Monsieur le Greffier de la
Cour européenne des Droits de l'Homme
Conseil de l'Europe
F 67075 STRASBOURG CEDEX
FRANCIE

EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS
EVROPSKÝ SOUD PRO LIDSKÁ PRÁVA


Council of Europe, Strasbourg, France
Rada Evropy, Štrasburk, Francie

APPLICATION STÍŽNOST

under Article 34 of the European Convention on Human Rights
and Rules 45 and 47 of the Rules of Court
podaná podle článku 34 Evropské úmluvy o lidských právech
a podle článku 45 a 47 Jednacího řádu Soudu

I - THE PARTIES / STRANY

A.
THE APPLICANT / STĚŽOVATEL

1. Surname Příjmení

BAITLER

2. First name(s) Jméno

MARTIN, Ing.

Sex: male/female
Pohlaví:

male/mužské

3. Nationality Státní příslušnost

Czech Republic/Česká republika

4. Occupation Povolání

nezaměstnaný

5. Date and place of birth Datum a místo narození

7. května 1967

6. Permanent address Trvalé bydliště

Lišická 725,
190 16 Praha - Újezd nad Lesy
Česká republika

7. Tel. N°/Tel. č.
… … … … … … … … … … … … … … …

8. Present address (if different from 6.) Současná adresa (pokud je jiná než v bodě 6.)
… … … … … … … … … … … … … … …

9. Name of representative* Příjmení a jméno zástupce*
… … … … … … … … … … … … … … … … …

__________
*
A form of authority signed by the applicant should be submitted if a representative is appointed.
Pokud je stěžovatel zastoupen, připojte plnou moc podepsanou stěžovatelem.

1

0. Occupation of representative Povolání zástupce
… … … … … … … … … … … … … … … … … … …

11. Address of representative Adresa zástupce
… … … … … … … … … … … … … … … … … …

12. Tel. N°/Tel. č.
… … … … … … … … … … … … … … … … …

Fax N°/Fax č.
… … … … … … … … … … … … … … …

B.
THE HIGH CONTRACTING PARTY
VYSOKÁ SMLUVNÍ STRANA

(Fill in the name of the State(s) against which the application is directed)
(Uveďte stát, proti kterému je Vaše stížnost podána)

13.

Czech Republic/Česká republika

II -
STATEMENT OF THE FACTS
POPIS SKUTEČNOSTÍ

14.

Rozsudkem Obvodního soudu pro Prahu 9 číslo jednací 25 Nc 469/99-539 ze dne 11. září 2002 byly mé nezletilé děti Michael Baitler, nar. 5. května 1988, a Lukáš Baitler, nar. 20. srpna 1991, pro dobu do rozvodu a po rozvodu mého manželství s Irenou Baitlerovou svěřeny do výchovy matky. Rozsudek byl potvrzen odvolacím soudem. Tímto rozsudkem byl zároveň upraven můj styk s dětmi tak, že jsem oprávněn stýkat se s nimi vždy v sudý týden v roce v pondělí v době od 15.00 hodin do 17.00 hodin, a to v sídle občanského sdružení Fond ohrožených dětí v nepřítomnosti matky.

Takto upravený můj styk s dětmi jejich matka v podstatě nerespektuje a do určeného místa je dovádí jen výjimečně.

Podmínky, za jakých se mohu stýkat se svými dětmi, jsou nezákonné a lidsky nedůstojné a nepřijatelné.

České právní předpisy neumožňují, aby styk rodiče s jeho dětmi byl upraven za přítomnosti třetí osoby, která nebyla ani účastníkem soudního řízení. V našem případě jde navíc o právnickou osobu, takže já jsem při rozvíjení svého rodinného života se svými dětmi vystaven svévoli jakékoliv fyzické osoby z uvedeného sdružení, která má k němu nějaký členský nebo pracovní poměr.

Můj styk s dětmi, pokud je sporadicky matka přivede, se odehrává ve špinavých kancelářích uvedeného sdružení, v nevyhovujících podmínkách. Nemáme žádné soukromí a neustále jsme sledováni členkami a pracovnicemi tohoto sdružení. Bez mého souhlasu je také neoprávněně pořizován videozáznam z mých setkání s dětmi.

Pracovnice sdružení na mne sepisují různá nepravdivá udání a šíří o mně různé pomluvy. Jejich nenávist vyvrcholila tím, že deníku Mladá fronta Dnes poskytly nepravdivé informace o údajném zvukovém záznamu mého rozhovoru se syny, a tento celostátně nejčtenější deník je uveřejnil dne 4. června 2004.

III -
STATEMENT OF ALLEGED VIOLATION(S) OF THE CONVENTION AND/OR PROTOCOLS
AND OF RELEVANT ARGUMENTS
UVEDENÍ NAMÍTANÝCH PORUŠENÍ ÚMLUVY A/NEBO PROTOKOLU/-Ů A
PŘÍSLUŠNÝCH ARGUMENTŮ

15.

