Novinky
Aktuálně
Události
Stížnosti Štrasburk
Právo
Judikatura
Rukověť kverulantova
Hledám své dítě
Rodinné právo
Dokumenty
Syndrom zavrženého rodiče
Střídavá péče
Film "Střídavka"
Literatura
Publicistika
Časopis
Číslo 1/94
Našim dětem
Přemýšlej
Maminkám
Fotoarchiv
Odkazy
Sponzorům
Skála hrůzy
Klub Střídáček

Justiční kanál
 
Diskusní fórumTOPlist


STRÁNKY ARCHIVOVÁNY NÁRODNÍ KNIHOVNOU CR

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Č.j.: 71/6846/99

Pro schůzi vlády České republiky

Věc : Souhrnná zpráva o plnění Priorit a postupů vlády při prosazování rovnosti mužů a žen

Důvod předložení: Obsah :

Na základě usnesení vlády ČR č. 236 I. Návrh usnesení

ze dne 8.4.1998 II. Důvodová zpráva

III. Souhrnná zpráva o pinění Priorit a

postupů vlády při prosazování rovnosti

mužů a žen

IV.Výsledky připomínkového řízení

V. Příloha

Předkládá :

PhDr. Vladimír Špidla ministr práce a sociálních věcí ČR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Návrh

USNESENÍ

vlády České republiky ze dne .......................... 1999 č…..

Souhrnná zpráva o plnění Priorit a postupů vlády při prosazování rovnosti mužů a žen

Vláda

I. s ch v a l u j e souhrnnou zprávu o plnění Priorit a postupů vlády k prosazení rovnosti mužů a žen, obsaženou v části III. předloženého materiálu;

II. u k l ád á

a) členům vlády a předsedovi ČSÚ zabezpečit plnění opatření, obsažených v materiálu uvedeném v bodě I. tohoto usnesení.

b) ministru práce a sociálních věcí předložit vládě souhrnnou zprávu o plnění Priorit a postupů vlády při prosazování rovnosti mužů a žen ve znění změn a doplňků obsažených ve zprávě uvedené v bodě III. předloženého materiálu. Termín : duben 2000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Důvodová zpráva

V dubnu 1998 schválila vláda svým usnesením č. 236 programový dokument “Priority a postupy vlády při prosazování rovnosti mužů a žen". Timtéž usnesením uložila svým členům a předsedovi Českého statistického úřadu, aby zabezpečovali plnění opatření, která jsou v něm obsažena; zároveň uložila ministru práce a sociálních věcí, aby v dubnu 1999 vládě předložil souhrnnou zprávu o stavu plnění přijatých opatření. Tato souhrnná zpráva je obsažena v části II. tohoto materiálu.

Výše uvedeným usnesením vláda České republiky poprvé oficiálně deklarovala svoji vůli účinně přispět k odstraňování existujících věcných i formálních překážek, které ženám brání dosáhnout postavení srovnatelného s muži. Reagovala tím na realný stav v těch společenských oblastech, ve kterých mohou důsledkv nerovností mezi ženami a muži ohrozit, či omezit míru naplňováni lidských práv nejzávažnějším zpúsobem. Přijetim tohoto dokumentu a jeho plněnim se vláda též hlásí ke své odpovědnosti za dodržování přijatých mezinárodních závazků, především závazků plynoucím z Úmluvy OSN o odstranění všech forem diskriminace žen, ze závěrů Akční platformy IV. světové konference o ženách v Pekingu, a ze závazků plynoucích z budoucího členství České republiky v Evropské unii. Projevuje tím i vstřícný postoj k požadavkům nevládních organizací žen.

Z přiložené souhrnné zprávy vyplývá, že cíl vládního usnesení je průběžně plněn. Provedené dílčí analýzy potvrzují, že určení základních vládních priorit je adekvátní dané situaci. Rovněž dílčí opatření, kterými mají být jednotlivé priority zabezpečovány v zásadě vystihují možné aktivity vedoucí ke zlepšování počátečního stavu. V průběhu sledování a vyhodnocování přijatých opatření ve vztahu k praxi, se však projevuje nezbytná potřeba reagovat na míru jejich faktické účinnosti; se zřetelem na toto hledisko se navrhuje stávající okruh opatření doplnit nebo změnit. Opatření, která byla splněna, se navrhují zrušit.

Dle formulace stanoveného zadání měl být předmětem souhrnné zprávy popis plnění jednotlivých opatření. Z důvodu jejich četnosti (a předpokládaného neúnosného rozsahu předkládané zprávy) byl zvolen postup, kterým je podávána informace o stavu zabezpečování jednotlivých priorit. V rámci této informace je podáno též zdůvodnění navrhů změn, doplňků a zrušení příslušných opatření.

K souhrnné zprávě je pro úplnost přiložen text “Priorit a postupů vlády při prosazování rovnosti mužů a žen" přijatý vládou v dubnu loňského roku, doplněný o nově navrhovaná opatření a změny platných opatření (příloha č. 2).

 

 

 

 

 

 

 

 

Souhrnná zpráva o plnění Priorit a postupy vlády při prosazování rovnosti mužů a žen

1. Prosazování principu rovnosti mužů a ženjako součást politiky vlády

Politické a vládní reprezentaci se úspěšně podařilo přiblížit politiku lidských práv centru veřejného zájmu. V rámci této tendence byl dán prostor i politice rovných příležitostí mužů a žen. Ke zvýšení úrovně obecného povědomí o významu principu rovnosti mužů a žen a o nežádoucích důsledcích projevů diskriminace na základě příslušnosti k pohlaví přispěli svými postoji i někteří členové vlády, zejména ministr práce a sociálních věcí. Aktivity v tomto směru podpořila i sdělovací média. Zvláštní pozornost tématu rovného postavení žen a mužů věnovala též Rada hospodářské a sociální dohody, která se jím z podnětu ČMKOS zabývala zejména v rámci jednání o minimální mzdě a při projednávání novely zákona o zaměstnanosti. Z výsledků dosavadní praxe však jednoznačně vyplývá, že důsledné prosazování principu rovných pňležitostí mužů a žen do praktické politiky předpokládá zavedení, připadně rozšíření příslušných vzdělávacích a osvětových aktivit především uvnitř ministerstev a ostatních orgánů veřejné správy.

