Novinky
Aktuálně
Události
Stížnosti Štrasburk
Právo
Judikatura
Rukověť kverulantova
Hledám své dítě
Rodinné právo
Dokumenty
Syndrom zavrženého rodiče
Střídavá péče
Film "Střídavka"
Literatura
Publicistika
Časopis
Číslo 1/94
Našim dětem
Přemýšlej
Maminkám
Fotoarchiv
Odkazy
Sponzorům
Skála hrůzy
Klub Střídáček

Justiční kanál
 
Diskusní fórumTOPlist

STRÁNKY ARCHIVOVÁNY NÁRODNÍ KNIHOVNOU CR

K rozhodování o změně výchovy I.

Usnesení Obvodního soudu pro Prahu 8 č. j. P 163/2005-1530 ze dne 18. 6. 2007

Jednací číslo: P 163/2005 - 1530

USNESENÍ

Obvodní soud pro Prahu 8 rozhodl předsedou senátu Mgr.Miloslavem Sládkem jako samosoudcem v právní věci péče o nezl. T. S., nar. x. x.1997, bytem ............, 182 00 Praha 8 - Kobylisy, zastoupené kolizním opatrovníkem Městskou částí Praha 8, Zenklova 1/35, 180 48 Praha 8, dceru otce L. Ch., nar. x.x.xxxx, bytem ............., 152 00 Praha 5, zastoupeného Mgr.M. D., advokátem se sídlem ................, a matky M. S., nar. xxxxxxxx, bytem ............, 182 00 Praha 8 - Kobylisy, zastoupené JUDr. V. P., advokátkou se sídlem ...........Praha 9 - Vysočany, za účasti babičky nezletilé ze strany otce - E. Ch., nar. xx. x. xxxx, bytem xxxxxxxxx Praha 9 - Vysočany, o změnu úpravy styku otce a babičky s nezletilou, o zvýšení výživného, o výkon rozhodnutí o úpravě styku otce s nezletilou,

takto:

I. Návrh matky na nařízení předběžného opatření, kterým by soud rozhodl tak, že styk nezletilé T. S., nar.x.x. 1997, s otcem L. Ch., nar. x. x. xxxx, a babičkou paní E. Ch., nar.xx.x. xxxx, se ponechává po dobu letních prázdnin, tj. od 30.6.2007 do 2.9.2007 neupraven, s e z a m í t á.

II. Soud nařizuje toto předběžné opatření:

Matka je povinna předat nezletilou T. S., nar, x.x.1997 do péče Fakultní nemocnice v Motole, Dětské psychiatrické kliniky, V Úvalu 84, 150 06 Praha 5, a to následující pracovní den po doručení tohoto usnesení.

Oba rodiče a matka otce E. Ch. jsou oprávněni se s nezletilou stýkat za podmínek a v rozsahu stanovených tímto zařízením.

III. Soud zahajuje řízení o změnu výchovy nezletilé T. S., nar.x.x.1997.

IV. Soud ustanovuje podle 37 odst. 2 zák. o rodině nezletilé T. S., nar.x.x.1997, opatrovníkem Městskou Část Praha 8, se sídlem Zenklova 1/35, 180 48 Praha 8, k zastupování v řízení o změnu výchovy.

V. Soud ustanovuje MUDr.G. L., Psychiatrická ambulance pro děti a dospělé, xxxxxx, xxxxxxxxx znalcem z oboru psychiatrie.

