Novinky
Aktuálně
Události
Stížnosti Štrasburk
Právo
Judikatura
Rukověť kverulantova
Hledám své dítě
Rodinné právo
Dokumenty
Syndrom zavrženého rodiče
Střídavá péče
Film "Střídavka"
Literatura
Publicistika
Časopis
Číslo 1/94
Našim dětem
Přemýšlej
Maminkám
Fotoarchiv
Odkazy
Sponzorům
Skála hrůzy
Klub Střídáček

Justiční kanál
 
Diskusní fórumTOPlist

STRÁNKY ARCHIVOVÁNY NÁRODNÍ KNIHOVNOU CR

Pomozte svému ombudsmanovi

Pokud si stěžujete veřejnému ochránci práv na asociální činnost nebo nečinnost "opatrovníka" svého dítěte, ocitujte mu jeho níže uvedené závěry spolu s uvedením spisové značky. Pomůžete mu tak v nalezení stejné správného názoru i při řešení stížnosti vaší a preventivně ho upozorníte na to, aby ani ve vaší věci ze své zásadové ochrany práva nepolevoval.

Z průběžné zprávy o výsledku šetření veřejného ochránce práv
ve věci sp. zn.: 2908/2006/VOP/AFO

... Pokud jeden z rodičů požádá orgán sociálně-právní ochrany dětí (dále "OSPOD") o pomoc s tím, že mu ze strany druhého rodiče není umožňován styk s dětmi, nebo je umožňován pouze omezeně, je OSPOD povinen využít všech zákonem o sociálně-právní ochraně dětí a zákonem o rodině daných možností k zajištění dostatečného kontaktu rodiče s dětmi a na protiprávní jednání pečujícího rodiče musí upozornit příslušný opatrovnický soud. OSPOD je povinen poučit druhého rodiče o jeho povinnosti umožňovat styk nezletilých dětí s rodičem, s nímž nežijí ve společné domácnosti, jakož i o právu dětí na styk s tímto rodičem. I po rozpadu vztahu mají totiž oba rodiče zachovánu rodičovskou zodpovědnost, což znamená, že jsou si ve věcech dětí zcela rovni. Rodič, který s dětmi nemůže žít ve společné domácnosti, je pouze při svém výchovném působení omezen rozsahem styku se svými dětmi, který určí soud. Dále je OSPOD povinen poučit druhého rodiče o důsledcích bránění ve styku oprávněnému rodiči podle § 27 odst. 2 zákona o rodině a informovat opatrovnický soud podle ustanovení § 178 občanského soudního řádu o situaci v rodině tak, aby soud vycházel z těchto skutečností při rozhodování o svěření dětí do péče jednoho z rodičů a stanovení styku druhého rodiče s dětmi. OSPOD může rovněž vůči rodiči, který má děti ve své péči a brání ve styku oprávněnému r odiči, zahájit správní řízení o uložení výchovného opatření - napomenutí rodiče podle § 43 zákona o rodině. ...

... Podle ustanovení § 9 zákona o sociálně-právní ochraně dětí, rodič nebo jiná osoba odpovědná za výchovu dítěte má právo při výkonu svých práv a povinností požádat o pomoc orgán sociálně-právní ochrany dětí, státní orgány, kterým podle zvláštních právních předpisů přísluší též ochrana práv a oprávněných zájmů dítěte, popřípadě pověřené osoby; tyto orgány v rozsahu své působnosti a pověřené osoby v rozsahu svého pověření jsou tuto pomoc povinny poskytnout. Z výše uvedených důvodů je nepřípustné, když se sociální pracovník chová pasivně a na žádost jednoho z rodičů reaguje sdělením, že raději počká na rozhodnutí soudu. ...