Kromě nevládních organizací se v současné době snaží přispívat ke zvýšení veřejné informovanosti o podstatě rovnosti mužů a žen zejména MPSV, a to vydávaním a relativne širokou distribucí příslušných základních, zejména právních, dokúmentů. Ministerstvo vnitra se prostřednictvím vlastních periodik zabývalo speciálními tématy jako domácí násilí na ženách, prostituce a ochrana žen před obchodováňim za účelem prostituce. Prostřednictvím tisku zároveň provádělo na tato témata poradenství. V rámci resortu se postavením žen v armádě věnuje též resortní vojenský tisk. V kontextu nejnovějšího vývoje v oblasti ochrany lidských práv se očekává, že na dosavadní osvětové aktivity posilující obecné povědomí o právech žen naváže Rada vlády pro lidská práva.

Pokud jde o uplatnění principu rovnosti mužů a žen v přístupu k rozhodovacím pozicím ve vládních orgánech, v ministerstvech a v jimi řízených správních úřadech a institucích, pak se situace oproti výchozímu stavu zhoršila. Nadále zůstává pravidlem, že se zvyšujícím se stupněm funkčního zařazení klesá podíl žen, které tyto funkce zastávají (viz příloha č.1- tabulka 1a)). Obecnou metodou eliminace těchto nerovností, doporučovanou ze strany mezinárodních organizací zabývajicích se základními lidskými právy (OSN, MOP, RE), jakož i ze strany příslušných orgánů EU, je přijímat mimořádná dočasná opatření, jejichž cílem je vyrovnávat výrazné disproporce v zastoupení žen nebo mužů v účasti na rozhodujících společenských aktivitách. Nedostatek vůle České republiky postupovat tímto způsobem byl ze strany Výboru OSN pro odstraňování diskriminace žen předmětem výslovné kritiky.

Spolupráce exekutivy s nevládními organizacemi zabývajícími se postavenim žen a rovností mužů a žen je na dobré úrovni. Kromě základních informačnich vazeb byly též vytvořeny organizační podmínky účasti nevÍádních organizací na přípravě relevantních dokumentů zpracovávaných v působnosti jednotiivých resortů. Ačkoliv MPSV jakožto koordinátor dané agendy udržuje průběžný pracovní kontakt se všemi těmito organizacemi, nejvíce spolupracuje s těmi, které účinně ovlivňují prosazování obecného principu rovných příležitostí do povědomí veřejnosti. Podle vyjádřeni jednotlivých resortů existují úzké vazby intenzivní spolupráce především s organizacemi, které plní specifická poslání v konkretních oblastech veřejného zájmu, např. při ochraně žen před násilím, při poskytování péče o osamělé matky s dětmi apod. Obdobně působí i vazby spolupráce podložené společnými věcnými zájmy, např. spolupráce Ministerstva obchodu s Asociací podnikatelek a manažerek.

Aktivity v oblasti mezinárodní spolupráce, zejména s EU se vyvíjejí uspokojivě. S dílčími potížemi se vypořádává MPSV, a to v souvislosti s navázáním mezinárodní spolupráce formou účasti na programu EU, jehož výlučným cílem je podpora prosazování principu rovných příležitostí v členských zemích EU a nově i v přidružených zemích. Uvedené potíže spočívají v prodlení ve schvalovacích procedurách uvnitř orgánů EU, a tím v oddálení původně stanoveného termínu zahájení naší účasti nejméně o 6 měsíců. Plná účast České republiky na tomto programu se tedy předpokládá až od počátku roku 2000. V současné době ČR (Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy a Ministerstvo práce a sociálních věcí) participuje na programu LEONARDO určeném zkvalitnění vzdělávacích aktivit, který má prosazování výše uvedeného principu jako jeden z dílčích specifických cílů.

Při přípravě a realizaci národních, regionálních, event. sektorových rozvojových programů podporovaných EU prostřednictvím Evropských strukturálních fondů během tzv. předvstupního období, má zásada rovných příležitostí mužů a žen specifický význam. V důsledku svého esenciálního postavení z hlediska naplňování lidských práv je její prokazatelné respektování jednou z podmínek možné budoucí podpory ze strany EU. Uvedené hledisko je v našich podmínkách naprosto nové a je nezbytné přizpůsobit mu urychleně a důsledně pracovní postupy zejména při příprave a realizaci jednotlivých projektů; jedná se zejména o statistické, analytické a vyhodňocovaci činnosti. Nezbytnost požadavku včlenit do věskerých zásadních rozhodovacích postupů hledisko jejich možného dopadu na úroveň rovných příležitosti mužů a žen se potvrzuje í v běžné praxi; důsledky absence tohoto přístupu se např. projevily i při zpracování této souhrnné zprávy.

Na základě výše uvedeného se proto navrhuje :

1. Doplnit nové opatření označené jako bod 1.6. následujícího znění:

1.6. Do programů vzdělávání zaměstnanců správních úřadů doplnit vzdělávání v oblasti lidských práv se zřetelem k uplatňování principu rovných příležitostí mužů a žen.

Odpovídají: členové vlády

Termín : průběžně

2. Doplnit nové opatření označené jako bod 1.7. následujícího znění:

1.7. Posoudit, zda přijímáni mimořádných dočasných opatření k vyrovnávýrazných rozdílů v zastoupení žen a mužů v účasti na rozhodujících společenských aktivitách má dostatečnou právní oporu v Ústavě České republiky, resp. v Úmluvě o odstranění věech forem diskriminace žen.

