Monsieur le Greffier de la
Cour européenne des Droits de l'Homme
Conseil de l'Europe
F 67075 STRASBOURG CEDEX
FRANCIE

EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS
EVROPSKÝ SOUD PRO LIDSKÁ PRÁVA

Council of Europe, Strasbourg, France
Rada Evropy, Štrasburk, Francie

APPLICATION
STÍŽNOST

under Article 34 of the European Convention on Human Rights
and Rules 45 and 47 of the Rules of Court

podaná podle článku 34 Evropské úmluvy o lidských právech
a podle článku 45 a 47 Jednacího řádu Soudu

I -
THE PARTIES / STRANY

A.
THE APPLICANT / STEŽOVATEL

1. Surname Příjmení

KOTAN

2. First name (s) Jméno

PETR

Sex: male/female Pohlaví: mužské/ženské

male / mužské

3. Nationality Státní příslušnost

Czech Republic / Česká republika

4. Occupation Povolání

mechanik

5. Date and place of birth Datum a místo narození

13. 3. 1949, Praha, Czech Republic / Česká republika

6. Permanent address Trvalé bydliště

Staňkovská 525, Praha 9, 198 00, Czech Republic / Česká republika

7. Tel. N°/Tel. č.

+420 723 208 196

8. Present address (if different from 6.) Současná adresa (pokud je jiná než v bodě 6.)

9. Name of representative* Příjmení a jméno zástupce*
__________
*
A form of authority signed by the applicant should be submitted if a representative is appointed.
Pokud je stěžovatel zastoupen, připojte plnou moc podepsanou stěžovatelem.

10. Occupation of representative Povolání zástupce

11. Address of representative Adresa zástupce

12. Tel. N°/Tel. č.
Fax N°/Fax č.

B.
THE HIGH CONTRACTING PARTY
VYSOKÁ SMLUVNÍ STRANA

(Fill in the name of the State(s) against which the application is directed)
(Uveďte stát, proti kterému je Vaše stížnost podána)

13.

Czech Republic / Česká republika

II -
STATEMENT OF THE FACTS
POPIS SKUTEČNOSTÍ

14.

Rozsudkem Obvodního soudu pro Prahu 9, číslo jednací 25 Nc 204/98-97 ze dne 4. 11. 1998, byl můj nezletilý syn J. K., nar. ..... 1993, svěřen do výchovy své matky S. K.

Rozsudkem Obvodního soudu pro Prahu 5, číslo jednací 5 P 93/2000 ze dne 12. 4. 2000 byl upraven můj styk s dítětem tak, že jsem oprávněn stýkat se s ním vždy v sudý týden v roce v době od pátku 15.30 hodin do neděle 18.00 hodin, každý lichý rok o vánocích od 26. 12. od 9.00 hodin do 18.00 hodin, každý lichý rok o vánocích od 26. 12. od 9.00 hodin do 1. 1. následujícího roku 18.00 hodin, o jarních prázdninách každý sudý rok celý týden od pátku 15.30 hodin do neděle 18.00 hodin, o velikonocích každý lichý rok od prvního dne velikonočních prázdnin do 9.00 hodin do velikonočního pondělí 18.00 hodin a o hlavních školních prázdninách 14 dnů s tím, že konkrétní termín sdělím matce dítěte do 30. 4. příslušného roku. Matka je povinna dceru řádně připravit a předat mi ji před svým bydlištěm.

Matka mého dítěte však uvedený rozsudek nerespektuje a dítě mi již 2 roky nepředává. Já požaduji, aby soud plnění svého rozhodnutí vynutil použitím zákonných prostředků - ukládáním pokut a odnětím dítěte. Soud je však nečinný. Jeden můj návrh na výkon rozhodnutí zamítl. O ostatních nerozhodl, přestože jsem jich podal již 20. Věc projednává a nerozhoduje soudkyně JUDr. Hana Vraná.

III -
STATEMENT OF ALLEGED VIOLATION(S) OF THE CONVENTION AND/OR PROTOCOLS
AND OF RELEVANT ARGUMENTS

UVEDENÍ NAMÍTANÝCH PORUŠENÍ ÚMLUVY A/NEBO PROTOKOLU/-Ů
A PŘÍSLUŠNÝCH ARGUMENTŮ

15.

