Novinky
Aktuálně
Události
Stížnosti Štrasburk
Právo
Judikatura
Rukověť kverulantova
Hledám své dítě
Rodinné právo
Dokumenty
Syndrom zavrženého rodiče
Střídavá péče
Film "Střídavka"
Literatura
Publicistika
Časopis
Číslo 1/94
Našim dětem
Přemýšlej
Maminkám
Fotoarchiv
Odkazy
Sponzorům
Skála hrůzy
Klub Střídáček

Justiční kanál
 
Diskusní fórumTOPlist

STRÁNKY ARCHIVOVÁNY NÁRODNÍ KNIHOVNOU CR

K výkonu rozhodnutí o výchově nezletilých dětí VI.

Usnesení Okresního soudu v Ústí nad Labem sp. zn. 18 P 114/2000 ze dne 11. 9. 2003 ve spojení s usnesením Krajského soudu v Ústí nad Labem č.j. 11 Co 703/2003-230 ze dne 13. 11. 2003

"Matce se ukládá pokuta za neuskutečněné styky otce s nezl. Lukášem, nar. 9. 2. 1989, v termínech v r. 2001 30. 6. - 1. 7., 14. 7. - 15.7., 11. 8. - 12. 8., 25. 8. - 26. 8., 8. 9. - 9. 9., 6.10. - 7.10., 20.10. - 21.10., 17. 11. - 18.11., 1.12. - 2.12., za neuskutečněné styky v r. 2002 12.1. - 13.1., 23.2. - 24.2., 9.3. - 10.3., 23.3. - 24.3., 6.4. - 7.4., 4.5. - 5.5., 18.5. - 19.5., 1.6. - 2.6., 15.6. - 16.6., 29.6. - 30.6., 13.7. - 14.7., 24.8. - 25.8., 7.9. - 8.9., 21.9. - 22.9., 19.10. - 20.10., 2. 11. - 3.11., 16.11. - 17.11., 30.11. - 1.12., 28.12. - 29.12. a za neuskutečněné styky v r. 2003 11.1. - 12.1., 25.1. - 26.1., 8.2. - 9.2., 22.2. - 23.2., 22.3. - 23.3., 5.4. - 6.4., 19.4. - 20.4., 3.5. - 4.5., 17.5. - 18.5., 31.5. - 1.6., 14.6. - 15.6., 28.6. - 29.6., 26.7. - 27.7., 23.8. - 24.8., 6.9. - 7.9. ve výši 700,- Kč za každý neuskutečněný styk.
Pokutu v celkové výši 30 800,- Kč je matka povinna zaplatit do jednoho měsíce od právní moci tohoto usnesení na účet Okresního soudu v Ústí nad Labem.
"

"... Otec ve svých návrzích poukazuje na průběh svých návštěv s nezl. Lukášem. Uvádí, že nezl. je vyváděn matkou na práh domovních dveří, kde otce pozdraví, sdělí mu, že s ním nikam nepůjde ani nepojede a odejde. Tato setkání trvají pouze několik vteřin. S náhradními termíny, které mu matka nabízí v době letních prázdnin, kdy je s nezl. mimo Ústí nad Labem, otec nesouhlasí a trvá na termínech, které byly stanoveny shora uvedeným usnesením. ...
... Matka ve svém sdělení popisuje průběh styků syna Lukáše s otcem téměř shodně jako otec dítěte. Poukazuje na to, že v posledních měsících tyto návštěvy si nezl. s otcem vyřizuje sám. Návštěvy podle ní trvají jen pár minut, protože syn s otcem nikam nechce jet. ... Dále návštěvy nebyly uskutečněny v roce 2001 také 14. - 15. 7., kdy nezl. byl na "basketbalovém kempu" a 25. - 26. 8., kdy byl na "basketbalovém soustředění". 28. - 29. 7. r. 2001 rovněž nebyl styk realizován, neboť s nezletilým byla u moře, v Řecku. K těmto neuskutečněným návštěvám, které se nerealizovaly z důvodů pobytu nezl. u moře nebo z důvodu basketbalových turnajů, matka uvádí, že otci vždy nabídla náhradní termín styku. ... Dále návštěvy v r. 2002 nebyly realizovány v termínu 27. - 28. 7., kdy byl nezl. opět u moře, a 10. - 11. 8., kdy pobýval v zahraničí NSR. ...