Odpovídá: místopředseda vlády pro legislativu Termín : duben 2000

3. Doplnit nové opatření označené jako bod 1.8., následujícího znění:

1.8. Podřizovat koncepční, rozhodovací a vyhodnocovací procesy ve všech fázích jejich přípravy a provádění hledisku rovnosti příležitostí mužů a žen.

Odpovídají: členové vlády Termín: průběžně

4. Zbývající opatření části 1. ponechat v platnosti.

2. Právní zabezpečení předpokladů rovnosti mužů a žen a zvyšování úrovně právního vědomí

V souvislosti s přípravou vstupu do Evropské unie se Česká republika podrobuje proceduře porovnávání právního řádu s právními akty Evropského společenství. Oficiální porovnání právních norem týkajících se rovného postavení mužů a žen, resp. jejich rovných příležitostí bylo provedeno přímým jednáním v Evropské komisi, a to v rámci části týkající se sociálních předpisů (na přelomu listopadu a prosince 1998). Výsledkem je závazek české strany zabezpečit formálněprávní podmínky uplatňování principu rovného odměňování mužů a žen a principu rovného zacházení s muzi a ženami především v zaměstnání, při samostatné výdělečné činnosti a v sociálním zabezpečení. Konkretním obsahem tohoto závazku je přijmout příslušná legislativní opatření zejména v obíašti pracovního práva, tj. zákoníku práce, zákonů o zaměstnanosti a zákonů o odměňování za práci. Postup reálného prosazování příslušných indíviduálních práv bude precizován úpravou občanského soudního řádu přenesenim důkazního břeme ne osobu, která se dle žaloby porušeni rovného zacházeni s muži a ženami dopustila.

Postup úprav příslušných právních norem byl zahájen přijetím návrhu novely zákona č.1/1991 Sb., o zaměstnanosti s tím, že zásadní návrhy změn příslušných zbývajících norem z oblasti pracovního práva budou předloženy vládě v průběhu r. 2000 (návrh novely zákoníku práce, novely zákona o kolektivním vyjednávání, novela zákona č. 1/1992 Sb., o mzdě, odměně za pracovní pohotovost a o průměrném výdělku a novela zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech). Změna postupu občanského soudniho řízení se předpokládá přijetím nové kodifikace zákona o občanskem soudním řízení v r. 2002.

Uvedenými upravami bude v zásadě zabezpečen soulad právních předpisů České republiky se závaznými právními předpisy Evropského společenství (tzv. směrnicemi). Doporučující normy Evropského společenství jsou průběžně aplikovány v rámci tvorby a uplatňování dílčích koncepcí příslušných odvětvových a meziresortních politik; např. v rámci Národniho plánu zaměstnanosti, Sektorového plánu rozvoje lidských zdrojů, programů a projektů Strukturálních fondů.

Závěrem se navrhuje ponechat opatření části 2. v platnosti.

3. Zajištění rovných příležitostí žen a mužů v přístupu k ekonomické aktivitě

Ve sledovaném obodbí doělo k positivní změně ve formálněprávním zajištění principu rovnosti mužů a žen v přístupu k zaměstnání. Novelou zákona o zaměstnanosti byl precizován zákaz diskriminace žen a mužů při uplatňování a naplňování práva na zaměstnání. Současně byl toutéž novelou zaveden zákaz diskriminační inzerce. Uvedená opatření přispějí k účinnějším možnostem reálného prosazování rovnosti mužů a žen a vytvoří předpoklady důsledného postihu diskriminačního jednání zaměstnavatelů prostřednictvím příslušných státních orgánů zaměstnanosti (úřadů práce a MPSV).

Ve vzdělávacím systému ani v systému rekvalifikací zatím nebyla zaznamenána specifická tendence věnovat přípravě žen na povolání a rekvalifikacím žen zvláštní pozornost. Resort školství i resort MPSV kladou důraz na neutralitu přístupu ke vzdělání z hlediska pohlaví a tento postoj deklarují širokými možnostmi výběru typů, druhů a oborů vzdělání a rekvalifikací, otevřenými jak ženám, tak mužům. Přesto je zřejmé, že tradiční orientace na tzv. “ženské" a “mužské" obory fakticky přetrvává. Tento stav podporuje nežádoucí tendence k segregaci některých povolání a ekonomických odvětví z hlediska pohlaví, omezuje reálné možnosti uplatnění žen v podmínkách měnící se struktury ekonomiky a mimo jiné působí i na rozdíly v pracovních příjmech žen a mužů. V zájmu potlačit důsledky tohoto stavu je třeba zvláště podporovat individuální schopnosti a zájmy, zejména dívek a žen o přípravu pro povolání v těch oborech, které jsou z hlediska pohlaví považována za netypická. Prohloubit aktivity státu v tomto směru doporučují i příslušné orgány nadnárodních organizací zabývajících se postavením žen, zvláště Komise OSN pro odstranění všech forem diskrimmace žen a příslušné orgány Evropské unie.

V souvislosti uplatněním žen na pracovním trhu se jako palčivý jeví problém občanů, v naprosté většině žen, které hledají zaměstnání poté, co byli z důvodu péče o děti po delši dobu ekonomicky neaktivni. Možnost podpořit jejich snahu doplnit si své znalosti, dovednosti a praxi, resp. se rekvalifikovat na jinou práci poskytnutím státního příspěvku je momentálně omezena podmínkou evidence u úřadu práce. Tato podmínka brání zejména matkám malých dětí vybavovat se příslušným vzděláním v plánovaném předstihu, tedy už v době osobní péče o malé dítě. Připravovat se na budoucí vstup do zaměstnání na vlastní náklady je z hlediska ekonomické situace rodin s malými dětmi ve většině případů nepřijatelné.

