Novinky
Aktuálně
Události
Stížnosti Štrasburk
Právo
Judikatura
Rukověť kverulantova
Hledám své dítě
Rodinné právo
Dokumenty
Syndrom zavrženého rodiče
Střídavá péče
Film "Střídavka"
Literatura
Publicistika
Časopis
Číslo 1/94
Našim dětem
Přemýšlej
Maminkám
Fotoarchiv
Odkazy
Sponzorům
Skála hrůzy
Klub Střídáček

Justiční kanál
 
Diskusní fórumTOPlist

STRÁNKY ARCHIVOVÁNY NÁRODNÍ KNIHOVNOU CR

K vyúčtování znalečného I

Usnesení Obvodního soudu pro Prahu 3 čj. 10 P 37/2002-330 ze dne 1. 8. 2005 o přiznání znalečného

"I. Soud přiznává znalkyni MUDr. Daně Janotové‚ CSc., Ke Karlovu 11, Praha 2, za podaný znalecký posudek z oboru zdravotnictví - psychiatrie odměnu za 10 hodin práce po 175,- Kč, tj. ve výši 1.750,- Kč, za 3 hodiny práce po 300,- Kč, tj. ve výši 900,- Kč, za 6 hodin práce po 350,- Kč, tj. částka ve výši 2.100,- Kč, za 10 hodin práce po 275.- Kč. tj. ve výši 2.750,- Kč. Tedy celková odměna činí částku ve výši 7.500,- Kč.

II. Soud přiznává znalci PhDr. Josefu Pavlátovi, Ke Karlovu 11, Praha 2, za podaný znalecký posudek z oboru zdravotnictví - psychiatrie odměnu za 10 hodin práce po 175,- Kč. tj. ve výši 1.750,- Kč, za 3 hodiny práce po 300,- Kč, tj. ve výši 900.- Kč, za 5 hodin práce po 350,- Kč tj. částku ve výši 1750,- Kč, za 10 hodin práce po 275,- Kč. tj. ve výši 2.750,- Kč. Tedy celková odměna činí částku ve výši 7.150,- Kč."

Odůvodnění:

Usnesením zdejšího soudu sp. zn. 10 P 37/2002 ze dne 26. 8. 2002 byla ustanovena MUDr. Dana Janotová, CSc., znalkyní z oboru zdravotnictví - psychiatrie a bylo jí uloženo podání znaleckého posudku ve 3 vyhotovení do 30 dnů ode obdržení spisu.

Opatrovnický spis nezletilého byl znalkyni doručen do vlastních rukou dne 4. 11. 2002. Dne 22. 1. 2003 byl ke zdejšímu soudu doručen vypracovaný znalecký posudek ze dne 10. 3. 2003. Spolu se znaleckým posudkem znalkyně soudu předložila vyúčtování znalečného, ze kterého vyplývá, že provedla celkem 34 hodin práce (studium spisu a dokumentace, vlastní vyšetření, porady znalců, koncept posudku a zpracování testových metod, vlastní zpracování posudku), hodinovou sazbu stanovila po 350,- Kč/l hodinu. Celkem tedy 11.900,-Kč.

Usnesením zdejšího soudu sp. zn. 10 P 37/2002 ze dne 22. 1. 2003 soud přiznal znalkyni znalečné za 34 hodin práce ve výši 11.900,- Kč.

Proti tomuto rozhodnutí včas podal odvolání otec, ve kterém namítal výši přiznaných částek a že vyúčtování znalečného je nepřezkoumatelné, nebot' z něho není patrné, které úkony byly prováděny v roce 2002 a které v roce 2003.

Městský soud svým usnesením ze dne 11. 7. 2003 pod čj. l5 Co 251/2003 - 186 a sp. zn. l5 Co 252/2003 usnesení soudu I. stupně o přiznání znalečného znalcům MUDr. Daně Janotové, CSc., a PhDr. Josefu Pavlátovi zrušil a vrátil věc soudu I. stupně k dalšímu řízení s odůvodněním, že napadená rozhodnutí jsou nepřezkoumatelná pro nedostatek odůvodnění.

