Monsieur le Greffier de la
Cour européenne des Droits de l'Homme
Conseil de l'Europe
F 67075 STRASBOURG CEDEX
FRANCIE

EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS
EVROPSKÝ SOUD PRO LIDSKÁ PRÁVA

Council of Europe, Strasbourg, France
Rada Evropy, Štrasburk, Francie

APPLICATION
STÍŽNOST

under Article 34 of the European Convention on Human Rights
and Rules 45 and 47 of the Rules of Court

podaná podle článku 34 Evropské úmluvy o lidských právech
a podle článku 45 a 47 Jednacího řádu Soudu

I -
THE PARTIES / STRANY

A.
THE APPLICANT / STEŽOVATEL

1. Surname Příjmení

PEDOVIČ

2. First name (s) Jméno

NENAD

Sex: male/female Pohlaví: mužské/ženské

male / mužské

3. Nationality Státní příslušnost

Chorvatská

4. Occupation Povolání

ing. ekonomie

5. Date and place of birth Datum a místo narození

11. 10. 1946, Sremski Karlovci, Jugoslavie

6. Permanent address Trvalé bydliště

Doubravická 1301/2, 149 00 Praha 4, Czech Republic / Česká republika

7. Tel. N°/Tel. č.

8. Present address (if different from 6.) Současná adresa (pokud je jiná než v bodě 6.)

9. Name of representative* Příjmení a jméno zástupce*
__________
*
A form of authority signed by the applicant should be submitted if a representative is appointed.
Pokud je stěžovatel zastoupen, připojte plnou moc podepsanou stěžovatelem.

10. Occupation of representative Povolání zástupce

11. Address of representative Adresa zástupce

12. Tel. N°/Tel. č.
Fax N°/Fax č.

B.
THE HIGH CONTRACTING PARTY
VYSOKÁ SMLUVNÍ STRANA

(Fill in the name of the State(s) against which the application is directed)
(Uveďte stát, proti kterému je Vaše stížnost podána)

13.

Czech Republic / Česká republika

II -
STATEMENT OF THE FACTS
POPIS SKUTEČNOSTÍ

14.

U Obvodního soudu pro Prahu 4 probíhá pod jednacím číslem 14 Nc 266/1995 řízení o úpravu výchovy mého nezletilého syna P. P., nar. ..... 1992, pro dobu do rozvodu a po rozvodu mého manželství s MUDr. R. P., nar. ...... 1965.

Uvedené soudní řízení bylo zahájeno dne 16. 1. 1996. Já i moje manželka usilujeme oba o svěření našeho dítěte do své výchovy. Od ledna roku 1996 společně nežijeme. Manželka opustila naši společnou domácnost, a v říjnu 1998 a sebou odvedla i naše dítě. Já jsem manželku žádal, aby mi umožnila stýkat se s naším dítětem, ona to však odmítá a žádný osobní kontakt s naším dítětem mi neumožňuje.

V soudním řízení o úpravu výchovy jsem několikrát požadoval, aby soud můj styk s dítětem upravil předběžným opatřením. Tyto mé návrhy však soud vždy zamítl. Já jsem podal vždy odvolání k vyššímu soudu, ani ten však mým návrhům nevyhověl.

Rozsudkem Obvodního soudu pro Prahu 4 číslo jednací 14 Nc 266/1995 ze dne 27. 2. 2001 bylo mé nezletilé dítě pro dobu do rozvodu a po rozvodu svěřeno do výchovy matky. Rozsudek byl potvrzen odvolacím soudem. Tímto rozsudkem byl zároveň upraven můj styk s dítětem tak, že jsem oprávněn stýkat se s ním vždy v sudý týden v roce od soboty 10.00 hodin do neděle 18.00 hodin, a také v průběhu letních prázdnin v délce 14 dnů dle mého předchozího výběru a oznámení matce.

Matka mého dítěte však uvedený rozsudek nerespektuje a dítě mi nepředává. Já požaduji, aby soud plnění svého rozhodnutí vynutil použitím zákonných prostředků - ukládáním pokut a odnětím dítěte. Podal jsem již 10 návrhů. Soud je však nečinný, kromě jedné formální výzvy dosud nevydal žádné rozhodnutí, kterým by mně a mému dítěti zajistil pravidelné osobní kontakty. Věc projednává soudkyně JUDr. Jaroslava Kolářová.

