Novinky
Aktuálně
Události
Stížnosti Štrasburk
Právo
Judikatura
Rukověť kverulantova
Hledám své dítě
Rodinné právo
Dokumenty
Syndrom zavrženého rodiče
Střídavá péče
Film "Střídavka"
Literatura
Publicistika
Časopis
Číslo 1/94
Našim dětem
Přemýšlej
Maminkám
Fotoarchiv
Odkazy
Sponzorům
Skála hrůzy
Klub Střídáček

Justiční kanál
 
Diskusní fórumTOPlist


STRÁNKY ARCHIVOVÁNY NÁRODNÍ KNIHOVNOU CR

Podklady pro analýzu rovnosti žen a mužů a aspektů lidských práv

problematiky

Maření výkonu soudního rozhodnutí o úpravě styku

nezl. dětí s rodičem, event. s jinou oprávněnou osobou

právní úprava :

Listina základních práv a svobod

čl. 32 odst. 4 : Péče o děti a jejich výchova je právem rodičů; děti mají právo na rodičovskou výchovu a péči.

Úmluva o právech dítěte

čl. 9 odst. 3 : Státy, které jsou smluvní stranou úmluvy, uznávají právo dítěte odděleného od jednoho nebo obou rodičů udržovat pravidelné osobní kontakty s oběma rodiči, ledaže by to bylo v rozporu se zájmy dítěte.

občanský soudní řád

§ 272 odst. 2 : Před nařízením výkonu rozhodnutí předseda senátu písemně vyzve toho, kdo odmítá podrobit se soudnímu rozhodnutí nebo neplní soudem schválenou dohodu o výchově nezletilých dětí a o úpravě styku s nimi, aby se soudnímu rozhodnutí podrobil nebo aby soudem schválenou dohodu plnil. V této výzvě upozorní též na následky neplnění povinností stanovených v rozhodnutí nebo v dohodě.

§ 273 odst. 1 : Zůstane-li výzva předsedy senátu podle § 272 odst. 2 bezvýsledná, ukládá předseda senátu tomu, kdo neplní dobrovolně soudní rozhodnutí nebo soudem schválenou dohodu o výchově nezletilých dětí, popřípadě o úpravě styku s nimi, postupně pokuty. Jednotlivé pokuty nesmějí přesahovat 2000 Kč a připadají státu.

§ 273 odst. 2 : Předseda senátu může v součinnosti s příslušným orgánem obce, popřípadě též se státními orgány zařídit odnětí dítěte tomu, u koho podle rozhodnutí nebo dohody nemá být, a postarat se o jeho předání tomu, komu bylo podle rozhodnutí nebo dohody svěřeno, anebo tomu, komu rozhodnutí nebo dohoda přiznávají právo na styk s dítětem po omezenou dobu.

trestní zákon

§ 171 odst. 3 : Kdo poté, co proti němu byla bezvýsledně použita opatření v občanském soudním řízení směřující k výkonu rozhodnutí soudu nebo soudem schválené dohody o výchově nezletilých dětí, maří výkon takového rozhodnutí nebo dohody, nebo kdo se dopustí závažného jednání, aby zmařil výkon rozhodnutí jiného státního orgánu týkajícího se výchovy nezletilých dětí, byde potrestán odnětím svobody až na jeden rok.

trestní řád

§ 1 odst. 1 : Účelem trestního řádu je upravit postup orgánů činných v trestním řízení tak, aby trestné činy byly náležitě zjištěny a jejich pachatelé podle zákona spravedlivě potrestáni. Řízení přitom musí působit k upevňování zákonnosti, předcházení a zamezování trestné činnosti, k výchově občanů v duchu důsledného zachovávání zákonů a pravidel občanského soužití i čestného plnění povinností ke státu a společnosti.

§ 8 odst. 1 : Státní orgány jsou povinny neprodleně oznamovat státnímu zástupci nebo policejním orgánům skutečnosti nasvědčující tomu, že byl spáchán trestný čin.

§ 67 písm c) : Obviněný smí být vzat do vazby jen tehdy, jsou-li tu konkrétní skutečnosti, které odůvodňují obavu, že bude pokračovat v trestné činnosti, pro níž je stíhán ... .

