Novinky
Aktuálně
Události
Stížnosti Štrasburk
Právo
Judikatura
Rukověť kverulantova
Hledám své dítě
Rodinné právo
Dokumenty
Syndrom zavrženého rodiče
Střídavá péče
Film "Střídavka"
Literatura
Publicistika
Časopis
Číslo 1/94
Našim dětem
Přemýšlej
Maminkám
Fotoarchiv
Odkazy
Sponzorům
Skála hrůzy
Klub Střídáček

Justiční kanál
 
Diskusní fórumTOPlist

STRÁNKY ARCHIVOVÁNY NÁRODNÍ KNIHOVNOU CR

K rozhodování o střídavé výchově XXIII, k předběžnému opatření o přeshraniční střídavé výchově

Usnesení Krajského soudu v Ostravě č. j. 56 Co 498/2014-750 ze dne 20. 11. 2014

"Usnesení okresního soudu v odstavci I. výroku se mění takto:
Dosavadní úprava předběžné péče otce stanovená usnesením Krajského soudu v Ostravě, č. j. 56 Co 263/2014-504 ze dne 12. 6. 2014, se mění tak, že nezl děti J................. a R............. se s účinností od 1. měsíce následujícího po doručení tohoto usnesení oběma rodičům předběžně svěřují do střídavé péče obou rodičů, a to:
- vždy v měsících 2., 4., 6., 8., 10. a 12. každého roku do výchovy matce,
- vždy v měsících 1., 3., 5., 7., 9. a 11. každého roku do výchovy otci.
Každý z rodičů je povinen předat obě nezl. děti v 15.00 hod. posledního dne každého měsíce, ve kterém má děti ve své péči, v místě trvalého bydliště druhému z rodičů.
Každý z rodičů, který má děti ve své péči, je povinen umožnit druhému z rodičů:
- kontakt s oběma nezl. dětmi prostřednictvím elektronické sociální sítě Skype nebo prostřednictvím telefonní linky každou neděli v době od 18.00 hod. do 19.00 hod., a to minimálně po dobu 30 minut,
- styk s nezl. dětmi v místě trvalého bydliště vždy druhou neděli v měsíci v době od 13.00 hod. do 16.00 hod."

Z odůvodnění:

(...)

(V situaci mezinárodního únosu dětí matkou z České republiky na Slovensko)... Na podkladě dovolání matky proti usnesení Krajského soudu Košice ze dne 25. 11. 2013, sp. zn. 7 Cop 370/2013 Nejvyšší soud Slovenské republiky usnesením ze dne 28. 8. 2014 pod sp. zn. 2 Cdo 209/2014 zrušil usnesení Krajského soudu v Košicích ze dne 25. 11. 2013, sp. zn. 7 Cop 370/2013 a věc vrátil krajskému soudu k dalšímu řízení. Krajský soud v Košicích novým usnesením ze dne 24. 10. 2014, č. k. 7 Cop 2008/2014-914 změnil dřívější usnesení Okresního soudu Košice I. ze dne 23. 9. 2013, č. k. 11 P 26/2012-264 ve znění opravného usnesení tak, že řízení o nařízení návratu nezl. dětí do země jejich obvyklého pobytu zastavil a zrušil toto usnesení jen ve výroku o nákladech řízení a v tomto rozsahu věc vrátil okresnímu soudu k dalšímu řízení. Přijal totiž závěr, že nezl. děti se již nenacházejí na území SR a došlo k jejich faktickému návratu na území České republiky, kde je místo obvyklého pobytu dětí.

(...)

Návrhem ze dne 19. 9. 2014, který došel soudu v elektronické podobě, a jehož originál byl doručen 24. 9. 2014, matka navrhla přerušení řízení s odkazem na kasační usnesení Nejvyššího soudu SR, kterým bylo rozhodováno ve věci navrácení dětí do místa obvyklého pobytu v ČR. V pořadí 2. návrhem v elektronické podobě, jehož originál došel soudu 25. 9. 2014, matka navrhla novou předběžnou úpravu výchovného prostředí, tedy změnu dosavadní úpravy tak, že děti budou svěřeny předběžně do střídavé výchovy obou rodičů, vždy na dobu jednoho měsíce, matce v měsících 2, 4, 6, 8, 10, 12, otci v měsících 1, 3, 5, 7, 9, 11. Současně navrhla, ať rodič, který bude mít děti v konkrétním měsíci v péči, je povinen umožnit druhému rodiči kontakt s dětmi prostřednictvím elektronické komunikace přes Skype vždy v neděli, v úterý a pátek od 19.00 hod. po dobu třiceti minut, a rodič, který nebude mít děti v konkrétním měsíci v péči, má právo na styk s dětmi každou druhou neděli v měsíci v místě bydliště druhého z rodičů. K předávání dětí bude docházet na Hlavním nádraží v Žilině.