Rozdíly v prúměrných pracovních příjmech žen a mužů nadále přetrvávají a vykazují mímě se zhoršující tendenci (viz příloha č. 1 - tabulka 1b) - bude doplněno podle údajů za r. 1998) . Ministerstvu práce a sociálních věcí bylo proto vládou uloženo vypracovat a navrhnout (do dubna 1999) metodu hodnocení jednotlivých druhů prací tak, aby její využití zakládalo objektivní hledisko pro posuzování rovnosti v odměňování. Uvedené opatření nebylo zatím splněno. Příslušný návrh je ve stádiu rozpracování s tím, že se předpokládá, že konečné řešení tohoto úkolu bude vládě předloženo v souvislosti s novelou zákona č. 1/1992 Sb., o mzdě, odměně za pracovní pohotovost a o průměrném výdělku a novelou zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalěích organizacích a orgánech. Novely obou zákonů budou vládě předloženy ve IV. Q.1999.

Ministerstvu práce a sociálních věcí bylo též uloženo zabezpečit, aby byly kontroly dodržování pracovněprávních předpisů zaměřovány na dodržováni zákazu diskriminace z hlediska pohlaví, včetně dodržování principu stejné mzdy za stejnou práci a za práci stejné hodnoty, a na dodržování ustanovení o zvýšené ochraně žen při práci. Kontroly speciálně zaměřené na diskriminaci na základě pohlaví ve sledovaném období provedeny nebyly. V rámci dozoru nad dodržováním pracovních podmínek vykonávaného Českým úřadem bezpečnosti práce zjištěno 73 případů zaměstnávání žen pracemi, které jsou pro ně nepřiměřené nebo škodí jejich organismu a 2 případy zaměstnávání těhotných žen pracemi, které ohrožují jejich těhotenství. K odstranění zjištěných nedostatků byla přijata příslušná opatření.

Na základě výše uvedeného se proto navrhuje :

1. V opatření pod bodem 3.1. nahradit větu : “Zvláštní pozornost věnovat nabídce vzdělávacích programů pro ženy, které z důvodu péče o děti nebyly po delěí dobu ekonomicky aktivní.", větou následujícího znění:

Zabezpečit možnosti státní podpory rekvalifikací občanům, zejména ženám, které z důvodu péče o děti nebyly po delší dobu ekonomicky aktivní.

2. Doplnit nové opatření označené jako 3.4. v následujícím znění:

3.4. Podporovat individuální schopnosti a zájmy, zejména dívek a žen o přípravu pro povolání v těch oborech, které jsou z hlediska pohlaví považována za netypická .

 

Odpovídá : ministr školství mládeže

a tělovýchovy Termín: průběžně

3. V opatření pod bodem 3.2. nahradit termín plnění duben 1999 termínem plnění duben 2000.

4. Zbývajíčí opatření části 3. ponechat v platnosti.

4. Vyrovnávání sociálního postavení žen a mužů pečujících o děti a potřebné členy rodiny

Opatření dbát o vyrovnávání sociálního postavení žen a mužů pečujících o děti a potřebné členy rodiny je průběžně plněno. Např. institut rodičovské dovolené, nově navrhovaný novelou zákoníku práce je koncipován se záměrem vytvořit otcům a matkám shodné podmínky možnosti využívat pracovní volno k péči o dítě v jeho ranném věku. Toutéž novelou se zároveň navrhuje důsledně odstranit veškeré dosavadní neopodstatněné nerovnosti v právech a nárocích mužů a žen podminěných péčí o ditě a potřebných členů rodiny. Stejným principem je vedena příprava novel zákonů o zaměstnanosti a dalších zákonů sociální oblasti, např. návrh zákona o sociálně právní ochraně dětí, návrh zákona o sociální pomoci.

Připravovaná nová kodifikace zákoníku práce počítá s rozšířením možností zaměstnavatelů uplatňovat flexibilní formy zaměstnání, při kterých Ize lépe vycházet vstříc adekvátním požadavkům zaměstnanců na úpravu pracovní doby při péči o dítě.

Systémem sítě státních a veřejných zařízení péče o malé děti, dětí předškolního věku a děti v mimoškolní péči je v zásadě preferována péče o děti zaměstnaných rodičů. Péče o děti nejútlejšiho věku je poskytována zařízeními typu jeslí, které spadají do soustavy zdravotnických zařízení. Vzhledem ke snižující se porodnosti a rozsáhlému využívání institutu rodičovského příspěvku - do 4 let věku dítěte - výrazně poklesl zájem o tento druh služeb. V roce 1998 bylo provozováno 88 jeselských zařízení, z toho 4 soukromá. Náklady na péči jsou hrazeny z prostředků zřizovatele. Účelem činnosti těchto zařízení není poskytování konkrétní léčebné péče, proto je v současné době je vedena diskuse o vhodnosti ponechat je nadále v působnosti resortu zdravotnictví. Zároveň se navrhuje podrobit provozování jeselských zařízení režimu živnostenského zákona.

Dle vyjádření resortu školství jsou služby předškolních zařízení a zařízení zajišťujících mimoškolní péči dostačující a přístupné rodičům dětí od 3 let věku. Dostatečnost rozsahu této péče je dokumentována skutečností, že ve školním roce 1997/1998 navštěvovalo mateřské školy cca 91 % dětí věkové skupiny 3-5 let, školní družiny a kluby 36,4 % dětí z celkového počtu žáků. Počet uvedených zařízení je stabilně udržován, v současné době se doplňuje stav zařízení pro děti se zdravotním postižením.

Péče o další potřebné členy rodin zaměstnaných občanů je zabezpečována službami sociální péče poskytovanými zejména prostřednictvím státních ústavů a ústavů provozovaných okresními (magistrátními) a obecními úřady. Kapacita těchto služeb a jejich územní dostupnost je vzhledem k poptávce neuspokojivá. Prostředky k jejich podpoře jsou v současné době limitovány možnostmi státního rozpočtu, jakož i možnostmi veřejných rozpočtů. Obdobným způsobem Ize charakterizovat stav služeb v oblasti nouzového ubytování matek s malými dětmi formou umístění v tzv. azylových domech, provozovaných občanskými sdruženími a charitativními organizacemi církví. Poptávku po uvedeném druhu ubytování se stávajícími 771 místy pro matky s dětmi v 54 azylových domech se nedaří uspokojovat.

