Novinky
Aktuálně
Události
Stížnosti Štrasburk
Právo
Judikatura
Rukověť kverulantova
Hledám své dítě
Rodinné právo
Dokumenty
Syndrom zavrženého rodiče
Střídavá péče
Film "Střídavka"
Literatura
Publicistika
Časopis
Číslo 1/94
Našim dětem
Přemýšlej
Maminkám
Fotoarchiv
Odkazy
Sponzorům
Skála hrůzy
Klub Střídáček

Justiční kanál
 
Diskusní fórum



TOPlist

STRÁNKY ARCHIVOVÁNY NÁRODNÍ KNIHOVNOU CR

Jak se domoci výkonu rozhodnutí

1) Pokud existuje vykonatelné soudní rozhodnutí o úpravě styku dítěte s otcem nebo jinou oprávněnou osobou (pravomocný rozsudek, předběžné opatření, které je vykonatelné okamžikem doručení bez ohledu na případné odvolání proti němu), je nutné jeho plnění na osobě povinné důsledně vyžadovat a nenechat se odbýt bezdůvodnými záminkami. Matka má pouze povinnost “dítě na styk připravit a trpět jej” - soudy to často stanoví přímo ve výroku rozhodnutí - nikoliv právo soudní rozhodnutí všelijak překrucovat a zpochybňovat.

2) Každý zmařený styk je nutné věrohodně prokázat. Nezbytná je proto přítomnost svědka (i třeba z rodiny), který může skutkové okolnosti dosvědčit.

3) Po každém zmařeném styku je vhodné podat příslušnému soudu prvního stupně, který ve věci rozhodoval, návrh na výkon rozhodnutí. K výkonu rozhodnutí např. předběžného opatření na dobu do pravomocného rozhodnutí ve věci samé, je příslušný stále soud prvního stupně, i když o rozsudku je vedeno odvolací řízení u nadřízeného soudu a spis se nachází také u něho. Návrhy na výkon rozhodnutí je vhodné číslovat (také slovy). I to má psychologický efekt. Viz vzor č. 1 a 2.

4) Pokud opatrovnický spis cestuje po různých soudech a tato skutečnost slouží jako záminka pro neprovádění výkonu rozhodnutí, je nutné důrazně vyžadovat, aby pro řízení o výkon rozhodnutí byl založen spis pomocný a jednáno bylo.

5) Jestliže soud na návrhy nereaguje, je možno - např. po třetím návrhu - podat stížnost na průtahy v řízení. Nejprve předsedovi soudu prvního stupně, po překročení zákonné lhůty pro její vyřízení 1 měsíc lze ji podat předsedovi soudu krajského. I v době šetření stížnosti jsou samozřejmě stále po každém zmařeném styku podávány další návrhy na výkon rozhodnutí.

6) Nezačne-li příslušný soudce jednat ani po stížnostech na průtahy v řízení - neustanoví-li např. ani opatrovníka, který musí být pro řízení o výkon rozhodnutí znovu ustanoven! - tedy, nevyzve-li písemně matku a neudělí-li jí pokutu, v dalším návrhu na výkon rozhodnutí je možné příslušného soudce upozornit na ust. § 366 tr. zákoníku o trestném činu nadržování, kterého se dopustí ten, kdo pachateli tr. činu pomáhá v úmyslu umožnit mu, aby unikl trestnímu stíhání. V trestních kodexech je k tomuto paragrafu uváděn judikát 57/65 tohoto znění: “Výrazy, “aby unikl tr. stíhání”, je nutno rozumět mimo jiné především jednání směřující k tomu, aby trestní stíhání nebylo vůbec zahájeno.”

Pro zahájení trestního stíhání matky, která maří styk dětí s otcem, je totiž stanovena podmínka, že předtím musí být proti ní bezvýsledně použita opatření v občanském soudním řízení směřující k výkonu rozhodnutí, t.j. písemná výzva a pokuta či pokuty. Jestliže tato opatření soud nepoužije, nelze ji stíhat, čehož jsou si soudci bezpochyby dobře vědomi a proto se uložení pokut všemožně vyhýbají.

