Novinky
Aktuálně
Události
Stížnosti Štrasburk
Právo
Judikatura
Rukověť kverulantova
Hledám své dítě
Rodinné právo
Dokumenty
Syndrom zavrženého rodiče
Střídavá péče
Film "Střídavka"
Literatura
Publicistika
Časopis
Číslo 1/94
Našim dětem
Přemýšlej
Maminkám
Fotoarchiv
Odkazy
Sponzorům
Skála hrůzy
Klub Střídáček

Justiční kanál
 
Diskusní fórumTOPlist

STRÁNKY ARCHIVOVÁNY NÁRODNÍ KNIHOVNOU CR

Jak se bránit zneužívání § 12 zákona o sociálně-právní ochraně dětíMĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 4
ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI
Pan
Ringo H.
J. Želivského ...
130 00 Praha 3
Odbor humanitní
Oddělení péče o děti
4 Om: 580/99

Vaše značka Naše značka
ÚMČP4-21924/02/HOP/JARP-1243
Vyřizuje/telefon
Jarolímková
02/611 92 327
V Praze dne
14.02.2002


Rozhodnutí

Úřad městské části Praha 4 podle § 12 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí ve věci nezletilé S. H., nar. 1997, bytem Praha ...

rozhodl takto:

rodičům nezletilého

matce R. M., bytem Praha,
otci R. H.

se ukládá povinnost dostavit se s nezletilou do odborného poradenského zaříení Centra rodinné terapie - FN Motol, V Úvalu 84, Praha 5 dne 7.3.2002 v 10.00 hod. a následně pokračovat po dobu 6ti měsíců dle pokynů odborných pracovníků zařízení.

Odůvodnění:

Pravomocným rozsudkem Obvodního soudu pro Prahu 4 ze dne 18.4.2000 č.j. 14 Nc 1127/99 v souvislosti s rozsudkem Městského soudu v Praze ze dne 6.11.2000 č.j. 18 Co 340/2000 byla nezl. S. svěřena do péče matky, otci stanoveno výživné ve výši 2000,-Kč měsíčně a zároveň upraven styk otce s nezl., kdy je otec oprávněn se stýkat s nezl. v každém sudém kalendářním týdnu v roce od soboty od 9.00 hod. do neděle 18.00 hod.

Již od počátku vydání soudního rozhodnutí o úpravě poměrů začaly být ve věci styku nezl. s otcem výrazné problémy. Ke styku otce s dítětem docházelo v minimální míře. Situaci, kdy nedochází k řádnému styku otce s nezl., matka odůvodňovala negativními reakcemi provázenými zdravotními problémy a velmi odmítavým postojem nezl. S. k otci.

V průběhu roku 2001 bylo matkou a otcem podáno několik návrhů vedoucích k řešení vzniklé rodinné situace k Obvodnímu soudu pro Prahu 4. V rámci soudního řízení o změně výchovy a určení styku byly nařízeny znalecké posudky z oboru psychologie a psychiatrie.

Ze znaleckých posudků vyplynuly následující skutečnosti. Nezl. S. ve svých citových vazbách preferuje matku a pozitivní otcovskou úlohu promítá do osoby partnera matky. Na verbální úrovni biologického otce odmítá a krituzuje, avšak v interakci s ním je schopna navázat kontakt bez projevů strachu. V otázce vytváření citového vztahu nezletilé k otci matka reaguje negativně, do výchovy projikuje svůj negativní vztah k otci a dítě tímto ovlivňuje. V interakci dítěte s otcem bylo zřejmé, že bez přítomnosti matky reaguje na otce postupně pozitivně a že při pomoci odborníků lze takový kontakt realizovat. Znalci v závěru doporučují, aby byl kontakt s otcem postupně navazován, nejlépe za pomoci odborníků, s postupným rozšiřováním míry takového styku až do běžně soudem určovaného styku. Přítomnost matky u styku dítěte s otcem nelze považovat za vhodnou.

S ohledem na výše citované závěry znaleckých posudků z oboru psychologie a psychiatrie považujeme za nezbytné, aby vztahy v rodině byly obnoveny a nevyřešené konflikty mezi rodiči nezasahovaly do citové oblasti života nezl. S. Vyhrocenou konfliktní situací meze rodiči je harmonický vývoj osobnosti nezl. ohročen.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání u Magistrátu hl.m. Prahy prostřednictvím zdejšího úřadu, a to do 15 dnů ode dne jeho doručení.

V případě nesplnění povinnosti uložené tímto rozhodnutím se rodič nebo jiná osoba odpovědná za výchovu dítěte dopouští přestupku podle § 28 odst. 1 písm. f) zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, za který lze uložit napomenutí nebo pokutu až do výše 20 000 Kč.

