Novinky
Aktuálně
Události
Stížnosti Štrasburk
Právo
Judikatura
Rukověť kverulantova
Hledám své dítě
Rodinné právo
Dokumenty
Syndrom zavrženého rodiče
Střídavá péče
Film "Střídavka"
Literatura
Publicistika
Časopis
Číslo 1/94
Našim dětem
Přemýšlej
Maminkám
Fotoarchiv
Odkazy
Sponzorům
Skála hrůzy
Klub Střídáček

Justiční kanál
 
Diskusní fórumTOPlist

STRÁNKY ARCHIVOVÁNY NÁRODNÍ KNIHOVNOU CR

Odpověď nejvyšší státní zástupkyně


Nejvyšší státní zastupitelství

V Brně dne 24. října 2001
1 Spr 347/2001


Vážení pánové,

Nejvyšší státní zastupitelství, jako jeden z pěti adresátů, posoudilo Vaši listinu ze dne 24. 9. 2001, doručenou dne 27. 9. 2001, označenou "Petice - Chceme šanci vychovávat svoje děti".
0 výsledku posouzení Vás informuji:
Jsem toho názoru, že s ohledem na působnost Nejvyššího státního zastupitelství tak jak vyplývá z ustanovení § 4 zákona č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ve znění pozdějších předpisů, Ize pouze bod 6) Vaší listiny posoudit jako petici, kterou požadujete vypracování výkladového stanoviska k trestnému činu maření výkonu úředního rozhodnutí podle ustanovení § 171 odstavec 3 trestního zákona se zdůrazněním jeho vysoké společenské nebezpečnosti.
Důvody pro vypracování tohoto stanoviska nebyly však shledány.
Výkladová stanoviska Nejvyššího státního zastupitelství pro soustavu státního zastupitelství mají zásadně doporučující povahu a vydávají se k zajištění jednotného výkladu právních předpisů v konkrétních věcech, spadajících do působnosti státního zastupitelství (§ 4 a § 5 zákona o státním zastupitelství) tehdy, jestliže aplikační praxe státního zastupitelství je rozdílná.
Jak vyplývá z poznatků Nejvyššího státního zastupitelství, v aplikační praxi v soustavě státního zastupitelství v souvislosti s kvalifikací jednání pachatelů trestného činu maření úředního rozhodnutí podle ustanovení § 171 odst. 3 trestního zákona nevyvstaly problémy, které by bylo nutno překlenout doporučenou jednotnou interpretací této právní normy. Stupeň nebezpečnosti tohoto trestného činu pro společnost v každém jednotlivém případě, je pak vždy nutno hodnotit v souladu s ustanovením § 3 odstavec 4 trestního zákona. Kriminalizace jednání účastníků narušeného rodinněprávního vztahu je obecně znepokojující skutečnost, která signalizuje, že mezi rodiči dítěte existují neusmiřitelné vztahy a jejich každé řešení přináší nové problémy. Je pak ale povinností státu, aby organizoval veškerou svoji
činnost v souladu se zájmem nezletilých dětí, ve prospěch jejich blaha a bral ohled na práva rodičů (čl. 3 odst. 1 Úmluvy o právech dítěte). Plnění těchto požadavků z hlediska ustanovení § 171 odstavec 3 trestního zákona vyžaduje zvýšenou vnímavost orgánů činných v trestním řízení.
Pokud jde o další body Vaší listmy, poukazuji na ustanovení § 1 odstavec 3 zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním, podle kterého se peticí nesmí zasahovat do nezávislosti soudu. Posouzení bodů č. 2 a 5 je pak v působnosti Mmisterstva spravedlnosti, kterému jste též svoji listinu ze dne 24. 9. 2001 adresovali.
S pozdravem

JUDr. Marie Benešová

Vážený pan
Mgr.Karel Miffek

předseda
Sdružení za dodržování práv dětí a rodičů v ČR
Urbánkova 3360/47
14300 Praha 4


Vážený pan
Luboš P a t e r a

Bítovská 9/1227
P ra h a 4


Našli jste potřebné informace a inspiraci? Provoz těchto stránek i další aktivity sdružení Spravedlnost dětem můžete podpořit sponzorským darem.

Tato stránka je vytvořena a hostována společností dbPro. Šíření obsahu s uvedením zdroje vítáno.