Státní příspěvek na podporu provozů ústavů sociální péče pro zdravotně postižené a domovy důchodců, které jsou zřizovány okresními (magistrátními) úřady a obcemi činí cca 50% průměrných provozních nákladů těchto ústavů.

Rozvoj systému služeb sociální péče je jedním z cílů celkové koncepce zabezpečování sociální péče. Konkretním projevem naplňování této koncepce jsou záměry připravovaného zákona o sociální péči.

S ohledem na rozsah působnosti Ministerstva práce a sociálních věcí v oblasti podpory provozu zařízení pro péči o potřebné členy rodiny se v části 4. navrhuje:

1. Doplnit do opatření pod bodem 4.3. odpovědnost Ministra práce a sociálních věcí.

2. Zbývající opatření části 4. ponechat v platnosti.

5. Zohledňováni žen z hlediska jejich reprodukční funkce a fyziologických odlišností

Připravovaná novela zákoníku práce počítá se zvláštní ochranou zdraví žen minimálně v dosavadním rozsahu. Navíc se navrhuje precizace povinnosti zaměstnavatele vyhledávat eventuální rizika plynoucí z práce a pracovního prostředí a přijímat příslušná opatření. V současné době se formulují záměry, týkající se revize podmínek zkrácení pracovní doby ze zdravotních důvodů a dodatkové dovolené za práce obtížné a zdraví škodlivé. Zvláštní ochrana žen v těhotenství, po porodu a při péči o dítě v ranném věku (do 9 měsíců věku dítěte) zůstane zachována.

V rámci “Národního programu zdraví" bylo v roce 1998 resortem zdravotnictví prováděno, případně podporováno 7 projektů zaměřených na prevenci. Zdravím žen se cíleně zabýval pouze projekt nevládnÍ organizace Sdružení pro ochranu nenarozeného života - poradny pro ženy se zaměřením na zlepšení reprodukčního zdraví. S ohledem na převahu žen v resortu školství, Ize mezi projekty zaměřené na ženy zřejmě zařadit i projekt Státního zdravotního ústavu - Intervenční programy zaměřené na snížení rizik kardiovaskulárních onemocnění učitelů.

Závěrem se navrhuje ponechat opatření části 5. v platnosti.

6. Potlačování násilí páchaného na ženách

Ministerstvo spravedlnosti zahájilo analytické práce na vyhodnocování

účinnosti stávajících právních předpisů ve vztahu k novým projevům násilí na ženách a sexuálního obtěžování.

Na úkolu zavazujícím ministra spravedlnosti a ministra vnitra navrhnout opatření na ochranu svědků-žen. které se staly oběťmi obchodu se ženami se pracuje souběžně s plněním usnesení vlády č. 673 z 29.10.1997, kterým bylo ministru vnitra uloženo provést analýzu právní úpravy ochrany svědků v ČR a navrhnout příslušná opatření. K výslednému dokumentu nyní probíhá připomínkové řízení.

Opatření k podpoře působení interdisciplinárnich týmů spojujících zdravotní, sociální, právní a policejni pomoc při odhalování a stíhání případů násilí na ženach je plněno především formou vzájemné spolupráce s nevládními organizacemi žen, sdruženými v tzv. Koordinačním kruhu násilí na ženách. Jedná se o volné sdružení organizací La Strada ČR, ProFem, Gender Studies a nadace Rosa. Kromě spolupráce Ministerstva vnitra a Ministerstva práce a sociálních věcí při školeních aktivistek nevládnich organizaci, přispěIo Ministerstvo vnitra finančními prostředky ve výšj 22 tis. Kc na projekt La Strady a ProFem k vytvoření konzultačního a koordinačního centra pro přednáškovou činnost zaměřenou na prevenci obchodu se ženami. Ministerstvo práce a sociálních věcí podporuje projekty viktimologických poraden - “Bílý kruh bezpečí" - , jimiž prochází cca 4 000 klientů ročně. Oba uvedené resorty též přispívají na činnost Sdružení linky bezpečí'', Ministerstvo zdravotnictví pak i na provoz léčebně terapeutických nestátních center.

Prostřednictvím státních i nestátních subjektů sociální péče se resort prace a sociálních věcí snaží poskytovat pomoc rodinám, ve kterých je ohrožen vývoj a výchova detí, zvláště dlvek. V připravované koncepci sociální práce je počítáno s

rozvojem této pomoci formou sítě na sebe navazujících služeb určených těmto rodinám. Uvedené služby spočívají v prevenci, včasné pomoci poskytované formou dostupného odborného poradenství, ve výchově a vzdělávání klientů k posílení schopností a dovedností řešit obtížnou sociální situaci vlastními silami. Doplňkm této pomoci je možnost ubytování žen-oběti násili v tzv. asylových domech, provozovaných zejména humanitárními organizacemi církví a podporovaných státními dotacemi.

Při speciální ochraně dětí před jejich zneužíváním ke komerčním sexuálním aktivám a při prevenci prostituce spolupracuje Ministerstvo práce a sociálních věcí s ministerstvem vnitra; rozvíjejí se též metodý monitoringu těchto jevů.

Závěrem se navrhuje ponechat opatření v části 6. v platnosti.

