Novinky
Aktuálně
Události
Stížnosti Štrasburk
Právo
Judikatura
Rukověť kverulantova
Hledám své dítě
Rodinné právo
Dokumenty
Syndrom zavrženého rodiče
Střídavá péče
Film "Střídavka"
Literatura
Publicistika
Časopis
Číslo 1/94
Našim dětem
Přemýšlej
Maminkám
Fotoarchiv
Odkazy
Sponzorům
Skála hrůzy
Klub Střídáček

Justiční kanál
 
Diskusní fórumTOPlist

STRÁNKY ARCHIVOVÁNY NÁRODNÍ KNIHOVNOU CR

Dokumenty

Pište svému ombudsmanovi, má to smysl!


Přijetí u nejvyšší státní zástupkyně - tisková zpráva

Zmocněnec sdružení Spravedlnost dětem Luboš Patera byl ve středu 23. června 2004 v Brně přijat nejvyšší státní zástupkyní Mgr. Marií Benešovou. Předmětem jednání byl postup orgánů činných v trestním řízení ve věcech maření výkonu úředního rozhodnutí podle § 171 odst. 3 trestního zákona.

Podle zmocněnce sdružení Spravedlnost dětem tento trestný čin orgány státní policie a státního zastupitelství řádně nevyšetřují a nestíhají, pokud jej páchají matky nezletilých dětí nerespektující soudní rozsudky o úpravě porozvodového styku dětí s jejich otci. Pod záminkou, že není možné kriminalizovat rodinné vztahy, tak stát podporuje rozšiřující se specifickou kriminalitu v rodinných vztazích, páchanou paradoxně právě tím rodičem, který by měl zajišťovat nejpříznivější podmínky pro řádnou výchovu dítěte. Tyto skutečnosti Luboš Patera doložil příklady špatného postupu orgánů činných v trestním řízení v konkrétních věcech.

Nejvyšší státní zástupkyně vyslovila názor, že právo je nutné důsledně prosazovat i v rodinných vztazích a přislíbila vypracování výkladového stanoviska ke sjednocení správného postupu při vyšetřování trestného činu podle § 171 odst. 3 trestního zákona. Nejvyšší státní zástupkyně zároveň připustila, že kvalitnější práce příslušných orgánů včetně státních zastupitelství v trestním řízení může zmírnit diskriminaci otců v porozvodové výchově dětí.

Příloha: podklady pro jednání


Chceme šanci vychovávat svoje děti!


Etické kodexy

Máte-li zkušenosti s výkonem soudnictví a sociální práce a jejich zásahy do svého života a osudu svých blízkých, jistě se rádi začtete do etických kodexů, které vydaly jejich samosprávné orgány. Pokud dospějete k názoru, že jednání Vám známých konkrétních soudců nebo sociálních pracovnic úrovně stanovené kodexy zdaleka nedosahuje nebo je s nimi v příkrém rozporu, vyžadujte nápravu. Nic jiného nám nezbývá, chceme-li, aby nám tyto struktury státní moci sloužily řádně.


Sudý nebo lichý týden?


 Zákon o rodině

Od 1. srpna 1998 platí novela zákona o rodině. Přinesla něco dobrého, něco spíše kontroverzního. Některá ustanovení jako by přímo vybízela k nepravostem a byla vytvořena pro legalizaci protiústavních diskriminačních tendencí. Jak úspěšné bylo naše ovlivňování tvorby a schvalování této novely, posuďte sami. Míra zdravého rozumu, který do zákona vložil Senát, budiž mu připsána k dobru na misce vah při posuzování oprávněnosti jeho existence.


Zákon o sociálně-právní ochraně dětí

Na začátek

Nečeká nás nic dobrého, uvědomíme-li si, kdo všechno by měl mít podle vládního návrhu zákona o sociálně-právní ochraně dětí pravomoci ke vměšování se do našich rodin a rodinných vztahů a jakým způsobem. Cesta do pekel, jak mnohokrát úspěšně ověřeno, bývá opravdu dlážděna dobrými úmysly; tím spíše, jsou-li za jejich deklarováním skryty tendence a trendy destruující přirozené rodinné a lidské vztahy. Souvislosti lze hledat i v Rovných příležitostech, poučit se je možno v publikacích Občanského institutu Roztržené domovy (Bulletin OI č. 93) a Státní zásahy do rodinného života (Bulletin OI č. 89).


