Novinky
Aktuálně
Události
Stížnosti Štrasburk
Právo
Judikatura
Rukověť kverulantova
Hledám své dítě
Rodinné právo
Dokumenty
Syndrom zavrženého rodiče
Střídavá péče
Film "Střídavka"
Literatura
Publicistika
Časopis
Číslo 1/94
Našim dětem
Přemýšlej
Maminkám
Fotoarchiv
Odkazy
Sponzorům
Skála hrůzy
Klub Střídáček

Justiční kanál
 
Diskusní fórumTOPlist


STRÁNKY ARCHIVOVÁNY NÁRODNÍ KNIHOVNOU CR

MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ REPUBLIKY

128 00 Praha 2, Na poříčním právu 1/376

Spravedlnost dětem - sdružení na ochranu práv dětí, rodičů a prarodičů
Bítovská 9/1227
140 00 Praha 4

NAŠE ZNAČKA 21-33608/97

VYŘIZUJE/LINKA Dr.Brabenec/2469

PRAHA14.10.1997

Věc:

Připomínky k věcnému záměru zákona o sociálně právní ochraně dětí

Vážení pánové,

k Vaší petici ze dne 2.10.1997 zaslané k věcnému záměru zákona o sociálně právní ochraně dětí Vám sdělujeme:

Na základě usnesení vlády č. 447 ze dne 13.7.1997, kterým byl schválen věcný záměr zákona o sociálně právní ochraně dětí, přistupuje nyní Ministerstvo práce a sociálních věcí ke zpracování paragrafovaného znění. V tomto paragrafovaném znění bude upraveno i postavení nestátních subjektů a jejich podíl na sociálně právní ochraně dětí s tím, že zákon bude obsahovat podrobnější podmínky účasti na aktivitách sociálně právní ochrany.

Oprávnění dítěte i rodičů dovolat se pomoci orgánů popřípadě zařízení sociálně právní ochrany předpokládá povinnost těchto orgánů odpovídající pomoc poskytnout. Takovou povinnost nelze ukládat nestátním subjektům; přitom bude nutno vycházet z výslovně stanovených záruk státu na ochranu života, zdraví, příznivého vývoje i majetku dítěte, jestliže jsou tyto zájmy ohroženy.

Zásada respektování práv a povinností rodičů je ve schváleném věcném záměru promítnuta. Ochranu práv a oprávněných zájmů fyzických a právnických osob nemůže zákon o sociálně právní ochraně dětí upravovat. Je nutno si přitom uvědomit, že zájem dítěte je zájmem zvláště chráněným.

V souladu se stanoviskem Legislativní rady vlády budou v zákoně upravena kritéria dětí ohrožených popřípadě narušených, řešením bude obecnější vymezení. Zákon rovněž nemůže obsahovat Vámi navrhované definice vzhledem k tomu, že jde o kategorie trestně právní.

Pokud jde o výchovná opatření, byl přijat princip rozdělování působnosti mezi obce a okresní úřady. Bylo proto přijato řešení, že obce budou rozhodovat o napomenutí a o dalších opatřeních okresní úřady včetně uložení povinnosti rodičům podrobit dítě vyšetření popřípadě výchovnému či terapeutickému vedení v příslušném zařízení. V řadě případů dětí se závažnými poruchami chování se navrhované oprávnění jeví jako účelné a užitečné, a to zejména tehdy, nejsou-li dány důvody omezení rodičovské zodpovědnosti, jak ve své petici navrhujete.

V případech maření styku rozvedeného rodiče s dítětem se s Vámi ztotožňujeme, že jde o jev, který i nás velice znepokojuje. Avšak právo na styk a stanovení sankce za jeho maření náleží do oblasti rodinného práva. Přitom novela zákona o rodině současně připravovaná Ministerstvem spravedlnosti v tomto směru obsahuje přísná ustanovení, a proto Vás na její návrh odkazujeme.

Za léta sledování činnosti orgánů péče o děti jsme se nesetkali s případem, kdy by orgány péče o děti zasahovaly v rámci výchovných opatření (omezení) do vztahů mezi rodiči a dětmi. Přijatá dikce výchovného opatření “omezení” je totožná s návrhem novely zákona o rodině.

Podání návrhu na výkon rozhodnutí o styku s dítětem je záležitostí toho, kdo se tohoto styku domáhá. Styk s dítětem je právem rodičů a na nich je, aby se tohoto práva domáhali. Znovu odkazujeme na navrhovaná opatření novely zákona o rodině.

Ztotožňujeme se s Vámi, že sociální pracovník má vždy ve své činnosti vzít zřetel na názor dítěte, proto bude zákon obsahovat příslušná ustanovení, k jejichž realizaci má přispět i právo sociálního pracovníka hovořit s dítětem o samotě. Pokud pak jde o kvalifikovaný přístup znalců, je jejich ustanovení záležitostí soudu, popřípadě též na návrh opatrovníka (OPD).

Pokud jde o způsoby šetření poměrů dítěte včetně vyhotovení fotografické či zvukové dokumentace, máme za to, že čekáním na vyžádání takového důkazu soudem by se nevystihl stav, ze kterého orgány sociálně právní ochrany budou vycházet při zpracování návrhů nebo stanovisek soudu. Samozřejmě se takové možnosti šetření budou týkat rodiny na velmi nízké kulturní úrovni, kdy zanedbanost prostředí může velmi ovlivnit zdraví a někdy i život dítěte.

Postavení komisí ochrany dětí bude ještě následně přehodnoceno tak, aby se tyto komise staly poradními orgány ve složitých výchovných i majetkových záležitostech dětí. Jejich prostřednictvím by se měla u praxe promítat interdisciplinární povaha sociálně právní ochrany.

Vážení pánové, Vaše petice je dokladem Vašeho zájmu o děti, které nemají štěstí prožívat své dětství v prostředí harmonické rodiny, obklopeny láskou svých rodičů. Chtěli bychom Vás ujistit, že účelem zákona o sociálně právní ochraně je přispět opatřeními zákonem předvídanými ke splnění cílů vytčených Úmluvou o právech dítěte v oblasti sociální. Připomínáme, že vztahy mezi rodiči a dětmi jako soustavu vzájemných práv a povinností upravuje rodinné právo a novela zákona o rodině se současně připravuje. Oba předpisy mají předpoklady přispět k cílům, které i vy sledujete.

 

S pozdravem

Ing. Marie Kudlová

ředitelka odboru sociální politiky

Tato stránka je vytvořena a hostována společností dbPro. Šíření obsahu s uvedením zdroje vítáno.