Novinky
Aktuálně
Události
Stížnosti Štrasburk
Právo
Judikatura
Rukověť kverulantova
Hledám své dítě
Rodinné právo
Dokumenty
Syndrom zavrženého rodiče
Střídavá péče
Film "Střídavka"
Literatura
Publicistika
Časopis
Číslo 1/94
Našim dětem
Přemýšlej
Maminkám
Fotoarchiv
Odkazy
Sponzorům
Skála hrůzy
Klub Střídáček

Justiční kanál
 
Diskusní fórumTOPlist


STRÁNKY ARCHIVOVÁNY NÁRODNÍ KNIHOVNOU CR
Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o sociálně-právní ochraně dětí Zpět na titulní stránku  Náměty a připomínky Návrh

Zákon
ze dne .................................1999,
kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím
zákona o sociálně-právní ochraně dětí

          Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I

          V § 86 zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, se za slovo "řízení" vkládají slova "na návrh státního zastupitelství nebo i bez návrhu".

Čl. II

          V § 12 zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění zákona zákona č. 25/1993 Sb., zákona č. 292/1993 Sb., a zákona č. 152/1995 Sb., se doplňuje odstavec 12, který včetně poznámky pod čarou č. 1)zní:
          "(12) Orgánem pověřeným péčí o mládež se rozumí orgán sociálně-právní ochrany dětí podle zvláštního právního předpisu.1)

          Dosavadní poznámka pod čarou č. 1)se označuje jako poznámka pod čarou č. 1a)

Čl. III

          Zákon č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění zákona č. 132/1982 Sb., zákona č. 234/1992 Sb., nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 72/1995 Sb. a zákona č. 91/1998 Sb., se mění takto:

1. V § 24 odst. 2 se na konci odstavce doplňuje tato věta: "Soud je povinen vyžádat si vyjádření orgánu sociálně-právní ochrany dětí.".

2. V § 37 odst. 2 se slova "orgán sociálně-právní ochrany dětí" nahrazují slovy "orgán vykonávající sociálně-právní ochranu dětí (dále jen "orgán sociálně-právní ochrany dětí").".

3. Nadpis hlavy druhé v části druhé zní: "Výchovná opatření".

4. § 41 se zrušuje.

5. V § 42 se zrušují odstavce 1 a 2 a označení odstavce 3.

6. V § 43 se odstavec 1 zrušuje.

           Dosavadní odstavce 2 a 3 se označují jako odstavce 1 a 2.

7. V § 43 odst. 1 se za slovo "může" vkládají slova "soud, neučinil-li tak" a za slovo "dětí" se vkládá čárka.

8. V § 43 odst. 2 věta první zní: "Učinil-li orgán sociálně-právní ochrany dětí opatření uvedené v odstavci 1, nepotřebuje schválení soudu.".

9. Za § 45 se vkládají nové § 45a až 45d, které včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 7a) zní:

"Pěstounská péče
§ 45a

          (1) Soud může svěřit dítě do pěstounské péče fyzické osobě (dále jen "pěstoun"), jestliže zájem dítěte vyžaduje svěření do takové péče a osoba pěstouna poskytuje záruku řádné výchovy dítěte.

          (2) Dítě může být svěřeno též do společné pěstounské péče manželů; ustanovení § 45 odst. 2 až 4 platí obdobně.

          (3) Pěstounská péče může být zrušena rozhodnutím soudu. Soud může zrušit pěstounskou péči jen z důležitých důvodů; učiní tak vždy, jestliže o to požádá pěstoun.

§ 45b

          (1) Před rozhodnutím o svěření dítěte do pěstounské péče je soud povinen vyžádat si vyjádření orgánu sociálně-právní ochrany dětí o tom, zda ten, kdo se má stát pěstounem, je osobou vhodnou pro výkon této péče.

          (2) Je-li dítě v ústavní výchově z rozhodnutí soudu, může být před rozhodnutím soudu o svěření dítěte do pěstounské péče dočasně svěřeno rozhodnutím orgánu sociálně-právní ochrany dětí do péče osoby, která má zájem stát se pěstounem a splňuje stanovené podmínky; obdobně může být do péče budoucích pěstounů svěřeno i dítě, které není v ústavní výchově, pokud s tím rodiče souhlasí. Nebude-li do tří měsíců od právní moci tohoto rozhodnutí u soudu zahájeno řízení o svěření dítěte do pěstounské péče, rozhodnutí o dočasném svěření dítěte pozbude právní účinky.

