Novinky
Aktuálně
Události
Stížnosti Štrasburk
Právo
Judikatura
Rukověť kverulantova
Hledám své dítě
Rodinné právo
Dokumenty
Syndrom zavrženého rodiče
Střídavá péče
Film "Střídavka"
Literatura
Publicistika
Časopis
Číslo 1/94
Našim dětem
Přemýšlej
Maminkám
Fotoarchiv
Odkazy
Sponzorům
Skála hrůzy
Klub Střídáček

Justiční kanál
 
Diskusní fórumTOPlist


STRÁNKY ARCHIVOVÁNY NÁRODNÍ KNIHOVNOU CR

 

ZPRÁVA

o diskriminaci a porušování lidských práv

č. 1

6.7.1998

 

I. adresát : Vláda České republiky, ministr bez portfeje,

ke Zprávě o dodržování lidských práv v ČR.

 

II. na vědomí : - předseda Okresního soudu Praha východ,

- ministryně spravedlnosti,

- ministr vnitra,

- ministr práce a sociálních věcí,

- předseda Ústavního soudu,

- předseda Nejvyššího soudu,

- Český helsinský výbor,

- monitorovací výbor Parlamentního shromáždění Rady Evropy,

- velvyslanectví Spojených států amerických.

 

III. oběť diskriminace : Alena Pichrtová,

bytem Praha 10, U Roháčových kasáren 1030/20.

 

IV. porušovaná ustanovení Listiny základních práv a svobod, popř. mezinárodních smluv o lidských právech a základních svobodách :

Listina základních práv a svobod, čl. 32 odst. 1 a 4 - Rodičovství a rodina jsou pod ochranou zákona; péče o děti a jejich výchova je právem rodičů.

 

V. popis případu a dosavadního postupu ve prospěch oběti diskriminace a jeho úspěšnost :

Rozsudkem Krajského soudu v Praze č.j. 25 Co 382/96-143 ze dne 17.12.1996 bylo pravomocně rozvedeno manželství Aleny Pichrtové a synové J.a P. svěřeni do výchovy otci.

V soudním řízení bylo jednoznačně prokázáno, že paní Pichrtová je stejně jako otec dětí schopna o ně řádně pečovat a vychovávat je. Zároveň bylo prokázáno, že již v době rozvodu byli oba chlapci proti matce otcem negativně ovlivňováni. Krajský soud v Praze proto ve svém rozsudku učinil závěr, že „je v zájmu nezletilých, aby se rozvíjel jejich citový vztah k matce a z tohoto důvodu je v zájmu nezletilých dětí nutné, aby se kontakt mezi nimi a matkou uskutečňoval. Zde je na navrhovateli (otci nezl.), aby projevil své výchovné schopnosti a vedl oba syny k lásce k matce a umožnil synům s matkou kontakt.“

Protože i v době po rozvodu bylo paní Pichrtové ve styku s dětmi bráněno (mj. jí byl také znemožněn vstup do bytu, ve kterém měla stále trvalé bydliště), podala k příslušnému soudu návrh na úpravu styku. Řízení je vedeno u Okresního soudu Praha východ pod sp.zn. Nc 62/95 samosoudcem Justinem Machovčákem, prom. práv. Postup soudu však nesměřuje k rychlé a účinné ochraně porušovaných práv, jak mu ukládá Ústava a další právní předpisy, vytváří naopak příznivé podmínky pro prodlužování protiprávního stavu a diskriminace.

Paní Pichrtová je tak při naplňování svého práva na výchovu vlastních dětí, resp. na podíl na této výchově, stále zcela závislá na libovůli bývalého manžela, který oba syny k dobrému vztahu k matce nevede. Krátkodobě a s obtížemi se stýká pouze se synem J., který popouzení proti matce dosud nepodlehl. Syn P. se s matkou stýkat odmítá.

Za tohoto stavu podaný návrh na vydání předběžného opatření o úpravě styku alespoň v minimálním rozsahu soud zamítl s odůvodněním, že „styk matky s nezletilými se uskutečňuje“ (?!). Prostřednictvím sociální pracovnice Věry Daňkové s vydáním předběžného opatření nesouhlasil ani kolizní opatrovník dětí - orgán péče o dítě Městského úřadu Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, jestliže se nezletilý P. s matkou stýkat nechce.

Nezletilé dítě tak s aktivní podporou státních orgánů zavrhuje svou matku. Otázkou zůstává, zda by titíž zástupci státní moci témuž dítěti a témuž otci stejně velkoryse tolerovali také např. odmítání školní docházky !

Na základě tří stížností na průtahy v řízení a na nevhodné chování byly v práci soudce Justina Machovčáka předsedou soudu shledány vždy nedostatky a opakovaná porušení zákona; na stavu věci se však nic nemění. Paní Pichrtová žije dále v právní nejistotě, právo - o spravedlnosti nemluvě - je jí stále odmítáno. I nadále je ve svých rodičovských právech diskriminována. U nezletilých J. a P. Pichrtových se úspěšně rozvíjí syndrom zavrženého rodiče.

(Pozn. : Publikaci Syndrom zavrženého rodiče vydalo v roce 1996 Ministerstvo práce a sociálních věcí jako metodickou pomůcku určenou „především sociálním pracovníkům a dalším specialistům, v jejichž pracovní náplni je péče o děti, zejména v souvislosti se spory rodičů při rozvodovém řízení a po něm“.)

 

VI. doporučená opatření :

- zvýšený důraz orgánů soudního dohledu na plynulost řízení ve věcech péče o nezletilé děti,

- změna zavedené praxe přidělování opatrovnických věcí začínajícím soudcům nebo soudcům pokročilého věku, kteří již nároky soudcovského povolání nezvládají,

- doplnění odborné přípravy soudců a justičních čekatelů o současné relevantní poznatky o podmínkách zdravého vývoje dítěte a o dětské rozvodové psychopatologii,

- pravidelná a soustavná kontrola skutečné, nikoliv formálně vykazované odborné způsobilosti sociálních pracovnic orgánů péče o děti (orgánů sociálně právní ochrany).

 

 

 

zpracoval : Luboš Patera

zmocněnec sdružení Spravedlnost dětem

 

Potvrzuji pravdivost výše uvedených údajů a dávám - nedávám* souhlas se zveřejněním této zprávy.

*nehodící se škrtněte

........................................

oběť diskriminace, popř. její zákonný zástupce

 

Tato stránka je vytvořena a hostována společností dbPro. Šíření obsahu s uvedením zdroje vítáno.