Monsieur le Greffier de la
Cour européenne des Droits de l'Homme
Conseil de l'Europe
F 67075 STRASBOURG CEDEX
FRANCIE

EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS
EVROPSKÝ SOUD PRO LIDSKÁ PRÁVA

Council of Europe, Strasbourg, France
Rada Evropy, Štrasburk, Francie

APPLICATION
STÍŽNOST

under Article 34 of the European Convention on Human Rights
and Rules 45 and 47 of the Rules of Court

podaná podle článku 34 Evropské úmluvy o lidských právech
a podle článku 45 a 47 Jednacího řádu Soudu

I -
THE PARTIES / STRANY

A.
THE APPLICANT / STEŽOVATEL

1. Surname Příjmení

FIALA

2. First name (s) Jméno

JIŘÍ

Sex: male/female Pohlaví: mužské/ženské

male / mužské

3. Nationality Státní příslušnost

Czech Republic / Česká republika

4. Occupation Povolání

business manager / obchodní manažer

5. Date and place of birth Datum a místo narození

11th August 1963 in Brno, Czech republic /11. srpna 1963, Brno, Česká republika

6. Permanent address Trvalé bydliště

289 35, Košík No. 91, okr. Nymburk, Czech republic / Česká republika

7. Tel. N°/Tel. č.

+420 - 606 - 628 363

8. Present address (if different from 6.) Současná adresa (pokud je jiná než v bodě 6.)

9. Name of representative* Příjmení a jméno zástupce*
__________
*
A form of authority signed by the applicant should be submitted if a representative is appointed.
Pokud je stěžovatel zastoupen, připojte plnou moc podepsanou stěžovatelem.

10. Occupation of representative Povolání zástupce

11. Address of representative Adresa zástupce

12. Tel. N°/Tel. č.
Fax N°/Fax č.

B.
THE HIGH CONTRACTING PARTY
VYSOKÁ SMLUVNÍ STRANA

(Fill in the name of the State(s) against which the application is directed)
(Uveďte stát, proti kterému je Vaše stížnost podána)

13.

Czech Republic / Česká republika

II -
STATEMENT OF THE FACTS
POPIS SKUTEČNOSTÍ

14.

U Obvodního soudu pro Prahu 9 probíhá pod jednacím číslem 41 P 74/2000 řízení o úpravu výchovy mých nezletilých dětí T. (..... 1989) a M. (..... 1992) ....... pro dobu po rozvodu mého manželství s Mgr. M. F.

Uvedené soudní řízení bylo zahájeno dne 10. dubna 2000. Soud potvrdil dohodu rodičů, ve které se obě děti svěřovaly do péče matky, otec však k nim měl mít přístup - kromě exaktně vymezených sudých víkendů, úterků a čtvrtků odpoledne, týdnu v zimě a tří týdnů o letních prázdninách a dále pak každých sudých Vánocích - prakticky kdykoliv.

Matka ihned po nabytí právní moci rozsudku o rozvodu manželství začala tuto dohodu sabotovat a soud, namísto aby zajistil její dodržování, jí začal pod různými záminkami (např. že by byl narušován pravidelný program dětí) v její sabotáži pomáhat. Dne 14. 2. 2001 bylo soudem vydáno předběžné opatření o předávání dětí na sudé víkendy (tedy již ne úterky a čtvrtky), a to od pátku 16 hodin do neděle 18 hodin. Přestože toto předběžné opatření navrhla sama matka, od začátku je hrubě a soustavně porušovala, před letními prázdninami mi pak písemně oznámila, že je nebude dodržovat vůbec. Po letních prázdninách pak soudu písemně sama sdělila, že už děti předávat prostě nebude. Soud, namísto aby rozhodl o neprodlené změně výchovy, matčinu sabotáž předběžného opatření téměř dva roky protiprávně kryl (když nevyřizoval návrhy výkonů rozhodnutí - celkem 3 (12. 7. 2001, 11. 11. 2002 a 24. 3. 2003) a nakonec se pokusil i legalizovat, když dne 25. 6. 2002 vydal nepravomocný rozsudek o zákazu styku s dětmi, který byl vydán v příkrém rozporu se znaleckými posudky a poté, co jsem děti přes rok neviděl a neměl k nim přístup. Znalecké posudky, které nechal soud vypracovat jím určenými znalci, naopak doporučovaly pravý opak, tedy rozšíření styku s dětmi (ve srovnání s tehdy platným předběžným opatřením), a to zejména na delší ucelená období o prázdninách a svátcích .

Odvolací soud do dnešního dne (tedy po třech letech řízení) vůbec neproběhl, protože soud 1. stupně - po podané žalobě na český stát - jednoduše "ztratil spis".

