Novinky
Aktuálně
Události
Stížnosti Štrasburk
Právo
Judikatura
Rukověť kverulantova
Hledám své dítě
Rodinné právo
Dokumenty
Syndrom zavrženého rodiče
Střídavá péče
Film "Střídavka"
Literatura
Publicistika
Časopis
Číslo 1/94
Našim dětem
Přemýšlej
Maminkám
Fotoarchiv
Odkazy
Sponzorům
Skála hrůzy
Klub Střídáček

Justiční kanál
 
Diskusní fórumTOPlist

STRÁNKY ARCHIVOVÁNY NÁRODNÍ KNIHOVNOU CR

Petice

Spravedlnost dětem

Ministerstvo spravedlnosti
Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky
předseda Obvodního soudu pro Prahu 1
předseda Obvodního soudu pro Prahu 9
nejvyšší státní zástupkyně
ministr práce a sociálních věcí
Rada vlády ČR pro lidská práva
Soudcovská unie

8. srpna 2006

Respektujte náš rodinný život!

Každým rokem se v České republice setkává přibližně 30 000 nezletilých dětí s rozvodem svých rodičů. Výrazná většina z nich tím přichází o výchovný vliv svého otce. Téměř absolutní feminizace porozvodové péče život dětí i společnosti negativně poznamenává (více než 90 % dětí je svěřováno matkám, otcům jen 6 až 8 %, do společné či střídavé péče jsou děti svěřovány pouze výjimečně).

Tento neblahý stav není náhodný a není ani důsledkem "nevhodného výběru partnera", jde o výsledek činnosti rozvodového soudního a sociálního systému. Soudy a orgány sociálně-právní ochrany dětí lidsky kvalitní a výchovně způsobilé otce při rozvodech vědomě diskriminují - čím lepší táta, tím větší překážky jsou mu kladeny. Systematicky je tolerováno a zneužíváno popouzení dětí rozvedenými matkami proti otcům; každoročně se u několika tisíc dětí "úspěšně" rozvine syndrom zavrženého rodiče, jeden z nejtragičtějších projevů rozvodové patologie. Ani šablonovitě upravovaný tzv. "široký" porozvodový styk dětí s otcem na dva víkendy za měsíc dostatečný prostor k výchově nedává, a to ani v případě, že je skutečně v takovém rozsahu naplňován. Proti maření soudně upravených styků opatrovnické soudy účinně nezasahují, ignorují přitom i vlastní rozsudky. Nejinak postupují také orgány státní policie a státního zastupitelství, bez nadsázky lze hovořit o státem podporované kriminalitě v rodinných vztazích a programové destrukci přirozených citových a sociálních rodinných vazeb mezi dětmi a rozvedenými otci i dalšími příbuznými z jejich strany.

Struktury českého "právního" státu, které z rozvodů těží, narušují svou nekompetentností samotné základy společnosti. Šíření protispolečenské patologie a destrukce rodinných vztahů i základních lidských hodnot je tak nevyřčenou státní doktrínou. V některých případech není takový patologický rozvodový systém schopen zajistit základní práva ani matkám a jejich dětem.

Rovněž Evropský soud pro lidská práva ve Štrasburku neblahý stav českého soudnictví vnímá jako závažný. Od roku 2003 se na něj obrací stále více českých rodičů. Štrasburský soud o jejich žalobách již v současnosti rozhoduje a ve třech případech (Ing. Fiala, pan Koudelka, paní Reslová) konstatoval porušení nejen práva na spravedlivý proces, ale především na rodinný život, což je zásadní průlom v judikatuře Štrasburského soudu ve věcech proti českému státu!

Jednou ze zjevných příčin protimužsky a protiotcovsky zaměřených rozhodnutí soudů o výchově dětí je bezpochyby skutečnost, že v naprosté většině případů věci péče o nezletilé děti rozhodují ženy soudkyně. Tento nevyvážený stav se promítá do soudní praxe a je výraznou příčinou šablonovitého rozhodování. Již dva roky Ministerstvo spravedlnosti vlažně "doporučuje" předsedům soudů, aby při přidělování opatrovnických věcí byly zohledňovány zásady politiky rovných příležitostí mužů a žen a aby tedy tyto věci soudili nejen soudkyně, ale také soudci muži. Předsedové soudů ovšem tato doporučení úspěšně ignorují a sabotují, jak dokládají veřejně dostupné údaje z rozvrhů práce některých soudů:

okresní (obvodní) soud počet soudců pro opatrovnické věci
(podle rozvrhu práce 2006)
počet soudkyň pro opatrovnické věci
(podle rozvrhu práce 2006)
Praha 4
0
6
Praha 5
0
4
Praha 8
0
3
Praha 9
0
4
Mělník
0
5
Tábor
0
2
Svitavy
0
3
Bruntál
0
5
Jihlava
1
2
celkem
1
34

V tomto směru jsou nemístné tradiční výmluvy, že v justici převažuje počet žen - tento poměr jistě není 34:1!