Rovné příležitosti a domácí násilí

Na začátek

Daňoví poplatníci plačte

Na začátek

„Státní moc slouží všem občanům“, praví se v Ústavě tohoto státu; podle téže Ústavy státu právního. Skutečnost je však poněkud - či spíše více - odlišná. Na této stránce proto naleznete příklady zvůle mocenských struktur, které se svou nestoudností vymykají běžné úrovni pohrdání státního aparátu občany. Pokud jste se i Vy s podobnými hanebnostmi setkali, dejte nám vědět, snad alespoň elektronický pranýř povede k nápravě.

O výchovných opatřeních

Úředníci a úřednice státního aparátu Mgr. Lada Lupínková, PhDr. Milada Mrkosová, CSc., a Hrstková ze sociálního odboru obvodního úřadu Městské části Praha 8, Hedvika Křížová z Místního úřadu Praha 11, JUDr. Ludmila Lachoutová z odboru sociálních věcí obvodního úřadu Městské části Praha 5, PhDr. Miroslav Lejsek a Eva Hvězdová z referátu zdravotnictví a sociálních věcí Okresního úřadu Brno - venkov, Jiřina Bočinská, Petra Nováková a Michaela Nováková z odboru péče o občany obvodního úřadu Městské části Praha 7, vědomě a úmyslně ignorují své povinnosti vyplývající ze zákona. Ministerstvo práce a sociálních věcí, které jako příslušný ústřední orgán státní správy má jejich práci řídit a kontrolovat, jejich poklesky toleruje. Ještě že se ztotožňuje alespoň s tím, že zahájené správní řízení má být ukončeno vydáním správního rozhodnutí. Orgány činné - v tomto případě účelově nečinné - v trestním řízení nepovažují otevřené pohrdání zákonem za závadné. Dejte si proto na jmenované /a/sociální byrokraty pozor, i oni Vám a Vašim dětem mohou stále zasahovat do života a škodit, i oni by zanedlouho měli mít oprávnění v podstatě kdykoliv na základě jejich uvážení vstupovat do Vašeho obydlí a dirigovat Váš rodinný a osobní život - viz zákon o sociálně-právní ochraně dětí.

Diskriminace podle pohlaví

Šedivá je právní teorie; vázanost soudů zákonem končí tam, kde nastupuje do taláru oděná právní zvůle. Tátové nezletilých dětí, plnoprávnými občany českého právního státu jste jen 10 měsíců v roce! Pokud se nevejdete do "uceleného prázdninového režimu" vlastního dítěte, právní ochranu Vám odmítne i Ústavní soud; u něho se právních jistot nedovolávejte. Blábolení o rovnosti občanů v právech i povinnostech a Ústavou deklarované úctě státu k právům a svobodám každého člověka a občana si raději nechte pro nejbližší lampárnu.


Výzkum

Na začátek


 Stížnost na reklamu


Zprávy pro OSN


Návrh doplnění judikatury


Zprávy o diskriminaci a porušování lidských práv

Na začátek

Různé

Na začátek

Změny v rodinném právu

Novela občanského soudního řádu

Zastavte protiotcovský teror!

Paritní zastoupení soudců a soudkyň při rozhodování ve věcech péče o nezletilé děti

Nahlížení do soudních spisů

Definice týrání podle Rady Evropy

Definice zájmu dítěte

Ve věci milosti pro Martina Odložila

Ústavní stížnost na Ministerstvo práce a sociálních věcí

Informace o výchovných opatřeních

Postavení poškozeného v trestním řízení

Vládní zprávy o stavu lidských práv v ČR


Našli jste potřebné informace a inspiraci? Provoz těchto stránek i další aktivity sdružení Spravedlnost dětem můžete podpořit sponzorským darem.

Za podporu děkujeme.

Tato stránka je vytvořena a hostována společností dbPro. Šíření obsahu s uvedením zdroje vítáno.