Novinky
Aktuálně
Události
Stížnosti Štrasburk
Právo
Judikatura
Rukověť kverulantova
Hledám své dítě
Rodinné právo
Dokumenty
Syndrom zavrženého rodiče
Střídavá péče
Film "Střídavka"
Literatura
Publicistika
Časopis
Číslo 1/94
Našim dětem
Přemýšlej
Maminkám
Fotoarchiv
Odkazy
Sponzorům
Skála hrůzy
Klub Střídáček

Justiční kanál
 
Diskusní fórumTOPlist

STRÁNKY ARCHIVOVÁNY NÁRODNÍ KNIHOVNOU CR

<< Obsah>>

9.2.4 Postup při pokračujícím sporu o dítě a bránění ve styku

9.2.4 Postup při pokračujícím sporu o dítě a bránění ve styku
Tabulka 18: Četnost s jakou se sociální pracovnice setkávají s bráněním ve styku.

absol. čet. relat. čet. %
často 48 51,6
občas 43 46,2
zřídka 2 2,2
celkem 93 100,0Bránění ve styku dítěte s rodičem, kterému není svěřeno do péče, je podle těchto výsledků velmi rozšířený jev a respondenti se s ním v praxi setkávají až překvapivě často.


Využívání zákonných prostředků proti bránění ve styku dítěte s jedním z rodičů

Sociální pracovnice mají k dispozici řadu prostředků, které stanovuje zákon a které mohou použít proti při postupu proti tomuto protiprávnímu jednání. Následující otázka zjišťovala, s jakou frekvencí a zda vůbec jsou tyto prostředky sociálními pracovnicemi využívány.
Tabulka 19: Četnost využívání zákonných prostředků proti bránění ve styku.

nikdy zřídka občas často nejčastěji celk.
odp.
opatření abs.
čet.
relat.
čet. %
abs.
čet.
relat.
čet. %
abs.
čet.
relat.
čet. %
abs.
čet.
relat.
čet. %
abs.
čet.
relat.
čet. %
rozhovor s povinným rod. 0 0 1 1,1 5 5,4 9 9,7 78 83,9 93
udělení napomenutí 31 54,4 11 19,3 5 8,8 7 12,3 3 5,3 57
dohled nad výchovou 32 54,2 15 25,4 10 16,9 1 1,7 1 1,7 59
podnět k zahájení soudního
řízení o úpravě styku
12 16,7 10 13,9 16 22,2 19 26,4 15 20,8 72
podnět k zahájení soudního
řízení ke změně výchovy
32 50,0 20 31,3 9 14,1 3 4,7 0 0 64Téměř 90 % respondentů používá z dostupných prostředků k nápravě situace, kdy jeden rodič (většinou matka) brání druhému ve styku s dítětem, nejčastěji rozhovor s rodičem, respektive domluvu rodiči, který styku brání. Všechny ostatní prostředky jsou používány jen mizivě. Napomenutí rodiče, dohled nad výchovou a podnět ke změně výchovy nejméně polovina sociálních pracovnic dokonce nevyužívá nikdy. O něco častěji se setkáváme s podnětem k úpravě styku. Ten necelých 21% pracovnic udává jako nejfrekventovanější používaný prostředek a dalších zhruba 26% podává návrh na úpravu styku často.

Domluva rodiči je pouze prvním a nejméně účinným krokem při postupu proti matkám (není vyloučeno stejné jednání otců), které brání otci ve styku s dítětem. Rozhovor nemá velkou šanci na úspěch, protože matka snažící se o zpřetrhání vztahů dítěte s otcem nejedná tak z pouhého rozmaru, který by si po intervenci sociální pracovnice rozmyslela, ale promyšleně, s určitým cílem (potrestání bývalého partnera, jeho odstranění ze života svého i dítěte atd). Domnívám se, že účinné mohou být prostředky, které hrozí nějakým vyvozením důsledků a postihem. Vyslovení napomenutí nebo ustanovení dohledu nad výchovou takového rodiče již signalizuje, že porušování zákona a práv dítěte nebude ponecháno bez povšimnutí. Opravdu účinná by byla změna výchovy, tedy svěření dítěte do výhradní péče druhého rodiče a trestní stíhání, pokud by byly opravdu používány. Pod reálnou hrozbou ztráty dítěte nebo trestního stíhání by většina matek svůj postoj jistě rychle změnila. Podávání podnětu k úpravě styku není podle mého názoru nejvhodnějším postupem. Pravděpodobně by vedlo jen k potvrzení nároku otce na styk s dítětem případně k jeho úpravě, nemá však nátlakovou hodnotu, která by nutila matku podrobit se rozhodnutí soudu a dítě připravit ke styku a předat ho otci.

Při bránění ve styku je nezbytně nutný rychlý účinný postup, protože každá prodleva je pro dítě komplikací a prohloubením problému. Pokud se maření styku často spojené s popouzením proti otci nechá bez postihu a není mu včas zabráněno, hrozí až vznik syndromu zavrženého rodiče. Ten je už jen těžko návratným narušením vztahu dítěte s otcem, velmi vážně poškozujícím dítě téměř ve všech oblastech jeho psychosociálního a osobnostního vývoje.

Celkově lze postup sociálních pracovnic v této oblasti označit jako liknavý a neúčinný. Neangažují se do té míry, aby jejich zásah vedl ke skutečné ochraně zájmů dítěte a dodržování jeho práv. To znamená k nápravě a udržení nebo znovunavázání vztahu dítěte s otcem .
Syndrom zavrženého rodičeTabulka 20: Setkala jste se někdy s syndromem zavrženého rodiče ?

absol. čet. relat. čet. %
ano 71 76,3
ne 20 21,5
nevím 2 2,2
celkem 93 100,0Tabulka 21: Považujete tento jev za rozšířený ?

absol. čet. relat. čet. %
ano 2 2,2
spíše ano 16 17,6
spíše ne 44 48,3
ne 19 20,9
nevím 10 11,0
celkem 91 100,0
nevyplnilo 2Tabulka 22: Považujete syndrom zavrženého rodiče za závažný problém pro dítě?

absol. čet. relat. čet. %
ano 57 61,3
spíše ano 28 30,1
spíše ne 4 4,3
ne 1 1,1
nevím 3 3,2
celkem 93 100,0Většina sociálních pracovnic se se syndromem zavrženého rodiče již setkala, nepovažují ho však za příliš rozšířený jev. Téměř dvě třetiny respondentů ho neshledávají rozšířeným. Jedna desetina neví. Naprostá většina pracovnic (91%) se domnívá, že syndrom je závažným problémem pro dítě. Pět sociálních pracovnic ho však závažným neshledává a tři nevědí.

Fakt, že většina sociálních pracovnic je obeznámena se závažností a nebezpečností syndromu zavrženého rodiče je v rozporu s pozorností, jakou věnují ochraně dětí před vznikem syndromu, tj. účinnému postupu proti bránění ve styku.


54Kurzívou jsou odlišeny pasáže, které nejsou čistou interpretací výsledků dotazníkového šetření, ale vychází i z jiných pramenů a odráží se v nich můj vlastní pohled na problematiku.

Následující část

Zpátky na obsah


Našli jste potřebné informace a inspiraci? Provoz těchto stránek i další aktivity sdružení Spravedlnost dětem můžete podpořit sponzorským darem.


<< Obsah>>
Tato stránka je vytvořena a hostována společností dbPro. Šíření obsahu s uvedením zdroje vítáno.