Novinky
Aktuálně
Události
Stížnosti Štrasburk
Právo
Judikatura
Rukověť kverulantova
Hledám své dítě
Rodinné právo
Dokumenty
Syndrom zavrženého rodiče
Střídavá péče
Film "Střídavka"
Literatura
Publicistika
Časopis
Číslo 1/94
Našim dětem
Přemýšlej
Maminkám
Fotoarchiv
Odkazy
Sponzorům
Skála hrůzy
Klub Střídáček

Justiční kanál
 
Diskusní fórumTOPlist

STRÁNKY ARCHIVOVÁNY NÁRODNÍ KNIHOVNOU CR

Ústavní soud k výkonu rozhodnutí o úpravě styku s nezlelitým dítětem a k podání ústavní stížnosti nezletilým dítětem

usnesení Ústavního soudu sp. zn. I. ÚS 77/04 ze dne 3. 8. 2004

Ústavní stížností se stěžovatelé R. P. a nezletilý L. P. domáhali zrušení usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem. Stěžovatelé uvedli, že jsou účastníky řízení o úpravu poměrů k nezletilému L. P. Okresní soud v Ústí nad Labem uložil stěžovatelce pokutu ve výši 30 800 korun za neuskutečněné styky nezletilého L. s jeho otcem. Krajský soud rozhodnutí o pokutě potvrdil. Stěžovatelka tvrdí, že byla porušena její práva podle čl. 11 a čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod. U nezletilého mělo dojít k porušení jeho práva podle čl. 38 odst. 2 Listiny a práv dítěte zaručených čl. 12 Úmluvy o právech dítěte a práv uvedených v Evropské úmluvě o výkonu práv dětí. ... Stěžovatelka se dle svého tvrzení snaží, aby styky otce s nezletilým probíhaly řádně, nezletilý se s otcem odmítá stýkat a stěžovatelka není schopna jednání nezletilého ovlivnit. Článek 36 Listiny měl být porušen tím, že krajský soud nesprávně hodnotil možnost stěžovatelky ovlivnit ochotu stýkat se s otcem. Uložená pokuta zasahuje do majetkových práv stěžovatelky, zaručených čl. 11 Listiny. ...

V případě stěžovatelky je ústavní stížnost podána oprávněnou osobou. .... Jinak je tomu v případě nezletilého stěžovatele. Ŕízení, ve kterém byla stěžovatelce uložena pokuta, bylo vedeno podle § 273 OSŘ. Účastníkem tohoto řízení je nezletilé dítě, navrhovatel (pokud bylo zahájeno na návrh) a ten, o jehož právech a povinnostech má být jednáno (v daném případě tedy stěžovatelka). ... Podle názoru Ústavního soudu není oprávněn podat ústavní stížnost ten, jehož se napadené rozhodnutí dotýká pouze zprostředkovaně a nezasahuje do jeho právních poměrů. Z uvedeného je zřejmé, že nezletilý stěžovatel sice byl účastníkem řízení, usnesení o uložení pokuty však přímo do jeho právních poměrů nezasáhlo. Tím je tedy naplněn předpoklad pro odmítnutí návrhu nezletilého stěžovatele podle § 43 odst. 1 písm. c) zákona o Ústavním soudu, jako podaného někým zjevně neoprávněným. Dalším formálním předpokladem, nutným k meritornímu projednání ústavní stížnosti, je přípustnost návrhu ve smyslu § 75 odst. 1 zákona o Ústavním soudu. Odvolání proti usnesení okresního soudu podala pouze stěžovatelka, nikoli nezletilý stěžovatel, zastoupený v uvedeném řízení Magistrátem města Ústí nad Labem. V tomto smyslu tedy stěžovatel nevyčerpal všechny procesní prostředky, které mu zákon k ochraně jeho práva poskytuje, což činí jeho ústavní stížnost rovněž nepřípustnou. Tím je kumulativně naplněn další důvod pro odmítnutí ústavní stížnosti podle § 43 odst. 1 písm. e) zákona o Ústavním soudu. ...

Stěžovatelka spatřuje porušení čl. 36 odst. 1 Listiny v tom, že krajský soud nesprávně hodnotil její možnosti ovlivnit ochotu nezletilého stýkat se s otcem. Sama však uvádí, že od roku 1995 se styk nezletilého s otcem ve stanoveném rozsahu nikdy neuskutečnil. Z usnesení Okresního soudu Praha - západ ze dne 2. 10. 1995 vyplývá, že řádný styk se neuskutečňoval ani předtím. V roce 1995 bylo nezletilému 6 let. V tomto věku je rozumová a volní vyspělost dítěte omezená. Jestliže stěžovatelka tvrdí, že styk se od roku 1995 řádně neuskutečnil (Ústavní soud má zjištěno, že se řádně neuskutečňoval ani předtím) a stěžovatelka má nezletilého stále ve své péči, tedy pod svým výhradním působením, sama tak potvrzuje svůj podíl na jednání nezletilého. Nezletilý tedy prakticky neměl možnost se s ocem stýkat kvůli jednání matky a jejím sporům s otcem. Argumentovat znaleckým posudkem z roku 2003, kdy bylo nezletilému 14 let, tedy kdy již má ve značné míře rozvinuty rozumové schopnosti k posouzení svého jednání, je v této souvislosti poněkud mimo realitu. Postoj nezletilého byl tedy formován zejména chováním matky, která dlouhodobě (v podstatě od okamžiku, kdy získala nezletilého do své péče) ignorovala pravomocná rozhodnutí soudů o úpravě styku. ....