Mgr. Věra Rožková
vedoucí odboru humanitního
Městská část Praha 4
Úřad městské části

sp. zn. 4 Om 580/99
na vědomí: Veřejný ochránce práv, k věci sp. zn. 157/2002/VOP/ZV

28. 2. 2002Odvolání proti rozhodnutí ze dne 14. 2. 2002 o uložení povinnosti využít pomoc odborného zařízení


Napadeným rozhodnutím uložil mi zdejší orgán tzv. sociálně-právní ochrany dětí povinnost „dostavit se s dcerou do odborného poradenského zařízení Centra rodinné terapie - FN Motol dne 7. 3. 2002 v 10.00 hodin a následně pokračovat po dobu 6 ti měsíců dle pokynů odborných pracovníků zařízení“.

Toto rozhodnutí je nezákonné, došlo jím ke zneužití ust. § 12 zákona č. 359/1999 Sb. Ve zjevné alibistické snaze o zakrytí vlastní odpovědnosti zdejšího „sociálního“ aparátu za narušení příznivého vývoje mého dítěte dochází tak ke klasickému zneužívání psychiatrie.

Ustanovení § 12 cit. zákona předpokládá pro vydání uvedeného rozhodnutí splnění dvou podmínek. Povinnost využít odborného poradenského zařízení může být podle zákonodárce uložena teprve a pouze tehdy, pokud

a) rodiče nezajistili dítěti odbornou pomoc, ačkoliv dítě takovou pomoc nezbytně potřebuje, a

b) okresní úřad takovou pomoc dítětěti předtím doporučil.

Tyto zákonné podmínky ovšem rozhodně splněny nebyly; naše dítě žádnou odbornou pomoc nezbytně nepotřebuje a žádnou takovou pomoc napadený orgán předtím nikdy nedoporučoval; zákonodárce měl jistě na mysli např. případy zanedbávání péče asociálních rodičů o zdravý vývoj dítěte fyzický či psychický, nikoliv bezdůvodnou psychiatrizaci přirozených rodinných vztahů při průhledném bráněním ve styku dítěte s tzv. druhým rodičem, jehož příčina - jako v našem případě - spočívá především ve fyzické nepřítomnosti matky s dcerou na místě, kde mi má dceru předávat.

I z citace znaleckého posudku v napadeném rozhodnutí je zřejmé, že má dcera náš vzájemný osobní kontakt prožívá „bez projevů strachu“ a „reaguje na mne pozitivně“. Tudíž problémy s tímto naším vztahem má pouze její patologicky jednající matka, která tedy potřebuje odbornou psychologickou či psychiatrickou (dle mého názoru by ji k rozumu samozřejmě přivedly důsledné sankce, ať již ze strany napadeného orgánu, nebo soudu, kterých se ovšem nedostává) pomoc, což však již nemůže být předmětem rozhodnutí podle ust. § 12 zákona č. 359/1999 Sb. Ostatně zdejší orgán tzv. sociálně-právní ochrany v uplynulých letech vždycky zastával názor, že o naši dceru je postaráno velice kvalitně, o čemž utvrzoval i soud, tudíž prokazatelně žádnou „odbornou pomoc“ nedoporučoval; jestliže se odhodlal matku v době nedávné napomenout, je nutné to přičítat mému důslednému vymáhání plnění jeho povinností a zahájení šetření jeho /ne/činnosti veřejným ochráncem práv.

Také z hlediska procesního je napadené rozhodnutí vadné a protiprávní. Podle ust. § 60 cit. zákona se postupuje (při rozhodování) podle zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení, ne-stanoví-li uvedený zákon jinak. Správní řád je tedy závazný i pro rozhodování podle ust. § 12 cit. zák. se všemi z toho vyplývajícími povinnostmi správního orgánu i právy účastníků řízení. Zákonný postup upravený správním řádem však nadepsaný orgán nedodržel. Jestliže napadeným rozhodnutím bylo rozhodnuto o mé povinnosti, byl jsem zcela jistě účastníkem řízení (§ 1 odst. 1 spr. ř.). Správní orgán tak byl povinen uvědomit mne o zahájení řízení (§ 18 odst. 3 spr. ř.), dát mi příležitost, abych mohl svá práva a zájmy účinně hájit, zejména se vyjadřovat k podkladu rozhodnutí a uplatnit své návrhy; byl povinen poskytnout mi pomoc a poučení (§ 3 odst. 2, § 33 odst. 2 spr. ř.). Správní orgán měl nepochybně nařídit také ústní jednání ve věci ve smyslu ust. § 21 spr. ř.

Napadené rozhodnutí tedy odporuje ust. § 3 odst. 4 spr. řádu, podle něhož musí vycházet ze spolehlivě zjištěného stavu věci, a také „řízení“ samotné nebylo v rozporu s tímto ustanovením vedeno tak, aby posilovalo důvěru občanů ve správnost rozhodování a aby přijaté rozhodnutí bylo přesvědčivé.

V neposlední řadě výrok napadeného rozhodnutí postrádá veškeré zákonem předepsané náležitosti podle ust. § 47 odst. 2 správního řádu, když neobsahuje právě uvedení zákona č. 71/1967 Sb., podle něhož muselo být postupováno.

