Novinky
Aktuálně
Události
Stížnosti Štrasburk
Právo
Judikatura
Rukověť kverulantova
Hledám své dítě
Rodinné právo
Dokumenty
Syndrom zavrženého rodiče
Střídavá péče
Film "Střídavka"
Literatura
Publicistika
Časopis
Číslo 1/94
Našim dětem
Přemýšlej
Maminkám
Fotoarchiv
Odkazy
Sponzorům
Skála hrůzy
Klub Střídáček

Justiční kanál
 
Diskusní fórumTOPlist

STRÁNKY ARCHIVOVÁNY NÁRODNÍ KNIHOVNOU CR

K rozhodování o střídavé výchově XX

Usnesení Obvodního soud pro Prahu 4 sp. zn. 14 Nc 526/2010-590 ze dne 2. října 2012

Soud nařizuje toto předběžné opatření:

Matce se ukládá až do pravomocného rozhodnutí soudu ve věci umožnit otci péči o nezletilého T. B., narozeného x.x.2005, od pondělí každého lichého týdne od 18,00 hod., kdy si otec nezletilého vyzvedne v bydlišti xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, do následujícího pondělí sudého týdne do 18,00 hod., kdy si jej matka vyzvedne v místě bydliště otce xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx. Otci se ukládá až do pravomocného rozhodnutí soudu ve věci umožnit matce péči o nezletilého T. B., narozeného x.x.2005, od pondělí každého sudého týdne od 18,00 hod., kdy si matka nezletilého vyzvedne v bydlišti otce xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, do následujícího pondělí lichého týdne do 18,00 hod., kdy si otec nezletilého vyzvedne v bydlišti xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx.

Z odůvodnění:

Návrhem ze dne 23. 6. 2010, podaným u zdejšího soudu dne 25. 6. 2010, požádala matka o úpravu poměrů nezletilého. Při jednání konaném dne 17. 1. 2012 zdejší soud zahájil řízení o úpravě styku otce s nezletilým.

Usnesením zdejšího soudu ze dne 17. 8. 2010, č.j. 14 Nc 526/2010-30, které nabylo právní moci dne 6. 1. 2011, ve spojení s usnesením Městského soudu v Praze ze dne 22. 10. 2010, č.j. 20 Co 460/2010-50, bylo nařízeno předběžné opatření, na jehož základě bylo otci uloženo předat nezletilého T. až do pravomocného rozhodnutí ve věci do péče matky a matce bylo u loženo umožnit otci a ž do pravomocného rozhodnutí ve věci péči o nezletilého T. počínaje dnem 30. 8. 2010 v každém lichém týdnu v kalendářním roce od pátku od 18,00 hod. do neděle do 18,00 hod. a v každém týdnu od středy od 18,00 hod. do čtvrtka do 18,00 hod. s tím, že otec nezletilého převezme a předá matce v místě jejího bydliště. Usnesením zdejšího soudu ze dne 2. 4. 2012, č.j. 14 Nc 526/2010-295, které nabylo právní moci dne 24. 4. 2012, byla upravena péče o nezletilého T. po dobu hlavních letních prázdnin roku 2012 v měsíci červenci a srpnu tak, že matka je povinna odevzdat nezletilého T. do péče otce po dobu hlavních letních prázdnin roku 2012 v měsíci červenci a srpnu ode dne 1. 7. 2012 od 8,00 hod. do dne 15. 7. 2012 do 18,00 hod. a ode dne 1. 8. 2012 od 8,00 hod. do dne 16. 8. 2012 do 18,00 hod. Otec nezletilého převezme a předá matce v místě jejího bydliště. V období ode dne 1.7.2012 do dne 31.8.2012 neplatí styk otce s nezletilým, stanovený usnesením zdejšího soudu ze dne 17. 8. 2010, č.j. 14 Nc 526/2010-30 ve spojení s usnesením Městského soudu v Praze ze dne 22. 10. 2010, č.j. 20 Co 460/2010-50. Vyživovací povinnost otce k nezletilému je předběžně upravena usnesením zdejšího soudu ze dne 20. 6. 2011, č.j. 14 Nc 526/2010-131, které nabylo právní moci dne 13. 7. 2011. Otci bylo uloženo až do pravomocného rozhodnutí ve věci přispívat na výživu nezletilého T. částkou 1.000,- Kč měsíčně, splatnou vždy do 15. dne každého měsíce předem k rukám matky.

