Novinky
Aktuálně
Události
Stížnosti Štrasburk
Právo
Judikatura
Rukověť kverulantova
Hledám své dítě
Rodinné právo
Dokumenty
Syndrom zavrženého rodiče
Střídavá péče
Film "Střídavka"
Literatura
Publicistika
Časopis
Číslo 1/94
Našim dětem
Přemýšlej
Maminkám
Fotoarchiv
Odkazy
Sponzorům
Skála hrůzy
Klub Střídáček

Justiční kanál
 
Diskusní fórumTOPlist

STRÁNKY ARCHIVOVÁNY NÁRODNÍ KNIHOVNOU CR

K výkonu rozhodnutí o výchově nezletilých dětí XII

Usnesení Krajského soudu v Ostravě č. j. 13Co 581/2015-420 ze dne 30. 11. 2015

Usnesení okresního soudu se zrušuje a věc se vrací tomuto soudu k dalšímu řízení.

O d ů v o d n ě n í:

Usnesením okresního soudu byly zamítnuty návrhy matky ze dne 13. 11. 2014, 20. 11. 2014, 15. 12. 2014 a 23. 1. 2015 na výkon rozhodnutí za neuskutečněné styky matky s nezletilými dětmi uložením pokut otci za každý jednotlivý návrh ve výši 50.000,- Kč. Žádnému z účastníků nebylo přiznáno právo na náhradu nákladů řízení.

Toto usnesení bylo napadeno včasným odvoláním matky, která se domáhala jeho změny tak, aby ve věci byla sjednána náprava, když soudem stanovený styk se neuskutečňuje, neboť nezletilé děti s matkou odmítají odejít, přitom v důsledku diskriminace ze strany vsetínských orgánů matka nemá žádná práva a nemůže se podílet na výchově dětí.

Krajský soud po provedeném odvolacím řízení dospěl k závěru, že napadené rozhodnutí okresního soudu nutno shledat nepřezkoumatelným.

Pokud se matka svými návrhy ze dne 13. 11. 2014, 20. 11. 2014, 15. 12. 2014 a 23. 1. 2015 domáhala výkonu rozhodnutí za její nerealizovaný styk s nezletilými dětmi, pak z rozhodnutí okresního soudu není patrno, za který neuskutečněný styk v kterém konkrétním termínu se výkonu rozhodnutí matka takto domáhá, jaký byl v jednotlivých případech v tom kterém termínu průběh zmařených styků, z jakého důvodu se v případě každého jednotlivého termínu styk matky s nezletilými dětmi neuskutečnil, aby bylo možno posoudit důvodnost či nedůvodnost návrhů matky. S posouzením věci okresním soudem, že návrhy matky na výkon rozhodnutí nejsou důvodné, neboť nezletilé děti k matce chodit nechtějí, se krajský soud neztotožňuje, neboť existuje-li ve věci vykonatelné soudní rozhodnutí o úpravě styku matky s nezletilými dětmi, pak pravidla styku neurčuje otec ani nezletilé děti, nýbrž tato jsou dána právě soudním rozhodnutím, které je závazné pro všechny účastníky, jichž se týká, a jeho případné změny se lze domoci pouze v novém soudním řízení, a to v řízení nalézacím a nikoli vykonávacím, jak se mylně domnívá okresní soud. Otec již v minulosti byl na své povinnosti uložené mu soudním rozhodnutím upozorněn a pokud nadále nebude vykonatelné soudní rozhodnutí respektovat, může jeho postoj vést nejen k novému rozhodnutí o výchovném prostředí nezletilých dětí (§ 889 o. z.), ale také k posouzení, zda se svým chováním nedopouští trestného činu maření výkonu úředního rozhodnutí (§ 337 tr. Zákoníku). Pokud okresní soud má povinnost otce za řádně splněnou, zcela tím pomíjí jeho výchovný vliv na děti. Disponuje-li rodič plnou výchovnou způsobilostí, je pro své dítě autoritou, přičemž nezletilé dítě dbá jeho pokynů a je povinno se jimi řídit. Jestliže v daném případě nezletilých dětí tomu tak není, buď nezletilé děti svého otce nerespektují, anebo otec na ně v tomto směru i s poukazem na vykonatelné rozhodnutí soudu patřičně výchovně nepůsobí, přitom v obou případech to svědčí o jeho snížené výchovné způsobilosti. Jedná-li se o stav dlouhodobý, jde o alarmující skutečnost i pro orgán sociálně - právní ochrany dětí, jehož úkolem je chránit zájmy nezletilých dětí, za účelem čehož disponuje řadou preventivních, výchovných i sankčních opatření. Nelze tolerovat, aby otec a potažmo nezletilé děti byly soudem podporovány ve svévolném porušování jeho vykonatelného rozhodnutí a je zcela nepřípustné, aby toto rozhodnutí nerespektoval sám soud a svým postojem jeho význam degradoval.

S ohledem na uvedené krajský soud usnesení okresního soudu v souladu s ust. § 219 odst. 1 písm. B) o. s. ř. zrušil a věc vrátil tomuto soudu k dalšímu řízení v souladu s ust. § 221 odst. 1 písm. A) o. s. ř. V novém rozhodnutí o věci tento soud zároveň rozhodne o náhradě nákladů řízení před soudy obou stupňů (§ 224 odst. 3 o. s. ř.).


Podle ust. § 13 občanského zákoníku může každý, kdo se domáhá právní ochrany, důvodně očekávat, že jeho právní případ bude rozhodnut obdobně jako jiný právní případ, který již byl rozhodnut a který se s jeho právním případem shoduje v podstatných znacích; byl-li právní případ rozhodnut jinak, má každý, kdo se domáhá právní ochrany, právo na přesvědčivé vysvětlení důvodu této odchylky.


Našli jste potřebné informace a inspiraci? Provoz těchto stránek i další aktivity sdružení Spravedlnost dětem můžete podpořit sponzorským darem.

Za podporu děkujeme.

Tato stránka je vytvořena a hostována společností dbPro. Šíření obsahu s uvedením zdroje vítáno.