Z protokolu o jednání, výslechu znalkyně MUDr. Dany Janotové ze dne 6. 3. 2003 bylo zjištěno, že vyšetření dělali se znalcem PhDr. Pavlátem v prosinci 2002, avšak posudek dokončovali v lednu 2003. Bylo jim sděleno, že posudky, které budou dokončovány v lednu 2003, mohou být podle sazby nové. O tomto hovořili s Komorou znalců. K samotnému rozsahu počtu hodin znalkyně ve svém výslechu uvedla, že 80 stránek testu čte člověk určitou dobu, nezvyklý číst rychle. Je třeba se nad každou stránkou zamyslet, nad údaji, které jsou tam uváděny, aby znalcům neuniklo, že nejde o běžný text, který by četl člověk jako běžnou knihu. Jde o studium. Tento spis byl složitý, jsou zde uváděny různé neshody mezi rodiči, psychologické postoje atd. Dobu uvedenou ve vyúčtování znalečného považuje znalkyně za přiměřenou, a tuto dobu také znalci spotřebovali. Nejdříve vytvoří koncept posudku, tj. poznámky ze spisového materiálu, vlastní vyšetření, vyšetření druhého znalce. Dále probíhají porady znalců, testy, hodnocení vzájemných názorů. Po tomto je vypracován samotný posudek. Část posudku byla psána strojem, resp. počítačem, při přepisování probíhá kontrola a eventuelně nová formulace. Znalci potřebují pro vypracování části spisu. které považují pro jejich úvahy a závěry důležité, a proto je také v tomto posudku uvádějí. Soudně znalecký posudek z oboru psychiatrie a psychologie je prací odbornou a tato nemůže být svěřena písařce nebo jiné neodborné osobě. Soudně znalecký posudek z oboru psychiatrie a psychologie vyžaduje určitý počet hodin, tato práce je odborná, náročná a vykonána odborníky, nelze ji odbýt v nějakém kratším čase.

Z vyjádření znalkyně dne 18. 2. 2005, došlé do podatelny zdejšího soudu dne 28. 2. 2005 bylo zjištěno, že 5 hodin účtovaných pro studium spisu k vyhotovení posudku a 3 hodiny vlastního vyšetření jmenovaných bylo provedeno v roce 2002, zbytek účtovaného času byl vynaložen v roce 2003. Vzhledem k tomu, že v r. 2003 proběhla novelizace vyhlášky č. 37/1967 Sb. Ministerstva spravedlnosti ČR, účtovali znalci posudky uzavřené roku 2003 dle vyhlášky platné v roce 2003, jak jim bylo doporučeno Komorou znalců.

Dle zákona o znalcích a tlumočnících č. 36/1967 Sb., ust. § 17 odst. 1, znalec má za podání posudku právo na odměnu podle stanovených sazeb.

Dle ust. § 16 vyhlášky Ministerstva spravedlnosti ČR č. 37/1967 Sb., k provedení zákona o znalcích a tlumočnících, účinné od 1. 1. 2003, odměna za znalecký posudek činí podle jeho náročnosti a podle míry odborných znalostí, které bylo nutné k jeho podání vynaložit, za jednu hodinu práce 100 až 350 Kč.

V čl. III. Vyhlášky č. 432/2002 Sb., body 1 a 2 znějí přechodná ustanovení čl. III bod 2: Podle této vyhlášky se odměňují znalecké posudky a tlumočnické úkony podané nejdříve v den, kdy tato vyhláška nabyla účinnosti, i když byly zadány před tímto datem a část úkonu byla případně vykonána před tímto datem.

K vlastnímu znaleckému posudku:

Rozsah společného znaleckého posudku je 17 stran, přičemž celých 5 stran textu je z větší míry pro účel zadaného znaleckého posudku nadbytečný výpis ze spisů (v to nepočítaje první stranu posudku, který z větší části je souhrn otázek určených ke zpracování znalců). Místo pro řízení ne příliš upotřebitelných výpisů ze spisů by pro soud bylo prospěšnější posouzení relevantních částí spisů. Tuto část znaleckého posudku soud tak shledává nekvalitní ve smyslu ust. 27 odst. 1 vyhlášky MS č. 37/1967 Sb., a to jeho výkladem s tím, že soud posuzuje v tomto případě a na tomto místě jen část odměny (vyúčtované každým ze znalců za studium spisu a dokumentace ve výši 3.500,- Kč) nižší, a to v rozsahu části posudku tj. cca 2/3 na polovinu odměny, tj. nikoliv 350 Kč za hodinu práce, ale 275,- Kč za 1 hodinu práce, tedy z celkových 10 hodin za studium spisu a dokumentace, soud v daném případě posuzuje následovně: za 10 hodiny práce každého ze znalců po 275,- Kč, tj. 2.750,- Kč pro každého ze znalců.