Návrhem ze dne 17. 9. 2012, doručeným soudu dne 26. 9. 2012, se otec domáhá vydání předběžného opatření, na jehož základě by bylo matce uloženo až do pravomocného rozhodnutí soudu ve věci umožnit otci péči o nezletilého T. od pondělí každého lichého týdne od 18,00 hod. do následujícího pondělí sudého týdne do 18,00 hod. a otci uloženo až do pravomocného rozhodnutí soudu ve věci umožnit matce péči o nezletilého T. od pondělí každého sudého týdne od 18,00 hod. do následujícího pondělí lichého týdne do 18,00 hod. Dále otec navrhuje zrušení současného výživného ve výši 1.000,- Kč s tím, že o výdaje, potřebné k duševnímu a fyzickému rozvoji syna, se budou rodiče dělit rovným dílem pomocí vzájemného vyúčtování, což zároveň přinese prospěch ve společné komunikaci. Otec v návrhu na vydání předběžného opatření uvedl, že dnem 1. 9. 2012 nastala významná změna okolností v životě nezletilého T., který zahájil školní docházku do ZŠ xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, přičemž stávající režim předběžného opatření je silně nevyhovující, neboť dlouhodobě odděluje syna od otce. Tento režim pokračuje i ve věku, kdy je mužský vzor a otcovská výchova nezbytná pro rozvoj osobnosti dítěte. Otec chce být intenzivně nápomocen výuce v předmětech, jenž jsou pro populaci mužského rodu přirozenější, tj. matematika, geometrie, tělesná výchova, později fyzika, chemie, etc. Jako biologický otec chce být synovi mužským vzorem. Nesouhlasí s velmi o mezeným stykem, kdy nemůže na syna d ostatečně výchovně působit a rezolutně odmítá názor, že by mohlo výživné nahradit péči starostlivého otce. Byty otce a matky jsou vzdáleny 900 m vzdušnou čarou a základní škola xxxxxxxxxx je ve vzdálenosti od místa bydliště otce 1.100 m. S matkou syna nemají od počátku rozchodu, vyjma rozdílných názorů na délku pobytu syna u jednotlivých rodičů, žádné zásadnější spory. Matka by chtěla být výlučným vychovatelem syna T., dle otce by však dítě mělo mít rovnocenný přístup k oběma svým rodičům. Rodiče nezletilého T. se pak vzájemně verbálně ani fyzicky v žádném případě nenapadají, jediným problémem je komunikace mezi rodiči, kterou může nařízená střídavá rodičovská péče pouze vylepšit.

Znaleckým posudkem soudního znalce z odvětví psychologie PhDr. V. T. bylo osvědčeno, že otec je nadprůměrně inteligentní, osobnost se jeví jako dobře komponovaná bez příznaků psychopatologie, v profilu osobnosti vykazuje dobrou úroveň vnímavosti a citlivosti k druhým osobám, vyrovnanou náladu a emoce, schopnost reálného pohledu a hodnocení sebe a okolí, schopnost věnovat se výchově dětí. K synovi má jasně cílený výchovný přístup, který se jeví jako kvalitativně plně vyhovující. Otec a syn vůči sobě navzájem projevují velice dobrý, klidný, konstruktivní, pozitivně citově obsazený vztah, ve kterém se chlapec identifikuje s otcem. Jejich vzájemné vztahy lze hodnotit jako pozitivní a silné citové pouto. Nezletilý hodnotí péči obou rodičů jako stejně dobrou, preferuje však být stejnou dobu jak s matkou, tak i s otcem, je to jeho přání. Pobyt u otce hodnotí jako velmi dobrý, ale v současné době pro naplnění jeho potřeb, časově, co se týká délky styku, nedostačující. V daném případě je možná a vhodná střídavá péče rodičů, a to v jednotýdenních intervalech změny výchovného prostředí. Z pohledu znalce je současný rozsah styku nezletilého s otcem nedostatečný. Podle § 102 odst. 1 o.s.ř., je-li třeba po zahájení řízení zatímně upravit poměry účastníků nebo je-li po zahájení řízení obava, že by výkon rozhodnutí v řízení posléze vydaného mohl být ohrožen, může soud nařídit předběžné opatření.

