovy jiné osoby než rodiče, nebo byla-li nařízena ústavní nebo uložena ochranná výchova.

(4) Dohoda rodičů o jejich podílu na výchově dítěte nepotřebuje schválení soudu.

Námi navržená změna terminologie právního institutu „úpravy styku dítěte s rodiči“ lépe vyjádří veřejný, ani předkladatelem nezpochybńovaný zájem na zachování výchovného vlivu obou rodičů i po rozvodu manželství a zvýrazní význam oboustranné rodičovské výchovy a péče pro zdravý vývoj dítěte v souladu s již zmíněným článkem 32 Listiny základních práv a svobod, který zaručuje rodičům péči o dítě a jeho výchovu, nikoliv styk s ním (např. letmý několikaminutový styk po dlouhé době, navíc v nepřátelsky se projevujícím prostředí, jednostranný telefonický styk, resp. marné pokusy o něj, písemný styk prostřednictvím neochotných úřadů a pod.). Styk rodičů s dítětem - tedy alespoň částečná výchova a péče o dítě v tuto dobu - je bezesporu nejen právem, ale i poviností každého rodiče. Plnění této povinnosti není dosud vždy kvalitním „druhým“ - nikoliv druhořadým ! - rodičům umožňováno, a to i zásluhou liknavého a přezíravého přístupu soudů a orgánů péče o děti k řádnému zajišťování potřeb a práv dítěte. Uvedená změna terminologie se zřetelným smyslem právní úpravy by proto vedla nejen rodiče, ale také příslušné orgány k žádoucímu jednání. Nepůsobila by komplikace ani z hlediska soudní praxe :

„Nezletilá Jana A. se svěřuje do výchovy matky.

Otec je oprávněn a povinen podílet se na výchově nezletilé každý sudý týden v roce vždy od pátku 16.00 hodin do neděle 18.00 hodin, každý lichý týden v roce vždy v pondělí, středu a čtvrtek od 14.00 hodin do 19.00 hodin.

Dále v době jarních školních prázdnin každý sudý rok od .....“ atd.

 

O písemnou odpověď s uvedením stanoviska k obsahu naší petice a způsobu jejího vyřízení žádáme v zákonné lhůtě ve smyslu ust. § 5 odst. 3 zákona č. 85/90 Sb. o právu petičním.

 

Zmocněnci sdružení :

 

MUDr. Jaroslav Jedlička, CSc. Oldřich Mezl

 

Ing. Jiří Kohutka Luboš Patera

Tato stránka je vytvořena a hostována společností dbPro. Šíření obsahu s uvedením zdroje vítáno.