Novinky
Aktuálně
Události
Stížnosti Štrasburk
Právo
Judikatura
Rukověť kverulantova
Hledám své dítě
Rodinné právo
Dokumenty
Syndrom zavrženého rodiče
Střídavá péče
Film "Střídavka"
Literatura
Publicistika
Časopis
Číslo 1/94
Našim dětem
Přemýšlej
Maminkám
Fotoarchiv
Odkazy
Sponzorům
Skála hrůzy
Klub Střídáček

Justiční kanál
 
Diskusní fórumTOPlist

STRÁNKY ARCHIVOVÁNY NÁRODNÍ KNIHOVNOU CR

Odškodnění za nesprávné opatrovnictví

Ministerstvo práce a sociálních věcí
Na Poříčním právu 1/376, 128 01 Praha 2

V Praze dne 25.ledna 2008

Věc: Žádost o náhradu škody podle zákona č. 82/98 Sb.

Na základě písemné pozvánky odeslané dne 15.10. 2007 jsem, se dostavil dne 5.11. 2007 ve 14.00 hod. na Úřad městské části Brno-sever, Bratislavská 70, Brno. Byl jsem předvolán na odbor soc. věcí a zdravotnictví, odd. sociálně-právní ochrany dětí. Na pozvánce bylo výslovně uvedeno že: "mou povinností je, určitě se dostavit". Kopii pozvánky přikládám (po telefonickém dohovoru byl termín z 31.10. 2007 přesunut na 5.11. 2007).

Protože pracuji a zdržuji se v Praze, byl jsem nucen si vzít na tento den dovolenou a za účelem uvedeného pohovoru jsem cestoval vlakem z Prahy do Olomouce a z Olomouce do Brna svým osobním vozem. Stejným způsobem se uskutečnila i zpáteční cesta.

Předmětem jednání na OSPOD byl i dle pozvánky můj návrh na úpravu styku s mým nezletilým synem A. CH. nar. x. x. 2002. Na toto setkání jsem se asi tři hodiny připravoval, abych mohl podrobně příslušné úřednici popsat aktuální situaci a důvody, které mě k podání návrhu vedly, jakož i mé představy a návrhy na řešení rodinné situace, tak aby byly zajištěny potřeby mého dítěte a jeho nejlepší zájem a blaho, jak upravuje ust.§ 5 Zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí.

Mé setkání s představitelkou výše uvedeného úřadu paní B. bylo však zcela vzdálené od mých představ, jakým způsobem by citované blaho a zájem mého dítěte mělo být jejím úřadem naplňováno ve smyslu zákona o sociálně-právní ochraně dětí. Tato sociální pracovnice mi neumožnila se k věci podrobně vyjádřit a v souladu s ust. § 9 cit. zákona požádat o pomoc při výkonu mých rodičovských práv a povinností. Místo toho se tato úřednice dotazovala na nepodstatné a irelevantní záležitosti mého rozchodu s matkou mého syna v době před cca. 7 lety. Kromě toho tato úřednice měla zájem pouze o výši mého platu a mé přechodné bydliště. Tyto skutečnosti jsou zcela bezvýznamné z hlediska aktuálního zabezpečení potřeb a ústavně zaručených základních práv mého dítěte na pravidelné osobní kontakty s oběma rodiči, na výchovu ze strany obou rodičů a na zachování jeho rodinných svazků, která upravují Listina základních práv a svobod a Úmluva o právech dítěte.

Já jsem se tedy v dobré víře a po důkladné přípravě osobně dostavil k příslušnému úřadu, abych využil svých práv ku prospěchu svého dítěte. Můj náraz na realitu sociálně-právní ochrany dětí byl ale tvrdý. Krom toho, že mě jmenovaná úřednice nenechala vyslovit mé návrhy na optimální řešení situace a žádost o pomoc tohoto úřadu, jak upravuje zákon, odmítla mi navíc poskytnout (!?) stejnopis zápisu z tohoto úředního jednání se mnou. Tento zápis v mé přítomnosti ani nevyhotovila.

Dne 14. 11. 2007 jsem osobně navštívil Ministerstvo práce a sociálních věcí a byl jsem příslušným pracovníkem ubezpečen, že jednání výše jmenované úřednice se mnou a její úřední postup byly nesprávné a v rozporu s interními předpisy. Jmenovaná úřednice mě měla trpělivě vyslechnout a mé návrhy a požadavky zanést do záznamu o jednání a tento mi dát k dispozici. Takto úřední činnost kromě jiných předpisů upravuje Instrukce MPSV č.j. 21-12242/2000.

Podle zákona č. 82/98 Sb., stát odpovídá za škodu způsobenou nesprávným úředním postupem. Je evidentní a mimo pochybnost, že shora popsaným nesprávným úředním postupem mi kromě morální byla způsobena i materiální škoda.

Jak uvedeno, byl jsem nucen si na den 5.11. 2007 vzít den dovolené. Tím mi byla způsobena škoda ve výši:

345,- Kč / hod. x 8 hod

2760,- Kč

Doprava vlakem na kilometrickou banku Praha - Olomouc a zpět:

350,- Kč

Doprava osobním vozem SPZ .............. Olomouc Brno a zpět: 152 km

Benzin - prům. spotřeba 7,2 l /100 km: 332,- Kč

Náhrada za použití motorového vozidla: 577,- Kč

------------------------------

Celkem 4019,- Kč

Podklady pro uvedené výpočty přiloženě dodávám v kopii:
- Předvolání k jednání na Úřad městské části Brno-sever
- Výplatní list s hodinovou sazbou
- Kopie použité kilometrické banky

K výpočtu cestovních nákladů mým os. vozem jsem použil platné tarify.

Celková finanční škoda která mi vznikla shora uvedeným nesprávným úředním postupem tedy činí 4019,- Kč.

Žádám proto nadepsaný ústřední orgán státní správy, aby mi uvedenou částku v této výši neprodleně poukázal na mou níže uvedenou adresu.

Předem děkuji za vstřícný přístup.

S pozdravem

poškozený občan
bytem .................


Našli jste potřebné informace a inspiraci? Provoz těchto stránek i další aktivity sdružení Spravedlnost dětem můžete podpořit sponzorským darem.

Za podporu děkujeme.

Tato stránka je vytvořena a hostována společností dbPro. Šíření obsahu s uvedením zdroje vítáno.