7) Pokud ani po tomto upozornění soud výkon rozhodnutí nezačne provádět, nezbývá nic jiného, než skutečně požádat příslušné státní zastupitelství o prošetření věci z hlediska podezření ze spáchání trestných činů. Viz vzor č. 5.

8) Pokud stížnost na průtahy v řízení byla shledána pod různými záminkami nedůvodnou, lze podat ke krajskému soudu návrh na určení lhůty podle § 174a zákona č. 6/2002 Sb. Viz vzor č. 6.


VZOR č. 1

datum

Okresní (obvodní) soud v .......................................

ve věci péče o nezl. ................... ........................, nar. ....................

sp.zn. .......................................

První návrh

na výkon rozhodnutí o úpravě styku

Usnesením (rozsudkem) č.j. ................. ze dne ................... zdejší soud upravil můj styk s nezl. ........................ ............................ . Podle tohoto rozhodnutí jsem oprávněn stýkat se se synem každou sobotu v lichém týdnu v roce od 9.00 hodin do 18.00 hodin s tím, že syna převezmu a předám zpět vždy ve stanovený den a hodinu v bydlišti matky, která je povinna syna na styk připravit a trpět jej.

 

Dne ......., tedy v sobotu lichého týdne, jsem v 9.00 hodin v přítomnosti pana ............. ................., bytem ......................, zazvonil u bytu matky. Teprve na třetí zazvonění matka otevřela a na mou žádost o předání syna odpověděla, že mi syna nepředá, neboť je domluvena s přítelkyní, která prý našemu synovi bude šít zimní bundu, takže po obědě jdou k ní. Přestože jsem ji ujišťoval, že syna k její přítelkyni dovedu, matka se se mnou odmítla dále bavit a dveře zabouchla.

 

Z výše uvedeného usuzuji, že matka odmítla respektovat shora uvedené rozhodnutí zdejšího soudu o úpravě mého styku se synem a nesplnila svou povinnost našeho syna na styk připravit a trpět jej.

Navrhuji proto,

aby soud podle ust. § 272 odst. 2 o.s.ř. zaslal matce písemnou výzvu, aby se soudnímu rozhodnutí o úpravě styku podrobila s upozorněním na následky neplnění jejích povinností.

 

jméno, podpis


VZOR č. 2

datum

Okresní (obvodní) soud v .......................................

ve věci péče o nezl. ................... ........................, nar. ....................

 

sp.zn. .......................................

Čtvrtý návrh

na výkon rozhodnutí o předběžném opatření o úpravě styku

Usnesením (rozsudkem) č.j. ................. ze dne ................... zdejší soud upravil můj styk s nezl. ........................ ............................ . Podle tohoto rozhodnutí jsem oprávněn stýkat se se synem každou sobotu v lichém týdnu v roce od 9.00 hodin do 18.00 hodin s tím, že syna převezmu a předám zpět vždy ve stanovený den a hodinu v bydlišti matky, která je povinna syna na styk připravit a trpět jej.

 

Dne ..........byla matka soudem dle § 272 odst. 2 o.s.ř. písemně nebo ústně do protokolu vyzvána, aby se rozhodnutí o úpravě styku dobrovolně podrobila.

Dne ......., tedy v sobotu lichého týdne, jsem v 9.00 hodin v přítomnosti pana ............. ................., bytem ......................, zazvonil u bytu matky. Teprve na třetí zazvonění matka otevřela a na mou žádost o předání syna odpověděla, že mi syna nepředá, neboť je domluvena s přítelkyní, která prý našemu synovi bude šít zimní bundu, takže po obědě jdou k ní. Přestože jsem ji ujišťoval, že syna k její přítelkyni dovedu, matka se se mnou odmítla dále bavit a dveře zabouchla.

 

Z výše uvedeného usuzuji, že matka i nadále odmítá respektovat rozhodnutí o úpravě styku, přestože byla písemně vyzvána k jeho plnění. Je tedy prokázané, že výzva předsedy senátu ze dne ............ zůstala bezvýsledná.

