Novinky
Aktuálně
Události
Stížnosti Štrasburk
Právo
Judikatura
Rukověť kverulantova
Hledám své dítě
Rodinné právo
Dokumenty
Syndrom zavrženého rodiče
Střídavá péče
Film "Střídavka"
Literatura
Publicistika
Časopis
Číslo 1/94
Našim dětem
Přemýšlej
Maminkám
Fotoarchiv
Odkazy
Sponzorům
Skála hrůzy
Klub Střídáček

Justiční kanál
 
Diskusní fórumTOPlist

STRÁNKY ARCHIVOVÁNY NÁRODNÍ KNIHOVNOU CR

K rozhodování o zákazu styku

usnesení Krajského soudu v Plzni sp. zn. 14 Co 776/2002

"Usnesení soudu prvního stupně se mění tak, že návrh na vydání předběžného opatření o zákazu styku matky s nezletilými dětmi, se zamítá."

"Napadeným usnesením soud I. stupně vydal předběžné opatření, jímž zakázal matce styk s jejími nezletilými syny. Vycházel z ust. § 74 až 76 o.s.ř. a dospěl k závěru, že matce je nutno zakázat její styk se syny z důvodů jejího nepřiměřeného a pro děti a jejich okolí zatěžujícího chování. Vycházel z tvrzení otce uvedených v jeho návrhu a z jím doložených listin, z nichž vyplývá, že děti se v současné době matky bojí a její chování popisují jako vyvádění s obavami, co zase bude. Zákazem styku matky s dětmi bude dosaženo uklidnění obou dětí. ... Proti tomuto usnesení podala matka včas odvolání, kterým popírá tvrzení otce o nevhodnosti svého chování, poukazuje na to, že její ošetřující lékař dospěl k závěru, že matka nejeví známky zhoršení duševního stavu a že její omezení kontaktu se syny není z psychiatrického hlediska zdůvodněné. Dále uvedla, že v současné době probíhá u Okresního soudu v Klatovech řízení o úpravu poměrů rodičů k nezletilým synům pro dobu po rozvodu, ve věci byl vydán rozsudek, jímž byli synové svěřeni do péče otce a jí bylo vyměřeno výživné. Toto rozhodnutí však není dosud pravomocné, neboť bylo z její strany napadeno odvoláním, o kterém odvolací soud zatím nerozhodl. Napadené usnesení považuje za nesprávné, ale i za předčasné, když není vyřešena otázka úpravy poměrů nezletilých dětí. ...

Odvolací soud přezkoumal napadené usnesení včetně řízení, které jeho vydání předcházelo dle ust. § 212 o.s.ř., přihlédl k odvolání matky i k vyjádření otce a poté dospěl k závěru, že odvolání matky je důvodné. ...

O návrhu otce na vydání předběžného opatření rozhodoval soud I. stupně za situace, kdy manželství rodičů dětí stále trvá a kdy dosud nebylo pravomocně rozhodnuto o úpravě poměrů dětí pro dobu před rozvodem a po rozvodu. Je tedy nepochybné, že v době rozhodování soudu měli a mají oba rodiče ke svým dětem stejná práva a stejné povinnosti, když souhrn těchto práv a povinností tvoří rodičovskou zodpovědnost ve smyslu ust. § 31 odst. 1 zákona o rodině. Tato rodičovská zodpovědnost náleží oběma rodičům (§ 34 odst. 1 zák. o rodině) a při výkonu rodičovské zodpovědnosti jsou oba rodiče rovnoprávní. Rodičovská zodpovědnost pak zahrnuje práva a povinnosti při péči o nezletilé děti, a proto matce dětí nemůže být zakázán její kontakt s dětmi v době, kdy dosud nebylo rozhodnuto o úpravě poměrů k těmto dětem. Pokud soud I. stupně matce styk s dětmi zakázal, porušil její právo osobní povahy, které jí přiznává shora citované zákonné ustanovení § 34 odst. 1 zák. o rodině.

Za situace, kdy o úpravě výchovy a výživy nezletilých dětí není dosud rozhodnuto, nemá, podle názoru odvolacího soudu, žádný z rodičů aktivní legitimaci k podání návrhu na nařízení předběžného opatření, kterým by byl nařízen zákaz styku s nezletilými druhému rodiči. Ve své podstatě jde o omezení či zbavení rodičovské odpovědnosti ve smyslu ust. § 44 zákona o rodině, tedy o velmi vážný zásah do oblasti lidských práv, o čemž lze rozhodnout až po prokázání důvodů pro takové opatření."


Našli jste potřebné informace a inspiraci? Provoz těchto stránek i další aktivity sdružení Spravedlnost dětem můžete podpořit sponzorským darem.

Za podporu děkujeme.

Tato stránka je vytvořena a hostována společností dbPro. Šíření obsahu s uvedením zdroje vítáno.