Tím, že v průběhu soudního řízení o výchovu svého dítěte nemám možnost se s ním stýkat, nemohu žádným způsobem prokazovat své výchovné schopnosti a jsem znevýhodňován.

III -
STATEMENT OF ALLEGED VIOLATION(S) OF THE CONVENTION AND/OR PROTOCOLS
AND OF RELEVANT ARGUMENTS

UVEDENÍ NAMÍTANÝCH PORUŠENÍ ÚMLUVY A/NEBO PROTOKOLU/-Ů
A PŘÍSLUŠNÝCH ARGUMENTŮ

15.

V popsaném přístupu soudu a dalších státních orgánů spatřuji porušení článků 6, 8 a 14 evropské Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod a článku 5 dodatkového Protokolu č. 7.

Podle článku 6 odst. 1 Úmluvy má každý právo na to, aby jeho záležitost byla spravedlivě, veřejně a v přiměřené lhůtě projednána nezávislým a nestranným soudem, zřízeným zákonem, který rozhodne o jeho občanských právech nebo závazcích nebo o oprávněnosti jakéhokoliv trestního obvinění proti němu.

Podle článku 8 odst. 1 Úmluvy má každý právo na respektování svého soukromého a rodinného života, obydlí a korespondence.

Podle článku 14 Úmluvy užívání práv a svobod přiznaných touto Úmluvou musí být zajištěno bez diskriminace založené na jakémkoli důvodu, jako je pohlaví, rasa, barva pleti, jazyk, náboženství, politické nebo jiné smýšlení, národnostní nebo sociální původ, příslušnost k národnostní menšině, majetek, rod nebo jiné postavení.

Podle článku 5 dodatkového Protokolu č. 7 mají manželé při uzavření manželství, za jeho trvání a při rozvodu rovná práva a povinnosti občansko právní povahy mezi sebou a ve vztazích ke svým dětem.

Soud vůči mně nejedná spravedlivě a nestranně a v probíhajícím řízení mi nezajišťuje rovná práva účastníka řízení a diskriminuje mne z důvodu mého mužského pohlaví, mé národnosti a mé státní příslušnosti. Tímto způsobem nerespektuje můj rodinný život a nezajišťuje mi rovná práva s matkou mého dítěte ve vztazích k němu.

IV -
STATEMENT RELATIVE TO ARTICLE 35 § 1 OF THE CONVENTION
PROHLÁŠENÍ VE SMYSLU ČLÁNKU 35 ODST. 1 ÚMLUVY

(See Part IV of the Explanatory Note. If necessary, give the details mentioned below under points 16 to 18 on a separate sheet for each separatecomplaint)

16.
Final decision (date, court or authority and nature of decision)
Konečné rozhodnutí (datum a druh rozhodnutí, soud nebo jiný vydávající orgán)

a) rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 4 číslo jednací 14 Nc 266/1995 ze dne 27. 2. 2001 o svěření dítěte do výchovy matky,

b) rozsudek Městského soudu v Praze číslo jednací 18 Co 435/2001 ze dne 23. 11. 2001.

17.
Other decisions (list in chronological order, giving date, court or authority and nature of decision for each of them)
Další rozhodnutí (chronologický seznam s uvedením data, soudu nebo jiného orgánu a druhu rozhodnutí)

a) Výzva Obvodního soudu pro Prahu 4 ze dne 16. 4. 2002 matce, aby plnila soudní rozhodnutí o úpravě styku dítěte s otcem.

18.
Is there or was there any other appeal or other remedy available to you which you have not used? If so, explain why you have not used it.
Máte, případně měli jste k dispozici jiný prostředek nápravy, který jste nevyčerpali? Pokud ano, vysvětlete, proč jste jej nevyužili.

Posledním prostředkem nápravy v České republice je podání stížnosti k Ústavnímu soudu. Tuto možnost jsem nevyužil, neboť samotné soudní řízení nebylo dosud ukončeno. Dalším důvodem je judikatura Ústavního soudu, která ve věcech úpravy výchovy nezletilých dětí potvrzuje diskriminační protiotcovské zaměření obecných soudů. Tato diskriminace otců nezletilých dětí je v českém soudnictví přímo systémová, připojuji se proto i já ke skupině dalších stěžovatelů a spolu s nimi chci tak dosáhnout nápravy bezpráví, které je na nás i našich dětech dlouhodobě pácháno.