 

Navrhuji proto,

aby soud podle ust. § 273 odst. 1 písm. a) o.s.ř. uložil matce pokutu ve výši do 50 000,- Kč za každý zmařený styk a nařídil podle ust. § 273 odst. 1 písm. b) o.s.ř. odnětí našeho syna matce a jeho předání do mé péče na dobu soudem určenou vždy v termínech styku.

 

jméno, podpis


  VZOR č. 3

 

datum

Předseda Okresního soudu v ................

Na základě ust. § 164 a násl. zákona č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích v platném znění, podávám stížnost na průtahy v řízení péče zdejšího soudu o mého nezl. syna .................... ....................., sp.zn. .................. .

Ve zmíněném řízení vydal zdejší soud dne ............ rozhodnutí o úpravě mého styku se synem. Toto rozhodnutí je vykonatelné.

Vzhledem k tomu, že matka rozhodnutí pod různými záminkami maří, podal jsem zdejšímu soudu již 3 návrhy na výkon rozhodnutí. K dnešnímu dni však příslušný soudce ve věci nejedná, neustanovil ani opatrovníka.

Výkon rozhodnutí o výchově nezl. dětí je upraven ustanoveními § 272 a 273 o.s.ř.

Ze znění § 272 odst. 2 o.s.ř. vyplývá, že předseda senátu písemně nebo ústně do protokolu vyzve toho, kdo odmítá podrobit se soudnímu rozhodnutí o úpravě styku s nezl. dětmi.

Ze znění § 273 odst. 1 o.s.ř. vyplývá, že soud nařídí výkon rozhodnutí uložením pokuty proti tomu, kdo neplní dobrovolně soudní rozhodnutí nebo soudem schválenou dohodu o výchově nezletilých dětí, popřípadě o úpravě styku s nimi anebo rozhodnutí o navrácení dítěte.

Protože znění “vyzve” (případně “ukládá nebo nařídí”) je naprosto rozdílné od ust. § 273 odst. 2 o.s.ř., podle kterého předseda senátu může učinit i jiné úkony, usuzuji, že úkon soudu, tedy písemnou výzvu (popř. uložení pokuty) je předseda senátu povinen učinit, nastane-li okolnost uváděná v cit. ustanovení, tedy nerespektování soudního rozhodnutí o úpravě styku. Tyto úkony zákonodárce neponechává na volné soudcovské úvaze.

Vzhledem k tomu, že podle ust. § 79 zákona č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích v platném znění, jsou soudci vázáni zákonem, je v tomto případě příslušný soudce vázán i zněním § 272 odst. 2 a § 273 odst. 1 o.s.ř. a bezpochyby tedy měl učinit zákonem předpokládaný úkon, tedy matku písemně nebo ústně do protokolu vyzvat, aby se soudnímu rozhodnutí podrobila a případně uložit pokutu do výše 50 000,- Kč a nařídit odnětí našeho dítěte. Příslušný soudce tak však dosud neučinil, přestože s okolnostmi maření styku matkou byl dostatečně věrohodným způsobem seznámen v mých návrzích na výkon rozhodnutí.

Podávám proto stížnost na průtahy v řízení, které nastávají tím, že příslušný soudce dosud nepostupuje v řízení o výkon rozhodnutí zákonem stanoveným postupem.

jméno, adresa, podpis


VZOR č. 4

datum

Předseda Krajského soudu v ………………..

Na základě ust. § 164 a násl. Zákona č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích v platném znění, podávám stížnost na průtahy v řízení Okresního soudu v ………………. sp. zn. …………….. .

Dne ……………. Bylo Okresním soudem v ……………… vydáno rozhodnutí č.j. ………….. o úpravě mého styku se synem. Toto rozhodnutí však matka soustavně maří a proto jsem podal již 5 návrhů na výkon rozhodnutí. Dodnes však příslušný soudce v řízení o výkon rozhodnutí neučinil žádný úkon, přestože je vázán zákonem, tedy ustanoveními § 272 odst. 2 a 273 odst. 1 o.s.ř., které jeho postup upravují.