§ 45c

          (1) Pěstoun je povinen o dítě osobně pečovat. Bylo-li dítě svěřeno do pěstounské péče jen jednomu z manželů, platí ustanovení § 33 obdobně.

          (2) Pěstoun při péči o osobu dítěte vykonává přiměřeně práva a povinnosti rodičů. Nemá vyživovací povinnost k dítěti a právo zastupovat dítě a spravovat jeho záležitosti má jen v běžných věcech. Má-li pěstoun za to, že rozhodnutí zákonného zástupce dítěte není v souladu se zájmem dítěte, může se domáhat rozhodnutí soudu.

          (3) Dítě je povinno pomáhat podle svých schopností v domácnosti pěstouna; pokud má vlastní příjem a žije ve společné domácnosti s pěstounem, je povinno přispívat i na úhradu společných potřeb rodiny.

§ 45d

          (1) Nárok na výživné určené rozhodnutím soudu na dítě, jemuž náleží příspěvek na úhradu potřeb podle zvláštního právního předpisu, 7a) přechází na stát.

          (2) Soud uloží rodičům, popřípadě jiným fyzickým osobám povinným poskytovat výživné dítěti, aby toto výživné poukazovaly příslušnému orgánu, který vyplácí pěstounovi, popřípadě zletilému dítěti příspěvek na úhradu potřeb dítěte podle zvláštního právního předpisu. 7a)

10. V § 46 se odstavec 1 zrušuje.

          Dosavadní odstavce 2 a 3 se označují jako odstavce 1 a 2.

11. § 47 zní:

"§ 47

          (1) Soud soustavně sleduje provádění výchovných opatření jím učiněných a hodnotí jejich účinnost. Soud může požádat obec nebo okresní úřad, aby namísto soudu sledovaly, zda jsou dodržována výchovná opatření učiněná soudem.

          (2) Je-li dítě s ohledem na svůj věk a rozumovou vyspělost samo schopno vyjádřit svobodně svůj názor a poznatky, je třeba při výchovných opatřeních na jeho názor a poznatky vzít zřetel.".

12. § 48 se zrušuje.

13. V § 67 se doplňuje odstavec 3, který včetně poznámky pod čarou č. 7b) zní :
"(3) K osvojení dítěte do ciziny je třeba písemný souhlas Úřadu pro mezinárodněprávní ochranu dětí. 7b)

14. V § 70 se na konci odstavce doplňuje tato věta: "Soud je povinen vyžádat si vyjádření orgánu sociálně-právní ochrany dětí.".

15. V § 103 se slovo "ošetřovným" nahrazuje slovy včetně poznámky pod čarou č. 12)"platbou podle zvláštních právních předpisů. 12)

Čl. IV

          Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění zákona č. 36/1967 Sb., zákona č. 158/1969 Sb., zákona č. 49/1973 Sb., zákona č. 20/1975 Sb., zákona č. 133/1982 Sb., zákona č. 180/1990 Sb., zákona č. 328/1991 Sb., zákona č. 519/1991 Sb., zákona č. 263/1992 Sb., zákona č. 24/1993 Sb., zákona č. 171/1993 Sb., zákona č. 117/1994 Sb., zákona č. 152/1994 Sb., zákona č. 216/1994 Sb., zákona č. 84/1995 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 160/1995 Sb., zákona č. 238/1995 Sb., zákona č. 247/1995 Sb., nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č.31/1996 Sb., zákona č. 142/1996 Sb., nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 269/1996 Sb., zákona č. 202/1997 Sb., zákona č. 227/1997 Sb., zákona č. 15/1998 Sb., zákona č. 91/1998 Sb. a zákona č. 165/1998 Sb., se mění takto:

1. V § 26 odst.2 se slova "Ústředí pro mezinárodněprávní ochranu mládeže (dále jen "Ústředí")" nahrazují slovy "Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí (dále jen "Úřad")".

2. V § 26 odst.3 se slovo "Ústředí" nahrazuje slovem "Úřad".

3. V § 178 odst.2 se slova "orgánu péče o děti a orgánu obce" nahrazují slovy "orgánu vykonávajícího sociálně-právní ochranu dětí".