V popsaném přístupu soudu a dalších státních orgánů spatřuji porušení článků 6, 8 a 14 evropské Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod.

Podle článku 6 odst. 1 Úmluvy má každý právo na to, aby jeho záležitost byla spravedlivě, veřejně a v přiměřené lhůtě projednána nezávislým a nestranným soudem, zřízeným zákonem, který rozhodne o jeho občanských právech nebo závazcích nebo o oprávněnosti jakéhokoliv trestního obvinění proti němu.

Podle článku 8 odst. 1 Úmluvy má každý právo na respektování svého soukromého a rodinného života, obydlí a korespondence.

Podle článku 14 Úmluvy užívání práv a svobod přiznaných touto Úmluvou musí být zajištěno bez diskriminace založené na jakémkoli důvodu, jako je pohlaví, rasa, barva pleti, jazyk, náboženství, politické nebo jiné smýšlení, národnostní nebo sociální původ, příslušnost k národnostní menšině, majetek, rod nebo jiné postavení.

Soud vůči mně nejedná spravedlivě a nestranně a v probíhajícím řízení mi nezajišťuje rovná práva účastníka řízení a diskriminuje mne z důvodu mého mužského pohlaví. Tímto způsobem nerespektuje můj rodinný život.

IV -
STATEMENT RELATIVE TO ARTICLE 35 § 1 OF THE CONVENTION
PROHLÁŠENÍ VE SMYSLU ČLÁNKU 35 ODST. 1 ÚMLUVY

(See Part IV of the Explanatory Note. If necessary, give the details mentioned below under points 16 to 18 on a separate sheet for each separatecomplaint)

16.
Final decision (date, court or authority and nature of decision)
Konečné rozhodnutí (datum a druh rozhodnutí, soud nebo jiný vydávající orgán)

Jeden z mých návrhů na výkon rozhodnutí (bez jeho bližšího určení) zamítl Obvodní soud pro Prahu 5 rozsudkem číslo jednací 5 P 93/2000 ze dne 11. 2. 2002. Tento rozsudek zrušil odvolací soud. Další rozhodnutí vydáno nebylo.

17.
Other decisions (list in chronological order, giving date, court or authority and nature of decision for each of them)
Další rozhodnutí (chronologický seznam s uvedením data, soudu nebo jiného orgánu a druhu rozhodnutí)

1) rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 9, číslo jednací 25 Nc 204/98-97 ze dne 4. 11. 1998, kterým byl můj nezletilý syn Jan Kotan, nar. 30. 10. 1993, svěřen do výchovy své matky ,

2) rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 5, číslo jednací 5 P 93/2000 ze dne 12. 4. 2000, kterým byl upraven můj styk se synem.

3) rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 5, číslo jednací 5 P 93/2000 ze dne 11. 2. 2002, kterým byl zamítnut soudem blíže neurčený můj návrh na výkon rozhodnutí,

4) rozsudek Městského soudu v Praze, číslo jednací 12 Co 34/2003 ze dne 2. 4. 2003, kterým byl zrušen rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 5, číslo jednací 5 P 93/2000 ze dne 11. 2. 2002.

18.
Is there or was there any other appeal or other remedy available to you which you have not used? If so, explain why you have not used it.
Máte, případně měli jste k dispozici jiný prostředek nápravy, který jste nevyčerpali? Pokud ano, vysvětlete, proč jste jej nevyužili.

Posledním prostředkem nápravy v České republice je podání stížnosti k Ústavnímu soudu. Tuto možnost jsem nevyužil, neboť samotné soudní řízení nebylo dosud ukončeno. Dalším důvodem je judikatura Ústavního soudu, která ve věcech úpravy výchovy nezletilých dětí potvrzuje diskriminační protiotcovské zaměření obecných soudů. Tato diskriminace otců nezletilých dětí je v českém soudnictví přímo systémová, připojuji se proto i já ke skupině dalších stěžovatelů a spolu s nimi chci tak dosáhnout nápravy bezpráví, které je na nás i našich dětech dlouhodobě pácháno.

