Novinky
Aktuálně
Události
Stížnosti Štrasburk
Právo
Judikatura
Rukověť kverulantova
Hledám své dítě
Rodinné právo
Dokumenty
Syndrom zavrženého rodiče
Střídavá péče
Film "Střídavka"
Literatura
Publicistika
Časopis
Číslo 1/94
Našim dětem
Přemýšlej
Maminkám
Fotoarchiv
Odkazy
Sponzorům
Skála hrůzy
Klub Střídáček

Justiční kanál
 
Diskusní fórumTOPlist

STRÁNKY ARCHIVOVÁNY NÁRODNÍ KNIHOVNOU CR

Žádost o odškodnění

Ministerstvo spravedlnosti ČR
Odbor odškodnění

Vyšehradská 16
120 00 Praha 2

V Praze 2. 8. 2004

Věc: Žádost o odškodnění dle zákona č. 82/1996 Sb. § 13 odst. 1.

Obracím se na Vás v souladu s ustanovením zákona č. 82/1996 Sb. § 6 odst 2, písm. a) o náhradu škody způsobenou nesprávným úředním postupem Obvodního soudu pro Prahu 4 a Městského soudu v Praze, které postupovaly ve sporu č.j. 14 Nc 1269/99 v rozporu s ustanovením § 13 odst. 1 zákona č. 82/1996 Sb. Tento spor byl ukončen po čtyři a půl letém jednání dne 4. 5. 2004, kdy nabyl právní moci rozsudek Městského soudu v Praze č.j. 28 Co 77/2004- 541 ze dne 7. 4. 2004.

Podle ustanovení Ústavy ČR článek 1 odst. 2 "Česká republika dodržuje závazky, které pro ni vyplývají z mezinárodního práva" a článku 95 odst. 1 prvá věta "Soudce je při rozhodování vázán zákonem a mezinárodní smlouvou, která je součástí právního řádu" by tedy měla česká justice postupovat v souladu s mezinárodní úmluvou, jež je součástí našeho právního řádu.

Dne 1. července 2001 vstoupila v platnost pro Českou republiku Evropská úmluva o výkonu práv dětí (ETS č. 160), která ve svém článku 7 - nazvaném "Povinnost rychlého projednání věci" uvádí ve větě prvé "V řízení, které se týká dítěte, je soudní orgán povinnen konat rychle, aby nedošlo ke zbytečným průtahům".

Oba výše uvedené soudy však ustanovení tohoto článku porušovaly což naplňuje skutkovou podstatu ustanovení § 13 odst. 1 zákona a na podkladě této skutečnosti tedy žádám o náhradu způsobené škody.

Škodu spolu zavinily Obvodní soud pro Prahu 4 a Městský soud v Praze ač jsem k oběma těmto soudům několikrát podával t.zv. hierarchické stížnosti, kterými jsem požadoval zjednání nápravy. Několikrát bylo přiznáno, že se jedná o zbytečné natahování jednání, přesto nebyla nikdy zjednána náprava. Celé vyřizování těchto hierarchických stížností na mne působilo, že k nim bylo přistupováno podle přísloví "Vlk se nažral, ale koza zůstala celá" t.zn., že mi sice bylo přiznáno, že soud pochybil, ale nic se dále nedělo.

Tak se tedy v průběhu jednání stávalo, že jednání soudu se nekonalo 7, 8, i 14 měsíců a to již ani nehovořím o přerušeních na dobu dvou až pěti měsíců. Tím došlo k hrubému poškození vztahu mezi mnou a mou nezletilou dcerkou, kde soudní znalci konstatovali ve svém posudku, který byl vypracován na žádost (příkaz) soudu, že zásadní škodou způsobenou na vzájemných vztazích je dlouhodobé přerušení vzájemných kontaktů mezi mnou a mou dcerkou.

Z výše uvedeného plyne, že tímto způsobem vznikla nám oběma velká morální újma, která nelze již žádným způsobem nahradit, neboť dětství mé dcerky ubíhá velmi rychle a že jsme byli státní mocí hrubým způsobem a v rozporu se zákony platnými v této republice poškození a proto požaduji alespoň finanční odškodnění, které sice nemůže zcela nahradit způsobenou škodu, ale může ji alespoň trochu zmírnit.

Výši škody vyčísluji na částku 30 000,- Kč za každý měsíc, po který jsem se nemohl stýkat se svou dcerkou.

Předem děkuji za rychlé vyřízení této žádosti o odškodnění a jsem s pozdravem.

Ing.Vladimír Maršálek


Našli jste potřebné informace a inspiraci? Provoz těchto stránek i další aktivity sdružení Spravedlnost dětem můžete podpořit sponzorským darem.

Za podporu děkujeme.

Tato stránka je vytvořena a hostována společností dbPro. Šíření obsahu s uvedením zdroje vítáno.