4. V § 272 odst. 3 se slova "orgán péče o děti" nahrazují slovy "orgán vykonávající sociálně-právní ochranu dětí".

Čl. V

          V § 55 zákona č. 59/1965 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody, ve znění zákona č. 179/1990 Sb. a zákona č. 294/1993 Sb., se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:
          "(2) Zaměstnanec orgánu vykonávajícího sociálně-právní ochranu dětí je oprávněn pravidelně mladistvého navštěvovat. Jeho návštěva se nepokládá za návštěvu podle předchozího odstavce.".

Čl. VI

          Zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění zákona č. 110/1990 Sb., zákona č. 180/1990 Sb., zákona č. 1/1991 Sb., zákona č. 46/1991 Sb., zákona č. 306/1991 Sb., zákona č. 482/1991 Sb., zákona č. 578/1991 Sb., zákona č. 582/1991 Sb., zákona č. 235/1992 Sb., zákona č. 589/1992 Sb., zákona č. 37/1993 Sb., zákona č. 84/1993 Sb., zákona č. 160/1993 Sb., zákona č. 266/1993 Sb., zákona č. 307/1993 Sb., zákona č. 182/1994 Sb., zákona č. 241/1994 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 155/1995 Sb., zákona č. 160/1995 Sb., zákona č. 133/1997 Sb., zákona č. 91/1998 Sb. a zákona č. 155/1998 Sb., se mění takto:

1. V § 73 odst. 6 se písmeno d) zrušuje.

          Dosavadní písmena e) až l) se označují jako písmena d) až k).

2. § 75 se zrušuje.

Čl. VII

          Zákon č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů České socialistické republiky v sociálním zabezpečení, ve znění zákona č. 125/1990 Sb., zákona č. 210/1990 Sb., zákona č. 425/1990 Sb., zákona č. 459/1990 Sb., zákona č. 9/1991 Sb., zákona č. 144/1991 Sb., zákona č. 582/1991 Sb., zákona č. 84/1993 Sb., zákona č. 307/1993 Sb., nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 72/1995 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 238/1995 Sb., zákona č. 289/1997 Sb., zákona č. 91/1998 Sb. a zákona č. 155/1998 Sb., se mění takto:

1. § 5 se zrušuje.

2. V § 15 odstavec 2 zní:
          "(2) Obec v přenesené působnosti
a) rozhoduje
1. o poskytování pečovatelské služby, kterou zabezpečuje, a o úhradě za ni,
2. o poskytnutí věcné nebo peněžité dávky, popřípadě služby sociální péče, podle § 8a odst. 3 zákona č. 482/1991 Sb., o sociální potřebnosti, ve znění zákona č. 84/1993 Sb.,
b) oznamuje okresnímu úřadu, kterým rodinám, dětem a těhotným ženám je třeba poskytnout sociální péči, a spolupůsobí při jejím poskytování,
c) organizuje výchovu občanů k partnerským vztahům a rodinnému životu.".

3. § 19 včetně poznámky pod čarou č. 12)zní:

"§ 19

          Okresní úřad a) rozhoduje
1. o poskytování příspěvku na výživu dítěte12) a dalších účelových peněžitých a věcných dávek, které stanoví prováděcí předpis,
2. o poskytování bezúročných půjček,
3. o umístění matky s dítětem, popřípadě těhotné ženy do domova pro matky s dětmi, který spravuje, a o úhradě za služby v něm poskytované,
4. o přijetí dítěte do stanice pečovatelské služby pro děti, kterou spravuje, a o úhradě za služby v ní poskytované,
5. o poskytování pečovatelské služby, kterou zabezpečuje, a o úhradě za ni,
b) umožňuje výchovu občanů k partnerským vztahům a k rodinnému životu,
c) poskytuje výchovnou, poradenskou a psychoterapeutickou péči manželům, rodičům a těhotným ženám při řešení jejich rodinných, osobních a sociálních problémů,
d) spolupracuje s orgány obcí, se státními orgány, školami, školskými a zdravotnickými zařízeními, občanskými sdruženími, církvemi, charitativními a jinými organizacemi.

4. § 20 a 21 se zrušují.

5. § 26 včetně nadpisu zní:

"§ 26
Oprávnění občanů působících v péči o rodinu

          Při plnění úkolů jsou pověření členové a zaměstnanci orgánů obcí a okresních úřadů oprávněni navštěvovat rodinu v bytě; mají též právo požadovat od všech zúčastněných orgánů, organizací a občanů potřebné informace a vysvětlení.".

