Novinky
Aktuálně
Události
Stížnosti Štrasburk
Právo
Judikatura
Rukověť kverulantova
Hledám své dítě
Rodinné právo
Dokumenty
Syndrom zavrženého rodiče
Střídavá péče
Film "Střídavka"
Literatura
Publicistika
Časopis
Číslo 1/94
Našim dětem
Přemýšlej
Maminkám
Fotoarchiv
Odkazy
Sponzorům
Skála hrůzy
Klub Střídáček

Justiční kanál
 
Diskusní fórumTOPlist

STRÁNKY ARCHIVOVÁNY NÁRODNÍ KNIHOVNOU CR

Kontakt s dítětem je možný i pomocí IT

Sjednocující stanovisko Nejvyššího soudu České republiky

V rámci sjednocení soudní praxe schválilo občanskoprávní a obchodní kolegium Nejvyššího soudu rozhodnutí, které upravuje možnost styku dítěte s rodičem i pomocí moderních komunikačních prostředků. Nejvyšší soud vydal toto rozhodnutí, aby sjednotil soudní praxi nižších soudů, které byly v rozhodování v obdobných věcech nejednotné.

Ačkoliv Nejvyšší soud upřednostňuje osobní styk rodiče s dítětem, může být v odůvodněných případech tento osobní styk nahrazen stykem nepřímým, a to třeba i pomocí elektronických prostředků, jako je mobilní telefon, elektronická pošta, komunikace přes SKYPE, Facebook či jiné sociální sítě. Cílem je zabezpečit udržení rodinných vazeb dítěte s rodičem, který nemá dítě ve své péči. V praxi půjde o případy, kdy osobní styk není možný, např. pro značnou geografickou vzdálenost, pro nemoc, pro výkon trestu odnětí svobody etc. V těchto a podobných případech by soudy měly zvažovat nepřímý styk namísto osobního styku, nebo vedle něj.

Právní věta:

„V odůvodněných případech lze nahradit osobní styk rodiče s dítětem jiným způsobem, např. prostřednictvím výpočetní techniky, tzv. elektronickou poštou, internetovou komunikací (Skype, Facebook apod.), nebo telefonicky.“

Sjednocující stanovisko občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu vychází z Usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem – pobočka v Liberci ze dne 11.6.2012, č.j. 73 Co 286/2012-343.

Podle § 27 odst. 3 zák. o rod. jestliže je to nutné v zájmu dítěte, soud styk dítěte s rodičem omezí nebo jej i zakáže.

V dané věci bylo nutno nově upravit styk otce s nezletilou, kdy je zapotřebí respektovat při této úpravě zejména současný zájem nezletilé, a to v souladu s jejím psychickým a fyzickým vývojem. Ten v současné době neumožňuje osobní kontakt otce s nezletilou. Ustanovení § 27 odst. 2 zák. o rod. umožňuje dle názoru soudu upravit styk rodiče, v daném případě otce, s dítětem i v jiné formě, než osobním kontaktem, tedy lze např. rozhodnout o úpravě styku prostřednictvím výpočetní techniky, telefonického či písemného. Tyto možnosti skýtá úroveň technického pokroku, přičemž jde o běžné formy, jak spolu lidé komunikují. Povinný rodič by měl z hlediska svého působení na nezletilé dítě toto dítě ke styku připravit a umožnit mu danou formu styku. Je tedy povinností matky zajistit přítomnost nezletilé u počítače a u mobilního telefonu v soudem určenou dobu. Jak bylo zjištěno z provedeného dokazování, nezletilá v současné době nemá mobilní telefon, který jí pořídil otec a není možné na otci požadovat, aby za této situace jí opět mobilní telefon pořizoval. Proto soud stanovil, že je matka povinna zajistit ze svého mobilního telefonu možnost kontaktu nezletilé s otcem v dobu stanovenou ve výroku. Zároveň soud umožnil otci, aby každý lichý kalendářní týden v kalendářním roce nejpozději do soboty do 16.00 hodin zaslal nezletilé na její e-mailovou adresu jeden e-mail s tím, že matka je povinna zajistit možnost realizace dané formy styku, tedy umožnit nezletilé přečtení tohoto e-mailu a zajistit pak odpověď nezletilé otci, a to rovněž elektronicky do 19.00 hodin následující neděle na otcem zaslaný e-mail. Poté soud umožnil každé pondělí sudého kalendářního týdne v kalendářním roce otci možnost stýkat se s nezletilou právě prostřednictvím mobilního telefonu v době mezi 18.00 hodin a 18.30 hodin. Soud takto upraveným stykem vyjádřil určitou návaznost styku prostřednictvím výpočetní techniky navazující na styk prostřednictvím mobilního telefonu, aby si také operativněji mohla nezletilá s otcem sdělit aktuální situaci a informace.


Listina základních práv a svobod v čl. 32 i Úmluva o právech dítěte v čl. 9 zaručují každému dítěti základní právo na výchovu péči obou rodičů; toto právo je podle ustanovení čl. 9 odst. 3 Úmluvy o právech dítěte zaručeno minimálně formou pravidelných osobních kontaktů. I když Nejvyšší soud ČR ve svém stanovisku hovoří o odůvodněných - tedy výjimečných - případech nahrazení osobního styku stykem nepřímým, v malých českých poměrech se soudní praxe snadno zvrtne - a zvrhne - do "pravidla", že mezi rodičem a dítětem postačí styk písemný, i když oba rodinní příslušníci žijí blízko sebe... Na místě je proto obezřetnost a důsledné vyžadování soudní ochrany práva na výchovu oběma rodiči, nikoliv na nějaké náhražky.

(pozn. ed.)


Našli jste potřebné informace a inspiraci? Provoz těchto stránek i další aktivity sdružení Spravedlnost dětem můžete podpořit sponzorským darem.

Za podporu děkujeme.

Tato stránka je vytvořena a hostována společností dbPro. Šíření obsahu s uvedením zdroje vítáno.