… OSPOD při své činnosti nemůže nečinně přihlížet jakékoliv manipulaci s dětmi vůči druhému rodiči. Pokud nastane situace, kdy komunikace mezi rodiči selže natolik, že se styk dětí s rodičem, s nímž nežijí ve společné domácnosti, nerealizuje nebo probíhá v natolik omezeném rozsahu, že lze takové jednání ze strany druhého rodiče kvalifikovat jako bránění ve styku, což se projevilo právě v tomto případě, je OSPOD povinen v rámci svých pravomocí v zájmu dětí tuto situaci řešit - a to aktivně. Děti mají právo na oba rodiče, pokud jeden z nich nežije s nimi ve společné domácnosti, mají právo na co nejčastější a pravidelný styk s tímto rodičem. V této souvislosti upozorňuji, že § 27 odst. 2 zákona o rodině obsahuje ustanovení o tom, že bezdůvodné, opakované bránění dítěti ve styku s jeho rodičem může soud považovat za změnu poměrů vyžadující nové rozhodnutí o výchovném prostředí. …

… Pokud se rodič z jakéhokoliv důvodu domnívá, že je nutno změnit např. rozsah styku dítěte s druhým rodičem, má právo využít legální instrumenty, nikoliv však svévolně zasahovat do práva dítěte, a také do práva druhého rodiče. Není možno se ani odvolávat na zdlouhavost soudních řízení - předběžné opatření je tím "rychlým instrumentem", který je právě pro tyto případy v českém právu zakotven. (…) I když je domluva s rodiči nezletilých dětí objektivně složitá, je nutno mít na zřeteli blaho dětí a flexibilně činit za pomoci zákonných oprávnění kroky v zájmu a ve prospěch nezletilého dítěte. Tento princip je nutno vštěpovat i znesvářeným rodičům a opakovat to tak dlouho, až si uvědomí malichernost svého sporu ve srovnání s možnými dlouhodobými následky na psychice dítěte. …

… Je nutno intenzivně působit již od počáteční fáze sociální práce s rodinou, flexibilně využívat zákonná oprávnění a mít na zřeteli zájem dítěte. Dle mých zkušeností - čím racionálněji a adekvátně se "režim" komunikace a spolupráce mezi rodinou a OSPODem nastaví, tím zdravější prostředí se pro nezletilé dítě vytvoří - i když dojde k ukončení soužití rodičů. …

… absolutně však nejsem ochoten přijmout možnost, že by v obdobných případech odpovědný orgán veřejné správy postupoval stejně pasivním a neúčinným způsobem, jako tomu bylo v tomto případě. Také proto zašlu tuto průběžnou zprávu na vědomí příslušnému odboru Krajského úřadu Jihomoravského kraje (jak bylo dohodnuto na schůzce vedoucích sociálních odborů krajských úřadů a Kanceláře veřejného ochránce práv dne 25. června 2007) a na vědomí příslušnému odboru MPSV. …

… Rodiče jsou povinni v zájmu dětí je vést k lásce a k úctě k druhému rodiči. Nezatěžovat je starostmi dospělých a nevyvíjet na ně nepřiměřený nátlak. Současně jsou povinni respektovat a důsledně dodržovat vykonatelná rozhodnutí soudu a správních orgánů týkajících se výchovy, případně výživy a styku se svými dětmi. Tímto způsobem mimo jiné rodiče prokazují lásku ke svým dětem a dokazují, že jejich zájem staví nad zájem svůj. Rodiče i jejich příbuzní se musí důsledně vyvarovat ovlivňování dětí, nebo jejich navádění proti druhému rodiči, zpochybňování jeho rodičovské úlohy, či jakékoliv jiné i nepřímé manipulace s nimi. Takové jednání závažným způsobem narušuje jejich zdárný vývoj a je způsobilé je trvale psychicky poškodit. …


Vzor správné výzvy k plnění rozsudku o úpravě styku

Vzorové rozhodnutí o uložení výchovného opatření podle § 43 zákona o rodině


Svému ombudsmanovi pomůžete i tím, že mu připomenete jeho doporučení Úprava styku obou rodičů s dítětem, spory mezi rodiči při jeho uskutečňování


Při podávání stížnosti můžete využít i Etický kodex úředníků a zaměstnanců veřejné správy


Našli jste potřebné informace a inspiraci? Provoz těchto stránek i další aktivity sdružení Spravedlnost dětem můžete podpořit sponzorským darem.

Za podporu děkujeme.

Tato stránka je vytvořena a hostována společností dbPro. Šíření obsahu s uvedením zdroje vítáno.