Novinky
Aktuálně
Události
Stížnosti Štrasburk
Právo
Judikatura
Rukověť kverulantova
Hledám své dítě
Rodinné právo
Dokumenty
Syndrom zavrženého rodiče
Střídavá péče
Film "Střídavka"
Literatura
Publicistika
Časopis
Číslo 1/94
Našim dětem
Přemýšlej
Maminkám
Fotoarchiv
Odkazy
Sponzorům
Skála hrůzy
Klub Střídáček

Justiční kanál
 
Diskusní fórumTOPlist

STRÁNKY ARCHIVOVÁNY NÁRODNÍ KNIHOVNOU CR

Ministerstvo práce a sociálních věcí

15. dubna 2004

Věc:
náhrada škody způsobené nesprávným úředním postupem podle zákona č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem

Dne 7. 10. 2002 jsem u orgánu sociálně-právní ochrany dětí Městské části Praha 2 nahlížel do spisu, vedeného tímto orgánem o mé nezletilé dceři T. S. Uvedeným orgánem mi však bylo znemožněno pořízení písemných poznámek, týkajících se zprávy o zdravotní stavu mé dcery. Bylo mi znemožňováno i hlasité čtení příslušných listin, abych si mohl potřebné poznámky uchovat prostřednictvím zvukového záznamu do diktafonu.

Proti takovému postupu - i proti jiným praktikám - uvedeného orgánu jsem podal stížnost veřejnému ochránci práv. Ve věci mé stížnosti bylo vydáno závěrečné stanovisko sp. zn. 2641/2002N0P/HV ze dne 14. ledna 2004, v němž zástupkyně veřejného ochránce práv konstatovala, že uvedený orgán mi v pořizování poznámek zabraňoval neoprávněně. Viz stanovisko v příloze č. 1.

S uvedenou věcí souvisí i závěrečné stanovisko sp. zn. 9/2003/SZD/HV ze dne 2. února 2004, v němž zástupkyně veřejného ochránce práv učinila závěr, že pochybylo i Ministerstvo práce a sociálních věcí, pokud pro orgány sociálně-právní ochrany dětí vydalo dvě metodická stanoviska č. 23/2001 a č. 22/2002 podle nichž tyto orgány znemožňovaly rodičům nezletilých dětí při nahlížení do spisů pořizování výpisů a poznámek. Viz stanovisko v příloze č. 2.

Z těchto skutečností je zřejmé, že mi byla nesprávným úředním postupem způsobena škoda na právech. Tuto škodu nelze vyčíslit přímo, např. výdajem na marnou jízdu z velké vzdálenosti nebo ušlým ziskem, avšak jde o škodu velkého rozsahu, neboť uvedený orgán sociálně-právní ochrany jednal protiústavně, když mi znemožnil jednal podle ústavní zásady, že každý (občan nebo člověk jako fyzická osoba) může činit vše, co zákon přímo nezakazuje, která je vyjádřena v příslušných ustanoveních Ústavy a Listiny základních práv a svobod. Naopak uvedený orgán překročil svou pravomoc, když jednal v rozporu se zásadou, že státní moc lze uplatňovat jen v případech a v mezích upravených zákonem, v Ústavě i v Listině základních práv a svobod vyjádřenou obdobně.

Takto vzniklou škodu určuji částkou 1 000 000,- Kč (jeden milión korun).

Podle ust. § 1 odst. 1 zákona č. 82/1998 Sb. stát odpovídá za podmínek stanovených tímto zákonem za škodu způsobenou při výkonu státní moci; podle ust. § 13 odst. 1 cit. zák. stát odpovídá za škodu způsobenou nesprávným úředním postupem. Podle ust. § 6 odst. 1 a 2 cit. zák. ve věcech náhrady škody způsobené rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem jednají jménem státu ministerstva a jiné ústřední správní úřady v jejichž působnosti došlo ke škodě.

Žádám proto nadepsané ministerstvo jako ústřední státní orgán v oblasti tzv. sociálně-právní ochrany dětí o úhradu vyčíslené škody. Výplatu uvedené částky proveďte laskavě na moji níže uvedenou adresu.

Děkuji.

Lubomír Choc

Našli jste potřebné informace a inspiraci? Provoz těchto stránek i další aktivity sdružení Spravedlnost dětem můžete podpořit sponzorským darem.

Za podporu děkujeme.

Tato stránka je vytvořena a hostována společností dbPro. Šíření obsahu s uvedením zdroje vítáno.