Praktickým projevem rodinné politiky Ministerstva práce a sociálních věcí poté, kdy se stala ředitelkou odboru rodinné politiky známá radikální feministka, se stalo šíření protimužské a protiotcovské nenávisti. V současné době ministerstvo dokonce "školí" v krajích orgány tzv. sociálně-právní ochrany dětí v praktických postupech, jak otce nezletilých dětí kriminalizovat. Činí tak způsobem, který je nepřijatelný i pro většinu jinak otrlých sociálních pracovnic!

Protože nám tento stav není lhostejný, tím méně pak osud našich dětí, ve veřejném zájmu žádáme:

1) Předsedy Obvodních soudů pro Prahu 1 a 9 a Ministerstvo spravedlnosti, aby jako orgány státní správy soudů podali návrh na zahájení kárného řízení proti soudkyním, které projednávaly a rozhodovaly věci žalobců Jiřího Koudelky, Ing. Jiřího Fialy a paní Reslové, u kterých Evropský soud pro lidská práva shledal porušení práva na rodinný život, a aby proti těmto soudkyním provedli regresní řízení k náhradě státem vyplaceného odškodnění ve výši 15 000 EUR ve věci Jiřího Koudelky a 5 800 EUR ve věci paní Reslové.

2) Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České republiky, aby při schvalování státního rozpočtu na rok 2007 zkrátila navržený rozpočet českých soudů minimálně o 10 procent.

3) Ministerstvo spravedlnosti, aby konečně již prosadilo v opatrovnickém soudnictví zásadu paritního zastoupení mužů a žen v rozhodujících orgánech, která je aplikována v rámci politiky rovných příležitostí Evropské Unie. Žádáme proto, aby Ministerstvo spravedlnosti již nespoléhalo na svá nic neřešící "doporučení" předsedům soudů, ale aby v rámci své kompetence novelizovalo Vyhlášku č. 37/1992 Sb., o jednacím řádu pro okresní a krajské soudy v platném znění, takto:

"§ 2
odst. 2 - Ve věcech péče o nezletilé předsedové soudů v rozvrhu práce zajistí, aby obsazení senátů a přidělování věcí samosoudcům a senátům respektovalo zásadu paritního zastoupení mužů a žen.
Dosavadní odst. 2 se přečísluje na odst. 3."

Pozn.: Totožný požadavek byl již předložen v petici ze dne 21. 9. 2005, přičemž v odpovědi na petici (472/2005-ODS-ORG/4) ministerstvo tvrdilo, že se údajně "předsedové soudů na základě doporučení ministerstva snaží zajistit, aby při přidělování opatrovnické agendy byla respektována zásada rovnosti mužů a žen". Jak je zřejmé, šlo o informaci nepravdivou a bez reálného podkladu.

4) Nejvyšší státní zástupkyni, aby doplnila Sbírku výkladových stanovisek Nejvyššího státního zastupitelství o stanovisko ke správnému postupu při vyšetřování a stíhání trestného činu maření výkonu úředního rozhodnutí podle § 171 odst. 3 trestního zákona se zdůrazněním jeho vysoké společenské nebezpečnosti a nezákonnosti tolerování této trestné činnosti matkám nezletilých dětí.

Pozn.: Podrobné podklady k této věci byly sdružením Spravedlnost dětem osobně předány nejvyšší státní zástupkyni již 23. 6. 2004; dosud bez jakékoliv odezvy.

5) Ministra práce a sociálních věcí, aby prověřil obsah v současnosti probíhajících školení orgánů tzv. sociálně-právní ochrany dětí a zastavil podněcování k protimužské a protiotcovské nenávisti ze strany "metodických" pracovnic Ministerstva práce a sociálních věcí.

6) Radu vlády ČR pro lidská práva, aby systémové porušování základních lidských práv otců nezletilých dětí na rodinný život českými soudy projednala a zařadila do části "Rovnost mužů a žen" Zprávy o stavu lidských práv v ČR.

Pozn.: Na uvedený stav je Rada pro lidská práva sdružením Spravedlnost dětem pravidelně upozorňována a každoročně je požadováno zařazení diskriminace mužů v porozvodové výchově do části "Rovnost mužů a žen" Zprávy o stavu lidských práv; doposud je však toto porušování lidských práv mužů opomíjeno.

Nad rámec výše uvedených petičních požadavků vyzýváme Soudcovskou unii, aby se veřejně omluvila všem rodičům nezletilých dětí, zejména pak otcům, za neschopnost a neochotu českých opatrovnických soudkyň a soudců poskytovat ochranu jejich základním lidským právům.

Petiční výbor

Luboš Patera, zmocněnec sdružení Spravedlnost dětem
Bítovská 9/1227
140 00 Praha 4, www.iustin.cz

Ing. Jiří Fiala, mluvčí sdružení K 213
289 35 Košík 91, www.k213.cz

Petiční výbor určuje, že jej ve styku se státními orgány bude zastupovat každý člen petičního výboru.


Našli jste potřebné informace a inspiraci? Provoz těchto stránek i další aktivity sdružení Spravedlnost dětem můžete podpořit sponzorským darem.

Za podporu děkujeme.

Tato stránka je vytvořena a hostována společností dbPro. Šíření obsahu s uvedením zdroje vítáno.