Podle § 76 odst. 1 písm. b) o.s.ř. předběžným opatřením může být účastníku uloženo zejména, a by odevzdal dítě do péče druhého z rodičů nebo do péče toho, koho označí soud.

V dané věci má soud za osvědčené, že otec se s nezletilým T. stýká dle předběžného opatření v každém lichém týdnu v kalendářním roce od pátku 18,00 hod. do neděle 18,00 hod. a v každém týdnu od středy 18,00 hod. do čtvrtka do 18,00 hod. Otec v současné době navrhuje svěření nezletilého T. do střídavé výchovy obou rodičů v časovém intervalu 1 týdne, což odůvodňuje tím, že nezletilý T. začal v září 2012 navštěvovat 1. třídu základní š koly a otec m á zájem se ve větší míře podílet na jeho výchově a trávit s ním čas, chce se s ním připravovat do školy. Má zájem být nezletilému vzorem, má zato, ž e v současné době nemůže na syna dostatečně výchovně působit, a odmítá názor, že by mohlo výživné nahradit péči starostlivého otce. Bydliště rodičů nejsou ve velké vzdálenosti, stejně tak ani bydliště otce není od základní školy, kterou nezletilý navštěvuje, daleko. Bylo osvědčeno, že mezi otcem a nezletilým T. je velmi dobrý vztah, nezletilý Tomáš si přeje trávit s otcem více času než v současné době, pobyt u otce hodnotí T. jako velmi dobrý, ale co se týká délky, nedostačující. Mezi otcem a synem je pozitivní a silné citové pouto, otec je schopen se nezletilému přiblížit a vcítit se do jeho potřeb. Otec je dle znaleckého posudku nadprůměrně inteligentní, jeho osobnost je dobře komponovaná, takže je zřejmé, že nezletilému může velmi dobře pomoci s přípravou do školy a předat mu také své poznatky, znalosti, zkušenosti a dovednosti, a tím obohatit jeho vývoj. Je vhodné, aby s e vazba mezi otcem a synem prohlubovala a upevňovala. Znalecký posudek hovoří pro střídavou výchovu s tím, že stávající rozsah styku nezletilého s otcem je nedostatečný.

Za dané situace soud považuje za vhodné řešení, aby byl nezletilý ve střídavé výchově obou rodičů, aby tak tito měli možnost prokázat, zda-li jsou této výchovy ve vztahu k nezletilému schopni a zda-li by eventuálně mohlo být rozhodnuto o střídavé výchově také rozsudkem ve věci samé. Otec hodnotí vzájemné vztahy s matkou jako dobré, jako problémovou označuje pouze komunikaci. Je samozřejmé, že rodiče budou muset na komunikaci a mediaci spolupracovat, bude třeba, aby spolu vždy probrali všechny podstatné záležitosti týkající se nezletilého T.. Střídavá péče pak klade z výšené nároky na schopnost rodičů vyměnit si vzájemné informace týkající se nezletilého syna. Bude třeba, aby rodiče reagovali na okamžité potřeby nezletilého. Za dané situace soud rozhodl, jak ve výroku uvedeno, s tím, že v žádném případě není předjímáno rozhodnutí ve věci samé, střídavá výchova, nařízená tímto předběžným opatřením, prokáže, zda-li jsou rodiče schopni dodržovat její principy a pojmout ji tak, aby byla skutečně v zájmu a ku prospěchu jejich nezletilého syna. Soud tak dává uvedeným předběžným opatřením rodičům příležitost, aby prokázali, že jsou schopni a ochotni odhlédnout od svých partnerských rozporů a soustředit se výslovně na zájmy nezletilého.


Našli jste potřebné informace a inspiraci? Provoz těchto stránek i další aktivity sdružení Spravedlnost dětem můžete podpořit sponzorským darem.

Za podporu děkujeme.

Tato stránka je vytvořena a hostována společností dbPro. Šíření obsahu s uvedením zdroje vítáno.