 

judikatura :

„V provádění výkonu rozhodnutí o výchově nezletilých dětí pokračuje soud bez návrhu či podnětu účastníka řízení.“

(R 12/73; rozsudek Nejvyššího soudu ČSR z 30.11.1971, 1 Cz 8/71)

 

příklad správného právního názoru a postupu :

„I při nařizování výkonu rozhodnutí podle ust. § 272 a § 273 o.s.ř. exekuční soud vychází především ze zkoumání materiálních a formálních předpokladů vykonatelnosti rozhodnutí, kterým se ukládá povinnost a zakládají práva. Navzdory zvláštnostem postupu při provádění tohoto výkonu rozhodnutí, které vyplývají z toho, že se nepoužije ust. § 252-271 o.s.ř., nemůže soud výkonu rozhodnutí zkoumat důvody a správnost vykonávaného rozhodnutí a nemůže ani hodnotit jeho povahu či formu nad rámec právě předpokladů vykonatelnosti.“

(usnesení Městského soudu v Praze č.j. 16 Co 230/98-1268 ze dne 17.9.1998)

„Oprávnění otce stýkat se v rozsahu stanoveném rozhodnutím soudu s nezletilým odpovídá pojmově a zřejmě i výrokově povinnost matky nezletilého ke styku připravit. V tomto smyslu je matka, v jejíž péči se nezletilý nachází, obecně vzato subjektem povinným, přičemž obsahem jejích povinností je vytvořit podmínky včetně psychické přípravy k realizaci, t.j. výkonu soudních rozhodnutí. Smyslem vedení výkonu rozhodnutí je pak, aby po bezvýsledném vyzývání osoby povinné k jednání podle soudem stanovené povinnosti byla povinnému subjektu uložena pokuta.“

(usnesení Městského soudu v Praze č.j. 16 Co 313/98-(V.272) ze dne 17.9.1998)

 

* * *

 

Charakteristickým průvodním jevem sporů rodičů o výchovu nezletilých dětí a o styk dětí s tím rodičem, jemuž nebyly svěřeny do výchovy po rozvodu či rozchodu rodičů, je bránění tomuto styku jedním rodičem. V převážné míře, nikoliv však absolutně, jsou postiženými rodiči otcové.

Pomineme-li obtíže a časovou náročnost samotné úpravy styku soudem (od podání návrhu v situaci již déletrvajícího bránění ve styku do vydání vykonatelného rozhodnutí jde zpravidla řádově nejen o víceměsíční, ale i několikaletá řízení, v praxi vedená zásadně podle presumpce viny rodiče domáhajícího se ochrany práv svých i svých dětí), jeví se provádění výkonu soudního rozhodnutí o úpravě styku ze strany soudů (za iniciace orgánů sociálně právní ochrany) a následující případný postup orgánů činných v trestním řízení jako nedostatečné. Vůči osobám domáhajícím se právní ochrany se v činnosti uvedených orgánů (a v jejich nečinnosti) projevují i diskriminační prvky.

Převládající tendence tzv. nekriminalizovat rodinné vztahy v důsledku znamená faktickou podporu specifickému kriminálnímu deliktu páchanému paradoxně právě tím rodičem, který by měl naplňovat předpoklad nejpříznivějších podmínek pro zdárný vývoj dítěte a jeho výchovu, v předchozí době vedoucí ke svěření dítěte do jeho péče.

Z hlediska veřejného zájmu je uvedená tolerance kriminálního jednání rezignací státu na preventivní působení trestního řízení a významným faktorem ve vytváření a prohlubování sociálně patologických společenských jevů. Vzhledem k výrazné převaze „chráněných“ žen - matek, jde také o projev „pozitivní diskriminace“ ženského pohlaví, odporující ústavně zaručené rovnosti mužů a žen.

Z hlediska vývoje dítěte vede absence výchovného vlivu otce často k narušení jeho přirozeného průběhu. Předchozí vytěsnění otců z výchovy lze vysledovat i za různými prospěchovými a kázeňskými problémy ve škole, v podléhání vlivu návykových látek a kriminálními delikty dětí z neúplných rodin, tzn. rodin bez účasti otce na výchově. Nejen pro chlapce, ale i pro děvčata je otec důležitým vzorem pro výchovu k jejich budoucímu manželství a rodičovství vlastnímu.

