Novinky
Aktuálně
Události
Stížnosti Štrasburk
Právo
Judikatura
Rukověť kverulantova
Hledám své dítě
Rodinné právo
Dokumenty
Syndrom zavrženého rodiče
Střídavá péče
Film "Střídavka"
Literatura
Publicistika
Časopis
Číslo 1/94
Našim dětem
Přemýšlej
Maminkám
Fotoarchiv
Odkazy
Sponzorům
Skála hrůzy
Klub Střídáček

Justiční kanál
 
Diskusní fórumTOPlist


STRÁNKY ARCHIVOVÁNY NÁRODNÍ KNIHOVNOU CR

PhDr. Stanislav VOLÁK

ministr práce a sociálních věcí ČR

V Praze dne 29 května 1998 Čj.: 15754/98

Vážení pánové,

pozorně jsem se seznámil s Vaším dopisem ze dne 15. dubna, kterým vyjadřujete svůj názor na vládou přijaté Usnesení, nazvané “Priority a postupy vlády při prosazování rovnosti mužů a žen".

Ocenil jsem, že schvalujete a podporujete spravedlnost, pomoc, omezení trestné činnosti a další principy a aktivity, ke kterým se vláda hlásí. Obavy, které současně vyjadřujete, pramení podle mého názoru z nepochopení přístupu k věcné podstatě príncipu rovného postavení mužů a žen. Východiskem vládou prosazovaného principu je právě existence odlišností obou pohlaví, a to zejména postojových a preferenčních. Cílem materiálu je přispět ke vzájemnému vyrovnání možností a příležitostí tak, aby každý jednotlivý občan - bez ohledu na to, zda je muž nebo žena -mohl dosáhnout naplnění svých vlastních preferencí. Jednotlivá opatření tak přispívají k tomu, aby ženy mohly v různých životních fázích preferovat své osobní postoje a zájmy navzdory existujícím společenským stereotypům, které je a priori předurcují výhradně k péči o rodinu a děti. Materiál tak přispívá k prohloubení občanských svobod, nevnucuje ženám změnu jejich přirozeného chování, ale v širším kontextu se snaží nalézt společenské pochopení a podporu jejich postojů.Princip občanské spravedlnosti, kterého se dovoláváte, se prolíná celým obsahem materiálu, konkretně na něm spočívá požadavek posílení ekonomické soběstačnosti žen, resp. požadavek spravedlivého odměňování podle principu stejné mzdy za stejnou práci a za práci stejné hodnoty, zásada, kdy výhody plynoucí z péče o děti náleži občanům pečujícím o děti a nikoliv jen ženám a další. Předpokládám, že toto vysvětlení napomůže k vyšší míře pochopení vládního záměru.

Co se týče pochybností o řádném posouzení Vašich připomínek, pak Vás mohu ujistit, že Vaše připomínky byly předmětem řádného připomínkového řízení. Akceptovány nebyly připomínky, týkající se požadavku mužů - otců na vyrovnání jejich příležitostí k péči o dítě při a po rozvodu. Nápravu daného stavu by měla zajistit novela zákona o rodině, která nabyde učinnosti od 1.7.t.r. V mezidobí, kdy dosud nelze účinky této novely vyhodnotit, nepokládáme za účelné další úpravy navrhovat.

Požadavek, aby vláda podporovala výzkum diskriminace mužů též nebyl akceptován. Signály o diskriminaci mužů zatím nejsou z hlediska závažnosti, ani četnosti významné, proto byly k vládní podpoře navrženy účelnější akce.

Požadavek předkládat (na požádání) vyhodnocení účinnosti vládou přijatých opatření nevládním organizacím zabývajícím se postavením mužů nebyl akceptován s tím, že toto vyhodnocení bude předkládáno organizacím zabývajícím se rovným postavením mužů a žen. Za takovou organizaci je považováno i sdružení, které zastupujete.

Požadavek zpracovat návrh monitoringu soudních projednávání případů diskriminace mužů byl v konečném znění přijat. Tolik ke shora uvedenému připomínkovému řízení.

Děkuji za nabídku k zaslání doporučovaných amerických publikací a rád ji pňjímám. Současně bych rád též vyhověl Vaší žádosti o osobní jednání, ale s ohledem na současnou míru pracovního vytížení navrhuji toto setkání uspořádat po parlamentních volbách.

Sdružení “Spravedlnost dětem"

Bítovská9/1227

14000Praha4

Tato stránka je vytvořena a hostována společností dbPro. Šíření obsahu s uvedením zdroje vítáno.