(...)

Odvolací soud oproti závěrům vyjádřeným v napadeném usnesení okresního soudu dospěl ke stanovisku, že nastala taková změna poměrů mezi rodiči a nezl. dětmi, která odůvodňuje změnu dosavadní předběžné úpravy výchovného prostředí. Změna poměrů souvisí s tím, že matka, která v roce 2011 odcestovala s oběma dětmi na území SR, kde se s dětmi zdržovala a odmítala návrat zpět do ČR (do původního společného bydliště obou rodičů v Odolené Vodě, návrat ostatně nebyl možný). V důsledku dřívějšího rozhodnutí slovenských soudů v řízení zahájeném k návrhu otce podle Haagské úmluvy o občanskoprávních aspektech mezinárodních únosů dětí matka s oběma dětmi přicestovala dne 26. 6. 2014 na území ČR. Děti se od téže doby nacházejí v přímé péči otce. Matka s dětmi bývá jen po dobu svých nahodilých návštěv, a to výlučně na území ČR. Matčině návrhu na předběžné udělení souhlasu k jejímu vycestování s dětmi znovu na území SR okresní soud usnesením ze dne 22. 7. 2014 nevyhověl a Krajský soud v Ostravě usnesením ze dne 13. 8. 2014, č. j. 56 Co 365/2014-51 toto usnesení potvrdil.

(...)

Předběžná úprava výchovného prostředí nemá zamezit druhému z rodičů výkon jeho rodičovské zodpovědnosti k nezl. dětem. Stejně tak absence dobré komunikace mezi rodiči a nemožnost dosáhnout dohody rodičů nemá být důvodem pro svěření dětí do (předběžné) péče pouze jednoho z rodičů, jestliže jsou citové vazby mezi dětmi a oběma rodiči zachovány, oba mají o péči o nezl. děti zájem a pro tuto péči mají srovnatelné kvalitní předpoklady. Nejlepším zájmem dětí je, aby rozpad vztahů mezi rodiči pocítily co nejméně (viz rozhodnutí Ústavního soudu ČR, sp. zn. III. ÚS 1206/09). Soud o předběžné úpravě výchovného prostředí má rozhodovat také v nejlepším zájmu dětí a vzít v potaz existenci pokrevního pouta mezi dětmi a rodiči, míru zachování identity dítěte a jeho rodinných vazeb, schopnost každého rodiče usilujícího o svěření dítěte do péče zajistit jeho vývoj, fyzické, vzdělávací, emocionální, materiální a jiné potřeby a v neposlední řadě přání dítěte (viz rozhodnutí Ústavního soudu ČR, sp. zn. I. ÚS 2483/13). Zájmem dětí nepochybně je, aby byly především v péči obou rodičů. Ponechání dětí v předběžné výchově otci, který neumožnil matce stálý pobyt s dětmi v obvyklém bydlišti dětí na území ČR, by byl neodůvodněným trestem matky a ve výsledku by se mohl negativně odrazit na citových vazbách matky s dětmi. Pro rozhodnutí, kterému z rodičů dát přednost z hlediska jeho lepších předpokladů při péči o nezl. děti, je významné také to hledisko, zda rodič uznává roli a důležitost druhého rodiče v životě dítěte (viz rozhodnutí Ústavního soudu ČR sp. zn. I. ÚS 266/10). Neochotu otce dosáhnout dohody s matkou a matce umožnit spravedlivý podíl na kontaktech s nezl. dětmi nelze podpořit "odměnou otce" v tom smyslu, že matčin návrh na předběžnou úpravu střídavé výchovy soud zamítne. Takové úpravě totiž nebrání ani věk a potřeby dětí, zatím obou předškolního věku. Nelze rovněž očekávat, že okresní soud v dohledné době rozhodne ve věci trvalé úpravy výchovného prostředí a výživy u dětí před a po rozvodu manželství rodičů.

(...)


Plné znění usnesení

Podle ust. § 13 občanského zákoníku může každý, kdo se domáhá právní ochrany, důvodně očekávat, že jeho právní případ bude rozhodnut obdobně jako jiný právní případ, který již byl rozhodnut a který se s jeho právním případem shoduje v podstatných znacích; byl-li právní případ rozhodnut jinak, má každý, kdo se domáhá právní ochrany, právo na přesvědčivé vysvětlení důvodu této odchylky.


Našli jste potřebné informace a inspiraci? Provoz těchto stránek i další aktivity sdružení Spravedlnost dětem můžete podpořit sponzorským darem.

Za podporu děkujeme.

Tato stránka je vytvořena a hostována společností dbPro. Šíření obsahu s uvedením zdroje vítáno.