Novinky
Aktuálně
Události
Stížnosti Štrasburk
Právo
Judikatura
Rukověť kverulantova
Hledám své dítě
Rodinné právo
Dokumenty
Syndrom zavrženého rodiče
Střídavá péče
Film "Střídavka"
Literatura
Publicistika
Časopis
Číslo 1/94
Našim dětem
Přemýšlej
Maminkám
Fotoarchiv
Odkazy
Sponzorům
Skála hrůzy
Klub Střídáček

Justiční kanál
 
Diskusní fórumTOPlist


STRÁNKY ARCHIVOVÁNY NÁRODNÍ KNIHOVNOU CR

 Obvodní soud pro Prahu 2     

 V Praze dne 8.3.2000                               

žalobce:                   Spravedlnost dětem - sdružení pro ochranu práv dětí,

                                rodičů a prarodičů,

                               se sídlem v Praze 4, Bítovská 9/1227,

zastoupené:              Lubošem Paterou, zmocněncem sdružení,

 

žalovaný:                  Ministerstvo spravedlnosti České republiky,

                               se sídlem v Praze 2, Vyšehradská 16,

 

Žaloba na určení a splnění povinnosti

 

podáno ve dvou vyhotoveních

přílohy:    - stanovy sdružení

               - petice ze dne 26.1.2000

I.

 

V souladu s oprávněním podle ustanovení čl.18 Listiny základních práv a svobod a § 1 zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním, podalo dne 26.1.2000 naše občanské sdružení petici, adresovanou ministru spravedlnosti a jeho prostřednictvím Ministerstvu spravedlnosti České republiky jako příslušnému státnímu orgánu. Petice obsahovala žádost, aby ministerstvo ve veřejném zájmu zabezpečilo informování veřejnosti o tom, které týdny v roce 2000 se mají považovat za sudé a liché v souvislosti s úpravou styku nezletilých dětí s rodiči nebo jinými osobami, a informování soudů o existenci příslušné státní normy, na kterou mohou odkazovat v nových rozhodnutích o úpravě styku, popř. ji využívat i v řízeních o výkon rozhodnutí stávajících.

 

V závěru petice bylo s odkazem na ust. § 5 odst. 3 zákona č. 85/1990 Sb. výslovně požádáno o písemnou odpověď v zákonné lhůtě s uvedením stanoviska k obsahu petice a způsobu jejího vyřízení.

 

Ačkoliv lhůta pro písemnou odpověď stanovená zákonem na 30 dnů již uplynula, naše sdružení ji dosud neobdrželo.

Dne 8.3.2000 jsme osobně Ministerstvo spravedlnosti navštívili a v podatelně jsme ověřili, že odpověď na naši petici dosud vypravena nebyla. (O naší návštěvě je pořízen zvukový záznam, nebylo by proto vhodné, aby doklad o odeslání odpovědi byl dodatečně zfalšován.)

 Důkaz:   - kopie petice v příloze

               - vyjádření žalovaného

 II.

Nečinností ministerstva byl porušen zákon.

Podle ustanovení čl. 18 odst. 1 Listiny základních práv a svobod je petiční právo zaručeno; ve věcech veřejného nebo jiného společného zájmu má každý právo sám nebo s jinými se obracet na státní orgány a orgány územní samosprávy s žádostmi, návrhy a stížnostmi.

Obdobně je toto právo upraveno i ustanovením § 1 odst. 1 zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním.

Ze znění citovaných ustanovení, včetně ust. § 1 odst. 2 zákona č. 85/1990 Sb., bezpochyby vyplývá, že zákonodárce zaručuje petiční právo i občanským sdružením („nebo s jinými“).

Podmínky pro podání petice, upravené zmíněnými právními předpisy, naše sdružení naplnilo; petice byla podána ve věci veřejného zájmu, nebylo jí zasahováno do nezávislosti soudu a nevyzývala k porušování práv a svobod zaručených Listinou základních práv a svobod a jinými právními normami. Petice byla rovněž podána písemně a byla v ní uvedena jména osob, které ji byly jménem našeho sdružení oprávněny podat, včetně adresy sídla sdružení.

Ust. § 5 odst. 2 a 3 zákona č. 85/1990 Sb upravuje, že peticí oslovený státní orgán je povinen ji přijmout, posoudit a písemně do 30 dnů odpovědět.

Že se tak nestalo, lze zřejmě příčíst přezíravému postoji státních orgánů vůči občanům, který (což je pikantní zvláště vzhledem k žalovanému - Ministerstvu spravedlnosti!) dokazuje skutečný vztah tohoto tzv. právního státu k právům a svobodám člověka a občana ! Viz Ústava.

III.

Na základě výše uvedených skutečností proto navrhujeme, aby soud vydal tento rozsudek:

„Postupem Ministerstva spravedlnosti České republiky, které v zákonné lhůtě písemně neodpovědělo na petici občanského sdružení Spravedlnost dětem - sdružení pro ochranu práv dětí, rodičů a prarodičů, ze dne 26.1.2000, podanou téhož dne osobně do podatelny ministerstva, byl porušen zákon.

Ministerstvu spravedlnosti České republiky se nařizuje, aby na petici sdružení Spravedlnost dětem ze dne 26.1.2000, písemně odpovědělo do 3 dnů od doručení rozhodnutí s uvedením stanoviska k obsahu petice a způsobu jejího vyřízení.“

Zmocněnci sdružení :

       Luboš Patera                                                                        Oldřich Mezl

Tato stránka je vytvořena a hostována společností dbPro. Šíření obsahu s uvedením zdroje vítáno.