Novinky
Aktuálně
Události
Stížnosti Štrasburk
Právo
Judikatura
Rukověť kverulantova
Hledám své dítě
Rodinné právo
Dokumenty
Syndrom zavrženého rodiče
Střídavá péče
Film "Střídavka"
Literatura
Publicistika
Časopis
Číslo 1/94
Našim dětem
Přemýšlej
Maminkám
Fotoarchiv
Odkazy
Sponzorům
Skála hrůzy
Klub Střídáček

Justiční kanál
 
Diskusní fórumTOPlist

STRÁNKY ARCHIVOVÁNY NÁRODNÍ KNIHOVNOU CR

Tzv. technická novela občanského soudního řádu útočí na Ústavu a právní stát aneb Lex Uváčiková?

Spravedlnost dětem

Legislativní rada vlády České republiky
Úřad vlády ČR,
nábřeží Edvarda Beneše 4,
Praha 1, PSČ 118 01
posta@vlada.cz

Mgr. Karolína Peake, předsedkyně; JUDr. PhDr. Petr Mlsna, Ph.D., místopředseda; Mgr. František Korbel, Ph.D., místopředseda; prof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc., místopředseda; JUDr. Aleš Pejchal; JUDr. Pavel Staněk; JUDr. Pavel Zářecký, CSc.; JUDr. Marek Görges; doc. JUDr. Richard Král, Ph.D. LL.M; prof. Dr. JUDr. Karel Eliáš; doc. JUDr. Hana Marková, CSc; prof. JUDr. Jan Dvořák, CSc.; JUDr. Ing. Filip Dienstbier, Ph.D.; JUDr. Josef Vedral, Ph.D.; JUDr. Petr Bezouška, Ph.D.; JUDr. Jaroslav Bureš; Marek Benda; doc. JUDr. Vladimír Vopálka, CSc.; JUDr. Jaroslav Svejkovský; JUDr. Petra Nováková, Ph.D.; JUDr. Václav Henych; prof. JUDr. Jan Dědič, CSc.; JUDr. Lenka Pítrová, CSc.; JUDr. František Vondruška; prof. JUDr. Alena Winterová, CSc.; prof. JUDr. Jiří Švestka, DrSc.; prof. Ing. Vladimír Smejkal, CSc., LL.M.; JUDr. Ladislav Krym; JUDr. Miloslav Jindřich; doc. JUDr. Bohumil Havel, Ph.D.; prof. JUDr. Miroslav Bělina, CSc.

26. března 2012

Vážené dámy, vážení pánové,

jako legislativní rada vlády České republiky budete na svém zasedání dne 5. dubna 2012 projednávat také tzv. technickou novelu občanského soudního řádu, předloženou Ministerstvem spravedlnosti. Podle předkladatele je cílem navrhované právní úpravy odstranění nejzásadnějších problémů, které postihují současné řízení před civilními soudy. Při důkladnějším pohledu na navrhované změny se však zdá, že pro Ministerstvo spravedlnosti je nejzásadnějším problémem civilního soudního řízení také veřejnost jednání soudů ve věcech péče o nezletilé děti, tedy základní a zásadní záruka spravedlivého procesu, kterou garantuje Ústava i Listina základních práv a svobod. Ministerstvo spravedlnosti navrhuje nové znění § 116:

(1) Jednání je veřejné s výjimkou jednání prováděných notáři jako soudními komisaři.
(2) Veřejnost může být pro celé jednání nebo pro jeho část vyloučena, jen kdyby veřejné projednání věci ohrozilo tajnost utajovaných informací chráněných zvláštním zákonem, obchodní tajemství, důležitý zájem účastníků nebo mravnost. Ve věcech péče soudu o nezletilé soud nejpozději na začátku jednání rozhodne, zda bude veřejnost vyloučena; tím není dotčeno právo soudu toto rozhodnutí v průběhu jednání změnit.

Ve věcech péče o nezletilé nemá tedy platit zásadně Ústava, ale subjektivní vůle či svévole a zvůle soudce nebo soudkyně, která při jejím uplatnění nemusí respektovat ani zákonem upravené výjimky pro vyloučení veřejnosti v jiných soudních věcech!

Ministerstvo spravedlnosti tento hrubý zásah do Ústavy a ústavně zaručených základních práv účastníků řízení, jimiž jsou nejen nezletilé děti, které se osobně soudních jednání neúčastní, ale především jejich rodiče, odůvodňuje frázemi o zajištění nejlepšího zájmu dítěte. Cožpak mezi nejlepší zájmy dítěte nepatří také respektování Ústavy a zásad spravedlivého procesu?! A jsou rodiče nezletilých dětí méněcennými občany a účastníky soudního řízení (jde také o jejich soudní věci), než občané a účastníci jiní?! Pokrok se zastavit nedá, je ale skutečně pro blaho dítěte nutné, aby uplatnění ústavně zaručeného nezadatelného, nezcizitelného, nepromlčitelného a nezrušitelného základního práva jeho rodičů na spravedlivý veřejný proces bylo zcela závislé na vrchnostenské libovůli?!