V -
STATEMENT OF THE OBJECT OF THE APPLICATION
AND PROVISIONAL CLAIMS FOR JUST SATISFACTION

POPIS PŘEDMĚTU STÍŽNOSTI A UVEDENÍ PŘEDBĚŽNÝCH NÁROKŮ
NA SPRAVEDLIVÉ ZADOSTIUČINĚNÍ

19.

Od řízení před Evropským soudem pro lidská práva očekávám respektování mého rodinného života projevené tím, že ochrání má základní práva týkající se možnosti přirozeného naplňování mých rodinných vztahů se svým dítětem a příležitosti podílet se na jeho výchově.

Zároveň Soud upozorňuji na otevřenou protiotcovskou diskriminaci panující v soudnictví České republiky. Tato diskriminace se projevuje tím, že po rozvodu rodičů jsou děti svěřovány automaticky matkám (cca 92 % případů), otcům pouze výjimečně (cca 6 % případů). Tento stav neodpovídá přirozenému rozložení výchovných kvalit a možností otců a matek v populaci. Dalším projevem systematické diskriminace otců ze strany soudů a dalších státních orgánů České republiky je otevřené nerespektování soudních rozhodnutí o úpravě styku dětí s rozvedenými otci tím, že soudy systematicky tolerují jejich porušování matkami nezletilých dětí.

Za spravedlivé zadostiučinění považuji již samotné projednání mé věci před Evropským soudem pro lidská práva spolu s přiznáním náhrady nákladů. Rovněž tak považuji za spravedlivé, aby České republice byla uložena povinnost nahradit mi morální újmu odškodněním ve výši 1 000 EUR za každý měsíc, v němž nemohu naplňovat své rodinné vztahy se svým dítěte. Ke dni podání stížnosti tuto škodu prozatím vyčísluji na 57 000 EUR.

VI -
STATEMENT CONCERNING OTHER INTERNATIONAL PROCEEDINGS
PROHLÁŠENÍ O ŘÍZENÍ PŘED JINÝMI MEZINÁRODNÍMI INSTITUCEMI

20.
Have you submitted the above complaints to any other procedure of international investigation or settlement? If so, give full details.
Předložili jste výše uvedenou stížnost jiné mezinárodní vyšetrovací nebo smírčí instituci? Pokud ano, uveďte podrobnosti.

Svou stížnost jsem jiné mezinárodní vyšetřovací nebo smírčí instituci nepředložil.

VII -
LIST OF DOCUMENTS
SEZNAM PŘÍLOH

(NEZASÍLEJTE ORIGINÁLY DOKUMENTŮ, POUZE JEJICH KOPIE)
(Připojte kopie všech rozhodnutí zmíněných v Části IV a VI tohoto formuláře. Pokud kopie nemáte a nemůžete si je obstarat, vysvětlete proč. Tyto dokumenty Vám nebudou vráceny.)

21.

a) rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 4 číslo jednací 14 Nc 266/1995 ze dne 27. 2. 2001 o svěření dítěte do výchovy matky,

b) rozsudek Městského soudu v Praze číslo jednací 18 Co 435/2001 ze dne 23. 11. 2001,

c) výzva Obvodního soudu pro Prahu 4 ze dne 16. 4. 2002 matce, aby plnila soudní rozhodnutí o úpravě styku dítěte s otcem.

VIII -
DECLARATION AND SIGNATURE
PROHLÁŠENÍ A PODPIS

22.
I hereby declare that, to the best of my knowledge and belief, the information I have given in the present application form is correct.
Prohlašuji podle mého nejlepšího vědomí a svědomí, že všechny informace uvedené v tomto formuláři jsou pravdivé.

Place / Místo

Praha, Czech Republic / Česká republika

Date / Datum

25. 7. 2003

Ing. Nenad Pedovič

(Signature of the applicant or of the representative)
(Podpis stěžovatele nebo zástupce)