Novinky
Aktuálně
Události
Stížnosti Štrasburk
Právo
Judikatura
Rukověť kverulantova
Hledám své dítě
Rodinné právo
Dokumenty
Syndrom zavrženého rodiče
Střídavá péče
Film "Střídavka"
Literatura
Publicistika
Časopis
Číslo 1/94
Našim dětem
Přemýšlej
Maminkám
Fotoarchiv
Odkazy
Sponzorům
Skála hrůzy
Klub Střídáček

Justiční kanál
 
Diskusní fórumTOPlist


STRÁNKY ARCHIVOVÁNY NÁRODNÍ KNIHOVNOU CR

 

Zn.: 714/714/97

Vážení,

posíláme Vám tímto připomínky k “Návrhu postupů a priorit vlády při prosazování

rovnosti mužů a žen".

Své rozpaky nad aktivitou “prosazování rovnosti mužů a žen" jsme již jednou vyjádřili a to v Dotazníku pro představitele nevládních organizací, který jsme dne 9. 1. 1998 předali PhDr. Věře Kuchařové. Své zneklidnění jsme zdůvodnili a nabídli podklady, které náš odmítavý postoj k této aktivitě ospravedlňují. Naše nabídka nebyla využita.

Bude na místě znovu upřesnit, co schvalujeme a co na této akci odmítáme. Samozřejmě, že podporujeme spravedlnost, pomoc, omezení trestné činnosti, rozšíření vzdělání, zpracování statistiky, výzkumné projekty apod.

Varujeme však před zcestným výkladem jevů, v celém předkládaném materiálu, výkladem pramenícím z nám cizí ideologie radikálního feminizmu. Tak např. (a jde jen o malou ukázku z textu) v Příloze na str. 2, střed druhého odstavce je uvedeno: “Důvody malé účasti žen v politickém a veřejném životě spatřují pracovnice z Centra pro gender studies v nízkém sebeuvědomění a politických ambicích žen, v principech fungování politických stran ... a v nezajmu veřejnosti o ženskou politickou reprezentaci ...) Tento výklad není pravdivý a je vědomě zavádějící. Příčina malé účasti žen v politickém a veřejném životě není v nízkém sebeuvědomění, nýbrž v rozdílech v preferencích, daných geneticky a hormonálně. Muži v průměru více preferují šéfovská a mocenská postavení a pro jejich dosažení se hodně namáhají – proto jich nalezneme hodně. Muži jsou v průměru méně ochotni věnovat energii péči o děti, proto jich v této roli nacházíme málo. Ženy naopak, v průměru preferují péči o děti více než muži, proto jich v této roli nacházíme více. Často volí méně náročná povolání aby jim pro tuto roli zbylo více energie. Potud náš kusý komentář, mj. také k nespravedlnosti z hlediska příjmů.

Za velmi nebezpečné považujeme, aby stát zasahoval do těchto přirozených preferencí, což by se mohlo stát přijetím nových zákonů o rovnosti mezi muži a ženami -jakoby v naší ústavě nic takového již nebylo. Po přijeti by musely být zřízeny vládní výbory na dohled nad uplatňováním a dodržováním těchto zákonů. Vysoké komisařky by z nich dohlížely, aby sí zaměstnavatel nevybíral podle svých potřeb, podle kvalifikace, zkušeností a pracovitosti, nýbrž podle “principu rovnosti mezi muži a ženami". Pokud by

tak nečinil, byl by podle zákona potrestán.

Taková a podobná opatření, např. tzv. equal opportunities, vedla k závažným škodám v zemích, kde takové zákony byly z dobré vůle pomoci spravedlnosti a zejména z nevědomosti, přijaty. To hrozí i u nás, neboť podklady jsou připraveny velmi přesvědčivě, dojemně; takže hodný slušný, leč neinformovaný člověk bude pro jejich přijetí.

Podle nezávislé, analytické dokumentace, kterou máme k dispozici, dochází tímto opatřením k posílení státní byrokracie, k další zátěži státní pokladny (a daňových poplatníků), ke státnímu zasahování do svobodných preferencí obyvatel, ke snížení produktivity práce, k znepřátelení mužů a žen avšak současně i k velmi výraznému mocenskému vzestupu představitelek ideologie radikálního feminismu. Motiv moci je hybnou silou hlavních iniciátorek přijeti těchto zákonů, ušlechtilost pak u osob, které se pro věc angažují neznaje její pozadí.

Podle našeho názoru je celý materiál ideologicky podjatý, podjatý v prospěch radikálního feminismu, kterému samozřejmě nejde o opravdové odstranění diskriminace padni komu padni. Malá ilustrace řečeného: v celém materiálu není zmínka o diskriminačních tendencích vůči mužům — otcům, domáhajícím se příležitostí k péči o vlastní děti při rozvodu a po něm.

Vážení, mějte třeba i krajní nedůvěru k tomu, co zde píšeme. 0 jedno Vás vsak prosíme či spíše žádáme (v zájmu zabránění škod): projděte si alespoň jednu nezávislou publikaci která kriticky zhodnocuje tyto snahy, jejich motivy a výsledky. Věříme, že bez obtíží rozpoznáte objektivnost a serióznost publikace. Další bude již na Vás, naše organizace své varování tímto vyslovila.

Na základě výše uvedeného proto předložený návrh "Priorit a postupů vlady pří prosazování rovnosti mužů a žen” navrhujeme změnit a doplnit takto :

Bod 4 – Vyrovnávání sociálního postavení žen a mužů pečujících o děti a potřebné členy rodiny.

 

"Péči o dítě a rodinu zajišťují převážně ženy. Nepříznivé sociální dopady vyvolané výkonem této péče tedy zasahují především právě je. Naproti tomu muži jsou znevýhodňováni nedostatečnými příležitostmi k faktické péči o děti, např. při rozvodu manželství a po něm, Skutečná rovnost možností a příležitostí seberealizace obou pohlaví při péči o děti je uskutečnitelná tehdy, pokud existují reálné záruky, že žádné z obou pohlaví nebude při výkonu péče o děti a rodinu diskriminováno tím, že příslušná opatření tlumící nepříznivé sociální dopady výkonu této péče nebudou určena výlučně ženám, nebo tím, že mužům bude při rozvodech a po nich upíráno právo deti vychovávat či se na jejich výchově podílet. "

Bod 7 - Sledování a vyhodnocování účinnosti uplatňování principu rovného postavení žen a mužů.

"Důsledné potlačování diskriminačních projevů vůči ženám a mužům ve společnosti..."

Opatření:

7.2. Vyhodnocovat účinnost opatření k uplatňování principů rovnosti a na. požádání je předkládat vládě a nevládním organizacím, zabývajícím se postavením žen a mužů a rovností mužů a žen.

7.4. V rámci své grantové politiky podporovat výzkum společenských jevů, které vedou k diskriminaci žen a mužů, případně k ohrožení jejich důstojnosti, zdraví nebo života.

7.5. Zpracovat návrh monitoringu soudních projednávání případů diskriminace žen a mužů, či jiného potlačování jejich práv.

V Praze dne 6. března 1998.

Zmocněnci sdružení:

Luboš Patera Oldřich Mezl

 

 

Tato stránka je vytvořena a hostována společností dbPro. Šíření obsahu s uvedením zdroje vítáno.