Novinky
Aktuálně
Události
Stížnosti Štrasburk
Právo
Judikatura
Rukověť kverulantova
Hledám své dítě
Rodinné právo
Dokumenty
Syndrom zavrženého rodiče
Střídavá péče
Film "Střídavka"
Literatura
Publicistika
Časopis
Číslo 1/94
Našim dětem
Přemýšlej
Maminkám
Fotoarchiv
Odkazy
Sponzorům
Skála hrůzy
Klub Střídáček

Justiční kanál
 
Diskusní fórumTOPlist

STRÁNKY ARCHIVOVÁNY NÁRODNÍ KNIHOVNOU CR

Vážený pan
JUDr. Otakar Motejl
Veřejný ochránce práv

Údolní 39
602 00 Brno


Sp.zn.: 4317/2001/VOP/TL


8. 10. 2001Vážený pane,

K Vašemu dopisu ze dne 11. 9. 2001, který jsem na poště převzal dne 26. 9. 2001, doplňuji ve stanovené lhůtě 15 dnů podání ze dne 13. 8. 2001 (Vámi nazývané podnětem) i podnět původní, obsažený v petici ve věci Vaší sp. zn. 3131/2001/VOP/AŠ, jejíž spis podle Vašeho sdělení byl již ukončen.
Přikládám Vámi požadované listiny (usnesení Obvodního soudu pro Prahu 3 ze dne 27. 2. 1997 a ze dne 29. 7. 1999 sp.zn. 10 Nc 33/96 i usnesení Ústavního soudu sp.zn. I. ÚS 338/2000 ze dne 28. 6. 2000) a dále dvě obsáhlé složky víceleté korespondence pana P. T. s Obvodním úřadem pro Prahu 3 a Magistrátem města Liberce. Tyto písemnosti potvrzují závěr, který jsem uváděl již v podání ze dne 13. 8. 2001. Cituji opětovně:

"Přestože oběma orgánům bylo dostatečně dlouho známo, že matka nezletilého P. systematicky brání jeho pravidelným osobním kontaktům s oběma rodiči (Úmluva o právech dítěte, čl. 9 odst. 3), a to i poté, kdy byl styk P. s otcem upraven předběžným opatřením soudu, nevyužily svých oprávnění k nápravě tohoto protiprávního stavu. Nepodávaly tedy návrhy či podněty příslušnému soudu, aby styk nezletilého P. s otcem upravil a pokud se tak stalo, aby jej vynutil v řízení o výkon rozhodnutí; jde o oprávnění, resp. povinnosti podle §§ 10 a 14 zákona o sociálně-právní ochraně dětí (upravené i v předchozích právních předpisech pro jejich činnost) a § 178 občanského soudního řádu.
V téže situaci a zejména pak tehdy, kdy samy tyto orgány hodnověrně zjistily a panu T., jeho matce i soudům sdělovaly, že nezl. P. se s matkou nezdržuje na udávané adrese v L. (viz také přiložená písemná vyjádření Magistrátu v Liberci v přílohách č. 1 až 3) a jeho faktický pobyt je neznámý, tak jako kvalita jeho výchovného prostředí, nepožádaly státní policii o pátrání po nezletilém
(Policie vyhlašuje celostátní pátrání; každý má právo obrátit se na policistu a policejní útvary se žádostí o pomoc - §§ 2 a 43 zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky), nevyužily oprávnění k uložení výchovných opatření ve smyslu § 13 zákona o sociálně-právní ochraně dětí a § 43 zákona o rodině, tedy ani nenapomenuly matku nezletilého Petra, která narušovala a narušuje jeho řádnou výchovu, a nestanovily nad ním dohled, a nepodaly ani návrh nebo podnět soudu, aby tak učinil on.
V situaci, kdy matka nezletilého P.výslovně orgánům sociálně-právní ochrany dětí odmítla sdělit, kde se nezl. P. nachází (viz např. příloha č. 1, lze předpokládat, že tento její postoj přetrvával i v době pozdější, po účinnosti zákona o sociálně-právní ochraně dětí), tzn. nesplnila svou povinnost spolupracovat s orgány sociálně-právní ochrany při ochraně zájmů a práv svého dítěte a umožnit návštěvu zaměstnance tohoto orgánu v obydlí, popřípadě v jiném prostředí, kde dítě žije, ve smyslu ust. § 53 odst. 2 písm. a) a c) zákona o sociálně-právní ochraně dětí, nepodaly oznámení o přestupku podle § 28 odst. 1 písm. f) zákona ČNR č. 200/1990 Sb., o přestupcích, v platném znění.
Přes opakované žádosti pana P. T. neposkytli mu jakoukoliv pomoc při výkonu jeho rodičovských práv a povinností k nezl. P., ačkoliv je to podle ust. § 9 zákona o sociálně-právní ochraně dětí jejich povinností a také dříve platné právní předpisy tuto jejich povinnost upravovaly.