V popsaném přístupu soudu spatřuji porušení článků 6, 8 a 14 evropské Úmluvy o ochraně základních práv a svobod.

Podle článku 6 odst. 1 Úmluvy má každý právo na to, aby jeho záležitost byla spravedlivě, veřejně a v přiměřené lhůtě projednána nezávislým a nestranným soudem, zřízeným zákonem, který rozhodne o jeho občanských právech nebo závazcích nebo o oprávněnosti jakéhokoliv trestního obvinění proti němu.

Podle článku 8 odst. 1 Úmluvy má každý právo na respektování svého soukromého a rodinného života, obydlí a korespondence.

Podle článku 14 Úmluvy užívání práv a svobod přiznaných touto Úmluvou musí být zajištěno bez diskriminace založené na jakémkoli důvodu, jako je pohlaví, rasa, barva pleti, jazyk, náboženství, politické nebo jiné smýšlení, národnostní nebo sociální původ, příslušnost k národnostní menšině, majetek, rod nebo jiné postavení.

Soud vůči mně nejednal spravedlivě a nestranně a v probíhajícím řízení mi nezajistil rovná práva účastníka řízení a diskriminuje mne z důvodu mého mužského pohlaví. Tímto způsobem nerespektuje můj rodinný život.

IV -
STATEMENT RELATIVE TO ARTICLE 35 § 1 OF THE CONVENTION
PROHLÁŠENÍ VE SMYSLU ČLÁNKU 35 ODST. 1 ÚMLUVY

(See Part IV of the Explanatory Note. If necessary, give the details mentioned below under points 16 to 18 on a separate sheet for each separate complaint)

16.

Final decision (date, court or authority and nature of decision)
Konečné rozhodnutí (datum a druh rozhodnutí, soud nebo jiný vydávající orgán)

Proti rozhodnutí a postupu soudu jsem podal dne 2. června 2003 stížnost k Ústavnímu soudu. Ústavní soud o ní dosud nerozhodl.

17.

Other decisions (list in chronological order, giving date, court or authority and nature of decision for each of them)
Další rozhodnutí (chronologický seznam s uvedením data, soudu nebo jiného orgánu a druhu rozhodnutí)

Usnesení Obvodního soudu pro Prahu 9 sp. zn. 25 Nc 469/99 ze dne 19. června 2000 o předběžném opatření, podle něhož jsem byl oprávněn stýkat se s dětmi v sudém týtnu v roce od pátku 16.00 hodin do neděle 18.00 hodin a v době letních prázdnin. Toto rozhodnutí soudu matka mých dětí nerespektovala a soud ji k tomu nenutil použitím pokut, kterých jsem se domáhal svými návrhy.

18.

Is there or was there any other appeal or other remedy available to you which you have not used? If so, explain why you have not used it.
Máte, případně měli jste k dispozici jiný prostředek nápravy, který jste nevyčerpali? Pokud ano, vysvětlete, proč jste jej nevyužili.

Jiný prostředek nápravy v České republice nemám. Diskriminace otců nezletilých dětí je v českém soudnictví přímo systémová, připojuji se proto i já ke skupině dalších stěžovatelů a spolu s nimi chci tak dosáhnout nápravy bezpráví, které je na nás i našich dětech dlouhodobě pácháno.

V -
STATEMENT OF THE OBJECT OF THE APPLICATION AND PROVISIONAL CLAIMS FOR JUST SATISFACTION
POPIS PŘEDMĚTU STÍŽNOSTI A UVEDENÍ PŘEDBĚŽNÝCH NÁROKŮ NA SPRAVEDLIVÉ ZADOSTIUČINĚNÍ

19.

Od řízení před Evropským soudem pro lidská práva očekávám respektování mého rodinného života projevené tím, že ochrání má základní práva týkající se možnosti přirozeného naplňování mých rodinných vztahů se svými dítětmi a příležitosti podílet se na jejich výchově. Zároveň Soud upozorňuji na otevřenou protiotcovskou diskriminaci panující v soudnictví České republiky. Tato diskriminace se projevuje tím, že po rozvodu rodičů jsou děti svěřovány automaticky matkám (cca. 92 % případů), otcům pouze výjimečně (cca. 6 % případů). Tento stav neodpovídá přirozenému rozložení výchovných kvalit a možností otců a matek v populaci. Dalším projevem systematické diskriminace otců ze strany soudů a dalších státních orgánů České republiky je otevřené nerespektování soudních rozhodnutí o úpravě styku dětí s rozvedenými otci tím, že soudy systematicky tolerují jejich porušování matkami nezletilých dětí.