Podle ustanovení čl. 38 odst. 2 Listiny základních práv a svobod má každý - tedy i rodiče nezletilých dětí - právo, aby jeho věc byla projednána veřejně, bez zbytečných průtahů a v jeho přítomnosti a aby se mohl vyjádřit ke všem prováděným důkazům; veřejnost může být vyloučena jen v případech stanovených zákonem. Tato zásada nemůže být obcházena a rušena jen subjektivním rozhodnutím soudce, jak chce Ministerstvo spravedlnosti!

Každé rozhodnutí rozvodových a opatrovnických soudů zásadním způsobem zasahuje do rodinných vztahů a do životů účastníků. Není však bohužel žádnou výjimkou, že lidské osudy se ve věcech "péče" soudů o nezletilé necitlivě roubují do předem daných šablon vyhovujících především zbyrokratizovanému a odlidštěnému soudnímu systému. Důkazní řízení se odbývá, nejen, že soudy v nesporných řízeních neprovádějí nestranné dokazování z vlastní iniciativy, ale často ignorují i nehodící se důkazní návrhy účastníků, "vzpurní" tátové jsou zastrašování, že když se nepodvolí, tak své děti nemusí vidět vůbec, pravidlem se zdá být neodůvodňování rozsudků po jejich vyhlášení (papír přeci jenom snese lépe i to, co by se lidem do očí říkalo hůře), zákonem uložená povinnost pořizovat zvukový nebo zvukově obrazový záznam jednání je soudy v civilních věcech naprosto otevřeně ignorována; účastníci a nepohodlná veřejnost se v soudních síních setkávají s vrchnostenskou arogancí i právní zvůlí - neoprávněné příkazy a zákazy bez opory v zákoně se nejlépe prosazují násilím ozbrojenců justiční stráže. V takových případech pak jedině účast veřejnosti může být korektivem příliš sebevědomých soudců a občanskou sebeobranou před zneužíváním jejich moci; nedělejme si přehnané iluze o nějakých výjimečných charakterech soudců a soudkyň, jsou to také jen lidé, pokušením mocenského postavení ne vždy odolávající.

Cesta do pekel, jak známo, bývá dlážděna dobrými úmysly. Vyloučení veřejnosti a tedy občanské kontroly z projednávání opatrovnických věcí by tak prospělo nikoliv dětem, ale především nehodným soudkyním a soudcům, kteří cítí potřebu skrývat páchané bezpráví a nezákonnosti. A dosavadní nikoliv řídké excesy a zavrženíhodné praktiky kabinetní justice má "technická novela" zlegalizovat...!

Předmětná novela také zavádí účastenství tzv. důvěrníka nezletilého dítěte při jeho výslechu soudem. Jde o další pověstné čertovo kopýtko. Sami předkladatelé uvádí, že soudní řízení, v němž je účastníkem nezletilé dítě, může mít nepříznivé následky pro další vývoj dítěte, neboť je pro ně spojeno s velkým tlakem a psychickým vypětím. Přesto je státními strukturami kladen stále větší důraz na to, aby nezletilé děti svým tzv. vlastním názorem výrazně spolurozhodovaly o své porozvodové výchově, v české soudní praxi tedy o tom, zda mají přijít o svého tátu (v naprosté většině případů), nebo o svou mámu; proti střídavé péči panuje dosud v soudních strukturách tuhý a iracionální odpor, vyslýchaným dětem tuto variantu se zachováním obou rodičů tedy žádná soudkyně nenabízí, spíše jsou jí strašeni. Již to je zvrácené:

"Mějte na paměti, že plán (úpravy styku s "druhým" rodičem) sestavujete vy, nikoliv děti, i když zohledňujete především jejich potřeby a zájmy! Dvanácti- či třináctileté děti jsou již schopny vnést svůj vklad a vyjádřit vlastní postoje. V tomto věku soud také přihlíží k jejich názorům a prioritám. Neměli byste však připustit, aby děti, bez ohledu na věk, podstatným způsobem zasahovaly nebo ovlivňovaly vaše rozhodování. Platí to obzvláště tehdy, jestliže se v minulosti objevila tendence vytvořit s nimi spojenectví proti druhému rodiči. Dětem mladším dvanácti let můžete ublížit, když v nich vyvoláte dojem, že rozhodnutí závisí jen na nich. Ještě škodlivější je, dáte-li jim skutečně moc, aby tato extrémně obtížná a významná rozhodnutí dělaly za vás. Nežádejte, aby musely volit, s kterým rodičem chtějí zůstat, nebo aby posuzovaly, jestli rodiče jsou opravdu způsobilí zastávat rodičovskou roli. Po celý život se pak budou potýkat s pocitem viny, pokud se jako rodiče vzdáte vlastní zodpovědnosti a přenesete ji na ně."