Stěžovatelka také tvrdí, že uložená pokuta zasahuje do jejích majetkových práv, zaručených v čl. 11 Listiny. ... V konkrétním případě stěžovatelka permanentně nerespektuje rozhodnutí obecných soudů. Svým chováním tedy způsobila, že obecné soudy použily nástroj, který jim zákon (OSŘ) dává k dispozici. Ten umožňuje i v jednotlivém případě uložit pokutu v maximální výši Kč 50 000,- (§ 273 odst. 1 písm. a) OSŘ). Okresní soud uložil stěžovatelce za permanentní a dlouhodobé, více než deset let trvající, nerespektování soudního rozhodnutí celkovou pokutu, která ani nedosahuje maximální výše stanovené pro jednotlivé pokuty. Uloženou pokutu pak stěžovatelka může splácet v měsíčních splátkách. Odkaz na likvidační efekt takové pokuty je proto zcela nepřípadný a obecné soudy se v rozhodování o výši pokuty nevymkly z měřítka přiměřenosti. ....

Nad rámec uvedeného Ústavní soud dodává, že i ukládání pokut stěžovatelce podle § 273 odst. 1 písm. a) OSŘ se v daném případě ukazuje jako zjevně neúčinné, protože se efekt postihu ztrácí v důsledku rozmělnění pokuty na plnění v měsíčních splátkách. Otázkou tedy zůstává, proč obecné soudy nepřistoupily k výkonu rozhodnutí podle ust. § 273 odst. 1 písm. b) OSŘ již dříve.

usnesení Ústavního soudu sp. zn. I. ÚS 77/04 ze dne 3. 8. 2004


Ústavní stížností ze dne 7. 6. 2003 se stěžovatel domáhal, aby Ústavní soud konstatoval, že Obvodní soud pro Prahu 9 porušil jeho základní práva zaručená v čl. 38 odst. 2 Listiny základních práv a svobod a v čl. 6 odst. 1 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod a to průtahy v řízeních o návrzích stěžovatele na vydání předběžných opatření ze dne 1. 4. 2003 a o návrzích stěžovatele na nařízení výkonu rozhodnutí ze dne 12. 7. 2001, ze dne 27. 9. 2001 a ze dne 24. 3. 2003. ...

Z výše uvedené rekapitulace řízení nepochybně vyplývá, že Obvodní soud pro Prahu 9 zatížil řízení nedůvodnými průtahy. ... Na tomto objektivním konstatování nemůže nic změnit ani skutečnost, že bylo nutno rekonstruovat spis, protože tato skutečnost objektivně dopadá na obvodní soud, resp. na státní moc a nemůže jít k tíži stěžovateli. ... Ve smyslu shora uvedeného nelze akceptovat vyjádření předsedkyně senátu, že neví, kdy bude věc u obvodního soudu nejpozději skončena. Musí používat všech dostupných prostředků k vynucení vůle soudu, a to vůči všem subjektům, jejichž součinnost vyžaduje vydání (byť nepravomocného) rozhodnutí ve věci samé. Povinností soudů tak zůstává, přes odmítnutí ústavní stížnosti, dbát s ohledem na celkovou délku řízení na to, aby nebyla event. nečinností (soudů, či jiných subjektů) znovu navozena situace vedoucí k porušení práva stěžovatele na projednání věci bez zbytečných průtahů v přiměřené lhůtě (a potažno i stěžovatelem zmíněného práva na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a rodinného života). Ústavní soud považuje za nutné dodat, že pokud by v dalším průběhu řízení opětovně došlo k nedůvodným průtahům, nadále zůstává stěžovateli možnost využít všech procesních prostředků k obraně svého práva, a to včetně další ústavní stížnosti.

V projednávané věci skutečně došlo k neodčinitelným průtahům. Ústavní soud na okraj konstatuje, že z postoje matky nezletilých nelze dovodit vůli respektovat rozhodnutí soudu, která nejsou v souladu s jejími představami. Tyto postoje nelze tolerovat u žádného účastníka řízení a proto je třeba využívat všech nástrojů k vynucení vůle soudu vyjádřené v jeho (platných a účinných) rozhodnutích.

usnesení Ústavního soudu sp. zn. I. ÚS 315/03 ze dne 8. 6. 2004


Našli jste potřebné informace a inspiraci? Provoz těchto stránek i další aktivity sdružení Spravedlnost dětem můžete podpořit sponzorským darem.

Za podporu děkujeme.

Tato stránka je vytvořena a hostována společností dbPro. Šíření obsahu s uvedením zdroje vítáno.