Novinky
Aktuálně
Události
Stížnosti Štrasburk
Právo
Judikatura
Rukověť kverulantova
Hledám své dítě
Rodinné právo
Dokumenty
Syndrom zavrženého rodiče
Střídavá péče
Film "Střídavka"
Literatura
Publicistika
Časopis
Číslo 1/94
Našim dětem
Přemýšlej
Maminkám
Fotoarchiv
Odkazy
Sponzorům
Skála hrůzy
Klub Střídáček

Justiční kanál
 
Diskusní fórumTOPlist


STRÁNKY ARCHIVOVÁNY NÁRODNÍ KNIHOVNOU CR

Ministerstvo vnitra

civilně správní úsek

V Praze dne 27.1.1998

Věc : žádost o poskytnutí informací

Podle ust. § 43 odst. 2 platného zákona o rodině, vyžaduje-li to zájem společnosti na řádné výchově dětí, může národní výbor učinit tato opatření :

a) napomene vhodným způsobem nezletilého, jeho rodiče a občany, kteří narušují jeho řádnou výchovu, nebo požádá společenskou organizaci, aby toto opatření vykonala sama;

b) stanoví nad nezletilým dohled a provádí jej za součinnosti školy, společenských organizací v místě bydliště nebo na pracovišti;

c) uloží nezletilému omezení, které zabrání škodlivým vlivům na jeho výchovu, zejména návštěvu podniků a zábav pro nezletilého vzhledem k jeho osobě nevhodných.

Podle ust. § 1 zákona č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů ČR v sociálním zabezpečení ve znění pozdějších zákonů, jsou orgány státní správy ČR na úseku sociálního zabezpečení Ministerstvo práce a sociálních věcí a okresní úřady, přičemž na úseku sociálního zabezpečení vykonávají působnost též obce.

Podle ust. § 15 odst. 2 písm. a) bod 1. cit. zákona obec v přenesené působnosti rozhoduje o výchovných opatřeních podle zvláštních předpisů.

Podle ust. § 19 písm. a) bod 6. cit. zákona okresní úřad rozhoduje o výchovných opatřeních podle zvláštních předpisů, neučinila-li tak obec nebo soud.

Podle bodu I. Přílohy č. 1 k vyhlášce Ministerstva vnitra ČR č. 260/1991 Sb., o zvláštní odborné způsobilosti pracovníků okresních úřadů a jejím ověřování, se ověřování zvláštní odborné způsobilosti vztahuje na odborné pracovníky, včetně vedoucích referátů a vedoucích případných oddělení, kteří vykonávají pracovní činnosti uvedené v bodě III.

Podle bodu II. jsou pro všechny pracovníky uvedené v Příloze základními předpoklady zvláštní odborné způsobilosti znalost m.j. zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení.

Podle bodu III. odst. 7) Přílohy tvoří pro pracovníky uskutečňující výkon státní správy na úseku sociální péče obsah zvláštní odborné způsobilosti zejména znalost m.j. právních předpisů v sociálním zabezpečení a zákona o rodině.

Vzhledem k tomu, že podle ust. čl. 17 odst. 5 Listiny základních práv a svobod jsou státní orgány povinny přiměřeným způsobem poskytovat informace o své činnosti a Ministerstvo vnitra je ústředním orgánem státní správy, žádáme na základě shora uvedených skutečností o poskytnutí informace

1) zda okresní úřady a obce, uvedené v zákoně č. 114/1988 Sb., v platném znění, jsou orgány příslušnými k rozhodování o výchovných opatřeních podle ust. § 43 odst. 2 platného zákona o rodině, ačkoliv zákon o rodině stále používá termín „národní výbor“;

2) zda okresní úřady a obce v případě svého oprávnění k rozhodování o výchovných opatřeních podle ust. § 43 odst. 2 zákona o rodině jsou správními orgány ve smyslu zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení, a řízení o výchovných opatřeních provádějí podle tohoto zákona;

3) zda v případě kladných odpovědí na otázky č. 1) a 2) se při ověřování zvláštní odborné způsobilosti ve smyslu vyhlášky č. 260/1991 Sb. u pracovníků okresních úřadů a obcí, kteří uskutečňují výkon státní správy na úseku sociální péče, prověřuje také znalost používání uvedených právních předpisů pro rozhodování o výchovných opatřeních podle ust. § 43 odst. 2 platného zákona o rodině;

4) zda Ministerstvo vnitra vydalo pro okresní úřady a obce nějakou směrnici nebo metodický pokyn v souvislosti s jejich rozhodováním o výchovných opatřeních podle ust. § 43 odst. 2 zákona o rodině.

Děkujeme.

Zmocněnci sdružení :

 

Oldřich Mezl Luboš Patera

Tato stránka je vytvořena a hostována společností dbPro. Šíření obsahu s uvedením zdroje vítáno.