Craig Everett a Sandra Volgy Everettová: Zdravý rozvod pro rodiče a děti nakladatelství TALPRESS, Praha 2000

V soudní praxi jsou tedy vítány hlavně "vlastní názory" dětí zmanipulovaných a jedním z rodičů patřičně negativně ovlivněných proti rodiči druhému. A tomu, aby soudem vyslýchané dítě nedejbože netrvalo na tom, že má rádo rodiče oba, slouží jak již před časem novelizované ustanovení umožňující soudům vyslýchat jej nejen bez rodičů, ale i bez jejich zástupců (novela z roku 2008; další porušení čl. 38 Listiny základních práv a svobod a práva účastníků na projednání věci v jejich přítomnosti), tak také předmětný institut tzv. důvěrníka. Kdo tím důvěrníkem bude v praxi?

Ačkoliv snaha Ministerstva spravedlnosti uzákonit tzv. asistované styky, tedy stýkání se dětí se svými tatínky pod dozorem dozorkyň, byla dosud bezvýsledná (pokus obsahovala i již zmíněná novela o. s. ř. z roku 2008), české soudy takováto protiústavní rozhodnutí vydávají celkem běžně (vyhlášená je tímto zejména soudkyně JUDr. Kamila Horká ze soudu pro Prahu 9). A pro soukromé dozorkyně je to i docela výnosná živnost - zoufalí tatínci za ponižování své i svých dětí raději platí, jen aby spolu mohli strávit alespoň pár chvil; a pokud neplatí přímo, děje se tak v různých "krizových centrech" dotovaných státním aparátem z jejich daní. Takže profesionální dozorkyně budou moci rozšířit svou činnost ještě o "důvěrnictví" a jako důvěrnice budou svou přítomností v soudní síni jistit, aby náhodou vyslýchané dítě nevybočilo ze své role a vyslovování tzv. vlastního názoru, že tátu rádo nemá a "svobodně" chce, aby bylo soudem svěřeno do výchovy matky, tedy aby se zachovalo paradigma českého rozvodového systému!

O jedné takovéto všehoschopné "univerzální odbornici" referoval podrobně časopis Reflex č. 17/2011. Není tedy "technická novela" občanského soudního řádu spíše Lex Uváčiková?!

Vážené členky, vážení členové legislativní rady vlády České republiky,

Vámi projednávaná novela občanského soudního řádu se nemusí týkat jen "těch druhých"; rozvodová patologie se českými zeměmi utěšeně šíří jako mor, nemusí se vyhnout ani Vám, Vašim dětem či vnoučatům ani dalším Vám blízkým osobám... Pokud byste chtěli věnovat svou pozornost také skutečně pozitivnímu řešení této patologie, vězte, že existuje. Nazývá se Cochemský model a jde o triviální změnu paradigmatu, kdy opatrovnický soud v rodičích nehledá, resp. nevyrábí vítěze a poraženého ve válce o dítě, ale aktivně je vede k uchování jejich společné zodpovědnosti za budoucí výchovu společného dítěte i po rozvodu a rozchodu. K tomu aktivně využívá a vyžaduje spolupráci dalších zainteresovaných subjektů: sociálních orgánů, rodinných poraden, mediátorů i znalců. Ke spolupráci na řešení konfliktu, nikoliv na jeho stupňování, vede soud i advokáty rodičů. V německém městě Cochem takto pracují ke spokojenosti rodičů i dětí již dvě desítky let, aniž by bylo nutné popírat zásady civilizovaného soudnictví a traumatizovat děti jejich výslechem pod dozorem "důvěrnic". Tento Cochemský model se využívá i v dalších evropských zemích, jeho tvůrce, soudce Jürgen Rudolph i další obdobně humanisticky zaměření soudci a další experti z Německa, Francie či Portugalska v naší zemi přednášeli na několika seminářích, kniha soudce Rudolpha o Cochemském modelu je k dispozici v českém jazyce... Jen Ministerstvo spravedlnosti a další státní struktury prevenci rozvodové patologie odmítají řešit. Eroze Ústavy je pro ně přednější... Je přednější i pro Vás?