6. V § 40 písm. b) se slova "zejména dětem a mládeži," zrušují.

7. V § 45 se písmeno d) zrušuje.

          Dosavadní písmena e) až i) se označují jako písmena d) až ch).

8. V § 51a odst. 1 písm. a) se bod 2 zrušuje.
          Dosavadní bod 3 se označuje jako bod 2.

9. V § 51a se zrušují odstavce 2 a 3 a zároveň se ruší označení odstavce 1.

10. V § 51a se zrušuje písmeno b) a zároveň se ruší označení písmena a) a slova "magistrátní úřad" se nahrazují slovem "magistrát".

11. V § 55 odst. 1 se zrušuje písmeno b) a zároveň se ruší označení písmena a)

. 12. V § 55 se odstavec 2 včetně poznámky pod čarou č. 60)zrušuje a zároveň se ruší označení odstavce 1.

13. V § 56 se odstavec 1 zrušuje.

          Dosavadní odstavce 2 a 3 se označují jako odstavce 1 a 2.

14. V § 56 odst. 1 písm. b) se slova "výchovy a" zrušují.

15. § 56a se zrušuje.

16. V § 58 se zrušuje písmeno ch).

Čl. VIII

          Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění zákona č. 337/1992 Sb., zákona č. 344/1992 Sb., zákona č. 359/1992 Sb., zákona č. 67/1993 Sb., zákona č. 290/1993 Sb., zákona č. 134/1994 Sb., zákona č. 82/1995 Sb., zákona č. 237/1995 Sb., zákona č. 279/1995 Sb., zákona č. 289/1995 Sb. a zákona č. 112/1998 Sb., se mění takto:

1. V § 28 odst. 1 se za písmeno b) vkládají nová písmena c) až h) která, včetně poznámky pod čarou č. 3e) znějí:

"c) ponechá nezletilé dítě bez náležitého dozoru přiměřeného jeho věku, rozumové vyspělosti, popřípadě zdravotnímu stavu, a tím jej vystaví nebezpečí újmy na zdraví,
d) ponechá nezletilé dítě bez náležitého dozoru přiměřeného jeho věku, rozumové vyspělosti, popřípadě zdravotnímu stavu a v důsledku toho dítě způsobí újmu na zdraví jiné osobě nebo škodu na cizím majetku nikoli nepatrnou,
e) v rozporu s lidskou důstojností nezletilého dítěte použije vůči němu trestu nebo jiného jednání, které jej vystaví nebezpečí tělesné nebo psychické újmy,
f) úmyslně se nepodrobí rozhodnutí orgánu vykonávajícímu sociálně-právní ochranu dětí podle zvláštního právního předpisu, popřípadě nesplní některou z povinností, které mu tento zvláštní právní předpis ukládá, 3e)zrušuje
g) zneužívá nezletilé dítě k fyzickým pracím nepřiměřeným jeho věku a stupni jeho tělesného a rozumového vývoje, popřípadě zneužívá dítě, které neukončilo povinnou školní docházku, k vlastní výdělečné činnosti,
h) umožní osobě mladší 18 let účast na hře na hracím přístroji, popřípadě účast na kurzových sázkách nebo sázkových hrách v kasinu.

          Dosavadní písmena c) a d) se označují jako písmena i)a j).

2. V § 28 odstavec 2 zní:
          "(2) Za přestupek podle odstavce 1 písm. b) lze uložit pokutu do 5 000 Kč, za přestupek podle odstavce 1 písm. c) až g) lze uložit pokutu do 10 000 Kč, za přestupek podle odstavce 1 písm. a), i) a j) lze uložit pokutu do 10 000 Kč a za přestupek podle odstavce 1 písm. f) lze uložit pokutu až do výše 20 000 Kč.".

3. V § 74 odst. 2 se slova "orgán péče o dítě" nahrazují slovy "orgán vykonávající sociálně-právní ochranu dětí".

4. V § 81 odst. 1 se slova "orgán péče o dítě" nahrazují slovy "orgán vykonávající sociálně-právní ochranu dětí.".

5. V § 92 odst. 1 se slova "orgán péče o dítě" nahrazují slovy "orgán vykonávající sociálně-právní ochranu dětí.".

Čl. IX

          V § 5 odst. 3 písm. d) zákona č. 576/1990 Sb., o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky České republiky a obcí v České republice (rozpočtová pravidla republiky), ve znění zákona č. 166/1992 Sb., zákona č. 57/1995 Sb. a zákona č. 154/1995 Sb., se za slovo "služeb" vkládají slova "a k poskytování sociálně-právní ochrany" a za slovo "služby" se vkládají slova "nebo sociálně-právní ochranu".