V -
STATEMENT OF THE OBJECT OF THE APPLICATION
AND PROVISIONAL CLAIMS FOR JUST SATISFACTION

POPIS PŘEDMĚTU STÍŽNOSTI A UVEDENÍ PŘEDBĚŽNÝCH NÁROKŮ
NA SPRAVEDLIVÉ ZADOSTIUČINĚNÍ

19.

Od řízení před Evropským soudem pro lidská práva očekávám respektování mého rodinného života projevené tím, že ochrání má základní práva týkající se možnosti přirozeného naplňování mých rodinných vztahů se svým dítětem a příležitosti podílet se na jeho výchově.

Zároveň Soud upozorňuji na otevřenou protiotcovskou diskriminaci panující v soudnictví České republiky. Tato diskriminace se projevuje tím, že po rozvodu rodičů jsou děti svěřovány automaticky matkám (cca 92 % případů), otcům pouze výjimečně (cca 6 % případů). Tento stav neodpovídá přirozenému rozložení výchovných kvalit a možností otců a matek v populaci. Dalším projevem systematické diskriminace otců ze strany soudů a dalších státních orgánů České republiky je otevřené nerespektování soudních rozhodnutí o úpravě styku dětí s rozvedenými otci tím, že soudy systematicky tolerují jejich porušování matkami nezletilých dětí.

Za spravedlivé zadostiučinění považuji již samotné projednání mé věci před Evropským soudem pro lidská práva spolu s přiznáním náhrady nákladů. Rovněž tak považuji za spravedlivé, aby České republice byla uložena povinnost nahradit mi morální újmu odškodněním ve výši 1 000 EUR za každý měsíc, v němž nemohu naplňovat své rodinné vztahy se svým dítěte. Ke dni podání stížnosti tuto škodu prozatím vyčísluji na 23 000 EUR.

VI -
STATEMENT CONCERNING OTHER INTERNATIONAL PROCEEDINGS
PROHLÁŠENÍ O ŘÍZENÍ PŘED JINÝMI MEZINÁRODNÍMI INSTITUCEMI

20.
Have you submitted the above complaints to any other procedure of international investigation or settlement? If so, give full details.
Předložili jste výše uvedenou stížnost jiné mezinárodní vyšetrovací nebo smírčí instituci? Pokud ano, uveďte podrobnosti.

Svou stížnost jsem jiné mezinárodní vyšetřovací nebo smírčí instituci nepředložil.

VII -
LIST OF DOCUMENTS
SEZNAM PŘÍLOH

(NEZASÍLEJTE ORIGINÁLY DOKUMENTŮ, POUZE JEJICH KOPIE)
(Připojte kopie všech rozhodnutí zmíněných v Části IV a VI tohoto formuláře. Pokud kopie nemáte a nemůžete si je obstarat, vysvětlete proč. Tyto dokumenty Vám nebudou vráceny.)

21.

1) rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 9, číslo jednací 25 Nc 204/98-97 ze dne 4. 11. 1998, kterým byl můj nezletilý syn Jan Kotan, nar. 30. 10. 1993, svěřen do výchovy své matky ,

2) rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 5, číslo jednací 5 P 93/2000 ze dne 12. 4. 2000, kterým byl upraven můj styk se synem.

3) rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 5, číslo jednací 5 P 93/2000 ze dne 11. 2. 2002, kterým byl zamítnut soudem blíže neurčený můj návrh na výkon rozhodnutí,

4) rozsudek Městského soudu v Praze, číslo jednací 12 Co 34/2003 ze dne 2. 4. 2003, kterým byl zru-šen rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 5, číslo jednací 5 P 93/2000 ze dne 11. 2. 2002.

VIII -
DECLARATION AND SIGNATURE
PROHLÁŠENÍ A PODPIS

22.
I hereby declare that, to the best of my knowledge and belief, the information I have given in the present application form is correct.
Prohlašuji podle mého nejlepšího vědomí a svědomí, že všechny informace uvedené v tomto formuláři jsou pravdivé.

Place / Místo

Praha, Czech Republic / Česká republika

Date / Datum

19. 7. 2003

Petr Kotan

(Signature of the applicant or of the representative)
(Podpis stěžovatele nebo zástupce)