Popouzení dítěte proti druhému rodiči, které bývá běžnou součástí bránění ve styku, vedoucí mnohdy až k vytvoření syndromu zavrženého rodiče, má pro osobnostní vývoj dítěte rovněž nepříznivé dopady.

Statistické údaje ze Spojených států ukazují, že nepřítomnost otce ve výchově má velmi vážný společenský dopad a je jedním z nejdestruktivnějších trendů současnosti (blíže viz příloha). Obdobné jevy a jejich důsledky lze zcela jistě nalézt i u nás, přičemž tolerování protiprávního bránění ve styku nezl. dětí s otci je bezpochyby jednou z jejich významných příčin :

„Jsou-li rodiče zákonem stíháni, trestají-li nepřiměřeně dítě tělesně a tím je fyzicky poškozují, proč by neměli být trestáni, poškozují-li je duševně ? Víme dobře, že jsou tu ve hře lidské vášně, že se manželé někdy nenávidí a nejsou s to přemoci své city v zájmu svého dítěte. Jsem však přesvědčena, že kdyby jejich jednání bylo zákonem označeno jako trestné, že by se leckdy přemoci mohli. Lidé se přece zastavují před činy, jež jsou trestné. Snad by se většinou zastavili i před těmito, kdybychom je tak označili. Myslím, že je to požadavek moderní humánnosti. Neboť způsobovat duševní utrpení dětem je nehumánní.“

PhDr. Hana Drábková na symposiu Duševní zdraví mládeže, Brno 1969 (!)

 

* * *

 

Nedostatky v činnosti příslušných orgánů lze shrnout následovně :

 1. Liknavost při vyřizování podnětů a návrhů ze strany rodiče (event. jiné oprávněné osoby), jemuž je bráněno ve styku s dítětem; orgány sociálně právní ochrany obcí a okresních úřadů nepodávají v takových případech podněty soudu k zahájení řízení o výkon rozhodnutí, soudy taková řízení nezahajují z moci úřední na základě zjištění relevantních skutečností v řízeních jiných (např. úprava výživného, exekuční řízení na výživné a pod.); pokud je řízení o výkon rozhodnutí zahájeno návrhem oprávněné osoby, není v něm postupováno podle základní zásady občanského soudního řízení, že ochrana práv musí být rychlá a účinná.
 2. Kromě „běžných“ procesních pochybení a nedostatků soudů (neustanovení opatrovníka a pod.) jsou v řízení o výkon rozhodnutí často prováděny nadbytečné důkazy v podstatě dublující předchozí řízení nalézací (nezřídka jsou nařizovány další znalecké posudky); důkazy o porušování vykonatelného rozhodnutí povinným rodičem jsou bagatelizovány nebo transformovány v důkazy o jeho nevině (svévolná jednostranná rušení a změny soudem určených termínů styku provázená „nabídkami“ termínů „náhradních“ jsou běžně tolerovány - soudy tak nerespektují zákonnou zásadu vlastní vázanosti předmětnými rozhodnutími o úpravě styku, obdobně jsou tolerována klasická účelová tvrzení o „náhlých onemocněních“ dítěte před termíny styku a jejich zázračných uzdravení po nich, jsou zneužívány tzv. vlastní názory dlouhodobě manipulovaného a popouzeného dítěte, které jednoho rodiče odmítá, resp. musí odmítat, a podobně).
 3. Až na výjimky soudy nezařizují odnímání dětí povinnému rodiči a jejich předání na dobu styku rodiči oprávněnému; o návrzích na provedení výkonu rozhodnutí také tímto způsobem není běžně vůbec rozhodováno s poukazy na údajnou traumatizaci dítěte (vzhledem k omezování svobodného rozvoje dítěte a jeho negativnímu ovlivňování proti jednomu rodiči je však tato otázka vždy spíše volbou menšího nebo většího zla). Pozoruhodné je, že výjimky tvoří právě ty případy, kdy povinným (ve styku bránícím) rodičem je otec - zde jsou kupodivu příslušné orgány schopny postupovat bez uvedených „ohledů na zájem dítěte“ i tak pružně, že poruší třeba nedotknutelnost obydlí a jiná práva a zákony.
 4. Symbolické výše uložených pokut i při dlouhodobém víceletém bránění ve styku a opakovaném ukládání těchto pokut (např. 100,- korun za jeden ze zmařených styků, přičemž výdaje oprávněného rodiče jen za zbytečné cestování mohou dosahovat částek mnohonásobně vyšších). V tomto směru rozšířený a oblíbený odkaz na „snížení či ohrožení životní úrovně dětí“ je opět faktickou podporou hanebnosti povinného rodiče, tím spíše, že např. plnění výživného je v praxi také vždy vynucováno i se zdůvodněním, že povinný rodič musí v případě nutnosti třeba radikálně omezit pouze potřeby své, nikoliv dětí.
 5. Při trvajícím maření styku a po splnění podmínky pro zahájení trestního stíhání povinného rodiče (minimálně dvě bezvýsledně použitá opatření v občanském soudním řízení směřující k výkonu rozhodnutí; měly by tedy dostačovat písemná výzva a alespoň jedna pokuta) není soudy a orgány sociálně právní ochrany dostatečně plněna oznamovací povinnost státních orgánů vyplývající z ust. § 8 odst. 1 trestního řádu (v jednotlivých případech jsou příslušné orgány nečinné i přes výslovné výzvy ke splnění této povinnosti, nemůže v nich tedy jít o nezaviněnou nedbalost, ale o úmysl). Výjimky opět většinou tvoří trestní oznámení proti ve styku bránícím otcům, kdy se uvedené orgány na svou oznamovací povinnost kupodivu rozpomínají.
 6. Trestní oznámení podaná oprávněnými rodiči jsou orgány policie pod různými záminkami odkládána. Dochází opět k pohrdání vykonatelnými soudními rozhodnutími o úpravě styku a k vyrábění důkazů o nevině podezřelých z důkazů o jejich vině. Ačkoliv příslušné zákony umožňují, aby při důsledném postupu státních orgánů byl povinný rodič trestně stíhán již po třetím zmařeném styku (při „běžné“ úpravě styku 1 víkend za 14 dnů tedy již po dvou měsících !), jsou tyto trestné činy postihovány jen výjimečně.
 7. V případě obvinění povinného rodiče není ani další pokračování v trestné činnosti považováno za důvod pro jeho vzetí do vazby. Přitom lze s jistotou předpokládat, že k odrazení povinného rodiče od páchání trestného činu by postačoval již samotný postup před rozhodnutím o vazbě s jejím finálním nahrazením písemným slibem obviněného před soudcem, že povede řádný život, že se nedopustí další trestné činnosti a splní povinnosti a dodrží omezení, která se mu uloží, a zárukou důvěryhodné osoby (např. zástupce orgánu sociálně právní ochrany), jak upravují ust. § 67 - 73 trestního řádu.

