Novinky
Aktuálně
Události
Stížnosti Štrasburk
Právo
Judikatura
Rukověť kverulantova
Hledám své dítě
Rodinné právo
Dokumenty
Syndrom zavrženého rodiče
Střídavá péče
Film "Střídavka"
Literatura
Publicistika
Časopis
Číslo 1/94
Našim dětem
Přemýšlej
Maminkám
Fotoarchiv
Odkazy
Sponzorům
Skála hrůzy
Klub Střídáček

Justiční kanál
 
Diskusní fórumTOPlist

STRÁNKY ARCHIVOVÁNY NÁRODNÍ KNIHOVNOU CR

Ke změně výchovy II

Rozsudek Okresního soudu v Prostějově č. j. 0 Nc 1078/2008-1182 ze dne 12. března 2013

I. Nezl. A. N., nar. xxxx 2002, se svěřuje do péče otce, čímž se mění rozsudek Okresního soudu v Prostějově ze dne 11. 4. 2011 pod č. j. 0 Nc 1078/2008 - 590, částečně potvrzený a změněný rozsudkem Krajského soudu v Brně ze dne 11. 4. 2012 pod č. j. 17 Co 359/2011-745.

II. Matka je povinna přispívat na výživu nezl. A. 3 000,- Kč měsíčně počínaje dnem právní moci tohoto rozhodnutí. Běžné výživné je splatné vždy nejpozději do každého 15. dne v měsíci měsíčně předem k rukám otce nezl.

III. Matka je oprávněna stýkat se s nezl. A. každý lichý týden v roce stanovený podle normy ČSN ISO 8601 od pátku 17.00 hodin do neděle 18.00 hodin, dále každý lichý rok od 26. 12. od 9.00 hodin do 30. 12. 17.00 hodin, každý sudý rok od 28. 12. od 9.00 hodin do 2. 1. 17.00 hodin, každoročně v době letních prázdnin po dobu dvou týdnů v měsíci červenci a po dobu dvou týdnů v měsíci srpnu, když konkrétní termín tohoto prázdninového styku sdělí matka písemně otci vždy nejpozději do 31. 5. toho roku. Dále je matka oprávněna stýkat se s nezl. A. každý sudý rok v době jarních prázdnin od soboty jarním prázdninám předcházející od 9.00 hodin do následující soboty 17.00 hodin a každý lichý rok po dobu podzimních prázdnin od středy podzimním prázdninám předcházející od 17.00 hodin do následující neděle do 18.00 hodin.

V době letních, podzimních a jarních a vánočních prázdnin neplatí běžná víkendová úprava styku matky s nezl. A.

Otec je povinen nezl. A. na styk s matkou řádně a včas připravit a nezl. matce řádně a včas v místě svého bydliště předat.

Matka je povinna po uskutečněném styku nezl. A. v místě bydliště otce včas a řádně vrátit.

IV. Návrh matky na zákaz styku otce s nezl. se zamítá.

V. Návrh matky na zvýšení výživného pro nezl. se zamítá.

Z odůvodnění:

Návrhem, doručeným Okresnímu soudu v Prostějově dne 1. 8. 2012, se matka nezl. domáhala zákazu styku otce s nezl. A. ....

(...)

Návrhem, doručeným Okresnímu soudu v Prostějově dne 10. 12. 2012, se otec nezl. domáhal změny výchovy a výživného nezl. A. a úpravy styku matky s nezl. ....

(...)

Návrhem, doručeným Okresnímu soudu v Prostějově dne 7. 3. 2013, se matka nezl. domáhala zvýšení výživného stanoveného otci pro nezl. A. .....

(...)

Kolizní opatrovník nezl. s návrhem matky na zvýšení výživného souhlasil....

(...)

Kolizní opatrovník nezl. navrhl, aby soud návrh otce na změnu výchovy a výživného nezl. A. zamítl. (...) Je třeba brát ohled na přání dítěte, které má právo na vlastní názor a právo vyjádřit se k rozhodnutí rodičů v jeho záležitostech.

(...)

Návrhem, podaným soudu dne 9. 8. 2012, se matka nezl. domáhala nařízení předběžného opatření, jímž by byl zakázán styk otce s nezl. (...) Usnesením Okresního soudu v Prostějově ze dne 10. 8. 2012 č. j. 0 Nc 1078/2008-845, které nabylo právní moci dne 1. 9. 2012, soud návrh matka zamítl, neboť neshledal podmínky pro vydání předběžného opatření, když zákaz styku otce s nezl. je zásadním zásahem do rodičovských práv otce a oprávněných zájmů nezl.

Návrhem, podaným dne 20. 8. 2012, se kolizní opatrovník nezl. domáhal nařízení předběžného opatření, jímž by byl zúžen styk otce s nezl. na každý lichý týden v pátek od 14.30 hod. do 17.30 hod. na půdě Fondu ohrožených dětí.

(...)

Matka nezl. žije ve společné domácnosti pouze s nezl. A. (...) Od 1. 9. 2012 je zaměstnaná jako učitelka u ZŠ a MŠ Prostějov, v zaměstnání je dobře hodnocena.