Účtované 3 hodiny vyšetření každého ze znalců považuje soud za přiměřené, nebot' vlastní vyšetření je jistě náročné a tudíž se soud ztotožňuje s vyúčtováním znalců a přiznává pro každého částku ve výši 1.050,- Kč (tj. 3 hod po 350,- Kč).

Účtované 3 hodiny porad znalců po 350,- Kč za hodinu, tj. v celkové výši 1.050,- Kč soud nemůže přiznat, nebot' účtovaná sazba 350,- Kč/l hodina nekoresponduje s § 16 vyhl. MS č. 37/1967 Sb., nebot' jistě není dána p řiměřenost porad znalců v dané věci k horní hranici předpisem stanovené. Soud tak stanoví část odměny (vyúčtované každým ze znalců za porady ve výši 1.050,- Kč) nižší, a to ve smyslu ust. § 16 vyhl. MS č. 37/1967 Sb. Nikoliv 350,- Kč/1 hodina práce, ale 300,- Kč za jednu hodinu práce, tedy soud v daném případě posuzuje následovně: za 3 hodiny práce každého ze znalců po 300,- Kč, tj. 900,- Kč.

Účtovaných 8 hodin znalkyně MUDr. Janotové za koncept posudku a zpracování testových metod a účtované 3 hodiny vyhodnocení testu a 4 hodiny interpretace testů znalcem PhDr. Pavlátem považuje soud za nepřiměřené, nicméně účtovaná sazba 350,- Kč za 1 hodinu plně koresponduje s § 16 vyhl. MS č. 37/1967 Sb.. Soud tak stanoví část odměny pro znalce Pavláta (vyúčtované znalcem ve vši 1.050,- Kč za 3 hodiny vyhodnocení testů a 1.400,- Kč za 4 hodiny interpretace testů) nižší, a to nikoliv za celkových 3 + 4 hodiny, ale je za, dle názoru soudu přiměřených, 2 + 3 hodiny práce, tedy soud v daném případě posuzuje následovně za 5 hodin práce po 350,- Kč, tj. 1.750,- Kč. U znalkyně Janotové soud stanoví část odměny (vyúčtované znalkyní ve výši 2.800,- Kč za 8 hodin vypracování konceptu posudku a zpracování testových metod) nižší, a to nikoliv za celkových 8 hodin, ale jen za, dle názoru soudu přiměřených‚ celkových 6 hodin práce s tím, že je dostačující pro vypracování konceptu posudku 2 hodiny času a pro zpracování testových metod 4 hodiny, tedy soud v daném případě posuzuje následovně: za 6 hodin práce po 350,- Kč, tj. 2.100,- Kč.

Účtovaných 10 hodin práce na vlastní vypracování znaleckého posudku se soudu zdá přiměřené, avšak sazba, kterou účtují znalci ve výši 350,- Kč za 1 hodinu, ti. na samé horní hranici přípustné sazby dle vyhlášky MS č. 37/1967 Sb., je dle názoru soudu ne plně odpovídající, nebot' jak již bylo výše uvedeno posudek 1/3 obsahu se zabývá pouhým opisem spisu, což je pro soud neúčelné. Samotný souhrn a závěr posudku je pak pouze na jednu necelou stranu textu. Posudek po formální stránce není opatřen číslami stránek. Soud se nemůže ztotožnit s názorem znalců, že sazba pro vypracování samotného posudku by měla být stejná jako je vyhodnocení testových metod či koncept posudku. Samotné vypracování by mělo být z velké většiny času již pouhým přepisem textu, formální a textové úpravy a doladění posledních maličkostí a kontrola. Proto soud snížil účtovanou sazbu, a to na částku 175,- Kč za 1 hodinu práce, tj. 1.750,- Kč pro každého ze znalců.

Výše uvedené hodnocení znaleckého posudku soud provedl ve smyslu ust. § 25 vyhlášky MS č. 37/1967 Sb.


Našli jste potřebné informace a inspiraci? Provoz těchto stránek i další aktivity sdružení Spravedlnost dětem můžete podpořit sponzorským darem.

Za podporu děkujeme.

Tato stránka je vytvořena a hostována společností dbPro. Šíření obsahu s uvedením zdroje vítáno.