Novinky
Aktuálně
Události
Stížnosti Štrasburk
Právo
Judikatura
Rukověť kverulantova
Hledám své dítě
Rodinné právo
Dokumenty
Syndrom zavrženého rodiče
Střídavá péče
Film "Střídavka"
Literatura
Publicistika
Časopis
Číslo 1/94
Našim dětem
Přemýšlej
Maminkám
Fotoarchiv
Odkazy
Sponzorům
Skála hrůzy
Klub Střídáček

Justiční kanál
 
Diskusní fórumTOPlist


STRÁNKY ARCHIVOVÁNY NÁRODNÍ KNIHOVNOU CR

 Ministerstvo práce a sociálních věcí

Odbor pro evropskou integraci a mezinárodní vztahy

Oddělení rovnosti žen a mužů

10.3.1999

Připomínky

k návrhu Souhrnné zprávy o plnění

Priorit a postupů při prosazování rovnosti mužů a žen

 -

Petice

Jak jsme upozorňovali již v předchozích našich vyjádřeních, problematiku rovnosti žen a mužů nelze zjednodušovat pouze na zvýhodňování jednoho pohlaví - tedy žen - a preferenci z toho vyplývajících požadavků (na zastoupení v mocenských orgánech, v ekonomické sféře, při potlačování /též jen domnělého/ násilí na ženách a pod.). Jsou i jiné společenské oblasti, jejichž reálný stav ohrožuje míru naplnění lidských práv - tentokrát mužů - velice závažným způsobem.

Litujeme proto, že oddělení rovnosti žen a mužů ve svém návrhu Souhrnné zprávy námi předkládaná témata nedoceňuje a i ve svých dalších činnostech rovnost žen a mužů cháte zřejmě poněkud jednostranně a výběrově (sama terminologie uvedeného dokumentu, resp. deklarovaný přístup resortu práce a sociálních věcí, nerovnost někdy přímo zavádí; např. zvýhodňováním dívek při poskytování pomoci rodinám, ve kterých je ohrožen vývoj a výchova dětí - viz str. 10; jsou děti mužského pohlaví horší a postradatelnější ?)

Ke spolupráci v oblasti rovných příležitostí pro ženy a muže naše sdružení pozvala tehdejší náměstkyně ministra JUDr. Jiřina Voňková, CSc. (č.j. 5-29836/97 ze dne 18.9.1997); tuto budoucí spolupráci „velmi vítala“. Dopisem č.j. 15754/98 ze dne 29.5.1998 nás tehdejší ministr PhDr. Stanislav Volák ujistil, že i naše sdružení je považováno za organizaci zabývající se rovným postavením mužů a žen a jako takovým bude i nám předkládáno vyhodnocení účinnosti vládou přijatých opatření. V návrhu Souhrnné zprávy se však dočítáme (bod 7), že o stavu plnění vládních priorit byly informovány na společném jednání nevládní organizace žen. Opět tedy zaznamenáváme poněkud diskriminační přístup.

 

Z tohoto úhlu pohledu pochopitelně pramení i některé naše výhrady k jinak zcela jistě ušlechtilým záměrům - účel prostředky světit nemůže. Obáváme se proto, že pod líbivými termíny politiky rovných příležitostí a rovnosti se mnohdy skrývají velice škodlivé ideologie. Státní a ideologické zásahy do přirozené dělby práce a společenských vztahů vedou k narušení tradičních rodinných vazeb, zhoršují vztahy mezi oběma pohlavími, nehledě na ohromné výdaje státních rozpočtů. Je paritní zastoupení v mocenských orgánech skutečně prioritou pro ženy obecně ? Nemají (a to i z hlediska jinak nepopíraných fyziologických odlišností) většinou jiné potřeby a hodnoty ? Jak dalece jsou závěry akční platformy IV. světové konference o ženách v Pekingu závazné pro orgány suverenní České republiky ? Jsou závěry směřující ke správnému a nezbytnému povznesení žen v tzv. rozvojových zemích platné také pro země evropské ? Kdo vlastně některé radikální požadavky prosazuje nejnaléhavěji a jaké motivy jej k tomu vedou ?