Navrhuji proto, aby odvolací orgán napadené rozhodnutí zrušil.

v zastoupení R. H.
Luboš P.
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
ODBOR SOCIÁLNÍ PÉČE A ZDRAVOTNICTVÍ

Váš dopis zn. Čj.
34 686/02
Vyřizuje/linka
dr. Mrňková/2249
Datum
28. března 2002Rozhodnutí

Odbor sociální péče a zdravotnictví Magistrátu hl. města Prahy projednal odvolání rodičů nezl. S. H., nar. 8.03.1997, matky, paní R. M., zastoupené právní zástupkyní JUDr. A. V., advokátkou v Praze 1, ...., a otce, pana R. H., zastoupeného panem Lubošem P., bytem ...., podané proti rozhodnutí humanitního odboru Úřadu městské části Praha 4 ze dne 14.02.2002, č.j. 4 Om 580/99, jímž jim byla uložena povinnost dostavit se s nezletilou do odborného poradenského zařízení Centra rodinné terapie - FN Motol, v Praze 5, V Úvalu 84 dne 7.03.2002 a následně pokračovat po dobu 6-ti měsíců dle pokynů odborných pracovníků zařízení, a rozhodl takto:

Podle § 59 odst. 2 zák.č. 71/1967 Sb., o správním řízení, se napadené rozhodnutí zrušuje.Odůvodnění:

Napadeným rozhodnutím orgánu I. stupně byla s odkazem na ust. § 12 zákona č. 359/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o sociálně-právní ochraně dětí, rodičům nezletilé uložena povinnost využít odborného poradenského zařízení k úpravě jejích výchovných poměrů.

Při svém rozhodování vycházel tento orgán ze zjištění, že dlouhodobě dochází k narušování zdárného harmonického vývoje nezletilé tím, že není řádně realizován její styk s otcem, který byl upraven pravomocným rozsudkem Obvodního soudu pro Prahu 4 ze dne 18.04.2000, č.j. 14 Nc 1127/99. Rozhodnutí o využití odborného pracoviště Centra rodinné terapie pak bylo opřeno o závěry znaleckého posudku, který byl vypracován v průběhu soudního řízení.

Proti tomuto rozhodnutí podali oba rodiče, prostřednictvím svých ástupců, v zákonem stanovené lhůtě odvolání.

Matka ve svém odvolání poukazuje na skutečnost, že spolupracuje s dětskou psycholožkou, PhDr. Špačkovou, a proto uložení povinnosti další spolupráce s odborným pracovištěm se jí jeví jako nadbytečné. Zdůrazňuje, že opakované návštěvy nezletilé u dalších odborníků by byly pouze k tíži nezletilé dcery.

Otec ve svém odvolání poukazuje na nedostatky správního řízení, zejména skutečnost, že jako účastník řízení nebyl řádně informován o zahájení tohoto řízení, ani mu nebyla dána možnost aktivní účasti v tomto řízení. samotné rozhodnutí pak označuje jako nezákonné, jímž došlo ke zneužití ust. § 12 zákona o sociálně-právní ochraně dětí a ke klasickému případu zneužívání psychiatrie. Poukazuje na skutečnost, že sama nezl. dcera žádnou odbornou pomoc nezbytně nepotřebuje. Problémy jsou na straně jednání matky.

Orgán I. stupně na svém původním rozhodnutí setrval.

Orgán odvolací přezkoumal napadené rozhodnutí a dospěl k závěru, že odvolání jsou důvodná, neboť napadené rozhodnutí bylo vydáno na základě neúplného zjištění skutkového stavu věci.

Základním požadavkem správního řádu podle § 46 je, aby rozhodnutí bylo vydáno v souladu se zákony a ostatními právními předpisy, orgánem k tomu příslušným, aby vycházelo ze spolehlivě zjištěného stavu věci a obsahovalo předepsané náležitosti. Jinými slovy: rozhodnutí smí být vydáno jen věcně, funkčně a místně příslušným orgánem při respektování zásady zákonnosti a materiální pravdy.

Napadené rozhodnutí bylo vydáno věcně i místně příslušným orgánem, avšak došlo k porušení § 18 odst. 3, § 32 odst. 1 a § 33 odst. 1 a 2 správního řádu.
Účastníkům řízení nebyla dána možnost vyjádřit se k podkladu rozhodnutí ani podat návrhy na doplnění důkazního řízení, neboť oba účastníci nebyli řádně seznámeni se zahájením řízení.
Tato pochybení pak měla vliv na věcnou správnost napadeného rozhodnutí, které bylo vydáno v rozporu s ust. § 12 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně.


Proti tomuto rozhodnutí nelze podat odvoláníMUDr. Antonín Zatloukal
ředitel odboru


Našli jste potřebné informace a inspiraci? Provoz těchto stránek i další aktivity sdružení Spravedlnost dětem můžete podpořit sponzorským darem.

Za podporu děkujeme.

Tato stránka je vytvořena a hostována společností dbPro. Šíření obsahu s uvedením zdroje vítáno.