7. Sledováni a vyhodnocování účinnosti uplatňování principu rovného postaveni žen a mužů

V červnu a září loňského roku si MPSV vyžádalo od příslušných ministerstev zprávy o plnění opatření obsažených v dokumentu “Priority a postupy vlády při prosazování rovnosti mužů a žen". Vyhodnocení dosaženého stavu bylo projednáno meziresortní komisí pro rovné postaveni mužu a žen, zřízené při MPSV ke koordinaci dané agendy. Členy uvedené komise jsou zástupci ministerstev jmenovaní příslušnými ministry. Působení komise - jakož i jeho vyhodnocovací činnost - bylo poznamenáno dílčí neúčastí stálých zástupců resortů, vyvolávanou personálními obměnami na ministerstvech a nedostatkem příslušného trvalého oprávnění k působení v komisi. Povinnosti předložit hodnotící zprávy nedostál přes opakované urgence resort zdravotnictví. Podklady ke zpracování této předkládací zprávy nepředložilo (dosud) Ministerstvo dopravy a Ministerstvo životního prostředí. Nevládní organizace žen byly o stavu plnění vládních priorit informovány na společnem jednáni v listopadu loňského roku.

Plnění úkolu vyhodnotit strukturu a obsah statistického sledování údajů tříděných podle pohlaví, který byl uložen MPSV ve spolupráci s ČSÚ vyústilo v následuiící závěr: Veškeré statistické údaje zpracovánané ČSÚ jsou v příslušném členění dostupné, a to zejména prostřednictvím jím zveřejňovaných publikací. Dílčí údaje jsou navíc k dispozici v informačním servisním středisku ČSÚ. Speciálním požadavkům veřejnosti (nevládních organizací) Ize vyhovět výběrovými šetřeními, které ČSU zpracovává na komerčním základě. Statistické údaje zjišťované jednotlivými resorty mohou nevládní organizace získat v rámci spolupráce s ministerstvy. K vyšší dostupnosti statistických údajů veřejnosti nepochybně přispěje nově přijatý zákon o poskytování informací. Členění údajů podle pohlaví by mělo být též zajištěno plnění nově navrhovaného opatření, uvedeného pod bodem 1.8.

Uplatnit požadavky na výzkum společenských jevů. které vedou k diskriminaci žen, případně k ohrožení jejich důstojnosti, zdraví nebo života se v rámci grantove politiky resortů podařilo pouze Ministerstvu spravedlnosti. a to prostřednictvím Institutu pro kriminoíogii a sociální prevenci. V druhé polovině loňského roku bylo zahájeno řešení dvouletého výzkumného úkolu “Domácí násilí - některé kriminologické aspekty'. Do plánu vědeckovýzkumné činnosti byl též zařazen úkol “Kriminologické aspekty zneužívání drog u žen a dívek" s předpokládaným termínem ukončení v roce 2001.

Ministerstvo spravedlnosti splnilo v daném termínu úkol zpracovat návrh monitoringu soudních projednaváni připadu diskriminace na základě pohlavi a případů potlačování jiných práv náležejícich ženám. Tzv. statistický třídník sporů byl doplněn o položky : “spory z pracovního poměru s motivem diskriminace na základě pohlaví a potlačování práv náležejích ženám", “spory o skončení pracovního poměru v souvislosti s diskriminací na základě pohlaví" a “mzdová diskriminace na základě pohlavi". Statistický list trestní byl změněn tak, že mezi okolnosti, za nichž byl trestný čin spáchán bylo zařazeno hledisko “diskriminace podle pohlaví”. Do vysvětlení k tomuto hledisku bylo uvedeno, že sledovány by měly být případy, kdy spáchání trestného činu je vyostřeným projevem diskriminace podle pohlaví. Nejedná se tedy o sledování uzavřeného okruhu trestných činů, neboť pohnutka pachatele může mít nejrůznější projevy.

Na základě výše uvedeného se proto navrhuje :

1. Zrušit platnost opatření uvedeného pod bodem 7.3.

2. Zrušit platnost opatření uvedeného pod bodem 7.5.

3. Zbývající opatření části 7. ponechat v platnosti.

 

 

 

 

V. - přiloha

Priority a postupy vlády při prosazování rovnosti mužů a žen

1. Prosazování principu rovnosti mužů a žen jako součást politiky vlády

Rovnost občanů bez ohledu na pohlaví je součástí základních principů demokratické společnosti. Účinné působení tohoto principu předpokládá jeho precizní právní zakotvení, právní vědomí o jeho podstatě a jeho důsledné každodenní individuální prosazování. Vláda může svou politikou významně přispět k naplnění každého z uvedených předpokladů. Kromě přijímání cílených opatření ovlivňuje průběžně veřejnost svými každodenními postoji a projevy své činnosti, kterými dává najevo vlastní míru odhodlání podílet se na odstraňování stereotypů v nazírání na roli žen ve společnosti i v rodině.

Opatření:

1.1. V rámci své mediální politiky zdůrazňovat princip rovného postavení mužů a žen a informovat o opatřeních přispívajících k jeho zabezpečování.

Odpovídají: členové vlády Termín: průběžně

1.2. Podporovat výběr vhodných kandidátek do funkcí ve vládních orgánech a na vedoucí místa jak v ministerstvech, tak i v jimi řízených správních úřadech a institucích.

Odpovídá: členové vlády

Termín: průběžně

1.3. Při jednání Rady hospodářské a sociální dohody prosazovat zásadu rovného postavení mužů a žen, zejména v otázkách odměňování a pracovních podmínek.

Odpovídají : zástupci vlády v Radě hospodářské a sociální dohody Termín: průběžně

1.4. Zabezpečit, aby jednotlivá ministerstva a správni úřady v rámci svých kompetencí. navazovaly, případně rozšiřovaly spolupráci s nevládními organizacemi zabývajícími se otázkami, které se týkaji žen, resp. rovnosti žen a mužú. Součástí této spolupráce může být i oprávněni vyžadovat stanoviska k připravovaným právním předpisům nebo jiným zásadním rozhodnutim.

Odpovídají: členové vlády Termín : průběžně

1.5. Využívat možností účasti vlády na aktivitách (programech) mezinárodních organizací, které si kladou za cíl zlepšit postavení žen ve společnosti a zvýšit úroveň rovného postavení žen a mužů.

Odpovídají: členové vlády Termín : próběžně

Nově navrhované opatření:

1.6. Do programů vzdělávání zaměstnanců správních úřadů doplnit vzdejávání v oblastí lidských práv se zřetelem k uplatňování príncipu rovných přííežitostí mužů a žen.