VI. Soud ustanovuje Mgr.M. P., xxxxxxxxx, xxxxxxx, 181 03 Praha 8, znalcem z oboru psychologie.

VII. Znalcům se ukládá, aby podali společný znalecký posudek písemně v 7 vyhotovenich do 60 dnů od doručení spisu.

Úkolem znalců je s ohledem na vhodné vyšetření, spisový materiál, zdravotní dokumentaci nezletilé posoudit osobnosti rodičů, zda nevykazují psychopatologické rysy, posoudit jejich výchovné předpoklady, posoudit, kdo z rodičů se jeví vyrovnanější a vyzrálejší osobností pro výchovu nezletilé a má pro výchovu lepší předpoklady, posoudit, kdo z rodičů vykazuje více tolerantnosti vůči druhému rodiči tak, že mu umožní vyváženě se podílet na výchově nezletilé. Posoudit, zda eventuálně do jaké míry a který z rodičů nezletilou indoktrinuje a vztahuje ji do problémů mezi rodiči. Dále je úkolem znalců posoudit vztah matky a otce k nezletilé a míru empatie matky a otce vůči nezletilé. Dále posoudit osobnost nezletilé, vztah k matce, otci, k babičce ze strany otce paní E. Ch., prostředí u obou rodičů, čím je tento vztah ovlivněn a čím byl utvářen zejména od rozvodu rodičů, zda tento vztah doznal od doby rozvodu rodičů či v průběhu předchozích řízení výrazných a zásadních změn, na základě čeho, posoudit, zda názory, které nezletilá prezentuje jsou její vlastní. Obdobné posoudit též ve vztahu k babičce ze strany otce, paní E. Ch.. S ohledem na závěry výše učiněné posoudit, zda je pro zdravý psychický vývoj nezletilé vhodnější výchova matky či otce, jaká úprava poměrů včetně styků se pak jeví pro nezletilou jako nejvhodnější a zda je pro zdravý vývoj nezletilé větším rizikem vynucování styků s otcem či faktické vyloučení otce z výchovy.

VIII. Matce a otci se ukládá, aby se znalci spolupracovali, zejména se dostavovali na jejich výzvu, podrobili se znaleckému vyšetření a předložili znalcům všechny vyžádané podklady.

Odůvodnění

U zdejšího soudu je vedeno řízení ve věci nezletilé T. S., nar.x.x.1997, a to jednak o návrhu otce na výkon rozhodnutí o úpravě styků s nezletilou, který byl upraven rozsudkem Obvodního soudu pro Prahu 2 ze dne 17. 6. 2004 Č.j. 15 P 87/99 — 700 ve spojení s rozsudkem Městského soudu v Praze ze dne 22. 2. 2005 č.j. 35 Co 530/2004 — 908, které nabyly právní moci dne 29.3.2005. Dále pak je vedeno řízení o návrhu matky na zvýšení výživného a změnu úpravy styků otce a babičky s nezletilou. Usnesením Obvodního soudu pro Prahu 2 ze dne 7.3.2005 č.j. 15 P 87/99 — 959 a usnesením ze dne 9.2.2005 č.j. 15 P 87199 — 938, byly matce uloženy 2 pokuty po 7 000 Kč za zmařené styky otce s nezletilou. Dosud nepravomocným usnesením Obvodního soudu pro Prahu 8 ze dne 14.3.2007 163/2005 — 1409 pak byly matce uloženy čtyři pokuty v celkové výši 80.000,-Kč za styky otce s nezletilou matkou zmařené.

Při jednání dne 9.5.2007 matka založila do spisu zprávu Fakultní Thomayerovy nemocnice s poliknikou ze dne 7. 5. 2007 o hospitalizaci nezletilé, dále matka založila do spisu potvrzení MUDr. Zdenky Skálové ze dne 7. 5. 2007 a znalecký posudek PhDr.Karla Humhala ze dne 4.5.2007.

Podáním ze dne 12.6.2007 došlým Obvodnímu soudu pro Prahu 8 dne 13.6.2007 pak matka žádá vydání předběžného opatření a poukazuje na nepříznivý zdravotní stav nezletilé odkazujíc na do spisu založené listiny.

Do soudního spisu bylo dále založeno podání matky ze dne 21.5.2007 adresované předsedkyni Obvodnímu soudu pro Prahu 8 nazvané jako „Žádost o přidělení věci jinému soudci z důvodu podjatosti a porušování povinnosti soudce“. Předsedkyní soudu bylo podání podle obsahu zhodnoceno jako námitka podjatosti soudce vznesená matkou. S ohledem na to, že o návrhu na vydání předběžného opatření je nutno rozhodnout bezodkladně, nejdéle do uplynutí 7 dnů poté, co byl návrh podán (§ 75c odst. 2), je nutné považovat rozhodnutí o takovém návrhu za úkon, který nesnese odkladu. Soud má dále za to, že námitka je nedůvodná a zjevně opožděná ve smyslu § 15b odst. 3 o.s.ř.. Eventuelní podjatost soudce tedy bude přezkoumávána nadřízeným soudem v rámci řízení o opravném prostředku. Z obsahu podáni navíc vyplývá, že podjatost je matkou shledána v okolnostech, které spočívají v postupu soudce v řízení o projednávané věci nebo v jeho rozhodování v jiných věcech ( § 14 odst. 4 o.s.ř.).