Soudkyně, která byla za své protiústavní názory, poskytnuté tisku, řešena nadřízeným Městským soudem a odmítá se (navzdory opakovaným stížnostem pro podjatost) z případu vyloučit, zatím zneužila skutečnosti, že odvolací řízení dosud neproběhlo a po roce od vydání dodnes neplatného rozsudku ze dne 25. 6. 2002 - tedy v červnu 2003 - se pokusila zafixovat zákaz styku s dětmi předběžným opatřením, které však bylo doručeno až po vyslovení námitky podjatosti celého soudu. Věc projednává soudkyně JUDr. Jana Tondrová.

Děti jsem tak vinou protiprávního jednání matky a soudu neviděl již přes dva roky a jediné, co z nich mám, je opakované trestní stíhání pro údajné zanedbání vyživovací povinnosti (neboť soud neproběhl, takže ani nemohl snížit výživné), které - na rozdíl od civilního řízení o svěření péče - probíhá svižně, bez odkladů, průtahů a ztrát spisů.

III -
STATEMENT OF ALLEGED VIOLATION(S) OF THE CONVENTION AND/OR PROTOCOLS
AND OF RELEVANT ARGUMENTS

UVEDENÍ NAMÍTANÝCH PORUŠENÍ ÚMLUVY A/NEBO PROTOKOLU/-Ů
A PŘÍSLUŠNÝCH ARGUMENTŮ

15.

V popsaném přístupu soudu a dalších státních orgánů spatřuji porušení článků 6, 8 a 14 evropské Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod.

Podle článku 6 odst. 1 Úmluvy má každý právo na to, aby jeho záležitost byla spravedlivě, veřejně a v přiměřené lhůtě projednána nezávislým a nestranným soudem, zřízeným zákonem, který rozhodne o jeho občanských právech nebo závazcích nebo o oprávněnosti jakéhokoliv trestního obvinění proti němu.

Podle článku 8 odst. 1 Úmluvy má každý právo na respektování svého soukromého a rodinného života, obydlí a korespondence.

Podle článku 14 Úmluvy užívání práv a svobod přiznaných touto Úmluvou musí být zajištěno bez diskriminace založené na jakémkoli důvodu, jako je pohlaví, rasa, barva pleti, jazyk, náboženství, politické nebo jiné smýšlení, národnostní nebo sociální původ, příslušnost k národnostní menšině, majetek, rod nebo jiné postavení.

Soud vůči mně nejedná spravedlivě a nestranně a v probíhajícím řízení mi nezajišťuje rovná práva účastníka řízení a diskriminuje mne z důvodu mého mužského pohlaví a zřejmě i majetku. Tímto způsobem nerespektuje můj rodinný život.

IV -
STATEMENT RELATIVE TO ARTICLE 35 § 1 OF THE CONVENTION
PROHLÁŠENÍ VE SMYSLU ČLÁNKU 35 ODST. 1 ÚMLUVY

(See Part IV of the Explanatory Note. If necessary, give the details mentioned below under points 16 to 18 on a separate sheet for each separatecomplaint)

16.
Final decision (date, court or authority and nature of decision)
Konečné rozhodnutí (datum a druh rozhodnutí, soud nebo jiný vydávající orgán)

Můj poslední návrh na úpravu styku předběžným opatřením zamítl Obvodní soud pro Prahu 9 usnesením číslo jednací 41 P 74/2000 ze dne 10. 6. 2003. Mé odvolání proti němu odvolací Městský soud v Praze dosud neprojednal.

Proti rozhodnutí a postupu soudu jsem dne 7.6. 2003 podal stížnost k Ústavnímu soudu. Ústavní soud se dosud k věci nijak nevyjádřil.

17.
Other decisions (list in chronological order, giving date, court or authority and nature of decision for each of them)
Další rozhodnutí (chronologický seznam s uvedením data, soudu nebo jiného orgánu a druhu rozhodnutí)

Můj poslední návrh na výkon rozhodnutí ze dne 24. 3. 2003 Obvodní soud pro Prahu 9 vůbec nevyřídil a nevzal na vědomí.

Můj předchozí návrh na výkon rozhodnutí Obvodní soud pro Prahu 9 nevyřídil.

Dne 25. 4. 2003 jsem v souvislosti s věcí číslo jednací 41 P 74/2000 podal civilní žalobu na český stát (ministerstvo spravedlnosti). Do dne podání žaloby Evropskému soudu pro lidská práva (tedy do 5. 8. 2003) soud na tuto žalobu nijak nereagoval a jednání nenařídil.

18.
Is there or was there any other appeal or other remedy available to you which you have not used? If so, explain why you have not used it.
Máte, případně měli jste k dispozici jiný prostředek nápravy, který jste nevyčerpali? Pokud ano, vysvětlete, proč jste jej nevyužili.