Odpovídají: členové vlády

Termín : průběžně

Nově navrhované opatření:

1.7. Posoudit, zda pňjímání mímořádných dočasných opatření k vyrovnání výrazných rozdílů v zastoupení žen a mužů v účasti na rozhodujících společenskych aktivitách má dostatečnou právní oporu v Ústavě České republiky, resp. v Úmluvě o odstranění všech forem diskrimmace žen.

Odpovídá : místopředseda vlády pro

legíslativu

Termín : duben 2000

Nově navrhované opatření:

1.8. Podřizovat koncepční, rozhodovací a vyhodnocovací procesy ve všech fázích jejich přípravy a provádění hledisku rovnosti příležitostí mužů a žen.

Odpovídají: členové vlády Termín : průběžně

2. Právní zabezpečení předpokladů rovnosti mužů a žen a zvyšování úrovně právniho vědomí

Princip rovnosti žen a mužů je v obecné poloze právně zajištěn Ústavou, resp. Listinou základních práv a svobod, jakož i jinými zásadními právními dokumenty. K jeho důslednému respektování, včetně praktického uplatňování je Česká republika vázána též požadavky předpokládaného budoucího členství v EU. Významnou a neoddělitelnou součástí působení tohoto principu je i zajištění dostupných a účinných mechanismů, kterými Ize jeho naplnění fakticky dosáhnout. K posílení společenského uvědomění a k zabezpečení přímé vynutitelnosti příslušných práv je žádoucí, aby byl tento princip obsažen v příslušných konkrétních ustanoveních všech právních oblastí. Před tímto úkolem Česká republika aktuálně stojí v právě probíhajícím procesu transformace právního řádu EU do vnitrostátních právních předpisů.

Opatření:

2.1. Provést revizi platných právních předpisu s ohledem na jejich soulad s principem rovného postavení žen a mužů ve společnosti, resp. s odpovídajícími

požadavky práva EU. V návaznosti na výsledky této revize zrušit, změnit nebo doplnit ty platné právni předpisy, které jsou s tímto principem v rozporu. Při přípravě nových předpisů pak důsledně dbát prosazování shora uvedeného principu.

Odpovídají: členové vlády Termín : prosinec 2000

3. Zajištění rovných přiležitostí žen a mužů v přístupu k ekonomické aktivitě

Tradičně vysoký podíl zaměstnanosti žen se nadále udržuje; poměrně vysoký je i podíl žen samostatně výdělečně činných. V současné době je základním důvodem tohoto stavu přetrvávající vysoká závislost většiny rodin na dvou pracovních příjmech. Míra ohrožení žen nezaměstnaností je vyšší než u mužů, přičemž šance na nalezení nového pracovního uplatnění je u žen naopak nižší, než u mužů. Při přístupu k zaměstnání se projevuje tendence diskriminovat ženy, zejména pak ženy s dětmi. Nejmarkantnějším znakem nerovnosti žen a mužů při výkonu zaměstnání je pak faktický rozdíl v odměňování.

Opatření:

3.1. V zájmu zvýšení míry konkurenceschopnosti žen na trhu práce nadále podporovat vytváření nabídky vzdělávacích kvalifikačních a rekvalifikačních programů usnadňujících nalezení vhodného pracovního uplatnění ženám, včetně pracovního uplatnění výkonem samostatné výdělečné činnosti. Větu : “ Zvláštní pozornost věnovat nabídce vzdělávacích programů pro ženy, které z důvodu péče o děti nebyly po delší dobu ekonomicky aktivní. “ se navrhuje nahradit větou : “Zabezpečit možnosti státní podpory rekvalifikací občanům, zejména ženám, které z důvodu péče o děti nebyly po delší dobu ekonomicky aktivní."

Odpovídají: ministr práce a sociálních věcí a ministr školství mládeže a tělovýchovy Termín: průběžně

3.2. Vypracovat a navrhnout metodu hodnocení jednotlivých druhů prací tak, aby její využití zakládalo objektivní hledisko pro posuzování rovnosti v odměňování.

Odpovídá : ministr práce a sociálních věcí Termín : duben 1999 se navrhuje nahradít termínem duben 2000

3.3. Kontroly dodržování pracovněprávních předpisů zaměřovat na dodržování ustanovení o zákazu diskriminace z hlediska pohlaví, včetně dodržování principu stejné mzdy za stejnou práci a za práci stejné hodnoty, a na dodržování ustanovení o zvýšené ochraně žen při práci.

Odpovídá : ministr práce a sociálních věcí Termín : průběžně

Nově navrhované opatření:

3.4. Podporovat índividuální schopnosti a zájmy, zejména dívek a žen o přípravu pro povolání v těch oborech, které jsou z hlediska pohlaví považována za netypická.

Odpovídá : ministr školství mládeže a tělovýchovy Termín : průběžně

4. Vyrovnávání sociálního postavení žen a mužů pečujících o děti a potřebné členy rodiny

Péči o dítě a rodinu zajišťují převážně ženy. Nepříznivé sociální dopady vyvolané výkonem této péče tedy zasahují především právě je. Skutečná rovnost možností a pňležitostí seberealizace obou pohlaví je uskutečnitelná tehdy, pokud existují reálné záruky, že žádné z obou pohlaví nebude při výkonu péče o děti a rodinu diskriminováno, resp. že příslušná opatření tlumící nepříznivé sociální dopady výkonu této péče nebudou určena výlučně ženám.

Opatření:

4.1. Prosazovat, aby byl nezbytný výkon osobní péče o děti a potřebné členy rodiny zohledňován při stanovení podmínek a výše nároků na sociální dávky, sociální pojištění, dávky v nezaměstnanosti apod.; současně dbát, aby toto zohlednění důsledně směřovalo vůči pečujícím občanům, bez ohledu na jejich pohlaví.