 

 

K analýze uvedených jevů navrhujeme provést ve vybraných okresech (obvodech) za minimálně tříleté období sběr těchto dat :

 

orgány sociálně právní ochrany dětí obcí a okresních úřadů (spisy Om)

 • počet případů sdělení oprávněného rodiče o bránění v jeho styku s dětmi,

z toho :

 • žádné opatření nepřijato,
 • druh a počet přijatých opatření (např. pohovor s povinným rodičem, rozhodnutí o výchovném opatření podle § 43 zákona o rodině, písemné sdělení soudu s podnětem k zahájení příslušného řízení, trestní oznámení a pod.),
 • počet soudních řízení o výkon rozhodnutí o úpravě styku v nichž je vykonáváno kolizní opatrovnictví nezl. dětí,

z toho :

 • počet případů, kdy po pravomocném uložení pokuty podle § 273 odst. 1 o.s.ř. a při pokračujícím bránění ve styku bylo opatrovníkem podáno trestní oznámení pro podezření ze spáchání tr. činu maření výkonu úředního rozhodnutí podle § 171 odst. 3 tr. zákona,
 • počet případů, kdy za stejných okolností trestní oznámení opatrovníkem podáno nebylo,

soudy (spisy rejstříku P, popř. Nc)

 • počet zahájených řízení o výkon rozhodnutí

z toho týkajících se :

 • rozhodnutí o úpravě styku podle § 27 zákona o rodině včetně vykonatelných předběžných opatření,
 • rozhodnutí o určení do výchovy podle § 50 nebo § 26 zákona o rodině,

z počtu řízení o výkon rozhodnutí o úpravě styku bylo řízení zahájeno :