 

V návrhu zmíněnou úpravu občanského soudního řádu, podle níž by v řízení o žalobě na porušení rovného zacházení s muži a ženami bylo důkazní břemeno přeneseno na stranu žalovanou, považujeme za společensky nebezpečnou a za protiústavní zavedení presupce viny. Obdobnými praktikami proslula inkvizice ve svých honech na čarodějnice a jistý prokurátor Vyšinský !

 

Zkušenosti z praxe politiky rovných příležitostí ve Spojených státech a dalších zemích jsou z velké části záporné.

 

Studie o těchto negativních průvodních jevech jsou například obsaženy v publikacích Feminism & Freedom, Michael Levin, New Brunswick, Transaction Publishers, 1994, a Forbidden Grounds, Richard A. Epstein, Cambridge, Harvard University Press, 1995.

 

Jestliže ministerstva vnitra a práce a sociálních věcí dle uvedeného návrhu Souhrnné zprávy finančně podporují m.j. také školení aktivistek nevládních (ženských) organizací a další jejich přednáškovou, konzultační a publikační činnost, věříme, že i na malonákladové překlady zmíněných publikací by se finanční prostředky našly. Mohly by potom sloužit nejen jako interní metodické pomůcky v uvedených resortech, ale také pro potřeby Rady pro lidská práva vlády ČR - její sekce pro rovnoprávnost, i pro potřeby (sebe)reflexe některých proudů či organizací emancipačního hnutí. I ve společenských systémech je nezbytným předpokladem správné funkčnosti také zpětná vazba.

Žádáme proto o osobní projednání výše uvedených skutečností a námětů.

Navrhujeme rovněž, aby bod 7.4 Priorit a postupů vlády při prosazování rovnosti mužů a žen byl změněn takto :

„V rámci své grantové politiky podporovat výzkum společenských jevů, které vedou k diskriminaci žen a mužů, popřípadě k ohrožení jejich důstojnosti, zdraví nebo života.“

* * *

Vzhledem k tomu, že bod 7 Priorit a postupů vlády při prosazování rovnosti mužů a žen klade důraz výběrově pouze na výzkum, systematické sledování a vyhodnocování vývoje stavu a míry diskriminačních projevů vůči ženám, nikoliv též vůči mužům, ačkkoliv jinak je ve všech souvislostech vždy deklarováno, že prioritou je rovnoprávnost mezi oběma pohlavími, předkládáme Ministerstvu práce a sociálních věcí k posouzení přiložené Podklady pro analýzu rovnosti žen a mužů a aspektů lidských práv problematiky maření výkonu soudního rozhodnutí o úpravě styku nezl. dětí s rodičem, event. s jinou oprávněnou osobou, a ve veřejném zájmu žádáme, aby Ministerstvo práce a sociálních věcí v rámci deklarované úzké vazby intenzivní spolupráce s nevládními organizacemi zabývajícími se postavením a rovností mužů a žen zajistilo pro potřeby analýzy uvedené problematiky sběr navržených statistických dat z působnosti orgánů sociálně právní ochrany dětí.

K projednání této analýzy jsme samozřejmě připraveni.

 

zmocněnci sdružení :

MUDr. Jaroslav Jedlička, CSc. Oldřich Mezl
Luboš Patera Ing. Jiří Kohutka

 

příloha : Podklady pro analýzu rovnosti žen a mužů a aspektů lidských práv problematiky maření výkonu soudního rozhodnutí o úpravě styku nezl. dětí s rodičem, event s jinou oprávněnou osobou

Tato stránka je vytvořena a hostována společností dbPro. Šíření obsahu s uvedením zdroje vítáno.