S důvěrou ve Váš zdravý rozum

Luboš Patera
zmocněnec sdružení Spravedlnost dětem

"Zákony musí být skutečnými zákony. Musí být obecné, bez svévolně definovaných výjimek, bez dvojznačností a nejasností, řádně zveřejněné a neodvolatelné."
z přednášky Rogera Scrutona Obnovení práva, Justiční palác v Brně, 9. ledna 1990

Podrobnosti ke Cochemskému modelu:
http://www.iustin.cz/art.asp?art=366

Videozáznamy přednášek soudce Jürgena Rudolpha a dalších:
http://www.iustin.cz/art.asp?art=352
http://www.iustin.cz/art.asp?art=362
http://www.iustin.cz/art.asp?art=391
http://www.iustin.cz/art.asp?art=390
http://www.iustin.cz/art.asp?art=392
http://www.iustin.cz/art.asp?art=393


Tzv. technická novela občanského soudního řádu

Máte-li zkušenosti s bezprávím v soudních síních, podělte se s nimi s Legislativní radou vlády České republiky i vy, nebo napište přímo jednotlivým členkám a členům:

Legislativní rada vlády České republiky
Úřad vlády ČR,
nábřeží Edvarda Beneše 4,
Praha 1, PSČ 118 01
posta@vlada.cz

E-mailové adresy členek a členů Legislativní rady:

peakek@psp.cz; mlsna.petr@vlada.cz; korbel@post.cz; korbel@akkt.cz; gerloch@prf.cuni.cz; praha@akpejchal.cz; info@pavelstanek.net; zarecky@vip-vs.cz; gorges@gorgespartners.com; kral@prf.cuni.cz; elias@ilaw.cas.cz; markova@prf.cuni.cz; dvorak@prf.cuni.cz; filip.dienstbier@upol.cz; vedral@prf.cuni.cz; bezouska@juristic.cz; Jbures@vsoud.pha.justice.cz; bendam@psp.cz; vopalka@prf.cuni.cz; svejkovsky@aksvejkovsky.cz; pnovakova@ksb.cz; ovs@mvcr.cz; henych@ksp.zcu.cz; jdedic@ksb.cz; pitrova.lenka@vlada.cz; vondruska.frantisek@nsz.brn.justice.cz; winterov@prf.cuni.cz; srstkova.i2004@volny.cz; smejkal@znalci.cz; krym@ok.cz; mjindrich.notar@nkcr.cz; prague@prkpartners.com; miroslav.belina@akkb.cz;


Návrh tzv. technické novely občanského soudního řádu na Ministerstvu spravedlnosti vypracovala a ústavně zaručené nezrušitelné základní právo na spravedlivý proces chce v opatrovnických věcech zrušit tato pracovní skupina:

Univerzita Karlova Praha - Právnická fakulta Prof. JUDr. Alena Winterová, CSc.
Univerzita Olomouc - Právnická fakulta JUDr. Renáta Šínová, Ph.D.
Nejvyšší soud ČR JUDr. František Ištvánek
Nejvyšší soud ČR JUDr. Roman Fiala
Vrchní soud v Praze JUDr. Jaroslav Bureš
Městský soud Praha JUDr. Jaromír Jirsa
Městský soud Praha Mgr. Tomáš Mottl
Obvodní soud pro Prahu 10 Mgr. Michal Výtisk
Obvodní soud pro Prahu 10 JUDr. Bohumil Dvořák, Ph.D., LL.M.
Krajský soud Ústí nad Labem Mgr. Vladimír Beran
Okresní soud Plzeň - město JUDr. Karel Svoboda, Ph.D.
Česká advokátní komora JUDr. Milan Hoke
Exekutorská komora ČR JUDr. Stanislav Pazderka
Exekutorská komora ČR Mgr. Stanislav Molák
Notářská Komora ČR JUDr. Jiří Svoboda, Mgr. Miroslav Zapletal


Aktuálně, 27. 4. 2012:

Oprava a omluva - původně zde uvedená informace, že Legislativní rada vlády je k protiústavnímu zrušení základního práva na veřejné soudní jednání netečná, byla mylná. Legislativní rada naopak doporučila příslušný bod z novely o. s. ř. vypustit. Dobrá věc se zatím podařila, odpůrci a odpůrkyně veřejnosti opatrovnických věcí mohou však ve své snaze pokračovat při projednávání novely v Poslanecké sněmovně...

Stanovisko Legislativní rady.


Našli jste potřebné informace a inspiraci? Provoz těchto stránek i další aktivity sdružení Spravedlnost dětem můžete podpořit sponzorským darem.

Za podporu děkujeme.

Tato stránka je vytvořena a hostována společností dbPro. Šíření obsahu s uvedením zdroje vítáno.