Novinky
Aktuálně
Události
Stížnosti Štrasburk
Právo
Judikatura
Rukověť kverulantova
Hledám své dítě
Rodinné právo
Dokumenty
Syndrom zavrženého rodiče
Střídavá péče
Film "Střídavka"
Literatura
Publicistika
Časopis
Číslo 1/94
Našim dětem
Přemýšlej
Maminkám
Fotoarchiv
Odkazy
Sponzorům
Skála hrůzy
Klub Střídáček

Justiční kanál
 
Diskusní fórumTOPlist

STRÁNKY ARCHIVOVÁNY NÁRODNÍ KNIHOVNOU CR

K rozhodování o střídavé výchově

Usnesení Okresního soudu Brno-venkov č.j. 9 P 131/2001-73


U s n e s e n í
Okresního soudu Brno-venkov č.j. 9 P 131/2001-73 ze dne 19. října 2001


Soud vydává toto předběžné opatření:

I. Nezletilý J. B., narozený 1994 se svěřuje do střídavé péče obou rodičů. Rodiče se budou v péči o nezletilého J. střídat vždy po týdnu tak, že otec je oprávněn si převzít nezletilého v pátek dne 26.10.2001 v 17,00 hodin v místě bydliště matky. Matka je povinna nezletilého na týdenní pobyt u otce řádně a včas připravit. Matka si nezletilého po týdenním pobytu u otce vyzvedne vždy v pátek ve školní družině.

Tyto týdenní intervaly střídavé péče budou platit až do pátku 14.12.2001, kdy si matka vyzvedne nezletilého ve školní družině. Poté bude nezletilý J. u matky až do 26.12.2001. Otec je oprávněn si nezletilého vyzvednout v místě bydliště matky dne 26.12.2001 v 9,00 hodin a mít jej u sebe do úterý 1.1.2002, kdy jej tento den v 17,00 hodin předá matce v místě jejího bydliště.

Otec je poté oprávněn si nezletilého Jana vyzvednout v místě bydliště matky v pátek 4.1.2002 v 17,00 hodin a mít jej u sebe do pátku 11.1.2002, kdy jej přivede do školy. Matka si nezletilého tento den vyzvedne ve školní družině.

Další týdenní intervaly střídavé péče i místo předávání nezletilého budou probíhat stejně jako do 14.12.2001, a to až do právní moci rozsudku ve věci samé.

Pokud by rozsudek soudu I. či II. stupně nenabyl právní moci do 30.6.2002, je každý z rodičů oprávněn mít nezletilého u sebe během letních prázdnin po dobu jednoho měsíce, kdy termín bude upřesněn vzájemnou dohodou rodičů.

V době, kdy bude nezletilý J. takto u jednoho z rodičů (i během školního roku), je tento rodič povinen umožnit kdykoliv druhému rodiči telefonický popř. písemný kontakt s nezletilým a informovat jej o aktuálním zdravotním stavu nezletilého.

II. Otci soud stanoví výživné na výživu nezletilého J. ve výši 2.000,- Kč měsíčně, které je otec povinen platit vždy do každého 15. dne v měsíci předem k rukám matky s účinností od doručení tohoto usnesení.

III. Matce soud stanoví výživné na výživu nezletilého J. ve výši 1.200,- Kč měsíčně, které je matka povinna platit vždy do každého 15. dne v měsíci předem k rukám otce s účinností od doručení tohoto usnesení.

IV. Nezletilý bude docházet do základní školy na J. ulici 2 v Brně.Ve věci úpravy práv a povinností k nezletilému J. B. probíhá u zdejšího soudu řízení, které bylo prozatím odročeno na neurčito za účelem vypracování znaleckého posudku z odvětví dětské psychologie. Soud doposud vedl řízení tím způsobem, aby chránil práva všech účastníků, a aby žádný z rodičů nebyl zvýhodněn např. tím, že by nezletilý byl svěřen do výchovy pouze jednomu z rodičů. Podobné opatření by totiž mohlo mít nežádoucí vliv například na závěry znaleckého posudku. Soud proto veden snahou zachovat šance obou rodičů na úspěch ve sporu stejné, zamítl dřívější návrhy jak matky tak i otce na vydání předběžného opatření o výchově nezletilého.

Dne 15.10.2001 podal otec návrh na vydání předběžného opatření, ve kterém uvedl, že od mimosoudní dohody o střídavé péči ze dne 10.9.2001 matka dne 5.10. bezdůvodně odstoupila. Své tvrzení doložil písemnou dohodou rodičů o střídavé péči (týdenní intervaly) a písemným odstoupením matky od této dohody ze dne 3.10.2001. Ve svém návrhu se domáhal střídavé péče o nezletilého ve smyslu této dohody.

Dne 16.10.2001 podala matka návrh na vydání předběžného opatření, ve kterém se domáhala svěření nezletilého J. pouze do své výchovy. Uvedla, že u otce se nezletilému nikdo nevěnuje, otec se školou nespolupracuje. Po návratu od otce bývá nezletilý nesoustředěný a trpí nechutenstvím.