Odpovídá : ministr práce a sociálních věcí Termín: průběžně

4.2. Budoucí právní úpravou pracovních vztahů umožnit vytváření variabilních pracovních režimů, které by zaměstnancům pečujícím o děti a rodinu usnadnily sladit výkon zaměstnání s výkonem rodinných povinností.

Odpovídá : ministr práce a sociálních věcí Termín : průběžně

4.3. V rámci svých zákonných kompetencí podporovat zřizování a provoz zařízení pro péči o děti a potřebné členy rodiny, zejména pak doplňují-li, či nahrazují péči poskytovanou zaměstnanými občany.

Odpovídají: ministr školství, mládeže a tělovýchovy, ministr zdravotnictví a ministr pro místní rozvoj nově se navrhuje doplnit:

mínistr práce a sociálních věcí. Termín : průběžně

4.4. Podporovat rozvoj možností asylových pobytů pro občany pečující o děti v obtížných životních situacích.

Odpovídá: ministr práce a sociálních věcí Termín : průběžně

5. Zohledňování žen z hlediska jejich reprodukční funkce a fyziologických odliěností

Významnou a trvalou pozornost si zasluhuje zdravotní stav žen, a to zejména s ohledem na jejich reprodukční zdraví. Součástí ochrany biologické funkce ženy je též její zohlednění při vytváření vhodných pracovních podmínek žen a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Opatření:

5.1. V budoucí úpravě pracovních vztahů prosazovat nadále zvýšenou ochranu pracovněprávnich podmínek žen, zejména těhotných žen a matek nejmenších dětí.

Odpovídá : ministr práce a sociálních věcí a ministryně zdravotnictví Termín: průběžně

5.2. V návaznosti na státní rozpočet rozvíjet Národní program zdraví a podporovat projekty podpory zdraví zaměřené na zlepšení reprodukčního zdraví žen a prevenci kardiovaskulárních a nádorových onemocnění.

Odpovídá: ministryně zdravotnictví Termín : próběžně

6. Potlačování násili páchaného na ženách

Podíl žen - obětí trestných činů narůstá, charakter projevů násilných jednání, kterým jsou ženy vystavovány se mění. Některé nové formy nežádoucího, případně násilného jednání vůči ženám, např. domácí násilí, sexuální obtěžování nebo obchod se ženami, jsou jen obtížně právně kvalifikovatelné a tedy i obtížně postihovatelné. Důsledky strádání obětí násilných trestných činů nejsou adekvátně sociálně zohledněny.

Opatření:

6.1. Vyhodnotit účinnost současných právních předpisů ve vztahu k novým projevům násilí páchaného na ženách, mj. obchodu se ženami, domácímu násilí a sexuálnímu obtěžování. Pokud výsledky tohoto vyhodnocení prokáží nedostatečnost stávajících postihů, budou navržena opatření k jejich zefektivnění. V dané souvislosti navrhnout opatření na ochranu svědků-žen, které se staly oběťmi obchodu se ženami.

Odpovídají: ministryně spravedlnosti a ministr vnitra Termín: březen 1999

6.2. Podporovat působení interdisciplinamích týmů spojujících zdravotní, sociálni, právní a policejní pomoc při odhalování a stíháňí případů násili na ženách.

Odpovídají: ministr vnitra, ministr práce a sociálních věcí a ministryně zdravotnictví Termín : průběžně

6.3. Zaměřit sociální práci na pomoc obětem násilných trestných činů, na rodiny, kde je ohrožen zdravý vývoj a výchova dětí, zvláště dívek. V rámci této pomoci podporovat rozšiřování sítě asylových domů pro ženy-oběti násilí, zvlástě pro ženy s dětmi.

Odpovídá : ministr práce a sociálních věcí

Termín : průběžně

7. SIedování a vyhodnocování účinnosti uplatňování principu rovného postavení žen a mužů

Důsledné potlačování diskriminačních projevů vůči ženám ve společnosti předpokládá jejich poznávání (výzkum), systematické sledování a vyhodnocovaní vývoje jejich stavu a míry. Jejich pravidelné sytematické vyhodnocování s ohledem na účinnost uplatňování principu rovného postavení mužů a žen ve společnosti se zatím neprovádí. Oprávnění vyžadovat si od příslušných resortů zprávy a údaje o stavu zabezpečování rovnosti postavení mužů a žen je základním předpokladem činnosti MPSVjakožto koordinátora této agendy.

Opatření:

7.1. V rámci své působnosti sledovat a vyhodnocovat účinnost opatření k uplatňování principu rovnosti mužů a žen a jejich výsledky na požádání předkládat MPSV ČR.

Odpovídají: členové vlády Termín: průběžně

7.2. vyhodnocoyat účinnost opatření k uplatňování principu rovnosti a na požádání je předkládat vládě a nevládním organizacím, zabývajícím se postavením žen a rovností mužů a žen.

Odpovídá : ministr práce a sociálních věcí Termín: průběžně

Navrhuje se zrušit:

7.3. Ve spolupráci s ČSÚ a příslušnými ministerstvy vyhodnotit strukturu a obsah statistíckého sledování údajú tříděných podle pohlaví, případně vůči ČSÚ uplatnit požadavek na jejich změny a doplnění.

Odpovídají : ministr práce a sociálních věcí a předseda ČSÚ Termín : březen 1999

7.4. V rámci své grantové politiky podporovat výzkum společenských jevů, které vedou k diskriminaci žen, případně k ohrožení jejich důstojnosti, zdraví nebo života.

Odpovídají: členové vlády Termín : průběžně

Navrhuje se zrušit:

7.5. Zpracovat návrh monitoringu soudních projednávání případů diskriminace na základě pohlaví a případů potlačování jiných práv náležejících ženám.

Odpovídá: ministryně spravedlnosti Termín : březen 1999

 

 

Tato stránka je vytvořena a hostována společností dbPro. Šíření obsahu s uvedením zdroje vítáno.