Podle § 102 odst. 1 o.s.ř. je-li třeba po zahájení řízení zatímně upravit poměry účastníků, nebo je-li po zahájení řízení obava, že by výkon soudního rozhodnutí v řízení posléze vydaného mohl být ohrožen, může soud nařídit předběžné opatření.

Z ustanovení 31 odst. 1 zák. o rodině vyplývá, že rodičovská zodpovědnost náleží oběma rodičům, především oba rodiče tak jsou oprávněni a povinni pečovat o nezletilou, mají stejná práva a povinnosti a jejich postup v péči o nezletilou by měl jednotný a ve shodě tak, aby vzájemnými rozpory netrpělo jejich dítě. Z obsahu spisu pak vyplývá, že právo otce na to, podílet se na péči o nezletilou i na její výchovu dosud nebylo řádně naplněno, ačkoliv vykonatelným rozsudkem Městského soudu v Praze ze dne 22. 2. 2005 č.j. 35 Co 530/2004 - 908 mu byl upraven styk s nezletilou, když návrh matky na zákaz styku byl zamítnut, a po obsáhlém dokazování bylo postaveno na jisto, že otec není osobou vyloučenou z výchovy nezletilé. V současné době matka poukazuje na špatně či málo probíhající styky otce s nezletilou a zhoršený zdravotní stav nezletilé. Z ustanovení § 102 odst. 1 o.s.ř. vyplývá, že podmínkou pro to, aby bylo vydáno předběžné opatření, je potřeba zatímního upravení poměrů účastníků. Soud má za to, že v současné době je tato naléhavá potřeba zatímní úpravy poměrů účastníků dána, nicméně se neshoduje s matkou v tom, jak by tato přechodná úprava měla vypadat Soud je toho názoru, že nezletilá nyní potřebuje neutrální prostředí, kde si může odpočinout od tvrzených konfliktních vztahů a ujasnit si, co chce ona sama a co jiné osoby. Zároveň vybrané zařízení je nemocnicí s komplexní péčí, kterou může s ohledem na dokládaný nepříznivý zdravotní stav a její předešlé hospitalizace nezletilá potřebovat. V neposlední řadě neutrální prostředí přispěje k vypracování objektivnějšího znaleckého posudku, který by měl podle představ soudu přispět k objasnění situace a napomoci při hledání nejvhodnějšího uspořádání rodinných poměrů T. Soud tedy návrh matky spočívající v nařízení předběžného opatření, kterým by styk otce s nezletilou nebyl upraven zamítl a vydal vlastní úpravu, podle níž se nezletilá umísťuje do péče odborného zařízení — nemocnice (matka opakovaně o hospitalizaci nezletilé usilovala), kde jsou k dispozici všechny lékařské odbornosti, aby mohla být nezletilá důkladně vyšetřena a léčena, zároveň pak s tímto rozhodnutím umisťuje soud nezletilou do prostředí, které je neutrální, když dosavadní průběh dokazování nasvědčuje tornu, že dochází k závažným konfliktům mezi rodiči nezletilé, které narušují podle např. PhDr.Humhala psychickou stabilitu nezletilé. Dále je nezbytné prozatímně upravit poměry nezletilé, aby mohl být proveden důkaz znaleckým posudkem z odvětví psychologie a psychiatrie a také pro to, aby v současné době bylo pro dítě zajištěno klidné prostředí, které je podle názoru soudu základním předpokladem pro vypracováni objektivního, nezaujatého a rodiči neovlivněného znaleckého posudku. Soud proto s ustanovením § 102 a § 76 odst. 1 písm. b) občanského soudního řádu zamítl návrh matky na vydání předběžného opatření, kterým by se styk nezletilé s otcem neupravoval, a rozhodl o povinnosti matky, která má v současné době nezletilou ve faktické péči, odevzdat ji do péče oddělení dětské psychiatrie Fakultní nemocnice Motol (obdobný postup zvolil např. Okresní soud pro Prahu - východ ve věci nezletilé M. Š., nar. xx. xx.1995 sp.zn. P 85/2000). Po dobu hospitalizace pak o četnosti, průběhu a způsobu kontaktů s oběma rodiči bude rozhodovat zařízení, a to s ohledem na aktuální psychický stav nezletilé a vhodnost např. z pohledu terapií.

V souladu s ustanovením § 77 odst. 1 o.s.ř. toto předběžné opatření zanikne právní mocí rozhodnutí soudu ve věci samé. Podle § 77 odst. 2 o.s.ř. předseda senátu předběžné opatření zruší, jestliže pominou důvody pro které bylo nařízeno. O nákladech řízeni bude rozhodováno v konečném rozhodnutí.