Z čestného prohlášení babičky nezletilého ze strany otce paní M. B. bylo zjistěno, že jmenovaná během pobytu nezletilého J. u otce nezpozorovala u nezletilého žádné psychické či jiné problémy. Nezletilý se choval zcela přirozeně a uvolněně. Otec se synovi věnoval po návratu z práce, kdy mu kontroloval úkoly do školy, kam jej ráno vypravoval a vozil.

Pokud soud dosud předběžným opatřením vzájemná práva a povinnosti rodičů k nezletilému neupravil, bylo to především proto, že vyčkával, zda rodiče budou ochotni a schopni se s nastalou situací vypořádat prozatím mimosoudně. Rodiče však očekávání soudu splnili jen částečně. K dohodě sice dne 19.10.2001 došlo, avšak matka po třech týdnech od dohody odstoupila. Její důvody pro tento krok (špatná péče otce, nesoustředěnost a nechutenství nezletilého apod.) hodnotí soud jako účelové. Pokud v poslední době k určitým změnám v chování nezletilého přece jenom došlo, je soud toho názoru, že tyto byly způsobeny především napjatou atmosférou mezi rodiči a slovními konflikty, kterým byl nezletilý přítomen. Nezletilý totiž celou situaci velmi pozorně vnímá a protože jí nerozumí, je zmatený a ve svém důsledku může být samozřejmě i nesoustředěný, zamlklý a může trpět i nechutenstvím. Proto je v zájmu nezletilého, aby soud mezi rodiči stanovil přesná prozatimní pravidla a omezil na minimum případné třecí plochy, které mohou mezi nimi v budoucnu nastat. Při svém rozhodování o předběžné úpravě práv a povinností rodičů k nezletilému byl soud především veden snahou zachovat v co možná nejvyšší míře rovnost obou rodičů, neboť, jak z dosavadního řízení vyplývá, je výchovná způsobilost jak otce tak i matky v podstatě stejná.

Výše uvedeným požadavkům (zájem nezletilého, zachování stejných faktických práv u obou rodičů) zcela odpovídá výrok tohoto usnesení o střídavé péči obou rodičů (§ 26 odst.2 zákona o rodině).

Po otci totiž nelze spravedlivě žádat, aby se jeho styk se synem omezil pouze například na dva víkendy v měsíci jenom proto, že matka má v současné době mimomanželskou známost a ze společné domácnosti se i s nezletilým odstěhovala.
Důvody pro svěření nezletilého do péče matky shledává soud jako účelově tvrzené potažmo způsobené jinými skutečnostmi, než které uvádí matka (viz výše). Je třeba si totiž uvědomit, že až do svého věku šesti let vyrůstal nezletilý J. s oběma rodiči. Jak matka tak i otec se na jeho výchově podíleli stejnou měrou. Otec se synovi dostatečně věnoval a ráno jej vodíval do jeslí. Za posledních šest měsíců od zrušení společné domácnosti nebyla zjištěna žádná skutečnost, která by otce najednou zneschopňovala výchovně natolik, že by nebyl schopen se o syna postarat. Nezletilý je navíc v prostředí u otce zvyklý, v domě bydlí i babička ze strany otce, která se v minulosti o vnuka starala společně s rodiči.

Soud proto nařídil ve smyslu § 76 odst.1 o.s.ř. a podle § 26 odst.2 zákona o rodině toto předběžné opatření a svěřil nezletilého J. do střídavé výchovy obou rodičů, neboť oba rodiče jsou způsobilí dítě vychovávat a mají o jeho výchovu zájem. Toto řešení je i v zájmu nezletilého, neboť tak budou lépe zajištěny jeho potřeby. Soud se rozhodl pro týdenní intervaly, nebot oba rodiče bydlí v jednom městě a již dříve se takto mimosoudně dohodli.
Ve smyslu § 76 odst.1 písm.a) o.s.ř. rozhodl soud i o výživném. Z potvrzení o příjmu otce bylo zjištěno, že jeho průměrný čistý měsíční příjem v období leden až květen 2001 činil xx.xxx,- Kč, příjem matky za stejné období činil xx.xxx,- Kč (v měsíci květnu 13. plat). Výživné u obou rodičů uvedené ve výroku tohoto usnesení odpovídá výdělkovým možnostem jak otce i matky a přihlíží ke specifické úpravě střídavé péče.

Ve výroku ad IV. rozhodl soud, že nezletilý bude docházet do Základní školy na J. ulici 2 v Brně. Problematikou školní docházky se soud podrobně zabýval v usnesení ze dne 29.8.2001, č.j. 9 P 131/2001-55, a proto pokud se týká zdůvodnění tohoto výroku, odkazuje na toto rozhodnutí.

Našli jste potřebné informace a inspiraci? Provoz těchto stránek i další aktivity sdružení Spravedlnost dětem můžete podpořit sponzorským darem.

Tato stránka je vytvořena a hostována společností dbPro. Šíření obsahu s uvedením zdroje vítáno.