Čl. X

          V § 14 zákona č. 216/1991 Sb., o cestovních dokladech a cestování do zahraničí, se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který včetně poznámky pod čarou č. 2a) zní:
          "(4) Jde-li o nezletilého občana, který nemá cestovní doklad a jemuž je podle zvláštního právního předpisu zprostředkováno osvojení do ciziny, 2a) žádá namísto zákonného zástupce o cestovní doklad nebo dává namísto zákonného zástupce souhlas podle odstavce 1 Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí.

Čl. XI

          V § 3 odst. 3 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění zákona č. 591/1992 Sb., zákona č. 600/1992 Sb., zákona č. 273/1993 Sb., zákona č. 38/1994 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 200/1994 Sb., zákona č. 237/1995 Sb., zákona č. 286/1995 Sb., zákona č. 147/1996 Sb., zákona č. 19/1997 Sb., zákona č. 49/1997 Sb., zákona č. 79/1997 Sb., zákona č. 15/1998 Sb. a zákona č. 167/1998 Sb., se na konci odstavce doplňuje písmeno aa), které včetně poznámky pod čarou č. 23h) zní:
"aa) výkon sociálně-právní ochrany právnickými a fyzickými osobami, jsou-li výkonem sociálně-právní ochrany pověřeny podle zvláštního právního předpisu. 23h)

Čl. XII

          Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění zákona č.590/1992 Sb., zákona č.37/1993 Sb., zákona č.160/1993 Sb., zákona č.307/1993 Sb., zákona č.241/1994 Sb., zákona č.118/1995 Sb., zákona č.160/1995 Sb., zákona č. 134/1997 Sb. a zákona č.306/1997 Sb. a zákona č. 93/1998 Sb., se mění takto:

1. V § 18 odstavec 1 písm. k) zní:
"k) pěstounů, kteří vykonávají pěstounskou péči ve zvláštních zařízeních, provádí zřizovatel tohoto zařízení,".

2. V § 36 písmeno n) zní:
"n) pěstounů, kteří vykonávají pěstounskou péči ve zvláštních zařízeních, zřizovatel tohoto zařízení,".

Čl. XIII

          V § 9 odst. 2 písm. a) zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění zákona č. 10/1993 Sb., zákona č. 72/1994 Sb., zákona č. 85/1994 Sb., zákona č. 273/1994 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 160/1995 Sb. a zákona č. 305/1997 Sb., se za slovo "zaměstnanosti" vkládají slova " , o sociálně-právní ochraně dětí".

Čl. XIV

          Čl. VIII zákona č. 307/1993 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, se zrušuje.

Čl. XV

          Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění zákona č. 137/1996 Sb., zákona č. 132/1997 Sb., zákona č. 242/1997 Sb., zákona č. 91/1998 Sb. a zákona č. 158/1998 Sb., se mění takto:

1. V § 5 odst. 5 se slovo "dubna" nahrazuje slovem "července" a slova "31. března" slovy "30. června".

2. V § 7 odst. 3 písm. a) se na konci vypouští čárka a doplňují tato slova, včetně poznámky pod čarou č. 7b)
" ,a bylo-li uvedeným rodičům svěřeno dítě do společné nebo střídavé výchovy obou rodičů podle zvláštního právního předpisu, 7b) posuzuje se s nezaopatřeným nezletilým dítětem rodič určený na základě dohody těchto rodičů s tím, že tuto dohodu mohou rodiče změnit vždy jen k prvnímu dni kalendářního čtvrtletí,

3. V § 7 odst. 12 písm. c) se slovo "soudu" nahrazuje slovy "orgánu vykonávajícího sociálně-právní ochranu dětí".

4. V § 7 odst. 12 se písmeno d) včetně poznámky pod čarou č. 34) zrušuje.
Dosavadní písmena e) až h) se označují jako písmena d) až g).

5. V § 7 odst. 12 písm. d) se slovo "opatrovníkem" nahrazuje slovem "poručníkem".

6. V § 7 odst. 12 písm. e) se slova "zákona o pěstounské péči" nahrazují slovy včetně poznámky pod čarou č. 36) "zvláštního právního předpisu. 36)

7. V § 7 odstavec 12 písm. f) včetně poznámky pod čarou č. 36a) zní:
"f) rozhodnutí orgánu vykonávajícího sociálně-právní ochranu podle zvláštního právního předpisu36a)do péče osoby, která má zájem stát se pěstounem,

8. V § 51 odst. 2 se slova "dubna do 31. března" nahrazují slovy "července do 30. června" a slova "dnem 31. března" slovy "dnem 30. června".

