Novinky
Aktuálně
Události
Stížnosti Štrasburk
Právo
Judikatura
Rukověť kverulantova
Hledám své dítě
Rodinné právo
Dokumenty
Syndrom zavrženého rodiče
Střídavá péče
Film "Střídavka"
Literatura
Publicistika
Časopis
Číslo 1/94
Našim dětem
Přemýšlej
Maminkám
Fotoarchiv
Odkazy
Sponzorům
Skála hrůzy
Klub Střídáček

Justiční kanál
 
Diskusní fórumTOPlist

STRÁNKY ARCHIVOVÁNY NÁRODNÍ KNIHOVNOU CR

<< >>

K úpravě styku nezletilého dítěte s rodičem V

usnesení Okresního soudu Ústí n.L. sp.zn. 18 Nc 557/2000 ze dne 5.1.2001

„Návrh matky na vydání předběžného opatření na změnu úpravy styku otce s nezletilým se zamítá.“... „Ve věci nezletilého L.P. je vedeno řízení o úpravu výchovy a výživy podle § 50 zákona o rodině a o úpravu styku na základě návrhů otce ze dne 8.6.1989 a 8.3.1993 a návrhu matky na úpravu výchovy a výživy nezletilého pro dobu po rozvodu manželství rodičů. ...
Bylo vydáno pouze předběžné opatření na úpravu výchovy a výživy nezletilého ... naposledy změněné usnesením Okresního soudu Praha západ č.j. P 173/92-235 ze dne 2.10.1995 tak, že otec má právo stýkat se s nezletilým vždy každou sobotu a neděli v sudém týdnu v roce od 9.00 hodin v sobotu, do 18.00 hodin v neděli s tím, že matka je povinna takto upravený styk umožnit a nezletilého na něj řádně připravit. Dále otec si nezletilého vyzvedne před vchodem do domu, v němž matka bydlí a tam jej také po skončení styku předá. ...
Matka dne 22.9.2000 podala u Okresního soudu v Ústí n.L. návrh na vydání předběžného opatření na úpravu styku otce s nezletilým, vždy každou 1. neděli v měsíci, od 9.00 hodin do 12.00 hodin za přítomnosti matky, která je povinna takto upravený styk umožnit a nezletilého na něj řádně připravit. ...
Jako další důvod změny úpravy styku matka pak uváděla, že nezletilý je žákem sportovní školy zaměřené na basketbal. Basketbalu se věnuje již 4 roky a v době hráčské sezóny by měl mít nezletilý téměř každou sobotu, někdy i v neděli zápasy. ...

Otec se bez výzvy soudu po nahlédnutí do spisu obšírně vyjádřil k předběžnému opatření, zdůrazňoval práva na styk s nezletilým, upozorňoval na špatný výchovný přístup matky, která si neuvědomuje důležitost synova kontaktu s otcem a zároveň též vyzval soud k pokračování v řízení o výkonu rozhodnutí, neboť soudně určený styk není řádně naplňován, a to vinou jednání matky. Dále poukazoval na to, že ač má styk upraven bez přítomnosti dalších osob s nezletilým, zpravidla mimo matku je ve stanovenou hodinu předání u styku přítomen pan Hampl, partner babičky nezletilého ze strany matky, případně další osoby a v této době je před synem verbálně napadán a urážen. Dokonce dne 30.10.1999 byl i fyzicky panem Hamplem napaden. ...

Z obsahu spisu Okresního soudu v Ústí nad Labem 18 P 114/2000 nevyplývá, že by se otec dopouštěl nějakých verbálních útoků vůči nezletilému či matce, či měl v poslední době záznam o nějakém přestupku proti občanskému soužití, naopak již z výše uvedeného vyplývá, že verbálních útoků se dopouští osoby blízké matce a nezletilému, a tak narušují klidný průběh styku otce s nezletilým.
Dále z obsahu spisu nevyplývá, že by se otec nevhodně choval k nezletilému, že by mu vyhrožoval či uváděl, že nechce syna matce po ukončení styku vrátit.
Podle § 31 odst. 2 zákona o rodině, při výkonu práv a povinností rodičů o nezletilé dítě, jsou rodiče povinni důsledně chránit zájmy dítěte, řídit jeho jednání a vykonávat nad ním dohled odpovídající stupni jeho vývoje. Mají právo užít přiměřených výchovných prostředků tak, aby nebyla dotčena důstojnost dítěte a jakkoli ohroženo jeho zdraví, jeho tělesný, citový, rozumový a mravní vývoj.
Soud má zato, že otec může v rámci upraveného styku nezletilého doprovázet na zápasy a tréninky s tím, že by došlo naplnění úpravy styku i zájmu dítěte. Před rozhodnutím o úpravě styku soud neshledal důvod měnit původní rozhodnutí o úpravě styku novým předběžným opatřením, neboť zde neshledal nic, co by vážně ohrožovalo zdravý vývoj nezletilého. Nelze stavět zájmovou činnost dítěte před právo otce na styk se synem. Při svém rozhodování se soud řídil též zásadou podle článku 18 Úmluvy o právech dítěte, kdy oba rodiče mají společnou odpovědnost za výchovu a vývoj dítěte, a to prvotní odpovědnost za výchovu a vývoj dítěte, přičemž základním smyslem jejich péče musí být zájem dítěte."...


Našli jste potřebné informace a inspiraci? Provoz těchto stránek i další aktivity sdružení Spravedlnost dětem můžete podpořit sponzorským darem.


<< >>
Tato stránka je vytvořena a hostována společností dbPro. Šíření obsahu s uvedením zdroje vítáno.