Monsieur le Greffier de la
Cour européenne des Droits de l'Homme
Conseil de l'Europe
F 67075 STRASBOURG CEDEX
FRANCIE

EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS
EVROPSKÝ SOUD PRO LIDSKÁ PRÁVA

Council of Europe, Strasbourg, France
Rada Evropy, Štrasburk, Francie

sem napište přidělené číslo stížnosti
(vaše příjmení) vs. Czech Republic


ADDITION TO THE APPLICATION
DOPLNĚNÍ STÍŽNOSTI

Under Section 19 of my application under the aforementioned number I have stated that anti-father discrimination is widespread within the judiciary of the Czech Republic. This discrimination is apparent from the fact that, after the dissolution of marriage of the parents, mothers are automatically awarded custody of the children (approx. 92% of cases) and fathers only exceptionally (approx. 6% of cases). I have also stated that another expression of the systematic discrimination against fathers by courts and other state authorities in the Czech Republic is the overt disrespect of court decisions concerning the right of access of divorced fathers to their children, through the systematic tolerance by the courts of violations of such decisions by mothers of under-age children.
I provide evidence for my statements through declarations of several state officials and other distinguished personalities, which were published in the media.

In an interview for the daily newspaper MF DNES from 31 July 2003 the Minister of Labour and Social Affairs Zdeněk Škromach stated that "after divorce men are indeed discriminated against as far as contact with children is concerned" (additional Document no. 1).

In an interview for the daily newspaper Hospodářské noviny from 6 August 2003 the Government Commissioner for Human Rights Jan Jařab stated that "from concrete cases it can be deduced that men are indeed more often discriminated against in family relations" (additional Document no. 2).

In an interview for the daily newspaper Právo from 12 October 2001 the prominent Czech feminist Michaela Marksová-Tominová stated that "men are also victims of discrimination on the grounds of their sex, for instance when they want to have custody of their children after divorce" (additional Document no. 3).

In an interview for Magazín Dnes no. 2/2003 the famous Czech documentary film director Olga Sommerová stated that "after divorce men don't have any rights to children here if their ex-wives decide to turn the children into an instrument of revenge. It is horrifying. I have shot two films on this topic in an i nterval of twenty years. Nothing has changed. Often there are female judges, who prevent fathers from seeing their own children sometimes for years. This isn't female solidarity, about which I often speak, it is terrorism sanctioned by the law. It is the only discrimination of men in the Czech lands I am aware of. And it is really cruel." (additional Document no. 4).


V části 19. své stížnosti shora uvedeného čísla jsem uváděl, že v soudnictví České republiky panuje otevřená protiotcovská diskriminace, která se projevuje tím, že po rozvodu rodičů jsou děti svěřovány automaticky matkám (cca 92 % případů), otcům pouze výjimečně (cca 6 % případů). Dále jsem uváděl, že dalším projevem systematické diskriminace otců ze strany soudů a dalších státních orgánů České republiky je otevřené nerespektování soudních rozhodnutí o úpravě styku dětí s rozvedenými otci tím, že soudy systematicky tolerují jejich porušování matkami nezletilých dětí.
Tato svá tvrzení dokládám výroky některých státních činitelů a dalších významných osob, zveřejněnými v tisku.

V rozhovoru pro deník MF Dnes dne 31. 7. 2002 uvedl ministr práce a sociálních věcí Zdeněk Škromach, že "muži jsou po rozvodu skutečně diskriminováni v kontaktech s dětmi" (doplňující příloha č. 1).

V rozhovoru pro deník Hospodářské noviny dne 6. 8. 2003 uvedl vládní zmocněnec pro lidská práva Jan Jařab, že "z konkrétních případů lze dovozovat, že muži jsou skutečně častěji diskriminováni v rodinných vztazích" (doplňující příloha č. 2).

V rozhovoru pro deník Právo dne 12. 10. 2001 uvedla významná česká feministka Michaela Marksová-Tominová, že "i muži bývají obětí diskriminace podle pohlaví, například když chtějí po rozvodu dostat dítě do své péče" (doplňující příloha č. 3).

V rozhovoru pro Magazín Dnes č. 2/2003 uvedla významná česká filmová dokumentaristka Olga Sommerová, že "muži tady po rozvodu nemají žádná práva na děti, pokud se bývalé manželky rozhodnou, že děti učiní nástrojem msty. To je děsivý. Točila jsem na tohle téma dva filmy v rozmezí dvaceti let. Nic se nezměnilo. Často jsou to ženy soudkyně, které otcům znemožní třeba roky spatřit vlastní dítě. To není solidarita žen, o které často mluvím, to je zákonem posvěcený terorismus. Je to jediná diskriminace můžů v českých zemích, o které vím. A je opravdu krutá." (doplňující příloha č. 4)


LIST OF ADDITIONAL DOCUMENTS
SEZNAM DOPLŇUJÍCÍCH PŘÍLOH

  1. interview with the Minister of Labour and Social Affairs Zdeněk Škromach for the daily newspaper MF DNES from 31 July 2003,
  2. interview with the Government Commissioner for Human Rights Jan Jařab for the daily newspaper Hospodářské noviny from 6 August 2003,
  3. interview with the prominent Czech feminist Michaela Marksová-Tominová for the daily newspaper Právo from 12 October 2001,
  4. interview with the famous Czech documentary film director Olga Sommerová for Magazín Dnes no. 2/2003.
  1. rozhovor s ministrem práce a sociálních věcí vlády České republiky Zdeňkem Škromachem v deníku MF Dnes 31. 7. 2003,
  2. rozhovor se zmocněncem vlády České republiky pro lidská práva Janem Jařabem v deníku Hospodářské noviny dne 6. 8. 2003,
  3. rozhovor s významnou českou feministkou Michaelou Marksovou-Tominovou v deníku Právo dne 12. 10. 2001,
  4. rozhovor s významnou českou filmovou dokumentaristkou Olgou Sommerovou v Magazínu Dnes č. 2/2003.

DECLARATION AND SIGNATURE
PROHLÁŠENÍ A PODPIS

I hereby declare that, to the best of my knowledge and belief, the information I have given in the present addition to the application form is correct.
Prohlašuji podle mého nejlepšího vědomí a svědomí, že všechny uvedené informace jsou pravdivé.

Place / Místo

Praha, Czech Republic; Česká republika

Date / Datum

yyyyyyyyyyyxxxxxxxxxxxxxxxx

(Signature of the applicant or of the representative)
(Podpis stěžovatele nebo zástupce)