 • na základě návrhu oprávněného rodiče,
 • vlastním rozhodnutím z podnětu orgánu sociálně právní ochrany,
 • vlastním rozhodnutím na základě jiného zjištění,

z celkového počtu zahájených řízení o výkon rozhodnutí o úpravě styku :

 • zaslána písemná výzva podle § 272 odst. 2 o.s.ř.,
 • pravomocně uložena pokuta podle § 273 odst. 1 o.s.ř; výše pokuty,
 • pokuty podle § 273 odst. 1 o.s.ř. pravomocně uloženy opakovaně,
 • zařízeno odnětí dítěte podle § 273 odst. 2 o.s.ř.,
 • odnětí dítěte podle § 273 odst. 2 o.s.ř. zařizováno opakovaně,
 • po pravomocném uložení pokuty podáno soudem trestní oznámení pro podezření ze spáchání trestného činu maření výkonu úředního rozhodnutí podle § 171 odst. 3 trestního zákona,
 • ve sledovaném období nebylo učiněno žádné opatření podle §§ 272 a 273 o.s.ř.,
 • ve sledovaném období dosáhlo dítě zletilosti,

pokud v konkrétním řízení bylo postupováno podle §§ 272 a 273 o.s.ř. :

 • doba od zahájení řízení návrhem účastníka nebo vlastním rozhodnutím soudu do zaslání písemné výzvy podle § 272 odst. 2 o.s.ř.,
 • počet návrhů oprávněného rodiče podaných před zasláním písemné výzvy,
 • doba od zahájení řízení do pravomocného uložení pokuty podle § 273 odst. 1 o.s.ř.,
 • počet návrhů oprávněného rodiče podaných před uložením pokuty podle § 273 odst. 1 o.s.ř. soudem prvního stupně,

pokud v konkrétním řízení bylo zařízeno odnětí dítěte podle § 273 odst. 2 o.s.ř. :

 • doba od zahájení řízení návrhem účastníka nebo vlastním rozhodnutím soudu do vydání rozhodnutí soudu prvního stupně o odnětí dítěte,
 • počet návrhů oprávněného rodiče před vydáním tohoto rozhodnutí,

orgány Policie ČR (obvodní oddělení a úřady vyšetřování)

 • počet podaných trestních oznámení pro podezření ze spáchání tr. činu podle § 171 odst. 3 trestního zákona,

oznamovatel :

 • státní orgán, který ? (soud, orgán sociálně právní ochrany, jiný orgán)
 • oprávněný rodič, event. jiná oprávněná osoba,

z toho :

 • odloženo,
 • řízení nezahájeno z důvodu amnestie nebo milosti,
 • sděleno obvinění,

pokud bylo sděleno obvinění :

 • počet podaných návrhů na obžalobu,
 • počet zastavených řízení z důvodu amnestie nebo milosti,
 • počet zastavených nebo přerušených řízení z jiného důvodu,

 

 

orgány státního zastupitelství

 • počet návrhů vyšetřovatele na podání obžaloby ve věcech podle § 171 odst. 3 tr. zákona,
 • počet zastavených řízení z důvodu amnestie nebo milosti,
 • počet zastavených nebo přerušených řízení z jiného důvodu,
 • počet podaných obžalob,

soudy (spisy rejstříku T)

 • počet podaných obžalob ve věcech podle § 171 odst. 3 trestního zákona,
 • počet zastavených řízení z důvodu amnestie nebo milosti,
 • počet zastavených řízení z jiného důvodu,
 • počet pravomocně odsouzených trestných činů podle § 171 odst. 3 trestního zákona,
 • druh a výše trestů při pravomocném odsouzení; doba trvání řízení od podání obžaloby do pravomocného rozhodnutí.

 

 

zmocněnci sdružení :

 

 

Luboš Patera MUDr. Jaroslav Jedlička, CSc.

 

přílohy :

překlad pasáže z knihy Jeffery M. Levinga : Father s Rights, New York, Basic Books 1997, str. 45 - 47

studie Syndrom zavrženého rodiče, PhDr. Eduard Bakalář, CSc., Doc. Mgr. Ing. Daniel Novák, CSc., Rodinné právo č. 4, Linde nakladatelství, Praha 1999, str. 11 - 16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tato stránka je vytvořena a hostována společností dbPro. Šíření obsahu s uvedením zdroje vítáno.