Matka byla soudem vyzvána ve smyslu ustanovení § 272 odst. 2 o. s. ř. k plnění soudního rohodnutí a byla upozorněna na následky neplnění stanovených poviností. ... Protože i tato výzva zůstala bezvýsledná, byly matce za zmaření styku opakovaně ukládány pokuty.
Ani tato opatření nevedou matku k tomu, aby otci umožňovala styk se synem ve stanoveném rozsahu. Matka ve svém jednání pokračuje a bez vážného a omluvitelného důvodu v době od 30. 6. 2001 do 7. 9. 2003 otci neumožnila styk s nezl. Lukášem celkem ve 44 případech. Soud matce proto za tyto nerealizované styky ukládá pokutu v částce 700,- Kč za každý neuskutečněný styk, neboť matka přestože byla upozorněna na své povinnosti, které pro ni vyplývají ze shora uvedeného vykonatelného soudního rozhodnutí, tyto povinnosti neplní. Soud má zato, že je na matce, aby nezl. Lukáše ke styku s otcem všestranně připravila a styk se synem umožnila. Pokud matka namítá, že syn k otci sám nechce z vlastního rozhodnutí jít, je tato námitka s ohledem na věk nezl. Lukáše právně nevýznamná. (Pozn.: Věk dítěte téměř 15 let.)
... Matce byla uložena pokuta i za neuskutečněný styk, který nebyl realizován 14. a 15. 7. a 25. - 26. 8. r. 2001 z důvodu sportovní činnosti nezl., stejně i za zmařený styk v době od 10. do 11. 8. 2002, kdy matka s nezl. byla na návštěvě u příbuzných v NSR. V těchto případech je soud přesvědčen, že ke zmaření těchto styků došlo bez vážného důvodu a uložená pokuta za tyto nerealizované styky je oprávněná."

"Usnesení okresního soudu se potvrzuje.

Ve včas podaném odvolání matka namítá, že synovi nebrání stýkat se s otcem, není však v jejích možnostech, aby ho donutila k odchodu s otcem proti jeho vůli, když synovi je čtrnáct let. Nezletilý odmítá styk s otcem a soud by měl respektovat jeho názor, neboť dítě v jeho věku má právo se vyjadřovat ke všem rozhodnutím, které se ho týkají. Otec by měl rovněž názor syna respektovat. ... Ukládání pokut navíc snižuje životní úroveň dítěte, neboť jeho výživu zajišťuje především matka, když otec přispívá pouze několika stokorunami měsíčně. ...

... Odvolací soud ve svém rozhodnutí dospěl k závěru, že soud prvního stupně postupoval správně a v souladu se shora citovaným ustanovením. V posuzované věci není pochyb o tom, že matka dlouhodobě neplní dobrovolně soudní rozhodnutí, kterým byl upraven styk otce s nezletilým Lukášem a výzvy soudu dle § 272 odst. 2 o.s.ř.. k tomu, aby se podrobila soudnímu rozhodnutí, se míjejí účinkem. Soud prvního stupně proto správně uložil matce za každý neuskutečněný styk otce s dítětem pokutu, vyjma styků, které se neuskutečnily z objektivních, či vážných důvodů. Matka, které byl nezletilý předběžným opatřením svěřen do výchovy je povinna vytvářet příznivé podmínky ke styku nezletilého s otcem, především musí vést dítě ke správnému vztahu k druhému rodiči, a to bez ohledu na vztahy, které existují mezi ní a otcem. Její povinností je i připravit nezletilého na styk s otcem tak, aby nezletilý byl ochoten s otcem odejít a nemůže nechat na vůli nezletilého, aby se rozhodl sám. Na plnění těchto povinností a podrobení se vykonatelnému soudnímu rozhodnutí nemůže nic změnit skutečnost, že dítě má pokud je schopno s ohledem na stupeň svého vývoje, právo svobodně vyjádřit svůj názor na úpravu styku s rodičem, kterému nebylo svěřeno do výchovy. ... Z vyložených důvodů krajský soud věcně správné rozhodnutí okresního soudu potvrdil (§ 219 o.s.ř.). ..."


Našli jste potřebné informace a inspiraci? Provoz těchto stránek i další aktivity sdružení Spravedlnost dětem můžete podpořit sponzorským darem.

Za podporu děkujeme.

Tato stránka je vytvořena a hostována společností dbPro. Šíření obsahu s uvedením zdroje vítáno.