(...)

Prostřednictvím Magistrátu města Prostějova se nezl. A. opakovaně vyjádřila tak, že se otce bojí, nechce se s ním stýkat. V žádném případě si nepřeje být trvale v péči otce, pokud by nemohla být u matky, raději by šla do Klokánku. Při soudním jednání dne 21. 1. 2013 se nezl. A. vyjádřila tak, že u táty se jí nelíbí, má z něho strach. Jídlo u něj je hnusné, protože ho táta ohřívá z kastrůlků. O víkendu s tátou byli na hokeji a tam se jí nelíbilo, stává se, že táta s ní nemluví celý víkend. Nemá tátu ráda, nechce ho vidět.

(...)

Z vyjádření nezl. A. adresovaného soudkyni ze dne 3. 3. 2013 bylo zjištěno, že nezl. A. se s otcem nechce vídat.

(...)

Z fotodokumentace, videozáznamu a ze zvukového záznamu o průběhu styku otce s nezl. bylo zjištěno, že nezl. během styku s otcem byla uvolněná, s otcem normálně komunikovala, jedla, pila, hrála s otcem hru na počítači, připravovali spolu jídlo, bavili se o přípravě do školy apod.

(...)

Podle § 27 odst. 2 zákona o rodině soud však styk rodičů s dítětem upraví, vyžaduje-li to zájem dítěte na jeho výchově a poměry v rodině. Bránění oprávněnému rodiči ve styku s dítětem, pokud je opakovaně bezdůvodné, je považováno za změnu poměrů, vyžadující nové rozhodnutí o výchovném prostředí.

(...)

S ohledem na shora uvedené skutečnosti dospěl soud k závěru, že situace v rodině vyžaduje nové rozhodnutí o výchově a výživném nezl. A. V průběhu řízení bylo zjištěno, že matka opakovaně bránila otci ve styku s dcerou, a to konkrétně během plánovaného prázdninového pobytu v červenci 2012 a srpnu 2012, kdy měl proběhnout 2 x čtrnáctidenní styk otce s nezl. Nezletilá byla v tu dobu na léčebném pobytu v lázních Jeseník, otec měl zájem pobyt absolvovat s ní, matka však styk oce v rozsahu stanoveném soudem neumožnila. Nezletilá byla v době pobytu v lázních zdravá. Dalšímu styku otce s nezl. matka zabránila dne 28. 9. 2012, kdy nezl. A. předchozího dne měla střevní potíže, navštívila lékařku, ale již následující den byla ve škole. Styk s otcem se přesto pro údajnou nemoc nezl. neuskutečnil. Soud proto situaci vyhodnotil tak, že matka opakovaně bezdůvodně bránila otci ve styku s dcerou, což je důvodem pro nové rozhodnutí o výchovném prostředí. Otec má o výchovu dcery zájem a má vhodné podmínky pro péči o dítě. Soud proto návrhu otce na změnu výchovy a výživného nez. A. vyhověl a nezl. A. svěřil do výchovy otce. Soud důsledně zvážil důsledky změny výchovy nezletilé, např. změnu školy, kamarádů, prostředí, ale dospěl k závěru, že v zájmu nezletilé je zachovat pozitivní vazbu k otci. Soud vzal v úvahu i odmítavé stanovisko nezletilé. Jak je výše uvedeno, nezl. A. opakovaně vyjadřovala odpor ke styku s otcem, ale záznamy o průběhu styku s otcem bylo prokázáno, že během styku nejevila známky obav z otce, normálně s ním komunikovala o běžných věcech, vykonávali spolu obvyklé činnosti. Chování nezl. A. během styku s otcem a při rozhovoru se sociální pracovnicí či při jednání soudu je v ostrém rozporu, dle názoru soudu příčinou může být nedostatečná motivace nezletilé ze strany matky, aby vnímala styk s otcem pozitivně. Soud má za to, že otec bude schopen upřednostnit zájmy nezletilé nad svoje zájmy, bude schopen s matkou spolupracovat při výchově nezletilé a na rozdíl od matky umožní matce styk s dcerou v dostatečném rozsahu, aby byly zachovány vazby mezi matkou a dcerou (výrok I. rozsudku).


I tento případ ukazuje, jak důležité důkazní prostředky jsou fotografie, zvukové a video záznamy v situaci, kdy matkou - učitelkou(!) zmanipulované dítě je zneužíváno /a/sociální úřednicí a "asistentkami" spolku Fond ohrožených dětí k veřejným demonstrativním projevům nenávisti k tatínkovi a k zajištění špinavých kšeftů jmenovaného spolku.

(pozn. ed.)


Našli jste potřebné informace a inspiraci? Provoz těchto stránek i další aktivity sdružení Spravedlnost dětem můžete podpořit sponzorským darem.

Za podporu děkujeme.

Tato stránka je vytvořena a hostována společností dbPro. Šíření obsahu s uvedením zdroje vítáno.