Novinky
Aktuálně
Události
Stížnosti Štrasburk
Právo
Judikatura
Rukověť kverulantova
Hledám své dítě
Rodinné právo
Dokumenty
Syndrom zavrženého rodiče
Střídavá péče
Film "Střídavka"
Literatura
Publicistika
Časopis
Číslo 1/94
Našim dětem
Přemýšlej
Maminkám
Fotoarchiv
Odkazy
Sponzorům
Skála hrůzy
Klub Střídáček

Justiční kanál
 
Diskusní fórumTOPlist


STRÁNKY ARCHIVOVÁNY NÁRODNÍ KNIHOVNOU CR

RADA PBO REKLAMU

ROZHODNUTI ARBITRAZNI KOMISE RPR

(Čj. 005/98/STÍŽ)

Zadavatel: Nadace Naše dítě, P.O.BOX 68, 18121 Praha 8 Reklamní agentura: MARK/BBDO, Klimentská 30, Praha 1

1. Sdružení pro ochranu práv dětí, rodičů a prarodičů Bítovská 9/1227, 140 00 Praha 4

2. Poradna pro otce, U smaltovny 6, 170 00 Praha 7

3. Soukromá osoba, Praha

tisk

Stížnost:

Stížnosti sdružení pro ochranu práv dětí, rodičů a prarodičů, Poradny pro otce a soukromé osoby z Prahy směřuje proti reklamě propagujíci telefonní Linku bezpečí a Nadaci Naše dítě, která byla uveřejněna v příloze MF DNES dne 15.1.1998.

Dle stěžovatelů zmíněná reklama :

a) neni čestná a pravdivá a postrádá odpovědnost vůči spotřebiteli i společnosti a odporuje Kodexu reklamy v kapitole III, odstavec 6.1 “Reklama nesmí zobrazovat žádné žijici osoby a ani na žádné žijicí osoby nijak odkazovat v připadě, že s tím tyto osoby předem výslovně nesouhlasí" (obrazová a textová část reklamy)

b) účelově zneužívá strach dětí i rodičů a celkový kontext reklamy je umocněn doprovodným textem, který dle názoru stěžovatelů obsahuje klamavé a zavádějící informace když nadsazuje údaje o počtu telefonátů dětí, které byly pohlavně zneužity (klamavé a zavádějící údaje v reklamě)

Rozhodnutí:

Ad a) Stížnost byla zamítnuta

(obrazové a textové ztvárnění reklamy)

Ad b) Stížnost byla uznána za opodstatněnou

(klamavé a zavádějící údaje v reklamě)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odůvodnění:

Arbitrážní komise si před vydáním rozhodnutí o oprávněnosti stižnosti vyžádala stanoviska odborníků na oblast dětské sexuologie a psychologie prim.MUDr.Růženy Hajnové, přednostky sexuologického oddělení Fakultni nemocnice Brno a PhDr.Petra Weisse ze Sexuologického ústavu UK v Praze.

Kromě vyjádření odborníků měla Arbitrážní komise k dispozici materiály dodané stěžovateli a vyjádření reklamní agentury a představitelů Nadace Naše ditě. Zejména reklamní agentura ve svém vyjádření poukazovala na skutečnost, že reklama, vůči níž stížnost směruje je pouze jednou částí vícedilného cyklu reklamy s problematikou “týraných dětí" a žádala arbitrážní komisi, aby při rozhodování o stížnosti přihlédla i k této skutečnosti.

Z důvodu složitosti rozhodování o stížnosti byla Arbitrážní komise nucena připad projednávat na třech zasedáních, z nichž to poslední, konané dne 21.4.1998 bylo věnovano pouze tomuto případu.

Arbitrážní komise po rozsáhlé diskusi rozhodla své rozhodnutí rozdělit na dvě části, z nichž prvni se týkalo obrazového a textového ztvárnění reklamy a druhé údajů, které se v reklamě vyskytovaly.

1. Obrazové a textové ztvárnění reklamy

Arbitrážní komise rozhodla že obrazové ztvárnění reklamy včetně použitých reklamnich sloganů (motiv a použitý text) neodporuje žádnému ustanovení Kodexu reklamy a v této části stížnosti v plném rozsahu zamítla.

2. Klamavé a zavádějící údaje v reklamě

Z dokladů, které byly Arbitrážní komisi předloženy, vyplývá, že skutečný počet děti volajících na linku bezpečí z důvodu pohlavního zneužívání dětí, je řádově nižší než údaj uváděný v reklamě. Z tohoto důvodu Arbitrážní komise rozhodla uznat údaje o počtu tefonátů pohlavně zneužitých děti za nepravdivé a zavádějící a tím i porušující ustanovení Kodexu reklamy v části první, kapitola 1 bod 3.2 - “Reklama musí byt slušná, čestná a pravdivá. Musí byt vytvářena s vědomím odpovčdnosti vůčí spotřebiteli " a v kapitole II bod 2.1 - “Reklama nesmí byt koncipována tak, aby zneužívala důvčru spotřebitele či využivala nedostatku jeho zkušeností či znalosti či jeho důvěřivosti ". Arbitrážni komise zároveň doporučuje zadavateli, resp.reklamní agentuře, aby propřiště v reklamě uváděla přesné a správné údaje, které by neumožňovali možný zavádějicí výklad ze strany spotřebitelů

Na základě výše uvedeného žádá Arbitrážní komise zadavatele, resp.reklamní agenturu, aby ve sporné reklamě nahradila údaje o počtu telefonátů pohlavně zneužitých dětí za údaje správné a to ve lhůtě co možná nejkratši, nejdéle však do 7 dnů od doručení tohoto rozhodnuti.

Tato stránka je vytvořena a hostována společností dbPro. Šíření obsahu s uvedením zdroje vítáno.