Tato svá tvrzení dokládám výroky některých státních činitelů a dalších významných osob, zveřejněnými v tisku.

V rozhovoru pro deník MF Dnes dne 31. 7. 2002 uvedl ministr práce a sociálních věcí Zdeněk Škromach, že "muži jsou po rozvodu skutečně diskriminováni v kontaktech s dětmi" (doplňující příloha č. 1).

V rozhovoru pro deník Hospodářské noviny dne 6. 8. 2003 uvedl vládní zmocněnec pro lidská práva Jan Jařab, že "z konkrétních případů lze dovozovat, že muži jsou skutečně častěji diskriminováni v rodinných vztazích" (doplňující příloha č. 2).

V rozhovoru pro deník Právo dne 12. 10. 2001 uvedla významná česká feministka Michaela Marksová-Tominová, že "i muži bývají obětí diskriminace podle pohlaví, například když chtějí po rozvodu dostat dítě do své péče" (doplňující příloha č. 3).

V rozhovoru pro Magazín Dnes č. 2/2003 uvedla významná česká filmová dokumentaristka Olga Sommerová, že "muži tady po rozvodu nemají žádná práva na děti, pokud se bývalé manželky rozhodnou, že děti učiní nástrojem msty. To je děsivý. Točila jsem na tohle téma dva filmy v rozmezí dvaceti let. Nic se nezměnilo. Často jsou to ženy soudkyně, které otcům znemožní třeba roky spatřit vlastní dítě. To není solidarita žen, o které často mluvím, to je zákonem posvěcený terorismus. Je to jediná diskriminace můžů v českých zemích, o které vím. A je opravdu krutá." (doplňující příloha č. 4)

Za spravedlivé zadostiučinění považuji již samotné projednání mé věci před Evropským soudem pro lidská práva spolu s přiznáním náhrady nákladů. Rovněž tak považuji za spravedlivé, aby České republice byla uložena povinnost nahradit mi morální újmu odškodněním ve výši 1 000 EUR za každý měsíc, v němž nemohu naplňovat své rodinné vztahy se svým dítěte. Ke dni podání stížnosti tuto škodu prozatím vyčísluji na 86 000 EUR.

VI -
STATEMENT CONCERNING OTHER INTERNATIONAL PROCEEDINGS
PROHLÁŠENÍ O ŘÍZENÍ PŘED JINÝMI MEZINÁRODNÍMI INSTITUCEMI

20.

Have you submitted the above complaints to any other procedure of international investigation or settlement? If so, give full details.
Předložili jste výše uvedenou stížnost jiné mezinárodní vyšetřovací nebo smírčí instituci? Pokud ano, uveďte podrobnosti.

Svou stížnost jsem jiné mezinárodní vyšetřovací nebo smírčí instituci nepředložil.

VII -
LIST OF DOCUMENTS
SEZNAM PŘÍLOH

(NEZASÍLEJTE ORIGINÁLY DOKUMENTŮ, POUZE JEJICH KOPIE)
(Připojte kopie všech rozhodnutí zmíněných v Části IV a VI tohoto formuláře. Pokud kopie nemáte a nemůžete si je obstarat, vysvětlete proč. Tyto dokumenty Vám nebudou vráceny.)

21.

a) rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 9 číslo jednací 25 Nc 469/99-539 ze dne 11. září 2002 o úpravě mého styku s dětmi

b) usnesení Obvodního soudu pro Prahu 9 sp. zn. 25 Nc 469/99 ze dne 19. června 2000 o předběžném opatření o úpravě mého styku s dětmi

LIST OF ADDITIONAL DOCUMENTS
SEZNAM DOPLŇUJÍCÍCH PŘÍLOH

1) rozhovor s ministrem práce a sociálních věcí vlády České republiky Zdeňkem Škromachem v deníku MF Dnes 31. 7. 2003,

2) rozhovor se zmocněncem vlády České republiky pro lidská práva Janem Jařabem v deníku Hospodářské noviny dne 6. 8. 2003,

3) rozhovor s významnou českou feministkou Michaelou Marksovou-Tominovou v deníku Právo dne 12. 10. 2001,

4) rozhovor s významnou českou filmovou dokumentaristkou Olgou Sommerovou v Magazínu Dnes č. 2/2003.

VIII -
DECLARATION AND SIGNATURE
PROHLÁŠENÍ A PODPIS

22.

I hereby declare that, to the best of my knowledge and belief, the information I have given in the present application form is correct.
Prohlašuji podle mého nejlepšího vědomí a svědomí, že všechny informace uvedené v tomto formuláři jsou pravdivé.

Place / Místo

Praha, Czech Republic

Date / Datum

25. 7. 2004

(Signature of the applicant or of the representative)
(Podpis stěžovatele nebo zástupce)

Ing. Martin Bajtler