Posledním prostředkem nápravy v České republice je podání stížnosti k Ústavnímu soudu. Tuto možnost jsem využil, soud však do dne podání žaloby nijak nereagoval. Judikatura Ústavního soudu však ve věcech úpravy výchovy nezletilých dětí potvrzuje diskriminační protiotcovské zaměření obecných soudů. Tato diskriminace otců nezletilých dětí je v českém soudnictví přímo systémová, připojuji se proto i já ke skupině dalších stěžovatelů a spolu s nimi chci tak dosáhnout nápravy bezpráví, které je na nás i našich dětech dlouhodobě pácháno.

V -
STATEMENT OF THE OBJECT OF THE APPLICATION
AND PROVISIONAL CLAIMS FOR JUST SATISFACTION

POPIS PŘEDMĚTU STÍŽNOSTI A UVEDENÍ PŘEDBĚŽNÝCH NÁROKŮ
NA SPRAVEDLIVÉ ZADOSTIUČINĚNÍ

19.

Od řízení před Evropským soudem pro lidská práva očekávám respektování mého rodinného života projevené tím, že ochrání má základní práva týkající se možnosti přirozeného naplňování mých rodinných vztahů se svým dítětem a příležitosti podílet se na jeho výchově.

Zároveň Soud upozorňuji na otevřenou protiotcovskou diskriminaci panující v soudnictví České republiky. Tato diskriminace se projevuje tím, že po rozvodu rodičů jsou děti svěřovány automaticky matkám (cca 92 % případů), otcům pouze výjimečně (cca 6 % případů). Tento stav neodpovídá přirozenému rozložení výchovných kvalit a možností otců a matek v populaci. Dalším projevem systematické diskriminace otců ze strany soudů a dalších státních orgánů České republiky je otevřené nerespektování soudních rozhodnutí o úpravě styku dětí s rozvedenými otci tím, že soudy systematicky tolerují jejich porušování matkami nezletilých dětí.

Za spravedlivé zadostiučinění považuji již samotné projednání mé věci před Evropským soudem pro lidská práva spolu s přiznáním náhrady nákladů. Rovněž tak považuji za spravedlivé, aby České republice byla uložena povinnost nahradit mi morální újmu odškodněním ve výši 1 000 EUR za každý měsíc, v němž nemohu naplňovat své rodinné vztahy se svým dítěte. Ke dni podání stížnosti tuto škodu prozatím vyčísluji na 26 000 EUR.

VI -
STATEMENT CONCERNING OTHER INTERNATIONAL PROCEEDINGS
PROHLÁŠENÍ O ŘÍZENÍ PŘED JINÝMI MEZINÁRODNÍMI INSTITUCEMI

20.
Have you submitted the above complaints to any other procedure of international investigation or settlement? If so, give full details.
Předložili jste výše uvedenou stížnost jiné mezinárodní vyšetrovací nebo smírčí instituci? Pokud ano, uveďte podrobnosti.

Svou stížnost jsem jiné mezinárodní vyšetřovací nebo smírčí instituci nepředložil.

VII -
LIST OF DOCUMENTS
SEZNAM PŘÍLOH

(NEZASÍLEJTE ORIGINÁLY DOKUMENTŮ, POUZE JEJICH KOPIE)
(Připojte kopie všech rozhodnutí zmíněných v Části IV a VI tohoto formuláře. Pokud kopie nemáte a nemůžete si je obstarat, vysvětlete proč. Tyto dokumenty Vám nebudou vráceny.)

21.

1) Dohoda rodičů ze dne 31. 3. 2000 o úpravě poměrů dětí po rozvodu,

2) Rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 9 ze dne 26. 5. 2000 o úpravě poměrů dětí po rozvodu (schválení dohody rodičů ze dne 31. 3. 2000),

3) Rozsudek o rozvodu manželství ze dne 18. 7. 2000,

4) Předběžné opatření soudu ze dne 14. 2. 2001o předávání dětí,

5) Návrh na výkon rozhodnutí ze dne 12. 7. 2001,

6) Návrh na výkon rozhodnutí ze dne 11. 11. 2002,

7) Návrh na výkon rozhodnutí ze dne 24. 3. 2003,

8) Rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 9 ze dne 25. 6. 2002,

9) Předběžné opatření soudu ze dne 23. 6. 2003 o zákazu styku otce s dětmi,

10) Odvolání proti předběžnému opatření ze dne 23. 6. 2003,

11) Žaloba ze dne 25. 4. 2003 na český stát,

12) Ústavní stížnost ze dne 7. 6. 2003.

VIII -
DECLARATION AND SIGNATURE
PROHLÁŠENÍ A PODPIS

22.
I hereby declare that, to the best of my knowledge and belief, the information I have given in the present application form is correct.
Prohlašuji podle mého nejlepšího vědomí a svědomí, že všechny informace uvedené v tomto formuláři jsou pravdivé.

Place / Místo

Prague / Praha
Czech Republic / Česká republika

Date / Datum

5th August 2003 / 5. srpna 2003

Ing. Jiří Fiala

(Signature of the applicant or of the representative)
(Podpis stěžovatele nebo zástupce)