Novinky
Aktuálně
Události
Stížnosti Štrasburk
Právo
Judikatura
Rukověť kverulantova
Hledám své dítě
Rodinné právo
Dokumenty
Syndrom zavrženého rodiče
Střídavá péče
Film "Střídavka"
Literatura
Publicistika
Časopis
Číslo 1/94
Našim dětem
Přemýšlej
Maminkám
Fotoarchiv
Odkazy
Sponzorům
Skála hrůzy
Klub Střídáček

Justiční kanál
 
Diskusní fórumTOPlist


STRÁNKY ARCHIVOVÁNY NÁRODNÍ KNIHOVNOU CR

MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ

Na poříčním právu 376/1

128 01 Praha 2

Spravedlnost dětem

Bítovská 9/1227

140 00 Praha 4

 

č.j.: 21-30796/99 vyřizuje/linka: Mgr Šťastná/2322 Praha 3.9.1999

Vážení,

odpovídáme na Vaše podání ze dne 11. srpna 1999, kterým nás žádáte o poskytnutí informací o aplikaci některých ustanovení návrhu zákona o sociálně-právní ochraně dětí.

K Vaší otázce týkající se používání technických zařízení sloužících k pořizování obrazových snímků a obrazových a zvukových záznamů sdělujeme, že bude pouze záležitostí okresního či obecního úřadu, jaké technické zařízení k těmto účelům použijí.

Rovněž výše částky, kterou investují do pořízení těchto technických zařízení bude záležet na rozhodnutí okresních nebo obecních úřadů vzhledem k tomu, že se bude jednat o jejich majetek hrazený z jejich prostředků. V důsledku omezených finančních prostředků těchto místních orgánů předpokládáme, že budou pro tyto účely využívat především stávajícího vybavení.

Domníváme se, že Vaše otázky týkající se zajištění jednotného technického standardu obrazových snímků a obrazových a zvukových záznamů či kvalifikovanosti obsluhy technických zařízení jsou poněkud podružné, protože cílem zákona o sociálně-právní ochraně dětí je chránit zájem dětí, k čemuž řešení těchto technických detailů může prospět pouze velmi okrajově.

Pokud by pracovníci obsluhující tato technická zařízení nedodržovali mlčenlivost, jednali by v rozporu s Listinou základních práv a svobod, jejíž článek 10 zakotvuje právo každého na ochranu před neoprávněným shromažďováním, zveřejňováním nebo jiným zneužíváním údajů o své osobě. Občanský zákoník v § 11 uvádí, že fyzická osoba má právo na ochranu své osobnosti, zejména života a zdraví, občanské cti a lidské důstojnosti, jakož i soukromí, svého jména a projevů osobní povahy. Vedle toho zákoník práce v § 82 odst. 1 stanoví, že zaměstnavatel může vydat pracovní řád, v němž vymezí v souladu s právními předpisy podmínky, za nichž bude uvedená činnost vykonávána, tedy i podmínku mlčenlivosti pracovníků. Na nutnost zajištění mlčenlivosti reaguje i návrh zákona o sociálně-právní ochraně dětí, který v § 57 odst. 2 uvádí, že povinnost mlčenlivosti platí obdobně pro pověřené osoby a jiné fyzické osoby, které se při spolupráci s orgány sociálně-právní ochrany a zařízeními sociálně-právní ochrany seznámily s údaji týkajícími se výkonu sociálně-právní ochrany.

Týrání a zneužívání dětí je obsaženo v řadě definic, z nichž nejznámější a nejpoužívanější je definice Rady Evropy z roku 1992. Jednoznačně vymezit kritéria, podle kterých by se určovalo, zda se jedná o týrání a zneužívání, není zcela žádoucí, protože tento závažný společenský fenomén projevující se mnohými formami vyžaduje vždy pečlivé individuální posouzení opírající se o obecně dané definice a poznatky z odborné litaratury a praxe. Ministerstvo práce a sociálních věcí realizuje v rámci svého metodického vedení okresních úřadů pravidelná školení, která by se měla příští rok intenzivněji zaměřit na problematiku násilí na dětech, což by mělo zajistit dostatečnou erudovanost sociálních pracovníků v této oblasti.

S pozdravem

Ing. Marie Kudlová

ředitelka odboru sociální politiky

Tato stránka je vytvořena a hostována společností dbPro. Šíření obsahu s uvedením zdroje vítáno.