Dne …………. Jsem podal stížnost na průtahy v řízení předsedovi Okresního soudu v …………………. . Stížnost nebyla dosud vyřízena.

Žádám proto o prověření postupu předsedy Okresního soudu v …………… ve věci této mé stížnosti.

jméno, adresa, podpis


  VZOR č. 5

 

datum

Okresní státní zastupitelství v ………………….

(podle sídla okresního soudu)

Podnět k zahájení trestního řízení

U Okresního soudu v ………. Je vedeno pod sp.zn. ……………. řízení o úpravu poměrů nezl. …….. ………………., který je synem mým a mé manželky ……………………. ……………., bytem ………………. . Věc projednává soudce ………………………. . Dne ………. Bylo vydáno rozhodnutí č.j. …………………… o úpravě mého styku se synem.

Toto rozhodnutí však matka soustavně maří. Podávám proto návrhy na výkon rozhodnutí. K dnešnímu dni jsem podal již 6 těchto návrhů a doposud nebyl příslušným soudcem v řízení o výkon rozhodnutí učiněn žádný úkon, přestože mu zákon - § 272 odst. 2 a 273 odst. 1 o.s.ř. - stanoví přesný postup. Podle § 79 zákona č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích v platném znění, jsou soudci zákonem vázáni a úkony soudu podle § 272 odst. 2 a 273 odst. 1 o.s.ř. nejsou závislé na volné soudcovské úvaze, ale jsou odvislé od toho, zda nastalo maření styku.

Proč soudce ……………………. ……………. Vůči matce doposud nepoužil opatření směřující k výkonu rozhodnutí, tedy písemnou nebo ústně do protokolu provedenou výzvu a pokuty nebo odnětí dítěte, nevím. Není však vyloučeno, že ji nechce vystavit možnému trestnímu stíhání, neboť matka v průběhu soudního řízení opakovaně otevřeně prohlašovala, že jakýkoliv kontakt našeho syna se mnou nepřipustí, i když o něm bude rozhodnuto soudem. Její výpověď je zaznamenána např. v protokole o jednání ze dne …………….. .

 

Žádám proto o důkladné vyšetření, zda se soudce Okresního soudu v …………………. JUDr. ……………………., tím, že nepoužil proti matce opatření v občanském soudním řízení směřující k výkonu rozhodnutí o úpravě styku, nedopustil trestného činu nadržování podle § 366 tr. zákoníku.

 

O vyrozumění o provedených opatřeních žádám v zákonné lhůtě do 1 měsíce.

jméno, adresa, podpis


  VZOR č. 6

 

datum

Okresní soud v ………………….

(podává se u soudu okresního)

Návrh na určení lhůty podle § 174a zákona č. 6/2002 Sb.

V řízení o výkon rozhodnutí Okresního soudu v …………. sp. zn. …………… jsem podal již 10 návrhů, aniž by o nich okresní soud rozhodl. Podal jsem také předsedovi soudu stížnost na průtahy v řízení, ta však nebyla řádně vyřízena, když k vydání rozhodnutí nevedla. Kopii stížnosti přikládám.

V souladu s ust. § 174a zákona č. 6/2002 proto navrhuji, aby Krajský soud v …….. určil Okresnímu soudu v ……… lhůtu k provedení procesního úkonu pokračování v řízení o výkon rozhodnutí vydáním rozhodnutí o mých návrzích ve věci sp. zn. ………….. do jednoho týdne od obdržení rozhodnutí o určení lhůty.

1 x příloha

jméno, adresa, podpis


Usnesení Nejvyššího soudu České republiky sp.zn. 3 Tdo 638/2014 ze dne 25.6.2014 k otázce vykonatelnosti uložených pokut z hlediska trestního stíhání.


Našli jste potřebné informace a inspiraci? Provoz těchto stránek i další aktivity sdružení Spravedlnost dětem můžete podpořit sponzorským darem.

Tato stránka je vytvořena a hostována společností dbPro. Šíření obsahu s uvedením zdroje vítáno.