Podle § 26 odst. 4 zákona o rodině soud dbá, aby bylo respektováno právo dítěte na péči obou rodičů a udržování pravidelného osobního styku s nimi a práva druhého rodiče, jemuž nebude dítě svěřeno, na pravidelnou informaci o dítěti. Podle § 27 odst. 2 zákona o rodině bráni-li oprávněnému rodiči ve styku s dítětem, pokud je opakovaně bezdůvodné, je považováno za změnu poměrů, vyžadující nové rozhodnutí o výchovném prostředí. Proto soud v zájmu nezletilé zahájil podle § 81 odst. 1, 3 o.s.ř. řízení o změně rozhodnutí o výchově nezletilé a zároveň ustanovil podle § 37 odst. 2 zákona o rodině nezletilé kolizním opatrovníkem pro řízení Městskou část Praha 8, která vykonává funkci opatrovníka nezletilé i pro řízení o výkonu rozhodnutí ohledně neuskutečněných styků, o zvýšení výživného a o změnu úpravy styků otce s nezletilou. Pokud soud zjistí, že matka opakovaně mařila styk otce s nezletilou, podle zákona o rodině došlo ke změně poměrů a je třeba rozhodnout nově o výchovném prostředí.

Zároveň soud ustanovil podle § 127 o.s.ř. znalce z příslušného oboru, neboť rozhodnutí ve věci závisí na posouzení skutečností, k nimž je třeba odborných psychiatrických a psychologických znalostí. Dále soud podle § 127 odst. 3 uložil vyšetřovaným osobám, aby poskytli znalcům součinnost nutnou k vypracování posudku. Jestliže se předvolaný bez omluvy nedostaví ke znalci, může ho předseda senátu nechat předvést podle § 52 odst. 1 o.s.ř. nebo mu uloží pořádkovou pokutu podle § 53 o.s.ř. až do výše 50 000,-Kč.

Poučení: Proti výrokům I., II. a IV. tohoto usnesení lze podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení jeho písemného vyhotovení k Městskému soudu v Praze prostřednictvím Obvodního soudu pro Prahu 8 v pěti stejnopisech.

Rozhodnutí o předběžném opatření je závazné a vykonatelné doručením, odvoláni nemá odkladný účinek.

Proti výrokům III., V., VI., VII. a VIII. tohoto usnesení není odvolání přípustné.

Znalec je povinen podat znalecký posudek ve stanovené lhůtě; ze závažných důvodů může soud požádat o její prodloužení. Nepodá-li znalec do uplynutí stanovené lhůty znalecký posudek, může mu být uložena pořádková pokuta až do výše 50 000,- Kč. Opožděné podání znaleckého posudku může mít za následek snížení odměny až na polovinu.

Znalec může odepřít podání znaleckého posudku, nepatří-li vymezený úkol do oboru jeho znalecké činnosti nebo kdyby podáním znaleckého posudku způsobil nebezpečí trestního stíhání sobě nebo osobám blízkým. O důvodnosti odepření podání znaleckého posudku rozhoduje soud.

Uvede-li znalec nepravdu o okolnosti, která má význam pro rozhodnutí, nebo zamlčí-li takovou okolnost, jde o trestný čin ( § 175 tr. zák.).

Znalec je vyloučen z výkonu funkce, jestliže lze mít pro jeho poměr k věci, k účastníkům řízení nebo k jejich zástupcům pochybnost o jeho nepodjatosti.

Jakmile se znalec dozví o skutečnostech, pro které je vyloučen, je povinen to neprodleně oznámit soudu. Účastníci řízení mohou podat proti osobě znalce námitky do 8 dnů od doručení tohoto usnesení. O tom, zdaje znalec vyloučen rozhodne soud.

V Praze dne 18. června 2007

Za správnost vyhotovení:

Mgr.Miloslav Sládek, v.r. předseda senátu


změna rozhodnutí - umístění nezl. T. do Olivovy dětské léčebny v Říčanech

Tiskové prohlášení otce nezl. T.

Doplnění tiskového prohlášení


Našli jste potřebné informace a inspiraci? Provoz těchto stránek i další aktivity sdružení Spravedlnost dětem můžete podpořit sponzorským darem.

Za podporu děkujeme.

Tato stránka je vytvořena a hostována společností dbPro. Šíření obsahu s uvedením zdroje vítáno.