Čl. XVI

          Čl. VII zákona č. 118/1995 Sb., kterým se mění a doplňují některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o státní sociální podpoře, se zrušuje.

Čl. XVII

          Čl. XVIII bod 1. zákona č. 160/1995 Sb., kterým se mění a doplňují některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o důchodovém pojištění, se zrušuje.

Čl. XVIII

          Období, jehož počátek připadl na 1. duben 1999, na které se přiznává sociální příplatek a příspěvek na bydlení podle zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění zákona č. 137/1996 Sb., zákona č. 132/1997 Sb., zákona č. 242/1997 Sb., zákona č. 91/1998 Sb. a zákona č. 158/1998 Sb., se prodlužuje do 30. června 2000. Při nároku na sociální příplatek a příspěvek na bydlení se v době od 1. dubna 2000 do 30. června 2000 vychází ze stejného rozhodného příjmu, z něhož by se vycházelo při poskytování sociálního příplatku a příspěvku na bydlení v době od 1. ledna 2000 do 31. března 2000.

Čl. XIX

          Rozhodným obdobím, za které se zjišťuje rozhodný příjem za kalendářní čtvrtletí od 1. dubna 2000 do 31. června 2000, je podle zákona č. 75/1997 Sb., o sociálním příspěvku k vyrovnání zvýšení cen tepelné energie, kalendářní čtvrtletí od 1. října 1999 do 31. prosince 1999. Rozhodným obdobím, za které se zjišťuje rozhodný příjem za kalendářní čtvrtletí od 1. dubna 2000 do 31. června 2000, je podle zákona č. 132/1997 Sb., o sociálním příspěvku k vyrovnání zvýšeného nájemného a o změně zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění zákona č. 137/1996 Sb., kalendářní čtvrtletí od 1. října 1999 do 31. prosince 1999.

Čl. XX

          Zrušují se:
1. Zákon č. 50/1973 Sb., o pěstounské péči.
2. Zákon č. 58/1984 Sb., kterým se mění zákon o pěstounské péči.
3. Zákon č. 118/1992 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č.50/1973 Sb., o pěstounské péči, ve znění zákona č.58/1984 Sb.

Čl. XXI

          Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2000.


1) Zákon č. ..../1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí.".

7a) § 37 a 38 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění zákona č. 242/1997 Sb. a zákona č. 158/1998 Sb.".

7b) § 35písm. j) zákona č...../1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí.".

12) Například vyhláška č. 82/1993 Sb., o úhradách za pobyt v zařízeních sociální péče, ve znění vyhlášky č. 138/1994 Sb., vyhlášky č. 146/1995 Sb., vyhlášky č. 66/1996 Sb., vyhlášky č. 262/1996 Sb., vyhlášky č. 205/1997 Sb. a vyhlášky č. 145/1998 Sb., vyhláška č. 467/1992 Sb., o zdravotní péči poskytované za úhradu, ve znění vyhlášky č. 155/1993 Sb., nařízení vlády č. 176/1996 Sb., kterým se stanoví výše příspěvku na úhradu péče poskytované mládeži umístěné ve školských zařízeních pro výkon ústavní výchovy, ochranné výchovy nebo preventivní péče.".

§ 5 zákona č. 482/1991 Sb., o sociální potřebnosti, ve znění zákona č. 84/1993 Sb. a zákona č. 118/1995 Sb.".

3e) Zákon č. ..../1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí.".

2a) § 25 zákona č. .../1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí.
Sdělení č. /1999 Sb., Úmluva o ochraně dětí a spolupráci při mezinárodním osvojení.".
Dosavadní odstavce 4 a 6 se označují jako odstavce 5 až 7.

23h) § 3 písm. f) a § 48 a 49 zákona č. /1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí.".

7b) § 26 odst. 2 zákona o rodině.".

36) § 45a zákona o rodině.".

36a) § 45b odst. 2 zákona o rodině.".


MPSV ČR
22.4.1999
Tato stránka je vytvořena a hostována společností dbPro. Šíření obsahu s uvedením zdroje vítáno.