Z těchto skutečností je zřejmé, že jmenované úřady ve věcech týkajících se nezl. P. T. a jeho otce pana P. T. jednají, resp. jsou nečinné v rozporu s právem, jejich jednání, resp. nečinnost neodpovídá principům demokratického právního státu a dobré správy (podle již zmíněné Ústavy je Česká republika údajně právním státem založeným na úctě k právům a svobodám člověka a občana!)."


Jak vyplývá z dopisu předsedy Obvodního soudu pro Prahu 3 sp.zn. Spr. 476/99 ze dne 16. 6. 2001 (příloha č. 4), byl nucen tento orgán státní správy soudu přiznat, že soud dosud nerozhodl o návrhu pana P. T. ze dne 9. 3. 1998 na výkon rozhodnutí předběžného opatření o úpravě jeho styku se synem ze dne 27. 2. 1997 (jde zřejmě i o nerozhodnuté návrhy další). Jsem přesvědčen o tom, že pokud by kterýkoliv z orgánů tzv. sociálně-právní ochrany nezl. Petra Tajčmana v předmětné době podal týž návrh jako opatrovník nebo alespoň kvalifikovaný podnět jako příslušný orgán, který o maření soudního rozhodnutí měl dostatek relevantních informací, soud by zcela jistě postupoval jinak.

Vámi požadovaná konkrétní jména zaměstnanců uvedených správních úřadů jsou v přiložených písemnostech konkrétně uvedena, odpovědnost konkrétních osob za páchané podlosti a bezpráví je tedy dohledatelná bez ohledu na tradiční nezodpovědnost kolektivní.

Ve Vašem dopise ze dne 11. 9. 2001 postrádám jakoukoliv zmínku o způsobu, jakým bylo z Vaší strany naloženo s druhou částí podnětu, týkající se výkonu tzv. sociálně-právní ochrany dětí v obecné rovině a úrovně jejího /ne/řízení Ministerstvem práce a sociálních věcí. Podle mého názoru jak v "ukončeném spise" zn. 3131/2001/VOP/AŠ, tak ve spise nově založeném, je doložen dostatek právně významných skutečností k tomu, aby veřejný ochránce práv v této věci zahájil šetření. Vzhledem k tomu, že v této věci byly naším sdružením zjištěny další významné skutečnosti, žádám Vás o jasné a srozumitelné písemné vyrozumění podle ust. § 12 odst. 3 zákona č. 349/99 Sb. o odložení podnětu, nebo ve smyslu ust. § 14 téhož zákona o zahájení šetření.


Nemusím také jistě znovu zdůrazňovat připravenost našeho sdružení poskytnout veřejnému ochránci práv jakoukoliv další informaci nebo spolupráci.

S pozdravemLuboš Patera
zmocněnec sdružení

4 x příloha + další dva svazky listinP. S.
Příslušní /ne/zodpovědní činitelé Okresního úřadu v Hradci Králové svou oznamovací povinnost dosud nesplnili.

Našli jste potřebné informace a inspiraci? Provoz těchto stránek i další aktivity sdružení Spravedlnost dětem můžete podpořit sponzorským darem.

Tato stránka je vytvořena a hostována společností dbPro. Šíření obsahu s uvedením zdroje vítáno.